SEDEP
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
BAŞKANDAN…
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), öğrencilerimizin; bilgi beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak, değerlerimizi derinlemesine tanımalarına, sevmelerine ve benimseyerek uygulamalarına rehberlik etmek amacıyla yürütülen Türkiye’nin örnek eğitim projesidir.
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), ilk olarak 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde ilçemizde; 112 Okulda uygulanmış, 85 bin öğrenciye
2 milyon 150 bin doküman dağıtılmıştır. 4 bin 300 öğretmen proje de görev almıştır. Selçuklu Belediyesi yayınları temin emiş, Selçuklu İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü projenin okullarda uygulanmasını sağlamış ve Necmettin Erbakan Üniversitesi bilimsel danışmanlık yapmıştır.
Proje, 2013-2014 döneminde yine 3 kurum tarafından ortak yürütülmüş, bir önceki dönemden farklı olarak yeniden tasarlanmış, öğrencilere
kitap dağıtılmasının yanında toplam 23 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Uygulama, 125 okulda yapılmış, 85 bin öğrenciye 2 milyon 155 bin yayın
dağıtılmıştır.
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarımızda, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde de sürdürülecek ve
30 etkinlik gerçekleştirilecektir.
SEDEP kapsamında bu yıl; 106 okulun öğretmenler odasında 6 bin 490 kitaptan oluşan “DEĞERLER” duvar kitaplığı, 405 adet ilkokul 1. sınıflarda 15 bin kitaptan oluşan “DEĞERLER” kitaplığı, 43 ortaokulda da 69 bin yayından oluşan “DEĞERLER” kütüphanesi oluşturulacaktır.
Geride kalan 2 yılda elde edilen birikim, deneyim ve motivasyonla, SEDEP, daha da geliştirilerek ve yaygınlaştırılarak devam edecektir.
Tüm proje paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür eder, öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için hayırlı olmasını dilerim.
Uğur İbrahim ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı
“geleceğe değer katan proje”
2
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
REKTÖRDEN…
Okullarımız; değerlerimizi bilen, anlayan ve benimseyip hayatını bu değerlerle donatan bireylerin yetiştirilmesi gibi bir misyona sahiptir.
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP); çocuklarımız için rol model olan öğretmen ve velilerin yanı sıra tüm toplumun, değerlerimizi benimseyip çağın getirdiği olumsuzluklar karşısında iyi, doğru ve güzel tercihler yapabilmelerini sağlamaya yönelik bir projedir. 2 yıldır başarıyla
uygulanmaktadır.
Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Ünivesitesinin de içinde bulunduğu ortak bir çalışma ile yürütülen SEDEP, temenni ediyoruz ki, çocuklarımızı küresel ve çok kültürlü bir dünyaya hazırlayacak, hayatın gerçekleriyle yüzleştirecek, tutum
ve davranışlarını geliştirmelerini sağlayacaktır.
Proje paydaşlarımıza, uygulamanın her aşamasında görev alan arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.
Muzaffer ŞEKER
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
3
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürümüzden…
Bizi biz yapan, medeniyetimizin ve kültürümüzün özünü oluşturan değerlerimizi gelecek nesillere taşıyabilmek ve değerlerimiz üzerine geleceğimiz olan
gençlerimizin dikkatini çekerek onlarda bir farkındalık oluşturabilmek için böyle bir proje yürütmek zorunda kalmaktan duyduğum üzüntüyü belirterek söze
başlamak istiyorum. Gönül isterdi ki değerlerimiz hiç unutulmasın ve yeniden öğretilmek zorunda kalınmasın. Toplum içinde yaparak ve yaşayarak, dinamik
bir süreç içerisinde kendiliğinden yeni nesillere aktarılmaya devam edilsin. Ancak görünen o ki, gerek iletişim teknolojisinde ulaşılan gelişmişliğe bağlı olarak
globalleşen dünyada değerlerimizin uğradığı yıpranma, gerekse eğitim sistemimizde önceliğin bilgi öğrenmeye verilmesi ve eğitimin ikinci planda kalması sonucunda unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız değerlerimizin yeniden hatırlatılması ve yeni nesillere aktarılması ihtiyacı oluşmuştur. Biz eğitimcilere
tam da bu noktada büyük iş düşmektedir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğimize ortak değerlerimizi öğretmeli, bu değerleri yaşamalı ve gençlerin de
bu değerleri yaşamasını ve yaşatmasını sağlamalıyız. SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi) bu amaçlar için geliştirilmiş ve uygulanmaya konulmuş hayati
önem arzeden bir projedir.
İlçemizde iki yıldır yürütülmekte olan Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP)’in paydaşı olmaktan ve geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizin
değerlerimizi içselleştirerek onları geleceğe taşımasına katkı sağlayacak olmaktan duyduğum memnuniyeti de belirtmeden geçemeyeceğim. Temel ortak
değerlerimizin kazanılmasını ve temel insani değerlerin yaşatılmasını akademik başarı kadar önemli gören bir bilinçle bu yıl da çalışmalarımıza hız kesmeden
devam etmek yegane dileğimizdir.
Projenin hazırlanması ve uygulanması aşamasında emeği olan başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine, projenin yönetim ve yürütme
kurullarında bu güne kadar görev alan yönetici ve öğretmenlerimize, okullarımızda projeye destek veren ve proje kapsamında faaliyetlerde gönüllü olarak
görev alan yönetici ve öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz ve velilerimize teşekkürü borç biliyorum.
