Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
ADALET
Öğr. Gör.ġÜKRAN DENĠZ
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
10:00
B1-68
Sayısal Beceriler
ADALET
Öğr. Gör.ALTUĞ OCAK
1
18 Kasım 2014 Salı
10:00
84
Anayasa Hukuku
ADALET
Yrd. Doç. Dr.TÜLĠN ÇAĞDAġ
1
18 Kasım 2014 Salı
11:00
33
Hukukun Temelleri
ADALET
Öğr. Gör.KEMALE ASLANOV
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
31
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
ADALET
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
ADALET
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Medeni Hukuk (KiĢiler-Aile-EĢya-Miras)ADALET
Öğr. Gör.KEMALE ASLANOV
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
14:00
B1-68
Genel ĠletiĢim
ADALET
Öğr. Gör.ASLI ġAHANKAYA
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
23
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
ADALET
Öğr. Gör.FEYZA TAġKIN
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
B2-30
Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı
ADALET
Yrd. Doç. Dr.TÜLĠN ÇAĞDAġ
2
18 Kasım 2014 Salı
16:00
103
Ceza Usul Hukuku
ADALET
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
17:00
33
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma ADALET
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
ĠĢ Hukuku
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
16:00
B1-71
ADALET
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Öğr. Gör.GÜLBAHAR GNEL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
09:00
B1-68
Genel Biyoloji
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Öğr. Gör.ġENGÜL ÖZKASAP
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
B1-68
Temel Mikrobiyoloji
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Öğr. Gör.BÜġRA DĠKER
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
86
Dental Maddeler ve Araçlar
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Öğr. Gör. Dr.GÖKÇEN KARATAġLI
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
16:00
88
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Dental Anatomi ve ve Morfoloji
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Öğr. Gör. Dr.GÖKÇEN KARATAġLI
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
13:00
B1-71
Genel ĠletiĢim
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Öğr. Gör.AYÇA TEZEL
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
88
Muayene Yönetimi ve Klinik Uygulama AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Öğr. Gör.RUKĠYE PARLAK
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
16:00
88
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Öğr. Gör.FEYZA TAġKIN
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
44
Farmakoloji
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Öğr. Gör.SONGÜL GÜNGÖR
2
18 Kasım 2014 Salı
16:00
B1-68
Enfeksiyon Hastalıkları
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Yard.Doç.Dr.HANDAN AĞIRBAġLI
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
14:00
88
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
AMELĠYATHANE HĠZMETLERĠ
Prof. Dr.ĠSMET AYġE KAYPMAZ
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
16:00
44
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
AMELĠYATHANE HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.HESNA PINAR AKÇĠN
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
09:00
46
Genel Biyoloji
AMELĠYATHANE HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.ġÜKRĠYE CEREN ÖÇAL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
54
Acil Sağlık Hizmetleri I
AMELĠYATHANE HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.SEMRA ESEN
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
64
Ġnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
AMELĠYATHANE HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.ġEYMA ĠNCĠSER ÖZCAN
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
44
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
AMELĠYATHANE HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
AMELĠYATHANE HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Anestezi Temel Bakım Ġlkeleri I
ANESTEZĠ
Öğr. Gör.AYSEL TAMTAMIġ
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
16:00
33
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
ANESTEZĠ
Öğr. Gör.EMĠR HASAN ÖLMEZ
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
09:00
103
Genel Biyoloji
ANESTEZĠ
Öğr. Gör.ġÜKRĠYE CEREN ÖÇAL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
103
Temel Mikrobiyoloji
ANESTEZĠ
Öğr. Gör.NESLĠġAH YAġAR
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
54
Ġnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
ANESTEZĠ
Yard.Doç.Dr.MEHMET HEKĠMOĞLU
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
21
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
ANESTEZĠ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
ANESTEZĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Genel ĠletiĢim
ANESTEZĠ
Öğr. Gör.AYÇA TEZEL
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
66
Tıbbi Terminoloji
ANESTEZĠ
Öğr. Gör.NESLĠġAH YAġAR
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
16:00
B1-68
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
ANESTEZĠ
Öğr. Gör.MELDA ORHAN ÇELĠK
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
68
Farmakoloji
ANESTEZĠ
Öğr. Gör.SONGÜL GÜNGÖR
2
18 Kasım 2014 Salı
16:00
44
Anestezi Cihazı Ekipmanlar
ANESTEZĠ
Öğr. Gör.AYSEL TAMTAMIġ
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
16:00
86
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma ANESTEZĠ
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
AġÇILIK
Öğr. Gör.MENSURĠ ÇARIKCIOĞLU
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
10:00
84
Temel Beslenme Bilgisi
AġÇILIK
Doç. Dr.HAMPARSUN HAMPĠKYAN
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
11:00
31
Sayısal Beceriler
AġÇILIK
Öğr. Gör.PINAR ÇELĠK
1
18 Kasım 2014 Salı
09:00
B1-71
Yiyecek-içecek Hizmetleri Yönetimi
AġÇILIK
Öğr. Gör.ESAT ÖZATA
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
10:00
21
Genel Mutfak Teknikleri
AġÇILIK
Öğr. Gör.ESAT ÖZATA
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
23
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
AġÇILIK
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
AġÇILIK
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Genel ĠletiĢim
AġÇILIK
Öğr. Gör.TOLGA ANIL TOPDEMĠR
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
14:00
84
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
AġÇILIK
Öğr. Gör.FEYZA TAġKIN
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
64
Ġleri Mutfak Teknikleri ve Uygulamaları AġÇILIK
Öğr. Gör.AHMET ÖZBEK
2
18 Kasım 2014 Salı
16:00
33
Ġleri Mutfak Teknikleri ve Uygulamaları AġÇILIK
Öğr. Gör.AHMET ÖZBEK
2
18 Kasım 2014 Salı
16:00
88
Ġleri Mutfak Teknikleri ve Uygulamaları AġÇILIK
Öğr. Gör.AHMET ÖZBEK
2
18 Kasım 2014 Salı
16:00
33
Dünya Mutfaklarından Uygulamalar
AġÇILIK
Öğr. Gör.SERAP TÜRKEL
