08:30
08:30
08:45
09:00
09:10
-
09:10
08:40
08:55
09:10
10:35
-
09:10 - 09:25 09:30 - 09:45 09:50 - 10:05 10:10 - 10:20 10:25 - 10:35 10:50 - 12:10 10:50 - 11:05 11:10 - 11:25 11:30 - 11:40 11:45 - 11:55 12:00 - 12:10 13:45
13:45
14:05
14:20
-
14:45
14:00
14:15
14:30
-
14:35 - 14:45 15:00 - 16:10 15:00 - 15:10 15:15 - 15:25 15:30 - 15:40 15:45 - 15:55 16:00 - 16:10 16:25 - 17:10 16:25 - 16:40 -
1. gün
Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu
GR'de poliklinik uygulamaları
GR'de poliklinik kurmanın yolları ve altyapı hazırlığı
Günlük poliklinik pratiği nasıl yapılır (formlar, kayıt vb)
Oturum sonu genel tartışma
GR'de antiagregan/antikoagülan medikasyon ve kanama
bozuklukluğu yönetimi
Antiagregan, antikoagülan ve trombolitik ilaçlar
GR pratiğinde işlem ve komplikasyona göre hangi
antiagregan/antikoagülan/trombolitik ilaç?
GR işlem yapılacak kanama bozuklukluğu olan hastada preop
hazırlık, perop ve postop yaklaşım
Trombosit disfonksiyonu: Kanamalı hastaya GR yaklaşımı
Oturum sonu genel tartışma
Kahve arası
GR'de endokrin disfonksiyon yönetimi
GR işlem yapılacak diyabetik hastada preop hazırlık, perop ve
postop yaklaşım
GR işlem yapılacak tiroid hastasında preop hazırlık, perop ve
postop yaklaşım
GR'de diğer endokrin hastalıklarda dikkat edilmesi gereken
noktalar
GR'de diğer yardımcı ilaçlar (statinler, mide koruyucular vb),
Oturum sonu genel tartışma
Öğle arası
GR'de enfeksiyon yönetimi
GR işlem planlanan hastada enfeksiyon olması halinde yapılması
GR'de enfeksiyon proflaksisi: hangi durumlarda profilaksi gerekir?
GR işlem sonrası ortaya çıkan enfeksiyon durumunun
değerlendirilmesi ve yönetimi
Oturum sonu genel tartışma
Kahve arası
GR'de kardiyak/pulmoner sorun yönetimi
GR işlem yapılacak kalp yetmezliği olan hastada preop hazırlık
GR işlem yapılan kalp yetmezlikli hastada perop ve postop
yaklaşım
GR işlem yapılacak kronik akciğer hastalığı olan hastada preop
hazırlık
GR işlem yapılan kronik akciğer hastalıklı hastada perop ve postop
yaklaşım
Oturum sonu genel tartışma
Kahve arası
GR'de hipertansiyon yönetimi
GR işlem yapılacak hipertansiyonlu hastada preop hazırlık, perop
ve postop yaklaşım
16:45 - 16:55 - GR işlem sırasında ortaya çıkan hipertansiyonun değerlendirilmesi
ve yönetimi
17:00 - 17:10 - Oturum sonu genel tartışma
17:10 - 18:10 - GR'de renal yetmezlik yönetimi
17:10 - 17:20 - GR işlem planlanan hastada renal yetmezlik gelişmemesi için
yapılması gerekenler
17:25 - 17:40 - GR işlem yapılacak kronik renal yetmezlikli hastada preop
hazırlık, perop ve postop yaklaşım
17:45 - 17:55 - GR işlem sonrası ortaya çıkan renal yetmezliğin değerlendirilmesi
ve yönetimi
18:00 - 18:10 - Oturum sonu genel tartışma
08:30
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
-
09:40
08:40
08:55
09:10
09:25
09:40
-
09:55 - 11:35 09:55 - 10:10 10:15 - 10:25 10:30 - 10:40 10:45 - 11:00 11:05 - 11:20 11:25 - 11:35 11:50
11:50
12:05
12:20
12:35
12:50
-
13:00
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
-
13:15 - 14:05 -
2. gün
Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu
GR'de anestezi yönetimi
GR'de temel anestezi uygulamaları ve altyapı hazırlığı
GR'de hangi hastaya hangi anestezi?
GR'de perop ve postop ağrı kontrolu
Anestezist bizden ne bekler, biz anestezistten ne bekleriz?