Projenin bu yıl da devam etmek suretiyle, yarının dünyasında söz sahibi olacak, değerlerini bilen ve sahip çıkan nesillerin yetişmesine vesile olmasını
diliyorum.
Turan KAYACILAR
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü
“geleceğe değer katan proje”
4
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Üçüncü Yılında SEDEP…
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), öğrenim sürecine yaydığı 8 temel değerle, üçüncü yılına kararlılıkla bütün paydaşlarıyla devam etmektedir. Toplumda egemen olan olumsuzlukların yerini güzelliklerin alması, değerlere bağlılığımızla sağlanacaktır. Bu sebeple SEDEP, üçüncü yılında da kendini geliştirerek
Selçuklu ve Türkiye ye örnek olmaya devam etmektedir.
2012-2013 eğitim-öğretim yılında Selçuklu ilçesindeki okullarda öğrencilere, velilere ve ilçe sakinlerine ulaşan SEDEP kitapları binlerce insanda değerler
konusunda bilinç oluşturmayı başarmıştır.
2013-2014 eğitim yılında ise, Selçuklu ilçesinde yaşayan halkın temel insani değerlerin kazanılması noktasında, dağıtılan dokümanlarla birlikte uygulamalı
etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
Projenin 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde, bugünden yarının dünyasında söz sahibi olan ve değerlerini bilen nesillerin yetişmesine vesile kılacak
uygulamalarla karşınızdayız.
5
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
SEDEP Hakkında…
Bir toplumun geleceğinin iyi yetişmiş, olumlu değerlerle mücehhez, karakter sahibi insanlara bağlı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir.
Bundan dolayı öğrenim çağındaki her bireyin, uygun ahlaki kararlar ve davranışlar sergilemesine yardımcı olacak değerler ve becerilerle donatılması, okulların olduğu kadar toplumu oluşturan her bir bireyin de temel hedefleri ve beklentileri arasındadır.
“Temel insani değerlerin kazandırılması” olarak tanımlanabilecek bu çaba, Türk Millî Eğitim Temel Kanunu ve ders programlarının kazanımları
incelendiğinde de açıkça görülmektedir. Bu hedef ve beklenti, ders programları ve bunlar çerçevesindeki uygulamalarla somutlaşır, ete kemiğe
bürünür. Bu bağlamda okulların rutin akışlarıyla paralel ya da resmî müfredatları aksatmadan uygulanmaya müsait programların oluşturulması
hayati önem taşımaktadır.
Selçuklu Belediyesi tarafından, ilçe anaokulu, ilkokul ve ortaokullarında uygulanan Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), öğrencilere
temel insani değerlerin kazandırılmasını amaçlayan ve resmî müfredatla birlikte uygulanmaya müsait bir program arayışının ürünü olarak 20122013 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.
Proje, ilköğretim programlarının tamamı değerlendirilerek, bunlara paralel olacak şekilde geliştirilmiştir. Böylece öğretmenlerin günlük planlarını aksatmadan içinde yer alabilecekleri ve paydaşı olarak uygulayabilecekleri bir proje tasarımı elde edilmiştir.
2013-2014 eğitim yılında ise öğrenci ve veli etkinlikleriyle donatılarak yeniden tasarlanan proje, paydaşların da desteği ve katılımlarıyla
uygulanmıştır.
SEDEP, 2014-2015 eğitim öğretim yılında ise etkinlikler zenginleştirilmiştir. Proje, kazanılmış tecrübe ile daha da geliştirilerek revize edilmiş,
ortaöğretim öğrencilerini de alacak etkinlikler ilave edilmiştir. Ayrıca öğretmen ve velilerimiz için seminerler planlanmıştır. Selçuklu Değerler
Eğitimi Projesi ile hem Selçuklu hem de ülkemizde bir farkındalık oluşturmak ve gerekli davranış değişikliğini hep birlikte sağlamak hedeflenmiştir.
“geleceğe değer katan proje”
6
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Hedefimiz
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile hedefimiz; öğrencilerde, sorumluluklarını taşıyabilecekleri seçimler yapabilmelerine imkân sağlayacak bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesidir.
Hedef kitlesi, temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri olan proje kapsamında gerekli kaynaklar ve etkinlik ortamları sağlanarak aile, okul ve
çevrenin iş birliği organize edilmek suretiyle proje hedefi gerçekleştirilecektir.
Bu proje ile Selçuklu ilçesindeki temel eğitim ve ortaöğretimde yürütülen değerler eğitimi çalışmalarına yardımcı olacak malzeme ve materyal desteği sağlanarak, değerlerimizin kazanılmasını akademik başarı kadar önemli gören bir bilincin tüm Selçuklu ilçesinde paylaşılmasına
katkı sunulacaktır.
7
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Proje Ortakları
Selçuklu Belediyesi öncülüğünde uygulanan projeye, Selçuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi de ortaklık
etmektedir.
SELÇUKLU BELEDİYESİ
Selçuklu, nüfusu ve gelişmişliği bakımından Konya’nın en büyük merkez ilçesidir. 565 bin kişilik nüfusuyla 51 ilden daha büyük olan Selçuklu,
Anadolu’da, nüfusu en hızlı artan ilçelerin başında gelmektedir.