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-68
Dünya Mutfaklarından Uygulamalar
AġÇILIK
Öğr. Gör.SERAP TÜRKEL
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-68
Dünya Mutfaklarından Uygulamalar
AġÇILIK
Öğr. Gör.SERAP TÜRKEL
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-68
Türk Mutfağı Uygulamaları
AġÇILIK
Öğr. Gör.SERAP TÜRKEL
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
16:00
B1-68
Türk Mutfağı Uygulamaları
AġÇILIK
Öğr. Gör.SERAP TÜRKEL
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
16:00
B1-68
Türk Mutfağı Uygulamaları
AġÇILIK
Öğr. Gör.SERAP TÜRKEL
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
16:00
B1-68
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma AġÇILIK
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Öğr. Gör.ġÜKRAN DENĠZ
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
10:00
64
Genel Ekonomi
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Yrd. Doç. Dr.KORKMAZ ULUÇAY
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
16:00
94
Sayısal Beceriler
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Öğr. Gör.KERĠME AKYOL
1
18 Kasım 2014 Salı
09:00
103
Temel Banka ĠĢlemleri
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
15:00
21
Temel Sigorta ĠĢlemleri
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Yrd. Doç. Dr.KORKMAZ ULUÇAY
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
84
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Genel ĠletiĢim
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Öğr. Gör.TOLGA ANIL TOPDEMĠR
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
14:00
94
Finansal Yönetim
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Yrd. Doç. Dr.ÜMĠT HACIOĞLU
2
18 Kasım 2014 Salı
15:00
44
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
14:00
B1-71
Sermaye Piyasası ve Yatırım Yönetimi BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Yrd. Doç. Dr.HASAN DĠNÇER
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
16:00
B1-71
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Finansal Hizmet Pazarlaması
Öğr. Gör.AYLĠN ÇELĠK
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
16:00
B1-71
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Yrd. Doç. Dr.HILAL ÇELĠK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
10:00
31
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.YÜKSEL BALABAN
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
11:00
104
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.SERDAR KICIKLAR
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
B1-53 (P)
Sayısal Beceriler
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.ALTUĞ OCAK
1
18 Kasım 2014 Salı
09:00
31
Temel Sanat Eğitimi I
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.HAYRĠ AYKUTALP
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
103
Temel Sanat Eğitimi I
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.HAYRĠ AYKUTALP
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
104
Tipografi
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.EYLÜL ÇOĞAL
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
14:00
103
Tipografi
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.EYLÜL ÇOĞAL
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
14:00
104
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Genel ĠletiĢim
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.AYÇA TEZEL
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
14:00
23
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.DĠLEK BALAK
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
54
Yayın Grafiği
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.NAZMĠYE ECE MACĠT
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
16:00
B1-71
Yayın Grafiği
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.NAZMĠYE ECE MACĠT
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
16:00
B1-71
Grafik Tasarım Proje
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.SERDAR KICIKLAR
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
12:00
B1-53 (P)
Grafik Tasarım Proje
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.SERDAR KICIKLAR
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
13:00
B1-53 (P)
Web Tasarımı II
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.NAZMĠYE ECE MACĠT
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
16:00
31
Web Tasarımı II
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.NAZMĠYE ECE MACĠT
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
16:00
33
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Dersin Adı
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
PROGRAM
ĠĢletmeye GiriĢ
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Yrd. Doç. Dr.HILAL ÇELĠK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
94
Sayısal Beceriler
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr. Gör.PINAR ÇELĠK
1
18 Kasım 2014 Salı
09:00
B1-68
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr. Gör.CEVAHĠR PARLAK
1
18 Kasım 2014 Salı
16:00
64
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr. Gör.CEVAHĠR PARLAK
1
18 Kasım 2014 Salı
16:00
31
ĠĢletim Sistemleri
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr. Gör.CEVAHĠR PARLAK
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
15:00
31
Algoritma ve Programlama
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr. Gör.KEVSER ġAHĠNBAġ
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
64
Algoritma ve Programlama
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr. Gör.KEVSER ġAHĠNBAġ
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
68
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Genel ĠletiĢim
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr.Gör.NERGĠZ BAġEĞMEZ
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
B1-68
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr. Gör.MELDA ORHAN ÇELĠK
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
21
C# Programlama
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Yrd. Doç. Dr.TALAT FĠRLAR
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
15:00
98
C# Programlama
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Yrd. Doç. Dr.TALAT FĠRLAR
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
15:00
104
Bilgisayar Ağları
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr. Gör.KEVSER ġAHĠNBAġ
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
14:00
B1-68
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Java ile Nesne Tabanlı Programlama BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr. Gör.KEVSER ġAHĠNBAġ
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
16:00
88
Java ile Nesne Tabanlı Programlama BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğr. Gör.KEVSER ġAHĠNBAġ
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
16:00
23
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
ĠĢ YazıĢmaları
BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠST.
