PEDİATRİK
KA
RK
TÜ
AHİSİ DERNE
RR
Ğİ
CE
LOJİ VE KA
LP
İYO
RD
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
GİRİŞİMSEL PEDİATRİK VE
KONJENİTAL KARDİYOLOJİ SEMPOZYUMU (GİPEKS)
6-8 Kasım 2014, İstanbul
TÜRK PEDİATRİK KARDİYOLOJİ
VE
KALP CERRAHİSİ DERNEĞİ
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ
ÇALIŞMA GRUBU
Başkan
Prof. Dr. Ahmet ÇELEBİ
Gsm: 0532 224 91 97
E-posta: [email protected]
Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Kemal NİŞLİ
Gsm: 0532 350 51 12
E-posta: [email protected]
Diasos Kongre ve
Seyahat Acentası
Tunalı Hilmi Caddesi
Buğday Sok. No: 6/26
Çankaya, Ankara
Tel: (0312) 219 40 44
Faks: (0312) 219 40 38
[email protected]
www.diasos.com
Değerli Meslektaşlarım,
Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği Girişimsel
Kardiyoloji Çalışma Gurubu tarafından 6-8 Kasım 2014 tarihlerinde
İstanbul Dr Siyami Ersek Göğüs kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Auditorium’unda GIRIŞIMSEL PEDIYATRIK VE
KONJENITAL
KARDIYOLOJI
SEMPOZYUMU
(GİPEKS)
düzenlenecektir.
Üç günlük sempozyum sırasında uluslararası ünlü girişimcilerin de bulunduğu çoğunluğu
ülkemizden alanında deneyimli uzmanlar tarafından güncel pediyatrik ve konjenital kardiyak
girişimlerin tartışılacağı paneller yanında iki ayrı kateter laboratuvarından üç gün süreyle “canlı
girişimsel vaka uygulamaları” yapılacaktır. Ayrıca farklı merkezlerden “kaydedilmiş ilginç olgu”
sunumları yapılacaktır.
Sempozyumumuzun ana konuları aşağıdaki gibidir:
• Hibrid kateter laboratuarı kurma ve dizayn etme
• Üç boyutlu ve rotasyonel anjiyografi
• Kateter laboratuvarında hasta güvenliği ve kalite
• Konjenital kalp hastalıklarında girişimsel görüntüleme
• Pulmoner arter dal darlıklarında balon anjiyoplasti, cutting balon ve stent uygulamaları
• Pulmoner arter stentlenmesinde ipuçları ve incelikler
• Pulmoner atrezi ve diğer alanlarda RF tel perforasyonu
• Perkütan pulmoner kapak yerleştirilmesi
• Fontan yolunda transkateter girişimler (pre and post Fontan)
• Yenidoğanda kardiyak girişimler
• Atriyal septum fenestrasyonu; endikasyon ve nasıl yapmalı?
• Kollateral, pulmoner ve koroner fistüllerde embolizasyon
• Girişimsel kateterizasyon esnasında komplikasyonlar
• Geri alma teknikleri
• Aort koarktasyonunda balon anjiyopasti ve stent uygulamaları
• Kompleks ASD kapatılması
• Konjenital VSD kapatılmasında bugün ve gelecek
• Çeşitli device ve coiller ile PDA kapatılması
• Düşük ağırlıklı bebeklerde PDA kapatılması
• Konjenital aort kapak stenozu balon valvuloplastiye karşı cerrahi valvotomi
• Yenidoğandan erişkine pulmoner balon valvuloplasti
Sempozyum sadece pediyatrik kardiyologlara değil aynı zamanda erişkin kardiyolojide
konjenital ve yapısal kalp hastalıkları girişimsel tedavisiyle uğraşan meslektaşlarımıza da hitap
etmektedir.
Toplantıya katılımınız ve verimli bir sempozyum geçirmek dileğiyle saygılar sunarım.
Prof Dr Ahmet Çelebi
Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Gurubu Başkanı
www.pedkargirisim.org
Download

girişimsel pediatrik ve konjenital kardiyoloji sempozyumu (gipeks)