Hasan AKDOĞAN
Yeminli Gümrük Müşaviri
Paylaş
[email protected]
14 Temmuz 2014
Diğer Yazıları
GÜMRÜK YETKİLENDİRECEĞİ ŞİRKETLERDEN İSTENEN BELGELERİ BELİRLEDİ
SPOT: Gümrük yetkiyi verirken çok belge işitiyor.
Sayın okurlar, dış ticaretin yönünü değiştiren gümrük idaresince yetki verilecek şirketlerin hangileri olduğunu
önceki yazımda belirtmiştim. Yetkilendirilecek bu şirketlerden istenen belgeler de oldukça fazla. Bazılarının
alınmasında zorluklar yaşanacağı biliniyor.
Başvuru formunu doldurmak kolay ama ekinde yer alan soru formundaki sorular hayli bağlayıcı. Bunların
cevaplarının doğru verilmesi gerekiyor. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına
sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanların ve bu şahıslardan
sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat
hükümleri uyarınca ceza almamış olmalarının belgelendirilmesi gerekiyor.
Keza; Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi
borcu bulunmadığını veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil
edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğinin belgelendirilmesi isteniyor.
Son üç yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir
tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan uygun rapor verilmesi zorunlu
kılınıyor.
Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından
akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını
taşıyan güncel ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği
isteniyor.
.:form: iz.450.12
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat uygulamasından, onaylanmış ihracatçı
yetkisinden, izinli gönderici yetkisinden, izinli alıcı yetkisinden, ithalatta yerinde gümrükleme izninden
yararlanmak istenilmesi halinde başvuru formlarının doldurulması icap ediyor.
Başvuru sahibince bu form ile birlikte; Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından
alınan onaylı kapasite raporu, ilgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı
durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı
makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu, otomotiv
sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları için, gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının otomotiv
İz Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. I İz Bağımsız Denetim Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Kat:4 D:13 35210 Konak İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 pbx http://izdenetim.com.tr
sektöründe faaliyet gösteren grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir
yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor, belgelerinden birinin ibraz edilmesi zorunlu kılınıyor.
Umarım şirketlerimiz bu belgeleri tamamlar ve sistem içine girerek avantajlar elde etmiş olurlar.
Yararlı olması dileği ile.
.:form: iz.450.12
Hasan AKDOĞAN
(*)
Bu yazıda yer verilen görüşler yazarın kişisel görüşü olup kurumsal görüşümüzle bağdaşmayabilir. Bu görüşe dayanılarak yapılacak işlemler
sonucunda yaşanacak olumsuzluklardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
İz Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. I İz Bağımsız Denetim Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Kat:4 D:13 35210 Konak İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 pbx http://izdenetim.com.tr
Download

Gümrük Yetkilendireceği Şirketlerden İstenen