Selçuklu’da son yıllarda önemli belediyecilik hizmetleri planlanmış ve uygulanmış, şehrin geleceğine yön veren ve planlı gelişmesini öngören
çalışmalar yapılmıştır. Temizlikten altyapıya, sosyal belediyecilikten spora, imar hizmetlerinden kültürel etkinliklere kadar planlanan ve uygulanan tüm projeler, Selçuklu’yu standardı yüksek, önemli bir yaşam merkezi haline getirmiştir.
Selçuklu Belediyesi, fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra on asırlık Selçuklu mirasını koruma konusunda da özel bir gayret göstermektedir. “Selçuklu” ismini taşımanın verdiği sorumlulukla, tarihî geçmişimizi geleceğe taşıyacak önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır.
Selçuklu medeniyetini, kültürünü, sanatını, bilim ve düşüncesini tüm dünyaya tanıtmak hedefiyle hareket eden Selçuklu Belediyesi; yönetim
anlayışı, mali gücü, işgücü kapasitesi, donanımı, teknolojik altyapısı ile 2023 hedefine yürüyen yeni Türkiye’nin, gelişmesini büyüyerek sürdüren
ilçesidir.
Belediye Başkanlığı görevini 2009 yılından bugüne Uğur İbrahim Altay yürütmektedir.
“geleceğe değer katan proje”
8
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
SELÇUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Selçuklu ilçesi kuruluş çalışmalarını tamamlayarak 08 Ağustos 1988 tarihinde resmen kurulmuş olup, bu tarihten itibaren fiilen hizmete
başlamıştır. Selçuklu dönemine ait sanat yapılarıyla, çağdaş mimarinin sentezinden oluşan modern bir kentleşme örneği gösteren Selçuklu’da,
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 187 okul, 108.127 öğrenci, 5.064 öğretmen ile hizmet vermektedir.
2014 tarihinde Selçuklu Millî Eğitim Müdürlüğüne atanan Turan KAYACILAR, halen bu görevini sürdürmektedir.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
2010 yılında Konya Üniversitesi adıyla kurulmuş, 2012 yılında ismi Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.
On bir fakülte, bir konservatuar, dört enstitü ve iki yüksekokuldan oluşan Necmettin Erbakan Üniversitesi; katılımcı, farklılıklara saygılı
ve özgürlükçü bir kurum kültürü içinde tüm paydaşlarının gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim alanındaki
yenilikçi ve yol gösterici üslûbu ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin ortaya çıkarılmasını ve yayılmasını sağlayan, uluslararası bir referans
noktası olmayı hedeflemektedir.
Kurucu Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, halen üniversitenin rektörlük görevini sürdürmektedir.
9
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Süreç
2012-2013 yılında Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi, 8 temel değerle (adalet, saygı, dostluk, özdenetim, sabır, doğruluk, sorumluluk ve
yardımseverlik) faaliyet göstermiştir. 2013-2014 yılında da değerler üzerinde değişiklik yapılmamış, belirlenen değerler korunarak korunmuştur.
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde daha da genişletilerek, ilçede bulunan liselerde projeye dahil
edilmiştir.
Gönüllülük ilkesi ışığında; okullar düzeyinde uygulamaya liderlik edecek olan proje ekibinin gönüllü bir okul formatörü, sorumlu müdür yardımcısı ve okul müdüründen oluşması kararlaştırılmıştır. Projenin hedef kitlesi olan öğrencilere yönelik kitap desteği ve uygulamalı etkinlikler,
çalışmanın temelini oluşturacaktır. Etkinliklerin yanında, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenecektir. Ayrıca proje paydaşlarından
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin uzman akademik danışmanlığıyla çalışmalar desteklenecektir. Bu çalışmalarla, Selçuklu Değerler Eğitimi
Projesi (SEDEP),) Türkiye’ye öncülük edecektir.
“geleceğe değer katan proje”
10
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
SEDEP’te 8 Değer
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde de, yine 8 değer esas alınarak yürütülecektir.
adalet, saygı, dostluk, öz denetim, sabır, doğruluk, sorumluluk, yardımseverlik.
Bu sekiz değerin her biri dört hafta boyunca odak değer olarak kabul edilecek ve okul genelindeki çalışmalarda öne çıkacaktır. Ayrıca
derslerde sekiz değerin her birine, tüm eğitim öğretim sezonu boyunca, ders programlarıyla uyumlu olarak geliştirilmiş etkinliklerle atıfta bulunulacaktır. Bu çerçevede her değerle ilgili olarak, Selçuklu Belediyesi tarafından öğrencilere, velilere ve öğretmenlere çalışmayı destekleyecek
materyaller ulaştırılacaktır.
Uygulama kapsamında yer alan etkinlikler planlanırken, geçen yıl belirlenen ve uygulanan 8 değer temel yine esas alınmış ve her bir değer
için öğrencilerin uygulama yapmasına olanak sağlayan çalışmalar geliştirilmiştir. Böylece, öğrencilere dağıtılan kitaplardan elde ettikleri bilgiler
ışığında, gerçek yaşamda gönüllülük esasıyla değerlerimizi tecrübe etme şansı verilmiştir.
11
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Öğretmenlere Yönelik Ürünler
O
kul genelinde ve sınıf içi süreçlerde yapılacak değerler eğitimi çalışmalarında öğretmenlerin rolü şüphesiz projenin tüm paydaşlarından
daha kritik bir öneme sahiptir. Öğretmenlerin, öğretim görevlerini aksatmadan, ders programlarıyla paralel bir şekilde değerler eğitimi
çalışmalarını yürütebilmeleri için, onlara sunulan her türlü destek Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP)’nin başarıya ulaşmasına yardım
edecektir. Bu anlayışla hazırlanan bir adet kılavuz kitap ve öğretmenler odası için 60 adet kitap okullarımıza gönderilecektir.
