?
x
VENTILATOR soLrJNrJM DEvREsi TEKNiK $ARTNAMESI
1-
Devre klinilimizde bulunan versamed marka l-Vent 201 model ventilat<ire uyumlu
olmahdn.
2-
Hasta dewesi 3.8 m uzunlulunda olmah ve hasta
MR' a girdilinde yeteri kadar
uzun olmahdr.
t
h
l|
F
J-
I-Vent 201 model ventilatdrlerin orijinal veya orjinale e$eler devresi olmahdr.
4-
Hasta dewesi tek kullarumhk olup her hastadan sonra kolayca de$igtirilebilmelidir.
5-
Hasta dewesi, gift hattan olugmahdr.
6-
Hasta devresi hem yetigkin hem pediatrik hastalarda kullamlabilir dzellikte
olmahdu.
Her l0 adet hasta devresi ile birlikte cihaza uyumlu sert plastikten yapr.lmrg,cihazr
toz ve partiktillerden korumak igin bir adet hava filitresi verilmelidir.
8-
Hasta devresi
ile birlikte,
hasta devresine entegre hastamn basmg ve voliim
parametrelerini algrlayacak tig hath sensdr hortum seti igermelidir.
Hasta dewesi iizerinde CPT valfi bulunmah ve hastamn expirasyon gazl bu valf
;
b
'|'
arac
l0-
l$
ile atrlmahdr.
Hasta dewelerinin kullanrmr srasmda cihazda herhangi bir problem oluqmasr
servis elemanlan cihaza miidahale edebilmelidir.
;
F
I
I
Download

t I VENTILATOR soLrJNrJM DEvREsi TEKNiK $ARTNAMESI uzun