ELEKTRİK, GAZ, SU VE BARAJ ÇALIŞANLARI SENDİKASI
ELECTRICITY, GAS, WATER AND DAM EMPLOYEES UNION
BEDAŞ İŞÇİ CİNAYETLERİNE DAVETİYE ÇIKARIYOR
Bilindiği üzere enerji işkolu İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ine göre çok tehlikeli sınıfta yer
almaktadır. İş kazaları istatistiklerinde en fazla iş kazası oranına sahip işkollarından biridir.
Sendikamız İşçi sağlığı ve güvenliğini temel önceliklerinden biri olarak kabul eder. Bu
nedenle örgütlü olduğumuz işyerlerinde bu konuda öncelikli çalışmalar yürütülür.
Bu işyerlerinden biri de BEDAŞ/BEDA’dır. Sendikamız gerek özelleştirilmeden önce gerekse
de Mayıs 2013’de özelleştirildikten sonra bu konuya özel bir önem vermiştir. Konuyla ilgili
olarak BEDAŞ yönetimine sözlü olarak defalarca katılımcı ve etkili bir İSG politikası
oluşturulması konusunda uyarılarda bulunulmuştur. Ne yazık ki bu konuda olumlu yanıtlar
alınamamıştır.
Başta 6331 sayılı kanun olmak üzere pek çok konuda asgari gereklilikler dahi yerine
getirilmemiştir. Özelleştirmenin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen yasal
zorunluluk olan İSG eğitimleri ya hiç verilmemiş ya da olması gerekenin çok altında bir
sürede verilmiştir. Risk Değerlendirmeleri tamamlanmamış, ayda bir toplanması gereken İSG
kurulu ilk toplantısını kısa bir süre önce yapmıştır. İşçilerin kullanması gereken kişisel
koruyucu donanımlar ya verilmemekte ya da işin ihtiyaçlarına uygun özellik ve kalitede
olmamaktadırlar.
Bütün bu olumsuz durumun ve sözlü uyarıların sonuçsuz kalması üzerine 300’den fazla
BEDAŞ/BEDA işçisi 21 Temmuz 2014 tarihinde işyerinde can güvenlikleri olmadıkları
gerekçesiyle “çalışmaktan kaçınma haklarını” kullandılar.
İşçiler önce sözlü olarak öğleden sonra da yazılı olarak neden işbaşı yapmadıklarına dair
dilekçeleri BEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne verdiler. (Ek-1)
BEDAŞ Genel Müdürlüğü kısa bir süre önce bu dilekçelere 22 Temmuz 2014 tarihinde
toplanan İSG Kurulu toplantı tutanağı ile cevap verdi. (Ek-2) Aslında verilen “cevap” değil
suçlamaydı. Dilekçede belirtilen hiçbir talebin “cevabı” tutanakta yoktu.
Yüzlerce BEDAŞ/BEDA işçisinin yazılı talebiyle toplanan İSG Kurul'unun yayınladığı
Tutanakta işçilerin taleplerine cevap vermek yerine, işçilerin suçlu gösterilmesi için zemin
oluşturmak istediği açıktır.
Ancak can güvenliğimiz hiçe sayılarak çalıştırılan bizler buna izin vermeyeceğiz.
BEDA Enerji /BEDAŞ İSG Kurulu’na ve bu kurul tarafından verilen cevaba yakından
bakalım;
Adres: Molla Gürani Mah. Millet Cad. No:24/4 Fatih – İstanbul
Tel: 0212 533 77 19 Faks: 0212 631 59 04
Web: www.enerjisen.org E-posta: [email protected]
ELEKTRİK, GAZ, SU VE BARAJ ÇALIŞANLARI SENDİKASI
ELECTRICITY, GAS, WATER AND DAM EMPLOYEES UNION
İSG Kurul üyeleri;
Ergin Önder - Kurul Başkanı- İşveren Vekili
Murat Koşar - Kurul Sekreteri - İSG Uzmanı
İsmail Öz - Kurul Üyesi - İşveren Vekili
Fatih Aydemir - Kurul Üyesi - İşveren Vekili
Dr. Sami Taylak - Kurul Üyesi - İşyeri Hekimi
Orhan Korkmaz - Kurul Üyesi - Çalışan temsilcisi
Serkan Ulutaş - Kurul Üyesi - Çalışan temsilcisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun 22/07/2014 - 04 nolu tutanağında imzası olan 7 kişiden
üçü işveren vekilidir. Kurul Sekreteri olan İş Güvenliği Uzmanı ve bir de İşyeri Hekimi
baştan aşağı işçi düşmanı olan tutanağa imza atmışlardır. Kalan 2 kişi de işbirlikçi TES-İŞ
sendikasının atanmış temsilcileridir. Bu kişiler de sendikaları gibi BEDA/BEDAŞ işçilerinin
aleyhine çalışmaktadırlar.
Aşağıda ayrıntılı olarak ifade edileceği gibi kurul tutağı tam bir hukuksuzluk abidesidir.
BEDAŞ yönetimi İSG konusunda eksiklerini örtmek istemiş, işveren vekili olmayan kurul
üyeleri de buna çanak tutmuşlardır. Anlaşılan o ki Kurul üyeleri İSG’nin açılımını “İşvereni
Savunma Gayreti” zannediyorlar ve bunu uygun davranma “gayreti” gösteriyorlar.
Tutanağı ayrıntılı olarak değerlendirmek gerekirse;
“İSG Önlemlerinin alınması” talebinin reddi
Tutanakta kurulun işçiler tarafından verilen dilekçeler üzerine toplandığı belirtilmesine
rağmen tutanakta yer alan sorun ve talepler hakkında tek kelime etmeden talebin
hukuksuzluğu gerekçe gösterilerek red ediliyor.
Ancak tutanakta talebin neden geçersiz olduğuna dair hiçbir şey söylenmiyor. 6331 sayılı İSG
Kanunun “çalışmaktan kaçınma hakkını” düzenleyen 13. Maddesi gerekçe gösterilerek “can
güvenliğiniz tehlikede olduğu durunda çalışmaktan kaçınma hakkınız yok” deniyor.
"Çalışanların talebi ve eylemi hukuka aykırıdır" iddiası
Okuma yazması olan herkesin kolaylıkla anlayabileceği gibi BEDAŞ işçileri verdikleri
dilekçelerde can güvenliklerinin sağlanmasını talep etmektedirler. Can güvenliği talebini
hukuka aykırı gören zihniyetin nerelere vardığını çok kısa bir süre önce SOMA'da gördük.
Anlaşılan o ki bu tutanağa imza atanlar BEDAŞ işçilerine SOMA katliamını reva
görmektedirler.
Yağma yok. Güvenli çalışma hakkı başta uluslararası anlaşmalar ve ulusal mevzuatla güvence
altına alınmıştır. BEDAŞ işverenleri ve yardakçıları böyle istiyor diye bu hakkımızdan vaz
Adres: Molla Gürani Mah. Millet Cad. No:24/4 Fatih – İstanbul
Tel: 0212 533 77 19 Faks: 0212 631 59 04
Web: www.enerjisen.org E-posta: [email protected]
ELEKTRİK, GAZ, SU VE BARAJ ÇALIŞANLARI SENDİKASI
ELECTRICITY, GAS, WATER AND DAM EMPLOYEES UNION
geçecek değiliz.
"İşin niteliği ve çalışanın görev tanımı gereği tehlike oluşumuna meydan vermeyecek
işlerin olduğu" iddiası
Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi BEDAŞ/BEDA işyerleri “çok tehlikeli sınıfta” yer
alan işyerleridir. Can güvenliği talep eden işçilerin tamamı sahada çalışan işçilerdir.
Yaptıkları iş esnasında alçak veya yüksek gerilim tesislerinde çalışmakta, çoğu zaman enerji
altında çalışma yapmaktadırlar. Bütün bu gerçekler her bir kurul üyesi tarafından çok iyi
bilinmesine rağmen işçilerin gözlerinin içine baka baka yalan söyleyip, işçiler tehlikeli bir iş
yapmadıklarını iddia etmekte sakınca görmüyorlar.
Başta raporu düzenleyen İş Güvenliği Uzmanı Murat Koşar olmak üzere Kurul üyelerine
soruyoruz; işçilerin dilekçelerinde belirttikleri dahil olmak üzere çalışma sırasında karşı
karşıya kalınan risk ve tehlikeleri bertaraf etmek için ne yaptınız da işçilerin tehlike olmayan
koşullarda çalıştığını iddia ediyorsunuz?
"İşyerini terk etme" iddiası
İşçileri işyerini terk etmekle suçlamak tutanağın ne kadar ciddiyetsiz ve art niyetli olduğunu
göstermektedir. Kendilerinin de çok iyi bildikleri gibi işçiler öğlene kadar işyerlerinde
kalmışlar, işverene sözlü olarak taleplerini iletmişler daha sonra da sözlü taleplerinin dikkate
alınmadığını gördükten sonra da BEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne yazılı dilekçelerini vermek
üzere gitmişlerdir. Sözlü uyarıları dikkate alınmadığı için dilekçe vermek amacıyla işyerinden
ayrılmak zorunda kalan işçileri işyerini terk etmekle suçlamanın mantıkla, samimiyetle
bağdaşır bir yanı olamaz.
"Çalışanların eylemli bir şekilde iş bırakmaları 6331'e aykırı" iddiası
Tutanağı hazırlayanların gözü işçileri nasıl suçlarız, kendi hatalarımızı nasıl örtbas ederiz diye
düşünmekten o kadar kararmış ki, 6331 sayılı yasanın İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
olduğunu ve bu yasada çalışanların eylem yapmalarına dair herhangi bir düzenleme
içermediğini unutmuşlar(!). Kurulda İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin olması bile bu
gerçeği değiştirmemiş.
6331 sayılı kanunda işçilerin dilekçe vermesinin suç olduğunu ifade eden herhangi bir hüküm
yoktur. Aksine Md 13'de işçilerin yazılı başvuruda bulunabilecekleri belirtilmiştir.
Tutanakta bahsi geçen eylem ise işçilerin BEDAŞ’ta yaşadıkları sorunları ifade ettikleri basın
açıklamasıdır. Basın açıklaması yapmak anayasal bir haktır. Tutanağa imza atanlar nasıl bir
totaliter kafaya sahipler bilmiyoruz ama bizlerin en temel insan hakkı olan düşüncelerimizi
ifade etme özgürlüğümüzün uydurma gerekçelerle kısıtlanmaya çalışılması kabul edilemez.
Adres: Molla Gürani Mah. Millet Cad. No:24/4 Fatih – İstanbul
Tel: 0212 533 77 19 Faks: 0212 631 59 04
Web: www.enerjisen.org E-posta: [email protected]
ELEKTRİK, GAZ, SU VE BARAJ ÇALIŞANLARI SENDİKASI
ELECTRICITY, GAS, WATER AND DAM EMPLOYEES UNION
Yaşanacaklardan Tutanakta İmzası Olanlar Sorumludur
Tutanağa imza atanlar BEDAŞ işçilerinin yaşayacakları her iş kazasından sorumludurlar.
Sendikamız işçilerin taleplerini tehdit, çarpıtma ve karalama ile yok sayan bu imzacılardan
her meşru zeminde hesap soracaktır.
Sendikamız bu İSG ile alakası olmayan, göstermelik ve iş cinayetlerine kılıf hazırlamak
dışında görevi olmayan bu kurulun yapısının iyileştirilmesi için daha önce girişimlerde
bulunmuştur.
BEDAŞ yöneticileri ile bu konu görüşülmüş, işçi temsilcilerinin işletme düzeyinde
seçilmesini, İSG kurullarının demokratikleştirilmesini savunmuştur. (Ek-3) Daha sonra da
açma-kesme servislerinde işçilerin katılımıyla temsilci seçimleri yapılmıştır. Daha önce bir
dilekçeyle seçim yapılacağı BEDAŞ yönetimine bildirilmiş, İşçilerin çoğunluğunun katıldığı
seçimlerin sonucu da yine bir dilekçeyle BEDAŞ yönetimine iletilmiştir.
Ancak bu zamana kadar herhangi bir yanıt alınamamıştır.
TALEPLERİMİZ
- Tutanak geri çekilmeli, işçilere zorla tebliğ edilmesinden vaz geçilmelidir.
- Tutanakta imzası olan sözde işçi temsilcilerinin meşruluğu kalmamıştır. İşçilerin seçtiği
temsilciler kurulda işveren vekili sayısından az olmamak üzere görevlendirilmelidir.
- İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin görevi işveren yardakçılığı değildir. Bu durum
tarafımızca kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak bu kişilerin bağlı oldukları meslek odaları
ve Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne (İSGGM) hukuki
girişimler tarafımızca en kısa zamanda yapılacaktır.
Söz konusu hukuki girişimler sonuçlanana kadar bu kişiler görevden alınmalıdır.
- 6331 sayılı kanun ve bağlı mevzuatta yer alan İSG uygulamaları derhal tamamlanmalıdır.
İşçilere işe uygun KKD'ler tedarik edilmelidir. İş Güvenliği eğitimleri yasaya uygun şekilde
yapılmalıdır.
- Açma-Kesme servislerinde saha görevlendirmeleri en az 2 kişilik ekipler şeklinde yapılmalı,
bu konuda referans kaynak olan TEDAŞ İş Güvenliği Yönergesine uyulmalıdır. Hayati risk
oluşturan açma-kesme servislerinde tek kişi çalıştırma uygulamasından vaz geçilmelidir. (Ek4)
Adres: Molla Gürani Mah. Millet Cad. No:24/4 Fatih – İstanbul
Tel: 0212 533 77 19 Faks: 0212 631 59 04
Web: www.enerjisen.org E-posta: [email protected]
ELEKTRİK, GAZ, SU VE BARAJ ÇALIŞANLARI SENDİKASI
ELECTRICITY, GAS, WATER AND DAM EMPLOYEES UNION
Ekler:
1234-
BEDAŞ İşçileri tarafından verilen dilekçe örneği
22/07/2014 - 04 tarih ve nolu BEDA Enerji İSG Kurul Tutanağı
Sendikamızın BEDAŞ Genel Müdürlüğüne İSG Kurulları hakkında yazdığı yazı
Tedaş İş Güvenliği Yönergesi İlgili Madde
Adres: Molla Gürani Mah. Millet Cad. No:24/4 Fatih – İstanbul
Tel: 0212 533 77 19 Faks: 0212 631 59 04
Web: www.enerjisen.org E-posta: [email protected]
Ek-1
BEDA ENERJİ DAĞ.VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETLERİ A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İSTANBUL
Genel Müdürlüğünüze bağlı ..........................................……iş yerinde sayaç açma-kesme personeli
olarak çalışmaktaydım.
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerimizde İSG önlemleri en üst düzeyde alınması gerekirken iş
esnasında kullanmak zorunda olduğumuz kişisel koruyucu ekipmanlar tedarik edilmemiştir.
Çalışma sırasında ihtiyaç duyduğum, standartlara uygun, yanmaz özellikli yelek, izolasyon eldiveni,
izoleli ayakkabı gibi kişisel koruyucu donanım tarafıma verilmemektedir. Kullandığım tornavida ve
pense standartlara uygun değildir.
Ayrıca sahaya en az 2 kişiyle çıkarılmam gerekirken genellikle işe tek çıkarılıyorum. Bu sebepten
açma-kesme işlemi yaparken karşılaştığım sıkıntıların etkisi kat kat artıyor. Karşılaştığım tehlikelerin
yarattığı risk hat safhaya çıkıyor.
Bu durum benim ve çalışma arkadaşlarım için hayati bir tehlike oluşturmaktadır.
6331 sayılı İSG Kanununu 13. maddesi 3. bendi gereği 21 Temmuz 2014 Pazartesi saat 08:00'den
itibaren çalışmaktan kaçınma hakkımı kullanmaktayım.
Söz konusu İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin eksikliğinin tespiti ve tekrar işbaşı yapabileceğim
güvenli iş ortamının oluşturulması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 21.07.2014
Ad-Soyad:
TC Kimlik No:
Telefon:
Adres:
İmza:
Ek-2
Ek-3
Ek-4
TEDAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ
MADDE 6-(1) Bu Yönergede adları geçen personel ve formların tarifleri aşağıda
belirtilmiştir.
a) Ekip: En az iki ihtisas sahibi elemandan oluşan çalışma grubudur. (Şoför hariç).
b) Ekip Şefi veya Sorumlusu: İşin yapımı esnasında gerekli güvenlik önlemlerini alarak veya
aldırarak teçhizat üzerinde tekniğe, mevzuata ve talimatlara göre yapılacak çalışmaların
kaliteli ve güvenli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu şahıstır.
c) İş Güvenliği Görevlisi yapılacak bir çalışmadan önce gerekli güvenlik önlemlerini alan veya
aldırtan, çalışmaların bitiminde bu önlemlerin kaldırılmasını sağlayan veya isteyen, üzerinde
çalışma yapılan teçhizatın servise alınabileceğini ilgili birimlere bildiren şahıstır.
1) İş güvenliği görevlisi olarak ilgili birim amiri tarafından gerektiğinde ekip içinde bir eleman
görevlendirebileceği gibi ekip dışından bir eleman da görevlendirilebilir.
2) İş Güvenliği Görevlisi gerekli önlemleri aldırdıktan sonra kendi yetki ve sorumluluğu
saklı kalmak kaydıyla Ekip Şefinin talimatlarına uyacaktır.
3) İş Güvenliği Görevlisinin işveren vekilince tayin edilmediği ekiplerde iş güvenliği
görevlisi Ekip Şefi veya Sorumlusudur.
4) İş Güvenliği Görevlisinin iş görev emrine yazılması zorunludur.
ç)
Koordinasyon Sorumlusu: Koordineli çalışma gerektiren durumlarda işveren
vekilince atanan kişidir. Koordineli çalışmayı sevk ve organize eder ve iş
kazasının olmaması için gerekli tedbirleri alır.
Yönergenin tamamı için:
http://performans.tedas.gov.tr/index.php/yaynlar/doc_details/10 --guevenlyoenerges
Download

BEDAŞ İşçi Ölümlerine Davetiye Çıkarıyor okumak için - Enerji-sen