“geleceğe değer katan proje”
12
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Öğrencilere Yönelik Ürünler
S
elçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP)’in nihai hedef kitlesi olan çocuklarımızın, içinde yer aldıkları tüm etkinliklerin yanı sıra ellerinde
tutacakları, kendilerine ait olduğunu hissedecekleri ürünlerle donatılmaları projenin başarıyla sürdürülmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimize her ay, ayın değeri ile bağlantılı en az bir kitap dağıtılacaktır. Bu çerçevede her sınıf düzeyi için ayrı ayrı 8
kitaplık diziler belirlenmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
13
Ana sınıfları için Değerli Boyama Kitapları ve yapboz dizisi
1 Sınıflar için okuma yazma etkinlikli boyama kitabı, 30 adet kitaptan oluşan değerler eğitimi seti
2. sınıflar için Değerler Eğitimi Öyküleri dizisi
3. sınıflar için Meryem Değerli Öyküler dizisi
4. sınıflar için Hacivat ve Karagöz ile Değerler Eğitimi dizisi
5. sınıflar için her şube bazında 42 adet kitaptan oluşan SEDEP kitap seti
6. sınıflar için her şube bazında 42 adet kitaptan oluşan SEDEP kitap seti
7. sınıflar için her şube bazında 42 adet kitaptan oluşan SEDEP kitap seti
8. sınıflar için her şube bazında 42 adet kitaptan oluşan SEDEP kitap seti
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Velilere Yönelik Ürünler
Okulda oluşturulacak atmosfer önemlidir. Ancak değerler eğitimi okulla sınırlı değildir. Değerler eğitimi, öğretmenden idari personele, hizmetliden servis sürücüsüne uzanan, öğrenciyle muhatap olan her bireye çeşitli düzeylerde sorumluluklar yükleyen bir çalışmadır. Şüphesiz değerler
eğitiminde aile katılımının da önemi büyüktür. Okulda öğretmenler, seçilen değer üzerinden çalışmalar yaparken, aileler de bu değeri besleyen
girişimlerde bulunabilmelidirler.
Bu anlayışla, aileler için veliye mektup materyali hazırlanarak her bir değer için bir mektup gönderilecektir. Ayrıca; anasınıfı öğrencileri için
değerler eğitimi ile ilgili velilere her ay bir kitap gönderilerek, çocuklarına okumaları ve birlikte değerlendirmeleri istenecektir.
“geleceğe değer katan proje”
14
SEDEP
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
2014 - 2015 YILLARI SEDEP ETKİNLİKLERİ
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Yalnız Değilsiniz
Değerli Bilekliğim
Öğrenciye Mektup
Geleceğime Karşı Sorumluyum
Değerler Çalıştayı
Kültürüme Saygı Duyuyorum
Değerli Günlüğüm Etkinliği’nin Başlatılması 01.11.2014
Resim Yarışması Etkinliğinin Başlatılması 01.11.2014
Çat Kapı Tiyatro Duyuru Tarihi: 01.11.2014 / Son Başvuru: 08.11.2014
Unutulmayan Değerler Etkinliği Duyuru Tarihi: 05.11.2014
Facebook Sosyal Ağının Tanıtılması
Tanıtım Toplantıları
Eylül
Geleceğime Karşı Sorumluyum
Öğrenciye Mektup
SEDEP Korosu
Unutulmayan Değerler Etkinliği Son Başvuru Tarihi: 09.01.2015
Değerli Maketim Etkinliğinin Duyurulması 15.01.2015
Münazara Etkinliğinin Duyurulması 16.01.2015
ADALET
T
DOS LUK
Ekim
Aralık
Kasım
S AY G I
SEDEP Tanıtım Filmi
Değerler Timi’nin Kurulması
Öğrenciye Mektup Etkinliği’nin Başlatılması
SEDEP Adaletle Başlıyor
İzciler Görevde
Yalnız Değilsiniz Duyuru Tarihi: 15.10.2014
Ocak
ÖZ
D E N E Tİ M
Öğrenciye Mektup
Veliye Mektup
Yalnız Değilsiniz
Değerli Komşum
Ailemle Mutluyum
Dostlarımla Varım Etkinliği
Veli Seminerleri / Öğretmen Seminerleri
Kısa Film Yarışması Duyuru Tarihi 01.12.2014
“geleceğe değer katan proje”
16
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Çat Kapı Tiyatro
Öğrenciye Mektup
Trafikte Sorumluluk
Geleceğime Karşı Sorumluyum
Sporla Değerlerimize Değer Katıyoruz
Değerli Günlüğüm Etkinliği Son Başvuru Tarihi: 08.05.2015
Değerli Maketim Son Başvuru Tarihi: 10.05.2015
Geleceğime Karşı Sorumluyum
Veliye Metkup
Münazara
Öğrenciye Mektup
Kısa Film Yarışması Son Başvuru Tarihi 01.03.2015
Kısa Film Yarışması Sonuçları: 28.03.2015
Şubat
Nisan
Mart
Geleceğime Karşı Sorumluyum
Öğrenciye Mektup
Veli Seminerleri
Öğretmen Seminerleri
Değerli Posterim Etkinliğinin Duyurulması 11.02.2015
17
www.selcukludegerleregitimi.com
ĞRULUK
Çat Kapı Tiyatro
Öğrenciye Mektup
SEDEP Korosu / Geleceğime Karşı Sorumluyum
Resim Yarışması Son Başvuru Tarihi: 01.04.2015
Değerli Posterim Yarışması Son Başvuru Tarihi: 03.04.2015
Unutulmayan Değerler Etkinliği Sonuçları: 15.04.2015
Resim Yarışması Sonuçları: 21.04.2015
Değerli Posterim Yarışması Sonuçları: 22.04.2015
Mayıs
YA
DO
Haziran
RD
K
RUMLULUK
O
S
Lİ
SABIR
IM SEVER
SEDEP Korosu
SEDEP Şenliği
Değerli Günlüğüm Yarışmasının Sonuçları: 02.06.2015
Değerli Maketim Yarışmasının Sonuçları: 07.06.2015
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Facebook Grubumuz
F
acebook’ta bir grubumuz var. Öğretmenlerimizden öğrencilerimize, velilerden tüm halkımıza herkesi gruba davet ediyoruz. Projeyle ilgili
haberler, duyurular, resimler, videolar https://www.facebook.com/groups/selcukludegerleregitimi adresinde sizlerle...
SEDEP Web Sayfamız
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP),
ile ilgili her türlü gelişmeyi
www.selcukludegerleregitimi.com
adresinden yine takip edebileceksiniz.
“geleceğe değer katan proje”
18
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
SEDEP Adaletle Başlıyor
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP)’i bu yıl “SEDEP ADALETLE BAŞLIYOR” programı ve sürpriz bir çalışmayla başlıyor. Gözünüz Gökyüzünde olsun!
19
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Değerli Günlüğüm
Değerli Günlüğüm, 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize dağıtılacak özel bir defter… Günlük olarak kullanacakları bu deftere, öğrencilerimiz her ayın
odak değeri hakkında öğrendiklerini, yaşadıklarını veya şahit oldukları örnek olayları kaydedebilecekler. Uzmanlardan oluşan jüri heyeti tarafından defterler puanlanacak, en yüksek puanı alanlar ödüllendirilecektir.
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki tüm ilkokulllar
: 3. ve 4. Sınıflar
: Okul idaresi, okul proje formatörü, tüm sınıf öğretmenleri
Uygulama aşamaları
Kasım
Defterlerin Öğrencilere Dağıtılması
Kasım - 8 Mayıs
Etkinliğin Uygulanması
Mayıs
Etkinliğin sonlandırılması
• Okulda her sınıf öğretmeni sınıfındaki en iyi defteri seçer.
• Okulda Her sınıf düzeyinde 1. 2. ve 3. seçilir.
• Komisyon, ilçe genelinde sınıf düzeylerine göre 1. 2. ve 3. seçer
• Seçilen öğrenciler Ipad’le ödüllendirilir.
• Seçilen öğrencilerin öğretmen ve aileleri de ödüllendirilecektir.
• Kazananlar 1 Haziran 2014 tarihinde projenin internet sayfasında ve facebook grup sayfasında duyurulacaktır.
“geleceğe değer katan proje”
20
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Değerler Timi
Her okulda öğrenci timleri oluşturulur. Timde yer alan öğrenciler; okul ve okul dışı ortamlarda değerlerle ilgili olarak arkadaşlarını gözlemler,
güzel davranışların yanında değerlerimize uymayan davranışları da not ederek danışman ve rehber öğretmenlerine iletir. Birlikte çözüm aranır ve
değerlendirme yapılır. Değerler timi bu süreci ajandalarında kayıt altına alırlar. Lider öğretmenleriyle birlikte harika ve örnek bir ekip çalışması
ortaya konur.
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki tüm ilkokul ve ortaokullar
: 1-2-3-4-5-6-7 ve 8. Sınıflar
: Okul idaresi, okul proje formatörü, tüm sınıf ve şube rehber öğretmenleri
Uygulama aşamaları
21
Ekim
Okullarda bilgilendirmenin yapılması ve timlerin kurulması
Kasım -Mayıs
Etkinliğin uygulanması
Mayıs
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Değerli Bilekliğim
Öğretmenlerimiz sınıflarında; “temiz”, “sorumlu”, “yardımsever”, “çalışkan” yani değerleri ile örnek olan öğrencilerini onurlandırmak için
çalışma yapar. Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında öğretmenlerimize bileklik verilerek katkıda bulunulur. Bu bileklikler, örnek
gösterilen öğrencilere verilerek yıl boyunca bileklerinde gururla taşımaları sağlanır. Böylece öğrenciler teşvik edilir.
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki tüm ilkokul ve ortaokullar
: 1-2-3-4-5 ve 6. Sınıflar
: Okul idaresi, okul proje formatörü, tüm sınıf öğretmenleri
Uygulama aşamaları
Kasım
Okullarda bilgilendirmenin yapılması,
Okullara ulaştırılan bilekliklerin okullarda hangi faaliyetle dağıtılacağının belirlenmesi.
Kasım - Mayıs
Etkinliğin uygulanması
29 Mayıs
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönütlerin alınması
“geleceğe değer katan proje”
22
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Çat Kapı Tiyatro
Çat Kapı Tiyatro, her an bir sınıfın kapısı çalınıp öğrenci ve öğretmenlerin beklenmedik bir sürprizle karşı karşıya kalacakları bir etkinliktir.
