Diyanet İşleri Başkanlığı’nın taşra teşkilatındaki il müftüleri hariç diğer memurların
“Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası İl Disiplin Kurulu, il müftüleri ile merkezdeki
bütün görevlilerin söz konusu cezaları Merkez Disiplin Kurulu kararı ile verilir. Merkez
Disiplin Kurulu ayrıca Başkanlıkça verilen “uyarma”, “kınama” ve “aylıktan kesme” cezalarına
karşı itirazları inceler ve karara bağlar.
Yüksek Disiplin Kurulu; Başkanlığın tüm personeli hakkında teklif edilen “Devlet
Memurluğundan Çıkarma” cezası ile ilgili işleri görüşerek karara bağlar. Ayrıca Kademe
ilerlemesinin durdurulması cezalarına karşı yapılan itirazları değerlendirir.
Atama ve Yer Değiştirme Kurulu; Başkanlık personelinin görev veya görev yerlerinin
değiştirilebilmesi için gereken kararları almak üzere, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün
bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Din
Hizmetleri Genel Müdürü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Genel
Müdüründen oluşan bir kuruldur. Kurul’da I. Hukuk Müşaviri de bulunur ancak oy hakkı
yoktur. İl ve İlçe Müftüleri ile Müftü Yardımcılarının yer değişiklikleri, soruşturma neticesinde
il ve ilçe dışı görev yeri değişecek olan personel ve mazeretleri sebebiyle il dışına tayin isteyen
personelin durumları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/B ve 98/b maddeleri
gereğince “ortak nitelik” ve 633 sayılı Kanunun 25’inci maddesi gereğince bir partinin leh veya
aleyhinde bulunanların Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki memurluk görevine son verilmesi
teklifleri kurulca görüşülür ve karar bağlanır.
(DMK-126), (Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik), (Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği-22).
Download

İl Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu