Konu /Subject
: DGS Öğrencisi Ders Muafiyeti
Course Exemption Form (for vertical transfer)
Tarih-Date: ..../...../......
..............................Fakültesi Dekanlığına,
Üniversiteniz ...............................bölümüne …..... yılı Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirildim.
Ekte bilginize sunmuş olduğum not durum belgeme göre ders muafiyetimin yapılması için gereğini
bilgilerinize arz ederim.
To the Dean of the Faculty of ……………………………………..,
I was placed into the Department of ……………………………… in the year of ……………………… as a result of
the Vertical Placement Exam (DGS).
I would like an evaluation of my attached transcript, for the determination of my course exemption
status.
ÖĞRENCİ NO / STUDENT ID NUMBER
______________________________
AD- SOYADI / NAME-SURNAME
__________________________________________________________________________________
MEZUN OLDUĞU MYO / SCHOOL GRADUATED FROM
__________________________________________________________________________________
MEZUN OLDUĞU BÖLÜM / DEPARTMENT GRADUATED FROM
__________________________________________________________________________________
Ek / Attachment: Not Durum Belgesi (transkript) / Transcript
Download

Ders Muafiyet Formu