Döküman Yönetim Sistemleri
BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠST.
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠST.
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
16:00
88
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
2
18 Kasım 2014 Salı
16:00
68
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Öğr. Gör.MENSURĠ ÇARIKCIOĞLU
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
10:00
94
Sayısal Beceriler
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Öğr. Gör.AHMET ACAR
1
18 Kasım 2014 Salı
10:00
B1-71
Okul Öncesi Eğitim
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Öğr. Gör.SELÇUK AYDIN BÜLBÜL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
31
Okul Öncesi Çocuk GeliĢimi
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Öğr. Gör.SELÇUK AYDIN BÜLBÜL
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
54
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
DavranıĢ Bilimleri
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Öğr. Gör.TOLGA ANIL TOPDEMĠR
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
16:00
31
Genel ĠletiĢim
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Öğr. Gör.TOLGA ANIL TOPDEMĠR
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
14:00
54
Özel Eğitim
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Öğr. Gör.SELÇUK AYDIN BÜLBÜL
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
19:00
21
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Öğr. Gör.DĠLEK BALAK
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
94
Oyun ve Oyun Materyalleri
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Öğr. Gör.SEVĠL YAVUZ
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-71
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Okul Öncesi Eğitimde Drama ve Animasyon
ÇOCUK
Uygulamaları
GELĠġĠMĠ
Yrd. Doç. Dr.ATĠLA HAZAR
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
16:00
B1-68
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
DIġ TĠCARET
Yrd. Doç. Dr.HILAL ÇELĠK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
103
Sayısal Beceriler
DIġ TĠCARET
Öğr. Gör.ALTUĞ OCAK
1
18 Kasım 2014 Salı
10:00
B1-68
DıĢ Ticarete GiriĢ
DIġ TĠCARET
Öğr. Gör.ġÜKRAN DENĠZ
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
94
Pazarlama
DIġ TĠCARET
Yrd. Doç. Dr.PINAR ALTIOK GÜREL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
12:00
94
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
DIġ TĠCARET
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
DIġ TĠCARET
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Uluslararası Nakliye ve Sigorta
DIġ TĠCARET
Yrd. Doç. Dr.SEÇĠL ġENEL
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
16:00
46
Genel ĠletiĢim
DIġ TĠCARET
Öğr. Gör.TOLGA ANIL TOPDEMĠR
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
14:00
B1-71
Genel Ekonomi
DIġ TĠCARET
Yrd. Doç. Dr.SEÇĠL ġENEL
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
16:00
B1-71
Uluslararası Ġktisat
DIġ TĠCARET
Yrd. Doç. Dr.KORKMAZ ULUÇAY
2
18 Kasım 2014 Salı
15:00
B1-71
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
DIġ TĠCARET
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
14:00
B1-68
DıĢ Ticarette YazıĢma Teknikleri
DIġ TĠCARET
Öğr. Gör.ġÜKRAN DENĠZ
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
16:00
94
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma DIġ TĠCARET
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.EMĠR HASAN ÖLMEZ
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
09:00
23
Genel Biyoloji
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.ġÜKRĠYE CEREN ÖÇAL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
66
Temel Mikrobiyoloji
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.BÜġRA DĠKER
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
21
Dental Maddeler ve Araçlar
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör. Dr.GÖKÇEN KARATAġLI
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
16:00
21
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Dental Anatomi ve ve Morfoloji
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör. Dr.GÖKÇEN KARATAġLI
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
13:00
23
Genel ĠletiĢim
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.ASLI ġAHANKAYA
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
14:00
68
Temel Ortodonti ve Modelleme
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör. Dr.SERTAN YILMAZ
2
18 Kasım 2014 Salı
11:00
44
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
14:00
103
Hareketli Protezler ve Ġmplantüstü Protezler
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Yard.Doç.Dr.ÇAĞDAġ KIġLAOĞLU
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
12:00
44
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Öğr. Gör. Dr.YUSUF ĠLHAN
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
15:00
44
Porselen Protezler
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
DĠYALĠZ
Prof. Dr.ĠSMET AYġE KAYPMAZ
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
16:00
46
Farmakoloji
DĠYALĠZ
Öğr. Gör.SONGÜL GÜNGÖR
1
18 Kasım 2014 Salı
16:00
B1-71
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
DĠYALĠZ
Öğr. Gör.HESNA PINAR AKÇĠN
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
09:00
104
Genel Biyoloji
DĠYALĠZ
Öğr. Gör.ġÜKRĠYE CEREN ÖÇAL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
88
Ġnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
DĠYALĠZ
Yard.Doç.Dr.MEHMET HEKĠMOĞLU
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
B1-68
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
DĠYALĠZ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
DĠYALĠZ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Genel Ekonomi
EMLAK VE EMLAK YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
16:00
B1-71
Emlak Komisyonculuğu
EMLAK VE EMLAK YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
42
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
EMLAK VE EMLAK YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bina Güvenliği ve Sigorta
EMLAK VE EMLAK YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
14:00
42
Genel ĠletiĢim
EMLAK VE EMLAK YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.ASLI ġAHANKAYA
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
98
SatıĢ Yönetimi ve Teknikleri
EMLAK VE EMLAK YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
42
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
EMLAK VE EMLAK YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
14:00
103
Emlak Değerleme Teknikleri
EMLAK VE EMLAK YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
14:00
42
Ġnsan Kaynakları Yönetimi
EMLAK VE EMLAK YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
14:00
42
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.DĠLAYSU ÇINAR
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
10:00
103
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.YÜKSEL BALABAN
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
11:00
103
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.SERDAR KICIKLAR
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
B1-53 (P)
Sayısal Beceriler
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.ALTUĞ OCAK
1
18 Kasım 2014 Salı
10:00
94
Temel Sanat Eğitimi I
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.MÜJDE ÜSTER
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
10:00
44 (P)
Temel Sanat Eğitimi I
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.MÜJDE ÜSTER
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
10:00
44 (P)
Tipografi
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.EYLÜL ÇOĞAL
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
104
Tipografi
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.EYLÜL ÇOĞAL
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
103
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Genel ĠletiĢim
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.AYÇA TEZEL
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
14:00
64
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.DĠLEK BALAK
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
B1-71
Web Tasarımı
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.TURAN ASAN
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
16:00
44
Web Tasarımı
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.TURAN ASAN
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
16:00
31
Grafik Tasarım Proje
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.HASAN ASAN
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
16:00
B2-52 (P)
Grafik Tasarım Proje
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.HASAN ASAN
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
16:00
B2-52 (P)
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Endüstri ve Reklam Grafiği
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.SERDAR KICIKLAR
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
12:00
B1-53 (P)
Endüstri ve Reklam Grafiği
GRAFĠK TASARIMI
Öğr. Gör.TURAN ASAN
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
13:00
46
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Yrd. Doç. Dr.HILAL ÇELĠK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
B1-68
Sayısal Beceriler
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Öğr. Gör.PINAR ÇELĠK
1
18 Kasım 2014 Salı
09:00
84
Marka ĠletiĢimi Yönetimi
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Öğr. Gör.AYÇA TEZEL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
16:00
B2-30
Reklamcılığa GiriĢ
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Öğr. Gör.TOLGA ANIL TOPDEMĠR
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
17:00
B1-71
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Halkla ĠliĢkiler
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Öğr. Gör.AYLĠN DEMĠRAY ÖZDEN
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
15:00
B1-68
Genel ĠletiĢim
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Öğr. Gör.AYÇA TEZEL
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
B2-30
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
14:00
31
Halkla ĠliĢkiler Kampanyaları
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Öğr. Gör.RECEP YILMAZ
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
15:00
66
Reklam Senaryosu
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Öğr. Gör.RECEP YILMAZ
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
10:00
B1-71
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Halkla ĠliĢkilerde Metin Yazarlığı
Öğr. Gör.RECEP YILMAZ
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
13:00
B1-68
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Ambulans Servis Eğitimi I
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Öğr. Gör.SEMRA ESEN
1
18 Kasım 2014 Salı
11:00
B1-71
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Öğr. Gör.GÜLBAHAR GNEL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
09:00
B1-71
Genel Biyoloji
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Öğr. Gör.ġENGÜL ÖZKASAP
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
B1-71
Acil Sağlık Hizmetleri I
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Öğr. Gör.SEMRA ESEN
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
B1-71
Ġnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Öğr. Gör. Dr.ZAFER ÖZSOY
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
B1-71
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Genel ĠletiĢim
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Öğr. Gör.AYLĠN DEMĠRAY ÖZDEN
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
104
Tıbbi Terminoloji
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Öğr. Gör.NESLĠġAH YAġAR
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
16:00
B1-68
Farmakoloji
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Öğr. Gör.SONGÜL GÜNGÖR
2
18 Kasım 2014 Salı
16:00
33
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
14:00
21
Acil Hasta Bakımı II
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Öğr. Gör.ġEYMA ĠNCĠSER ÖZCAN
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
14:00
21
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma ĠLK VE ACĠL YARDIM
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
ĠNSAN KAYNAKLARI YÖN.
Öğr. Gör.ġÜKRAN DENĠZ
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
10:00
21
Genel ĠletiĢim
ĠNSAN KAYNAKLARI YÖN.
Öğr. Gör.AYÇA TEZEL
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
14:00
21
Sayısal Beceriler
ĠNSAN KAYNAKLARI YÖN.
Öğr. Gör.UFUK ÖZEN
1
18 Kasım 2014 Salı
09:00
33
Hukukun Temelleri
ĠNSAN KAYNAKLARI YÖN.
Öğr. Gör.KEMALE ASLANOV
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
23
Yönetim ve Organizasyon
ĠNSAN KAYNAKLARI YÖN.
Öğr. Gör.AYġEGÜL KULAKSIZ
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
10:00
31
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
ĠNSAN KAYNAKLARI YÖN.
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
ĠNSAN KAYNAKLARI YÖN.
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.DĠLAYSU ÇINAR
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
86
Teknik Resim
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.ENGĠN AKTÜRK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
11:00
B1-68
Sayısal Beceriler
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.UFUK ÖZEN
1
18 Kasım 2014 Salı
09:00
54
Teknolojinin Bilimsel Ġlkeleri
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.EMRE EREN
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
16:00
64
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Yapı Malzemeleri
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.LEVENT BOSTANCI
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
15:00
64
Genel ĠletiĢim
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Öğr.Gör.NERGĠZ BAġEĞMEZ
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
103
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.DĠLEK BALAK
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
103
Betonarme
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.LEVENT BOSTANCI
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
18:00
33
Yapı Metraj ve Maliyeti
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.LEVENT BOSTANCI
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
19:00
B1-68
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Yapı Tesisatı Bilgisi
Öğr. Gör.LEVENT BOSTANCI
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
13:00
21
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
Öğr. Gör.DĠLAYSU ÇINAR
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
44
Sayısal Beceriler
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
Öğr. Gör.ALTUĞ OCAK
1
18 Kasım 2014 Salı
10:00
103
Acil Sağlık Hizmetleri I
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
Öğr. Gör.SEMRA ESEN
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
66
Yönetim ve Organizasyon
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
Öğr. Gör.AYġEGÜL KULAKSIZ
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
10:00
44
Ġnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
Öğr. Gör.GÖZDE ÖZDEMĠR
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
B1-68
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.DĠLAYSU ÇINAR
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
10:00
44
Sayısal Beceriler
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.KERĠME AKYOL
1
18 Kasım 2014 Salı
09:00
64
MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Yrd. Doç. Dr.PINAR ALTIOK GÜREL
1
18 Kasım 2014 Salı
14:00
23
Pazarlama
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Yrd. Doç. Dr.PINAR ALTIOK GÜREL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
12:00
84
Yönetim ve Organizasyon
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.ASLI ġAHANKAYA
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
10:00
B1-68
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Genel ĠletiĢim
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.ASLI ġAHANKAYA
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
31
Finansal Yönetim
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.FATMA SEZER
2
18 Kasım 2014 Salı
15:00
21
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
14:00
23
Muhasebe ĠĢlemleri
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.AYLĠN ÇELĠK
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
14:00
B1-71
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Yönetim BiliĢim Sistemleri
Yrd. Doç. Dr.SELMAN DURAN
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
15:00
96
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
LOJĠSTĠK
Yrd. Doç. Dr.HILAL ÇELĠK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
B1-71
Sayısal Beceriler
LOJĠSTĠK
Öğr. Gör.HESNA PINAR AKÇĠN
1
18 Kasım 2014 Salı
10:00
21
Lojistik Maliyet Analizi
LOJĠSTĠK
Öğr. Gör.KEREM TOKER
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
19:00
31
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
LOJĠSTĠK
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
LOJĠSTĠK
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
TaĢımacılık
LOJĠSTĠK
Öğr. Gör.KEREM TOKER
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
14:00
64
Lojistiğin Temelleri
LOJĠSTĠK
Öğr. Gör.KEREM TOKER
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
17:00
21
Genel ĠletiĢim
LOJĠSTĠK
Öğr. Gör.TOLGA ANIL TOPDEMĠR
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
14:00
31
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
LOJĠSTĠK
Öğr. Gör.DĠLEK BALAK
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
33
Lojistik BiliĢim Sistemleri
LOJĠSTĠK
Öğr. Gör.FURKAN DĠġKAYA
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
18:00
84
Lojistik BiliĢim Sistemleri
LOJĠSTĠK
Öğr. Gör.FURKAN DĠġKAYA
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
18:00
88
Tedarik Zinciri Yönetimi
LOJĠSTĠK
Yrd. Doç. Dr.SEÇĠL ġENEL
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
18:00
21
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma LOJĠSTĠK
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Lojistikte Simülasyon Yönetimi
Öğr. Gör.FURKAN DĠġKAYA
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
15:00
31
LOJĠSTĠK
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
MAKĠNE
Öğr. Gör.DĠLAYSU ÇINAR
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
21
Teknik Resim
MAKĠNE
Öğr. Gör.ENGĠN AKTÜRK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
11:00
66
Sayısal Beceriler
MAKĠNE
Öğr. Gör.UFUK ÖZEN
1
18 Kasım 2014 Salı
09:00
96
Teknolojinin Bilimsel Ġlkeleri
MAKĠNE
Öğr. Gör.EMRE EREN
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
16:00
B1-68
Malzeme Bilimi
MAKĠNE
Öğr. Gör.AHMET EġĠYOK
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
18:00
33
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
MAKĠNE
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
MAKĠNE
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Genel ĠletiĢim
MAKĠNE
Öğr.Gör.NERGĠZ BAġEĞMEZ
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
94
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
MAKĠNE
Öğr. Gör.FEYZA TAġKIN
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
31
Bilgisayar Destekli Ġmalat
MAKĠNE
Öğr. Gör.AHMET EġĠYOK
2
18 Kasım 2014 Salı
16:00
21
Bilgisayar Destekli Ġmalat
MAKĠNE
Öğr. Gör.AHMET EġĠYOK
2
18 Kasım 2014 Salı
16:00
21
Tersine Mühendislik ve Hızlı Prototipleme
MAKĠNE
Yrd. Doç. Dr.MUZAFFER ERTEN
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
16:00
46
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma MAKĠNE
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgisayar Destekli Tasarım II
Öğr. Gör.AHMET ACAR
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
16:00
94
MAKĠNE
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
MĠMARĠ RESTORASYON
Yrd. Doç. Dr.HILAL ÇELĠK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
31
Teknik Çizim
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.ENGĠN AKTÜRK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
11:00
21
Teknik Çizim
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.ENGĠN AKTÜRK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
11:00
23
Sayısal Beceriler
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.PINAR ÇELĠK
1
