Evrak Tarih ve Sayısı :10.03.2014 - 1403100320
YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ
YÖNETĐM KURULU KARARI
Toplantı No:
2014/05
Özü:
Toplantı Tarihi:
06.03.2014
Madde No:
29
Akademik Metin Düzeltme ve Çeviri ücretlerinin belirlenmesi hk.
Karar:
Yönetim Rektör Yardımcılığı’nın önerisi ile 2014 yılı Akademik Metin Düzeltme ve
Çeviri ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda;
2014 yılı Akademik Metin Düzeltme ve Çeviri ücretlerinin;
1 sayfa çeviri bedeli (sayfa başına 1000 karakter (boşluksuz))
30 TL+KDV
1 sayfa metin düzeltme bedeli (sayfa başına 1000 karakter (boşluksuz))15 TL+KDV
şekilde belirlenmesine, oybirliği ile karar verildi.
ASLI GĐBĐDĐR
e-imzalıdır
Bahar SĐVRĐ
Genel Sekreter
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1403100320&ErisimKodu=c78c0417
Download

2014-05-29-Akademik Metin Düzeltme ve Çeviri ücretleri hk.