Oturum sonu genel tartışma
Kahve arası
GR'de hipersensitivite ve allerji yönetimi
Allerji, hipersensitivite, şok kavram tanımları: Girişimsel
Radyolog için temel altyapı
GR işlem yapılacak allerji/hipersensitivite öyküsü olan hastaya
yaklaşım
GR işlem sırasında gelişen allerji/hipersensitivitenin
değerlendirilmesi ve yönetimi
Şok tablosundaki hastaya temel yaklaşım
Sıvı elektrolit dengesi konusunda temel bilgiler
Oturum sonu genel tartışma
Kahve arası
GR'de servis yönetimi
GR'de günübirlik servis hizmeti ve temel gereksinimler
GR'de tam mesaili servis kurmanın yolları ve altyapı hazırlığı
GR'de tam mesaili servis pratiği nasıl yapılır
GR servis yönetiminde hemşirenin rolü ve önemi
Oturum sonu genel tartışma
Kahve arası
SINAV (Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu)
Öğle arası
İleri düzey nonvasküler girişimsel radyoloji kursu
16:00
16:30 Perkütan kist hidatik tedavisi
16:45 - 17:15 - Biliyer girişimler ve stentleme: ileri düzey işlem ve kavramlar
08:30 - 09:00 09:15 - 09:45 10:00 - 10:30 11:00 - 11:20 11:35 - 11:55 12:10 - 12:25 -
3. gün
İleri düzey nonvasküler girişimsel radyoloji kursu
Üriner girişimler ve stentleme (D/J): ileri düzey işlem ve kavramlar
Batında tümör ablasyon tedavileri
Batın dışında tümör ablasyon tedavileri
Kahve arası
Malign asit ve plevral efüzyonda palyasyon
Perkütan biyopsiler: ileri düzey işlem ve kavramlar
Perkütan yabancı cisim çıkarılması
Öğle arası
13:55 - 14:15 - Apse / sıvı drenajları: ileri düzey işlem ve kavramlar
14:30 - 14:50 - Perkütan enterostomiler
15:05 - 15:25 - Sinir kökü blokajı ve ağrı tedavileri
Kahve arası
15:55 - 16:25 - GIS stentleme
16:40 - 17:10 - Vertebroplasti-kifoplasti
Kahve arası
17:25 - 18:15 - SINAV (İleri düzey nonvasküler girişimsel radyoloji kursu)
08:30
09:15
09:45
10:30
-
09:00
09:45
10:15
11:00
-
11:15
11:25
11:35
11:45
11:55
12:05
-
11:25
11:35
11:45
11:55
12:05
12:15
-
14:00 - 14:40 14:55 - 15:35 16:05 - 16:35 16:35 - 17:05 17:20 - 17:50 -
4. gün
İleri düzey vasküler girişimsel radyoloji kursu
Vasküler anatomi ve klinik önemi olan varyasyonlar
Periferik arter hastalığı (PAH)
Periferik arter hastalığı (PAH) klinik değerlendirmesi
Periferik vasküler hastalıkları endovasküler tedavisinde genel
bilgiler
Kahve arası
Aorto-ilyak arter darlık ve oklüzyonlarında endovasküler tedavi
İnfrainguinal arter darlık ve oklüzyonlarında endovasküler tedavi
İnfrapopliteal arter darlık ve oklüzyonlarında endovasküler tedavi
Renal arter darlıklarında endovasküler tedavi
Viseral arter darlık ve oklüzyonlarında endovasküler tedavi
Supraaortik arter darlık ve oklüzyonlarında endovasküler tedavi
Öğle arası
Abdominal aort anevrizmaları (AAA) ve endovasküler tedavisi
Torakal aort hastalıkları ve endovasküler tedavisi (TEVAR)
Kahve arası
Akut arter trombozları ve endovasküler tedavisi
Akut ven trombozları ve endovasküler tedavisi
Hemodiyaliz fistül / greft disfonksiyonu ve endovasküler tedavisi
5. gün
İleri düzey vasküler girişimsel radyoloji kursu
08:30 - 09:10 - Periferal / visseral tümör ve kanama embolizasyonları
09:25 - 10:05 - Periferal, visseral ve baş-boyun vasküler malformasyonları ve
perkütan / endovasküler tedavisi
Kahve arası
10:35 - 11:15 - Transarteryal kemoembolizasyon (TAKE), Transarteryal
radyoembolizasyon (TARE)
11:30 - 11:45 - Portal ven embolizasyonu
Kahve arası
12:15 - 12:45 - TIPS
12:45 - 13:00 - Venöz stentlemeler
Öğle arası
14:30 - 15:10 - Varis ve endovenöz tedavisi
15:25 - 15:40 - Periferik venöz örnekleme
15:40 - 15:55 - İntravasküler yabancı cisim çıkarılması
Kahve arası
16:25 - 16:40 - Nörovasküler hastalıkların tedavilerinde preop hazırlık, perop
medikasyon ve postop takip
16:55 - 17:25 - Karotis stenozu ve endovasküler tedavisi
08:30 - 09:10 09:25 - 10:05 10:20 - 11:00 11:15 - 12:05 -
6. gün
İleri düzey vasküler girişimsel radyoloji kursu
İnme ve endovasküler tedavisi
Serebral anevrizma ve endovasküler tedavisi
Serebrospinal vasküler malformasyonlar ve embolizasyonu
Kahve arası
SINAV (İleri düzey vasküler girişimsel radyoloji kursu)
Download

Dosyayı indirmek için tıklayınız