18 Kasım 2014 Salı
09:00
21
Bilgisayar Destekli Tasarım
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.ENGĠN AKTÜRK
1
18 Kasım 2014 Salı
11:00
21
Bilgisayar Destekli Tasarım
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.ENGĠN AKTÜRK
1
18 Kasım 2014 Salı
11:00
23
Temel Sanat Eğitimi
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.MÜJDE ÜSTER
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
56 (P)
Temel Sanat Eğitimi
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.MÜJDE ÜSTER
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
56 (P)
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Genel ĠletiĢim
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.ASLI ġAHANKAYA
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
14:00
B1-68
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.DĠLEK BALAK
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
B1-68
Geleneksel Türk El Sanatları Ve Uygulamaları
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.HAYRĠ AYKUTALP
2
18 Kasım 2014 Salı
15:00
B1-68
Geleneksel Türk El Sanatları Ve Uygulamaları
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.HAYRĠ AYKUTALP
2
18 Kasım 2014 Salı
15:00
B1-68
Restorasyon Projesi
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.REġAT AKÇAY
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
15:00
84
Türk Hat Sanatı Tarihi
MĠMARĠ RESTORASYON
Öğr. Gör.HAYRĠ AYKUTALP
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
15:00
B1-68
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma MĠMARĠ RESTORASYON
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
MODA TASARIMI
Öğr. Gör.DĠLAYSU ÇINAR
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
23
Sayısal Beceriler
MODA TASARIMI
Öğr. Gör.AYġEGÜL KULAKSIZ
1
18 Kasım 2014 Salı
10:00
104
Moda Eğilimleri
MODA TASARIMI
Öğr. Gör.SÜMEYYA KILIÇ
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
12:00
B1-68
Temel Kalıp Teknikleri I
MODA TASARIMI
Öğr. Gör.NĠSA NUR DUMAN
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
12:00
B1-68
Temel Kalıp Teknikleri I
MODA TASARIMI
Öğr. Gör.NĠSA NUR DUMAN
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
12:00
B1-68
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
MODA TASARIMI
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
MODA TASARIMI
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Modada Temel Tasarım Yöntem ve Ġlkeleri
MODA TASARIMI
Öğr. Gör.SÜMEYYA KILIÇ
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
13:00
94
Drapaj
MODA TASARIMI
Öğr. Gör.NĠSA NUR DUMAN
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
12:00
B2-12
Genel ĠletiĢim
MODA TASARIMI
Öğr. Gör.ASLI ġAHANKAYA
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
14:00
68
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
MODA TASARIMI
Öğr. Gör.FEYZA TAġKIN
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
44
Koleksiyon Hazırlama
MODA TASARIMI
Öğr. Gör.SÜMEYYA KILIÇ
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
15:00
B2-12
Bilgisayar Destekli Model Tasarımı
MODA TASARIMI
Öğr. Gör.NĠSA NUR DUMAN
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
14:00
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma MODA TASARIMI
B2-22
Otomasyona Bakınız
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Görme Optiği I
OPTĠSYENLĠK
Öğr. Gör.SĠNEM SĠPAHĠOĞLU
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
19:00
31
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
OPTĠSYENLĠK
Öğr. Gör.GÜLBAHAR GNEL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
09:00
21
Genel Biyoloji
OPTĠSYENLĠK
Öğr. Gör.ġENGÜL ÖZKASAP
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
21
Fizik ve Geometrik Optik I
OPTĠSYENLĠK
Öğr. Gör.SĠNEM SĠPAHĠOĞLU
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
18:00
103
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
OPTĠSYENLĠK
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
OPTĠSYENLĠK
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Göz Anatomisi ve Fizyolojisi
OPTĠSYENLĠK
Öğr. Gör.HALĠT PAZARLI
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
17:00
31
Genel ĠletiĢim
OPTĠSYENLĠK
Öğr. Gör.AYLĠN DEMĠRAY ÖZDEN
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
21
Optisyenlik II
OPTĠSYENLĠK
Öğr. Gör.EMRE EREN
2
18 Kasım 2014 Salı
18:00
B2-30
GiriĢimcilik
OPTĠSYENLĠK
Öğr. Gör.MENSURĠ ÇARIKCIOĞLU
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
18:00
66
Kontakt Lensler
OPTĠSYENLĠK
Öğr. Gör.FĠRDEVS BANU ÖZDEMĠR
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
17:00
31
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma OPTĠSYENLĠK
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Göz Hastalıkları
Öğr. Gör.SĠNEM SĠPAHĠOĞLU
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
18:00
B1-68
OPTĠSYENLĠK
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Histokimya ve Laboratuvar Uygulamalarına
PATALOJĠ
GiriĢ LABARATUVAR TEKNĠKLERĠ
Yard.Doç.Dr.ÖMER SERDAR SONCELEY
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
18:00
31
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
PATALOJĠ LABARATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.HESNA PINAR AKÇĠN
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
09:00
31
Genel Biyoloji
PATALOJĠ LABARATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
23
Temel Mikrobiyoloji
PATALOJĠ LABARATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.NESLĠġAH YAġAR
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
33
Ġnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
PATALOJĠ LABARATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.GÖZDE ÖZDEMĠR
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
31
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
PATALOJĠ LABARATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
PATALOJĠ LABARATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Genel ĠletiĢim
PATALOJĠ LABARATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.AYLĠN DEMĠRAY ÖZDEN
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
86
Sitoteknoloji
PATALOJĠ LABARATUVAR TEKNĠKLERĠ
Yard.Doç.Dr.ÖMER SERDAR SONCELEY
2
18 Kasım 2014 Salı
11:00
54
Histokimya Teknikleri II
PATALOJĠ LABARATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.ġENGÜL ÖZKASAP
2
18 Kasım 2014 Salı
15:00
54
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
PATALOJĠ LABARATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
14:00
103
Özel Patolojik Yöntemler
PATALOJĠ LABARATUVAR TEKNĠKLERĠ
Yard.Doç.Dr.ÖMER SERDAR SONCELEY
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
14:00
44
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma PATALOJĠ LABARATUVAR TEKNĠKLERĠ
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Genel Ekonomi
PAZARLAMA
Yrd. Doç. Dr.HILAL ÇELĠK
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
16:00
B1-71
Uluslararası Ġktisat
PAZARLAMA
Yrd. Doç. Dr.KORKMAZ ULUÇAY
2
18 Kasım 2014 Salı
15:00
B1-71
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
PAZARLAMA
Öğr. Gör.Dr.ALPTEKĠN GÜNEY
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
14:00
103
SatıĢ Yönetimi ve Teknikleri
PAZARLAMA
Yrd. Doç. Dr.HILAL ÇELĠK
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
14:00
42
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
RADYO VE TELEVĠZYON PROG.
