İDARE HUKUKUNA GİRİŞ NOKTA ATIŞ KİTABI DÜZELTMESİ
4. ÜNİTENİN 7. SORUSUNUN
1. ÜNİTENİN 35. SORUSUNUN
CEVABI C ŞIKKI OLARAK
CEVABI A ŞIKKI OLARAK
KARACAN AKADEMİ
DEĞİŞTİRİLDİ.
35. Aşağıdakilerden hangisi kamu
kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sermaye Piyasası Kurulu
Türk Tabipler Birliği
Türkiye Noterler Birliği
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Odalar Borsalar
Birliği
ÇÖZÜM
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),
BDDK, KİK, EPDK gibi kuruluşlar belirli alanlarda bağımsız
denetim ve düzenleme yapmak
için oluşturulmuş kamu tüzel
kişiliğine sahip yapılardır.
4. ÜNİTENİN 55. SORUSUNUN
DOĞRU CEVABI B ŞIKKI
KARACAN AKADEMİ
41.B 42.B 43.A 44.C 45. C
46. D 47. C 48. E 49. E 50. D
51. C 52. A 53. C 54. A 55. A
A) Kişi yönünden yetki
B) Konu yönünden yetki
C) Yer yönünden yetki
D) Zaman yönünden yetki
E) Şekil yönünden yetki
ÇÖZÜM
Yanıt Cʼdir.
2. ÜNİTENİN YANIT ANAHTARI
YANIT ANAHTARI
İdari makamlara verilen görev
ve yetkilerin hangi coğrafi
alan içinde kullanılacağını
tanımlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
Yer yönünden yetki yetkiyi coğrafi açıdan tanımlar.
Yanıt Aʼdır.
YENİDEN DÜZENLENDİ.
7.
DEĞİŞTİRİLDİ.
56. A 57. C 58. D 59. B 60. C
61. D 62. D 63. C 64. A 65. E
1
ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILDI.
55. Aşağıdakilerden hangisi idari
işlemin yine idarenin alacağı
bir kararla geleceğe yönelik
olarak yürürlükten kaldırılmasına verilen addır?
A) Geri alma
B) Kaldırma
C) İptal
D) İnfisahi şartın gerçekleşmesi
E) Yokluk
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ KAVRAM ŞEMASI KİTABI DÜZELTMESİ
1. ÜNİTENİN 6. SORUSUNUN CEVABI D ŞIKKI OLARAK
DEĞİŞTİRİLDİ.
6. Köy muhtarı ve ihtiyar heyetini seçen köy idaresi organı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İl idare kurulu
B) Belediye meclisi
C) Köy encümeni
D) Köy derneği
E) Köy halkı
ÇÖZÜM:
Köy derneği, köyde yaşayan oy kullanma hakkına sahip vatandaşları kapsar,köy muhtarı ve ihtiyar heyetini bu dernek seçer.
Yanıt Dʼdir.
1. ÜNİTENİN 8. SORUSUNUN CEVABI E ŞIKKI OLARAK
DEĞİŞTİRİLDİ.
8. İdarenin teşkilatlanma biçimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Devlet idaresi
B) Yerel yönetimler
C) Kamu kurumları
D) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri
E) Vakıf İdaresi
ÇÖZÜM:
Vakıf İdaresi bir idari yapı değildir.Özel hukuk alanına dahildir.
Yanıt Eʼdir.
2
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ KAVRAM ŞEMASI DÜZELTMESİ
3. ÜNİTENİN 6. SORUSUNUN CEVABI C ŞIKKI OLARAK
DEĞİŞTİRİLDİ.
6. İdarenin özel mallarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İdarenin özel malları kural olarak özel hukuka tabidir.
B) İdarenin özel malları satın alma, miras, bağış gibi özel hukuk
hükümleri ile elde edilir.
C) İdarenin özel malları kiralanamaz sadece idare tarafından
kullanılır.
D) İdarenin özel malları dolayısıyla çıkan uyuşmazlıklar kural
olarak adli yargını alanına girer.
E) İdarenin özel malları da bazı durumlarda kamu hukuku kurallarına tabi olur. Kamusal mallar gibi haczedilemez.
ÇÖZÜM:
İdare özel mallarını kiraya veribilir.
Yanıt Cʼdir.
3. ÜNİTENİN YANIT ANAHTARI YENİDEN DÜZENLENDİ.
16. D
21. D
CEVAP ANAHTARI
17. E
22. C
18. B
23. E
3
19. B
24. C
20. B
25. B
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ KAVRAM ŞEMASI DÜZELTMESİ
4. ÜNİTENİN 1. SORUSUNUN CEVABI D ŞIKKI OLARAK
DEĞİŞTİRİLDİ.
1. Aşağıdakilerden hangisi İdari işlemin iptalini gerektiren
sakatlıklardan değildir?
A) Yetki yönünden iptali gerektiren sakatlık
B) Şekil yönünden iptali gerektiren sakatlık
C) Sebep yönünden iptali gerektiren sakatlık
D) Niyet yönünden iptali gerektiren sakatlık
E) Amaç yönünden iptali gerektiren sakatlık
ÇÖZÜM:
İdari işlem, yetki, şekil, sebep, amaç ve konu yönünden hukuka
aykırı olduğu için iptal edilir. Niyet bu unsurlardan biri değildir.