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki tüm ilkokul ve ortaokullar
: 2-3-4-5-6-7 ve 8. Sınıflar
: Okul idaresi, okul proje formatörü, Türkçe öğretmenleri
Uygulama aşamaları
23
Kasım
5’er dakikalık oyunlar sınıflarda haber verilmeden girilerek oynanacak. Etkinlik ortaokullardan seçilecek 8 okulun drama ekibi tarafından
ilkokullar da, liselerden seçilecek 4 okul tarafından ise ortaokullarda uygulanacaktır.
Kasım -Mayıs
Etkinliğin uygulanması
29 Mayıs
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Öğrenciye Mektup
Öğrenci, ders esnasında bir mektup alır. Mektup kimden mi? Mevlana’dan, belki de Yunus Emre’den, Mimar Sinan, Einstein’den… Sonra o
mektubu sesli olarak okur. Hayaller gerçek olabilir, postacı her an sınıfın kapısını çalabilir…
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki tüm ilkokul ve ortaokullar
: 3-4-5-6. Sınıflar
: Okul idaresi, okul proje formatörü, tüm sınıf ve şube rehber öğretmenleri
Uygulama aşamaları
Ekim - Mayıs
Her ayın odak değeri ile ilgili bir mektup okulda rastgele seçilen bir öğrencinin adına okula gönderilir. Mektuplar tarihe ve topluma mal
olmuş bir kişinin ağzından yazılarak okul idarelerine ulaştırılacak okul idareleri de öğrencilere derste mektubu ulaştıracaklardır. Öğrencinin mektubu aldığı an sınıfta okuması sağlanacaktır.
Ekim -Mayıs
Etkinliğin uygulanması
Mayıs
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
“geleceğe değer katan proje”
24
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Veliye Mektup
Sevgili anne ve babalara, çocuklarından mektup var… Heyecanla okuyacakları mektuplar çok yakında kendilerine ulaşacak…
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki tüm ilkokul ve ortaokullar
: 1-2-3 ve 4. Sınıflar
: Okul idaresi, okul proje formatörü, tüm sınıf öğretmenleri
Uygulama aşamaları
25
Ekim - Mayıs
Öğretim yılı içerisinde en az iki defa çocuk ağzından anne ve babaya hitaben bir mektup gönderilecektir. Bakalım sevgili velilerimiz
mektupta sizi neler bekliyor.
Ekim -Mayıs
Etkinliğin uygulanması
Mayıs
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Yalnız Değilsiniz
Özel eğitim sınıfları, hastane sınıfları, köy okullarındaki öğrenciler ile huzurevindeki yaşlıların yalnız olmadıklarını hissettirmek için ziyaret
programı düzenlenir.
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liseler
: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 12. Sınıflar
: Okul idaresi, okul proje formatörü, tüm sınıf öğretmenleri
Uygulama aşamaları
Ekim
Bilgilendirmenin yapılması ve etkinliğin planlanması.
Kasım
Etkinliğin uygulanması
Aralık
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
“geleceğe değer katan proje”
26
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Kısa Film Yarışması
Konu, 8 değerin tamamı ya da herhangi biri. 9 ve 10. sınıf öğrencileri kamera başına geçerek; izleyenleri sevince boğan, duygusal anlar yaşatan, bazen üzen 5 dakikalık kısa filmler çekerek yarışır. Bu filmin yönetmeni, senaristi, oyuncusu öğrencidir. Dereceye girenler ödüllendirilir.
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki tüm liseler
: 9. ve 10. Sınıflar
: Okul idaresi, okul proje formatörü, şube rehber öğretmenleri
Uygulama aşamaları
27
Kasım
Bilgilendirmenin yapılması ve etkinliğin planlanması.
Kasım - Mart
Etkinliğin uygulanması
28 Mart
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
İzciler Görevde
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), şehrin üç büyük alışveriş merkezinde halkla buluşur. Küçük izci öğrencilerin birkaç saatliğine
sırayla görev alacakları bu noktalarda, değerlerimizle ilgili konularda halkın nabzını tutar, proje tanıtılır. Değerlerimize sahip çıkıldığı konusunda
halkta farkındalık oluşturulur.
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki gönüllü ilkokul ve ortaokul izcileri
: 3-4-5 ve 6. Sınıflar
: Proje ekibi gönüllü öğrenciler ve öğretmenler.
Uygulama aşamaları
Ekim
Etkinliğin planlanması
Üç büyük alışveriş merkezinde SEDEP stantlarının kurulması
Gönüllü öğrenci ve öğretmenlerin halka anket uygulaması ve projeyi tanıtmaları.
Ekim
Etkinliğin uygulanması
Ekim
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
“geleceğe değer katan proje”
28
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Unutulmayan Değerler
Öğretmenlerimizin hayatında değerlerimizle ilgili bir anı mutlaka vardır. Kendi kaleminden çıkan ve paylaşılan en etkileyici örnekler kitaplaştırılarak yayın hayatımızdaki yerini alacaktır.
Uygulanacak Okullar
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki tüm öğretmenler
: Proje ekibi.
Uygulama aşamaları
29
Kasım
Öğretmenler değerlerimizle ilgili anılarını belirlenen form ve dijital ortamda yazarak katılacaklardır. Bu anılardan güzel ve etkili örnekler
proje WEB sitesinde, Facebook grup sayfasında ve basılacak kitapta yayınlanacaktır. Basılan kitaplar eserleri olan öğretmenlere ve
okullara birer adet gönderilecektir.