Yrd. Doç. Dr.HILAL ÇELĠK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
54
Sayısal Beceriler
RADYO VE TELEVĠZYON PROG.
Öğr. Gör.GÜLBAHAR GNEL
1
18 Kasım 2014 Salı
10:00
31
Radyo Televizyon Programcılığına GiriĢRADYO VE TELEVĠZYON PROG.
Öğr. Gör.EMĠNE BANU YEĞĠN
1
18 Kasım 2014 Salı
16:00
B1-50 (P)
Kurgu I
RADYO VE TELEVĠZYON PROG.
Öğr. Gör.DAMLA ĠLERĠ ALKAN
1
18 Kasım 2014 Salı
16:00
53-B (P)
Kurgu I
RADYO VE TELEVĠZYON PROG.
Öğr. Gör.DAMLA ĠLERĠ ALKAN
1
18 Kasım 2014 Salı
16:00
53-B (P)
Radyo Televizyon Haberciliği
RADYO VE TELEVĠZYON PROG.
Öğr. Gör.CANSU ÖZDENAK KANDEMĠR
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
12:00
64
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
RADYO VE TELEVĠZYON PROG.
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
RADYO VE TELEVĠZYON PROG.
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Genel ĠletiĢim
RADYO VE TELEVĠZYON PROG.
Öğr. Gör.AYÇA TEZEL
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
B1-71
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
RADYO VE TELEVĠZYON PROG.
Öğr. Gör.MELDA ORHAN ÇELĠK
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
86
Metin ve Senaryo Yazımı
RADYO VE TELEVĠZYON PROG.
Öğr. Gör.EMĠNE BANU YEĞĠN
2
18 Kasım 2014 Salı
16:00
B1-50 (P)
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma RADYO VE TELEVĠZYON PROG.
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık
Öğr. Gör.AYLĠN DEMĠRAY ÖZDEN
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
13:00
64
Öğr. Gör.CANSU ÖZDENAK KANDEMĠR
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
15:00
84
RADYO VE TELEVĠZYON PROG.
Radyo Televizyon Program Yapım ve Yönetimi
RADYOIIVE TELEVĠZYON PROG.
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
RADYOTERAPĠ
Öğr. Gör.HESNA PINAR AKÇĠN
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
09:00
44
Genel Biyoloji
RADYOTERAPĠ
Öğr. Gör.ġÜKRĠYE CEREN ÖÇAL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
46
Temel Mikrobiyoloji
RADYOTERAPĠ
Öğr. Gör.NESLĠġAH YAġAR
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
94
Ġnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
RADYOTERAPĠ
Öğr. Gör.ġEYMA ĠNCĠSER ÖZCAN
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
46
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
RADYOTERAPĠ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
RADYOTERAPĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Radyasyon Fiziği
RADYOTERAPĠ
Öğr. Gör.FĠRDEVS BANU ÖZDEMĠR
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
17:00
54
Genel ĠletiĢim
RADYOTERAPĠ
Öğr. Gör.TOLGA ANIL TOPDEMĠR
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
98
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
RADYOTERAPĠ
Öğr. Gör.MELDA ORHAN ÇELĠK
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
98
Klinik Onkoloji
RADYOTERAPĠ
Öğr. Gör.BÜġRA DĠKER
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
19:00
103
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma RADYOTERAPĠ
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Tedavi Planlaması ve Simülasyon
RADYOTERAPĠ
Öğr. Gör.FĠRDEVS BANU ÖZDEMĠR
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
13:00
31
Radyasyondan Korunma
RADYOTERAPĠ
Öğr. Gör.MEHMET ÖZEREN
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
14:00
103
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETM.
Yrd. Doç. Dr.HILAL ÇELĠK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
10:00
23
Tıbbi Terminoloji
SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETM.
Öğr. Gör.KERĠME AKYOL
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
11:00
B1-71
Sayısal Beceriler
SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETM.
Öğr. Gör.AYġEGÜL KULAKSIZ
1
18 Kasım 2014 Salı
10:00
54
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETM.
Öğr. Gör.EMĠR HASAN ÖLMEZ
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
09:00
B1-68
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETM.