Yanıt Dʼdir.
4. ÜNİTENİN 6. SORUSUNUN CEVABI D ŞIKKI OLARAK
DEĞİŞTİRİLDİ.
6. Ataması yapılan yerde henüz göreve başlamamış kamu
görevlisinin yaptığı idari işlem hangi açıdan hukuka aykırıdır?
A) Kişi yönünden yetkisizlik
B) Konu yönünden yetkisizlik
C) Yer yönünden yetkisizlik
D) Zaman yönünden yetkisizlik
E) Şekil yönünden yetkisizlik
ÇÖZÜM:
İdare işlem yapıldığı zamanda orda bulunmayan kimse zaman
yönünden yetkisizlik durumuna yol açar.
4
Yanıt Dʼdir.
YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU NOKTA ATIŞ KİTABININ DÜZELTMESİ
3. ÜNETİNİN 29. SORUSU
2. ÜNETİNİN 26. SORUSU
C ŞIKKI OLARAK
E ŞIKKI OLARAK
DEĞİŞTİRİLDİ.
DEĞİŞTİRİLDİ.
A) Sulh hukuk mahkemeleri
B) Ağır ceza mahkemeleri
C) Asliye ceza mahkemeleri
D) Asliye hukuk mahkemeleri
E) Sulh ceza mahkemeleri
ÇÖZÜM
KARACAN AKADEMİ
26. Trafik mahkemesi kurulamayan yerlerde, bu mahkemelerin görevine giren dava ve
işlere hangi mahkemeler bakmaktadır?
Trafik mahkemesinin bulunmadığı yerlerdeki görevlerde yetkili
olan mahkeme Sulh Ceza mahkemesidir.
KARACAN AKADEMİ
Yanıt Eʼdir.
29. Aşağıdakilerden
hangisi
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kuruluʼnun görevlerinden biri değildir?
A) Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları
incelemek ve karara bağlamak
B) Gerektiğinde
uyuşmazlık
mahkemesine üye seçmek
C) Askeri Yargıtayʼa üye seçmek
D) Askeri
Yüksek
İdare
Mahkemesi Kanunuʼnun 91.
maddesinde yazılı İçtüzüğü
yapmak
E) Dairelerin veya Daireler
Kuruluʼnun kendi kararları
arasında aykırılık görüldüğü
takdirde işi incelemek ve
gerektiğinde, içtihadın birleştirilmesi hakkında karar vermek
4. ÜNETİNİN YANIT ANAHTARI
YENİDEN DÜZENLENDİ.
YANIT ANAHTARI
26. A 27. D 28. E 29. B 30. A
31. A 32. C 33. B 34. E 35. B
5
36. E 37. B 38. B 39. A 40. D
YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU KAVRAM ŞEMASI KİTABININ DÜZELTMESİ
1. ÜNETİNİN 15. SORUSU E ŞIKKI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.
15.Anayasa mahkemesi bir davayı en fazla 5 ay geri bırakabilir?
A) 1 ay
B) 2 ay
C) 3 ay
D) 4 ay
E) 5 ay
ÇÖZÜM
Anayasa mahkemesi bir davayı en fazla 5 ay geri bırakabilir.
Yanıt Eʼdir.
4. ÜNETİNİN 7. SORUSU D ŞIKKI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.
7. Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay Genel Kurul üyelerinden birisi değildir?
A) Başkan
B) Daire Başkanları
C) İkinci Başkan
D) Başsavcı Vekili
E) Başsavcı
ÇÖZÜM
Başsavcı vekili Yargıtay Genel Kurulu üyeleri arasında yer
almaz.
Yanıt Dʼdir.
6
MEMUR HUKUKU KAVRAM ŞEMASI KİTABININ DÜZELTMESİ
1. ÜNİTENİN 4. SORUSUNUN CEVABI B ŞIKKI OLARAK
DEĞİŞTİRİLDİ.
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu md. 4-A/2 düzenlemesi
ile memur sayılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Yasada belirtilen kurumlarda yönetim işinde görevli olanlar
B) Yasada belirtilen kurumlarda yardımcı hizmetler işinde
görevli olanlar
C) Yasada belirtilen kurumlarda programlama işinde görevli
olanlar
D) Yasada belirtilen kurumlarda araştırma işinde görevli olanlar
E) Yasada belirtilen kurumlarda genel politika tespiti işinde
görevli olanlar
ÇÖZÜM:
Yasada belirtilen kurumlarda yardımcı hizmetler işinde görevli
olanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu md. 4-A/2 düzenlemesi ile memur sayılanlar arasında yer almaz.
Yanıt Bʼdir.
2. ÜNİTENİN 10. SORUSUNUN CEVABI E ŞIKKI OLARAK
DEĞİŞTİRİLDİ.