Kasım- 9 Ocak
Etkinliğin uygulanması
1 Mart
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Değerli Komşum
Ne güzeldi eski günler… Kapı çalınır, komşumuzun çocuğu “Müsaitseniz bizimkiler akşam size gelecekmiş?” diye sorardı.
Selçuklu ilçemizde bir gün belirlenecek. O gün, herkes bir komşusuna ziyarete gidecek. Kaybedilen değerler yeniden canlanacak. Eviniz
Selçuklu da ise sürprize hazırlıklı olun, sizin de kapı ziliniz çalabilir.
Uygulama aşamaları
Aralık
Reklam ve medya aracılığı ile tüm Selçuklu sakinlerini hedef alan duyuruların yapılması ve belirlenen günün akşamında komşu ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi.
“geleceğe değer katan proje”
30
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Değerli Posterim
Yabancı dil dersi alan öğrenciler 8 değeri İngilizce olarak bir posterde anlatır. Posterleri hem yarışır hem sergilenir.
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki tüm liseler
: 9-10 ve 11. Sınıflar
: Proje ekibi, okul müdürleri, formatörler, ingilizce öğretmenleri
Uygulama aşamaları
31
Şubat
Yarışma duyurusunun yapılması
Şubat-3 Nisan
Etkinliğin uygulanması
23 Nisan
Sonuçların açıklanması
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Resim Yarışması
Temel evrensel değerler öğrenciler tarafından resmedilir. Ülke çapında uygulanacak olan bu yarışmada geleceğin ressamları ortaya çıkacak.
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Tüm Türkiye deki ortaokul 7. sınıf öğrencileri
: 7. Sınıflar
: Proje ekibi gönüllü öğrenciler ve görsel sanatlar öğretmeni.
Uygulama aşamaları
1 Kasım
Yarışma duyurusunun yapılması
1 Kasım - 1 Nisan
Etkinliğin Uygulanması
21 Nisan
Sonuçlarının duyurulması
“geleceğe değer katan proje”
32
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Değerli Maketim
Okul öncesi öğrenciler de unutulmadı. Minik eller, değerlerle ilgili hayallerini somutlaştırarak maketlere yansıtır. Bu maketler, yıl sonu SEDEP
şenliğinde sergilenir. Kazanan sınıflara hediye oyuncaklar setleri verilir.
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki anasınıfı olan okullar ve bağımsız anaokulları.
: Okul öncesi sınıflar
: Okul idaresi, proje formatörü, okul öncesi öğretmenler.
Uygulama aşamaları
33
Ocak
Yarışma duyusunun yapılması
Haziran
Eserler SEDEP şenliğinde sergilenecek veseçimler burada yapılacaktır.
Haziran
Sonuçların açıklanması
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Münazara
Öğrenciler değerlerimizi tartışır. Öğrencilerin fikirlerini yarıştıracakları ve heyecanla izlenecek bir etkinliktir.
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki gönüllü ortaokul, ve liseler
: Ortaokullarda 7. ve 8. sınıflar, lisede 10. ve 11. Sınıflar.
: Okul idaresi, proje formatörü ve gönüllü öğretmenler.
Uygulama aşamaları
Şubat
Ortaokullardan gönüllü 16 okulun belirlenmesi
Liselerden gönüllü 16 okulun belirlenmesi
Planlamanın yapılması
Mart
Etkinliğin uygulanması
Mart Nisan
Etkinliğin sonlandırılması ve ödül töreni
“geleceğe değer katan proje”
34
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Geleceğime Karşı Sorumluyum
Suyumuzu geleceğe akıtalım… Bir gün bir damla suya muhtaç olmamak, geleceğimizin susuz kalmaması için, suyumuzu damla damla geleceğe akıtmak için TASARRUF…
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki gönüllü ilkokul ve ortaokullar
: Tüm Sınıflar
: Proje ekibi, Okul idaresi, proje formatörü, tüm öğretmenler.
Uygulama aşamaları
35
Ekim
Etkinlik duyusunun yapılması
Kasım- Mayıs
Etkinliğin uygulanması
Mayıs
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
Okulların ödüllendirilmesi
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Dostlarımla Varım
Lise bitiyor ama dostlar hep var olacak. Unutulmayan karelerle dostluklar, bir ömür dijital ortamda saklanacak…
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki tüm liseler
: 12. Sınıflar
: Proje ekibi, okul idareleri
Uygulama aşamaları
Aralık
Etkinliğin planlanması
Lise son sınıflar için yapılan bir çalışma ile dijital yıllık oluşturulması ve bu yıllıkların aralık ayında bir etkinlikle öğrencilere verilmesi
Aralık
Etkinliğin uygulanması
Aralık
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
“geleceğe değer katan proje”
36
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Trafikte Sorumluluk
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında hazırlanan broşürler, öğrenci ve trafik ekiplerince sürücülere dağıtılır ve değerlerle
ilgili sürücüler bilgilendirilir. Trafikte saygı, sorumluluk…
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki gönüllü ilkokul ve ortaokullar
: 1-2-3-4-5-6-7 ve 8. Sınıflar
: Okul idaresi, proje formatörü, gönüllü öğretmenler.
Uygulama aşamaları
37
Nisan
Etkinliğin planlanması
Mayıs
Etkinliğin uygulanması
Trafik ekiplerinin desteğiyle belirlemem noktalarda sürücülere Değerlerimizle ilgili yaptırılan araba kokuların verilmesi ve SEDEP konusunda sürücülerin bilgilendirilmesi.
Mayıs
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Sporla Değerlerimize Değer Katıyoruz
Ünlü bir sporcu, ders esnasında beklenmedik bir anda sınıfı ziyaret ederek öğrencilerle değerler üzerine sohbet eder.
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki ortaokullar
: 7 ve 8. Sınıflar
: Proje ekibi, okul idaresi, proje formatörü
Uygulama aşamaları
Kasım
Etkinliğin planlanması
Kasım- Mayıs
Etkinliğin uygulanması
Mayıs
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
“geleceğe değer katan proje”
38
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Ailemle Mutluyum
Öğrenci ve veliler aynı sırayı paylaşıyor. Öğrencilerimizin aileleriyle birlikte “ailemle mutlu bir anı resmediyorum“ etkinliği ile mutluluklar
edebedileştiriliyor.
Uygulanacak Okullar
Sınıf Düzeyi
Sorumlu Görevliler
: Selçuklu ilçesindeki ilkokul 2. sınıflar
: 2. Sınıflar ve 2. Sınıf öğrencilerin velileri
: Proje ekibi gönüllü öğrenciler ve öğretmenler.
Uygulama aşamaları
39
Aralık
Etkinliğin planlanması
Ailelerin (çocuğun anne ya da babası) resim yapılacak gün ve saat için okula davet edilmesi. Anne ya da baba iki taraflı özel resim
kağıdının bir tarafına ailesi ile mutlu olduğu bir anı resmedecek diğer tarafa ise çocuk ailesi ile mutlu olduğu bir anı resmedecek. Her
okulun öğrencisi SEDEP Yürütme Kurulunca ödüllendirilecektir.
Aralık
Etkinliğin uygulanması
Aralık
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
Konyaspor SEDEP’e Destek Veriyor
Konyasporlu futbolcular “SEDEP’e destek veriyoruz“ sloganlı formalarla sahaya çıkıyor. En değerli futbol maçının oynanacağı Torku Arena’da
öğrenciler yerlerini alacak.
Uygulama aşamaları
Ekim – Mayıs
Etkiliğin planlanması
Ekim - Mayıs
Etkinliğin uygulanması
Ekim – Mayıs
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
“geleceğe değer katan proje”
40
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Veli ve Öğretmen Seminerleri
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) in en önemli parçasını aile ve öğretmenlerimiz oluşturmaktadır. Çocuk için öncelikli rol modeli anne
baba ve öğretmendir. Sizler için hazırlayacağımız seminerlerimizde doğruyu birlikte arayacağız…
Uygulama aşamaları
41
Kasım- Mayıs
Etkinliğin planlanması
Kasım- Mayıs
Etkinliğin uygulanması
Mayıs
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
www.selcukludegerleregitimi.com
SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
SEDEP Korosu
Değerli veli, öğrenci ve öğretmenlerimiz, değerlerimizi yansıtan türkülerimizi birlikte söyleyecek.
Uygulama aşamaları
Aralık
Etkinlik için gönüllü öğrenci, öğretmen ve velilerin seçilmesi
Aralık -Haziran
Etkinliğin Uygulanması
Haziran
Sedep şenliğinde üç Türkü ile SEDEP korosunun sunumu yapması
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
Kültürüme Saygı Duyuyorum
Sille; kendine özgü hoşgörü ve yaşam kültürünü oluşturmuş, tarihi değerlere sahip, geçmiş kültür ve medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi
bir bölgemiz. 4. Sınıflara yönelik etkinlik ile kültürel bilincin geliştirilmesi ve kültürel değerlere saygı konusunda farkındalık oluşturulacak.
Öğrencilerin çekmiş olduğu fotoğrafların sunumu yapılacak, kitaba dönüştürülmesi sağlanacak.
Uygulama aşamaları
Eylül
Etkinliğin planlanması
Ekim
Etkinliğin uygulanması
Ekim
Etkinliğin sonlandırılması
Geri dönüt alınması
“geleceğe değer katan proje”
42
“Türkiye’nin En İyi Eğitim Projesi“
Değerler Çalıştayı
Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce, 25 Ekim 2014-7 kasım 2014 tarihileri arasında
2 gün devam edecek değerler çalıştayı planlandı.
Uygulama aşamaları
Ekim
Çalıştayın planlanması
Kasım
Etkinliğin Uygulanması
Aralık
Çalıştay raporunun sunulması
SEDEP Şenliği
Artık dinlenme zamanı... Yıl sonunda panayır havasında gün boyu süren bir şenlik... Tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm Konya halkı
bu şenliğe davetli... Şehrin tanınmış isimleri, kameralar, röportajlar, kostümlü kahramanlar ve daha neler neler… Güzel bir konserle son bulan
güzel bir gün…
43
www.selcukludegerleregitimi.com
Sayılarla SEDEP
SEDEP kapsamında Selçuklu Belediyesi tarafından 2013 - 2014 eğitim öğretim yılı boyunca;
2.155.000 yayın, 3200 poster, 90.000 anket formu,
100.000 broşür, 12.636 el notu,
dağıtılmıştır.
Onlarca akademisyen ve uzmanın katkılarıyla yürütülen çalışmaya;
125 okulda, 83.455 öğrenci ve velisi, 4155 öğretmen
iştirak etmiştir.
23 etkinliğimiz uygulanmıştır.
Bu yıl ve önümüzdeki yılar boyunca bu sayılar artarak SEDEP devam edecektir.
Download

SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