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETM.
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Ġnsan Kaynakları Yönetimi I
SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETM.
Öğr. Gör.ASLI ġAHANKAYA
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
14:00
54
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Yrd. Doç. Dr.HILAL ÇELĠK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
68
Tekstil Maddeleri
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.SÜMEYYA KILIÇ
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
96
Sayısal Beceriler
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.HESNA PINAR AKÇĠN
1
18 Kasım 2014 Salı
10:00
68
Konfeksiyon Atölyesi
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.MÜZEYYEN YÜCEL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
12:00
31
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Kalıp Hazırlama Teknikleri
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.MERVE ÇELĠK
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
15:00
23
Kalıp Hazırlama Teknikleri
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.MÜZEYYEN YÜCEL
1
22 Kasım 2014 Cumartesi
15:00
23
Genel ĠletiĢim
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.ASLI ġAHANKAYA
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
15:00
68
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.DĠLEK BALAK
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
104
Bilgisayar Destekli Kalıp ve Giysi Tasarımı
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.NĠSA NUR DUMAN
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
14:00
Etüd
Ürün GeliĢtirme
Öğr. Gör.MERVE ÇELĠK
2
20 Kasım 2014 PerĢembe
19:00
94
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Temel Beden Üzerine Model Uygulamalar
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.MÜZEYYEN YÜCEL
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
12:00
31
Temel Beden Üzerine Model Uygulamalar
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Öğr. Gör.MÜZEYYEN YÜCEL
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
12:00
31
Temel Beden Üzerine Model Uygulamalar
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ (ĠÖ)
Öğr. Gör.MÜZEYYEN YÜCEL
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
12:00
31
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Histokimya ve Laboratuvar Uygulamalarına
TIBBĠ
GiriĢ
LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ
Yard.Doç.Dr.ÖMER SERDAR SONCELEY
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
18:00
B1-68
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.HESNA PINAR AKÇĠN
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
09:00
64
Genel Biyoloji
TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.ġÜKRĠYE CEREN ÖÇAL
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
11:00
44
Temel Mikrobiyoloji
TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.NESLĠġAH YAġAR
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
96
Ġnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ
Yard.Doç.Dr.MEHMET HEKĠMOĞLU
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
94
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
ĠĢletmeye GiriĢ
TIBBĠ TANITIM VE PAZARLAMA
Öğr. Gör.MENSURĠ ÇARIKCIOĞLU
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
10:00
94
Tıbbi Terminoloji
TIBBĠ TANITIM VE PAZARLAMA
Öğr. Gör.KERĠME AKYOL
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
11:00
B1-71
Sayısal Beceriler
TIBBĠ TANITIM VE PAZARLAMA
Öğr. Gör.PINAR ÇELĠK
1
18 Kasım 2014 Salı
09:00
104
Farmakoloji
TIBBĠ TANITIM VE PAZARLAMA
Öğr. Gör.SONGÜL GÜNGÖR
1
18 Kasım 2014 Salı
16:00
B1-68
Ġnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
TIBBĠ TANITIM VE PAZARLAMA
Yard.Doç.Dr.MEHMET HEKĠMOĞLU
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
11:00
21
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
TIBBĠ TANITIM VE PAZARLAMA
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
TIBBĠ TANITIM VE PAZARLAMA
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
Dersin Adı
PROGRAM
ÖĞRETİM ELEMANI
ĠĢletmeye GiriĢ
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Sayısal Beceriler
Turizm Coğrafyası
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
sınıf
Sınav Tarihi
Sınavın Başlama Saati
Salon 1
Yrd. Doç. Dr.HILAL ÇELĠK
1
17 Kasım 2014 Pazartesi
10:00
B1-71
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.UFUK ÖZEN
1
18 Kasım 2014 Salı
10:00
23
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.GÜL NĠHAN GÜVEN YEġĠLDAĞ
1
18 Kasım 2014 Salı
11:00
B1-68
Seyahat Acenteliği ve Tur OperatörlüğüTURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.GÜL NĠHAN GÜVEN YEġĠLDAĞ
1
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
09:00
66
Temel Turizm Bilgisi
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.GÜL NĠHAN GÜVEN YEġĠLDAĞ
1
20 Kasım 2014 PerĢembe
09:00
B1-68
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.MÜCAHĠT KILIÇ
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.ĠRFAN AYDIN
1
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Genel ĠletiĢim
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.ASLI ġAHANKAYA
2
17 Kasım 2014 Pazartesi
14:00
44
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.DĠLEK BALAK
2
18 Kasım 2014 Salı
14:00
56
Yiyecek ve Ġçecek Servisi
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.GÜL NĠHAN GÜVEN YEġĠLDAĞ
2
19 Kasım 2014 ÇarĢamba
16:00
Etüd
Ġngilizcede EleĢtirel Okuma ve Yazma TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Öğr. Gör.ĠLKĠZ TÜLEK
2
21 Kasım 2014 Cuma
Otomasyona Bakınız
Otomasyona Bakınız
Eğlence ve BoĢ Zaman Yönetimi
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Yrd. Doç. Dr.ATĠLA HAZAR
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
13:00
Etüd
Kongre ve Fuar Yönetimi
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Yrd. Doç. Dr.ATĠLA HAZAR
2
22 Kasım 2014 Cumartesi
15:00
46
Download

Dersin Adı PROGRAM ÖĞRETİM ELEMANI sınıf Sınav Tarihi