10. Aşağıdakilerden hangisi Memurun görevini yerine getirirken uymak zorunda olduğu hükümlerden biri değildir?
A) Görevini üstünün emir ve talimatlarına göre yapma
B) Görevini tüzüklere göre yapma
C) Görevini kanunlara göre yapma
D) Görevini yönetmeliklere göre yapma
E) Görevini düşüncelerine göre yapma
ÇÖZÜM:
Görevini düşüncelerine göre yapma memurun görevini yerine
getirirken uymak zorunda olduğu hükümlerden biri değildir.
Yanıt Eʼdir.
7
MEMUR HUKUKU KAVRAM ŞEMASI KİTABININ DÜZELTMESİ
3. ÜNİTENİN 5. SORUSUNUN CEVABI B ŞIKKI OLARAK
DEĞİŞTİRİLDİ.
5. Devlet memurlarının adaylık süresi en fazla kaç yıl olabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
ÇÖZÜM:
En fazla 2 yıl olabilir.
Yanıt Bʼdir.
4. ÜNİTENİN 9. SORUSUNUN CEVABI C ŞIKKI OLARAK
DEĞİŞTİRİLDİ.
9. Memurların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında geçici
olarak görevlendirilmeleri veya görev yerlerinin değiştirilmesi durumunda, aylıklarından ayrı olarak ödenen paralara
ne ad verilir?
A) Ek Ödeme
B) Yan Ödeme
C) Yolluk
D) Tahsilat
E) Harcırah
ÇÖZÜM:
Yolluk tanımlanmıştır.
8
Yanıt Cʼdir.
MEMUR HUKUKU NOKTA ATIŞ KİTABININ DÜZELTMESİ
1. ÜNİTEDE CEVAP
2. ÜNİTEDE CEVAP
ANAHTARI YENİDEN
ANAHTARI YENİDEN
DÜZENLENDİ.
24. D 25. A 26. D 27. C 28. B
29. D 30. A 31. E 32. C 33. B
34. C 35. E 36. A 37. B 38. D
39. D 40. A 41. E 42. D 43. A
44. D 45. D 46. E 47. E 48. C
49. A 50. A 51. E 52. D 53. A
KARACAN AKADEMİ
YANIT ANAHTARI
DÜZENLENDİ.
54. D 55. B 56. D 57. C 58. D
28. E 29. B 30. C 31. B 32. A
33. D 34. A 35. C 36. E 37. C
38. A 39. D 40. C 41. D 42. D
43. B 44. E 45. A 46. C 47. B
48. A 49. B 50. E 51. A 52. D
3. ÜNİTEDE CEVAP
ANAHTARI YENİDEN
DÜZENLENDİ.
KARACAN AKADEMİ
ŞIKLARI DEĞİŞTİRİLDİ.
21. Memurluğa girişte ve memurlukta ilerlemede yeteneğin
esas alındığı sisteme ne ad
verilir?
Liyakat
Kariyer
Sınıflandırma
Genelleme
İstifa
23. E 24. A 25. B 26. E 27. A
58. D 59. D
2. ÜNİTEDE 21. SORUNUN
A)
B)
C)
D)
E)
18. C 19. D 20. A 21. A 22. A
53. D 54. A 55. D 56. A 57. D
59. D 60. B 61. D
ANCAK CEVABI AYNI KALDI.
YANIT ANAHTARI
YANIT ANAHTARI
22. B 23. A 24. C 25. B 26. A
27. E 28. A 29. D 30. C 31. D
32. C 33. A 34. A 35. E 36. B
37. A 38. C 39. D 40. C 41. A
42. A 43. E 44. D 45. E 46. B
47. D 48. A 49. A 50. A 51. E
52. A 53. E 54. C 55. E 56. C
57. D 58. D 59. C 60. E 61. B
9
62. A
MEMUR HUKUKU NOKTA ATIŞ KİTABININ DÜZELTMESİ
4. ÜNİTEDE CEVAP
5. ÜNİTEDE 8. SORUNUN
ANAHTARI YENİDEN
CEVABI E ŞIKKI OLARAK
DÜZENLENDİ.
24. A 25. D 26. D 27. B 28. D
29. C 30. E 31. C 32. B 33. A
34. E 35. B 36. B 37. A 38. E
39. D 40. B 41. D 42. A 43. A
44. B 45. D 46. D 47. C 48. B
KARACAN AKADEMİ
YANIT ANAHTARI
DEĞİŞTİDİLDİ.
49. A 50. C 51. D 52. A 53. B
54. A 55. C 56. D 57. A 58. E
59. B 60. A 61. C 62. B 63. D
8.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde memurlara grev hakkı
tanınmamıştır?
A) Fransa
C) Finlandiya
E) ABD
ÇÖZÜM
B) İsveç
D) İtalya
ABDʼde memurlara grev hakkı
tanınmamıştır. Fransa, İsveç,
Finlandiyaʼda sınırlıda olsa
memurlara grev hakkı tanınmaktadır. İtalyaʼda ise memurlara
grev hakkı tanınmaktadır.
Yanıt Eʼdir.
KARACAN AKADEMİ
64. C
10
Download

Aöf Kavram Nokta Atış Adalet 1. ve 2. Sınıf Düzeltmeleri için Tıklayınız..