T.C.
ARSÎN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 70874494-803/
Konu : Kayıp Mühür
23/10/2014
MÜDÜRLÜĞÜNE
ARSİN
Kaymakamlık Makamından alman Kayıp Mühürler ile ilgili 17-21/10/2014 tarih ve 1506-1514
sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve herhangi bir usulsüz işleme meydan verilmemesi hususunda gereğini rica
ederim.
EKLER:
1-Yazı (2 Adet)
DAĞITIM:
-Tüm Okul ve Kurum Müd.ne
Arsin Kaymakamlığı İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü
Tlf: 0462 711 21 64
Fax: 0462 7111281
Yavuz ÜSTÜNDAĞ:tlçe M illi Eğitim M üdürü
M .Şevket ŞAHİN:Şube M üdürü
Abdullah ÇELlK:M em ur
EĞİTİME
%100
DESTEK
T.C.
ARSİN K A Y M A K A M LIĞ I
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı
: 56330635-803-1506
17/ 10/2014
Konu : Ka y ı p M ü h ü r .
(Fatih Mahall esi Mu ht a rl ık M ü h r ü )
K a m u K u ru m ve Kuruluşlarına
İ l ç e m i z F a t i h M a h a l l e s i M u h t a r ı Ü m i t G E N Ç T Ü R K Kaymakamlığımıza sunmuş olduğı
1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 t a r i h l i d i l e k ç e d e F a t i h M a h a l l e s i M u h t a r l ı ğ ı n a a i t M uhtarlık Mühürünün
09 /1 0 /2 0 1 4 ta rihinde k a y b o l d u ğ u n u bildirmiştir.
Bilgi e d i n i l m e s i n i ve h e r h a n g i bir u s u ls ü z iş l e m e m e y d a n v e r i l m e m e s i için gerekli
d u y u r u n u n y a p ı lm a s ın ı a r z ve rica ed e r im .
DAĞITIM :
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
17 İlçe K a y m a k a m l ı ğ ı n a .
*Bu belge elek tronik İm zalıdır. İm zalı su relin in aslını g örm ek için https: w » \v c -ic s * fe n
girerek ( n i l O d V - m + / j b t - 9 G d c s r - 9 6 . H f v H - C S h Q C k / 1 ; kodunu yazma.
H üküm et K onağı 6 1 900
A y rın tılı bilgi için irtib at I.H ak k ı M İ .M A Z
Telefon: (462)711 30 04 Faks (462)711 32 28
e - p o s ta : v a a isle riı? f.a rs in .ü o \ tr FJekuv>nık A ğ
v. w m
ıo > ic n gpv tr
go\ .tr b o k D o ^ n t e t *ane»«K
T.C.
ARSIN K A Y M A K A M LIĞ I
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 56330 635 - 803- 15 14
K on u : Ka y ı p M ü h ü r
21/10/2014
K A M U K U RU M VE KURU LUŞLARIN A
İ l g i : Trabzon Valiliği İl Mahalli İdareler Mü d ü r l ü ğü n ü n 17.10.2014 tarihli ve 72 782 98 4 -8 0 3/ 10 39 2
sayılı yazısı.
İ l i m i z A r a k l ı İ lç e si A y t a ş M a h a l l e s i M u h t a r l ı ğ ı n a ait r e s m i mührün kay bolduğu. Araklı
K a y m a k a m l ı ğ ı n d a n a l m a n 14 / 1 0 / 2 0 14 t a r i h v e 13 2 6 say ılı y a / ı n ı n tetkikinden anlaşıldığı,
ilgi sayılı y a z ı ile b i l d i r i l m i ş t i r .
B i l g i e d i n i l m e s i n i v e h e r h a n g i b i r u s u l s ü z i ş l e m e t y r t \ d a n vsrrimemesi
ısusunda
gereğini rica ed erim .
k a \ makam
*Bu belge elektronik im zalıdır. İm /a lı surelinin aslını görm ek için iıllpv u « w .e -ıtıs le r> g o \ ir t \raU X »£ruL znu n& cszn:
girerek ( j U h s i e - / O O 0 + T - U g 7 JTQ- aZ*l t
- "D’- T2 : . a o , kodunu yazınız.
Hükümet Konağı 6191K1
Aynıılılı bilgi ıçm inilen i 1İ-RK! T
T elefon: (462)71 I 30 04 f a k s : ( 4 6 2 ) ' 11 32 2X
e-posla: vaziıslenTrarsın.üov.tr Hlektromk Ağ ı m u lo sle n L\T. tr
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - Arsin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü