GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
GİRİŞİMCİ ADI SOYADI : TÜRKAN GÜNEY
İŞ FİKRİ
: ÇOCUK HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İMALATI
İŞLETMENİN ADI : TÜRKAN GÜNEY – GİRİŞİM TEKSTİL
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
1.1 Girişimci
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız)
TÜRKAN GÜNEY
03.12.1970’te Ordu ilinde doğdum, ilk ve orta öğretim hayatımı başarı ile tamamlayıp ilk ve
orta okul diplomamı aldım 1988 yılında Ordu Kız Meslek Lisesi Dikiş Bölümünden mezun
oldum. 22 yıldır tekstil işi faal olarak ilgilenmekteyim, terzilikten yetişmeyim. 9 yıl terzilik
yaptım.1998 den beri İstanbul ikamet etmekteyim.7 yıl Merter de fason müdürü olarak
ihracat firmasında çalıştım.6 yıl ihracat çalışan tekstil atölyesinde fason ve imalat müdürlüğü
yaptım. Tekstil benim işim.İşimi iyi biliyorum. Sevdiğim ve başarılı olduğum bir iş.
Çekirdekten yetiştim. Tecrübeme güvenmekteyim. İhracat firma çevremin geniş olmasında bu
atölyeyi açma nedenlerimden birisidir.2012 yılında İŞKUR
ve KOSGEB işbirliğiyle
düzenlenmiş olan eğitime katıldım ve Uygulamalı Yeni Girişimcilik Eğitimi katılım belgesi
aldım . İstanbul’da 150 m2 lik kapalı alanı olan kiralanacak mevcut bir alanında çocuk giyim
tekstili çeşitlerini imal edileceği bir işletmeyi açma çalışmalarım devam etmektedir.
Uzun vadede:
 Markalaşmak
 Kendi çocuk hazırgiyim fabrikamı kurmak kendi markamı oluşturmak ve Ülke
genelinde Çocuk Hazır Giyimi konusunda tanınan bir marka olmak
 İhracata başlamak(Irak,İran ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzre)
 Bölgede iyi bir müşteri potansiyeli oluşturmak
 İşletmemizde ileriki süreçlerde ürün çeşidini arttırmak
 Satış alanlarımızı genişletmek, ikinci üçüncü hizmet alanları açmak,
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
Bu
sektör
raporu
kapsamına
giren
ürünler
Gümrük
Tarife
İstatistik
Pozisyon
(GTİP)sınıflandırmasına göre 6111 ve 6209 nolu fasıllarda yer almaktadır. Tekstil ve hazır
giyim sektörü, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat,
ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam ve yatırım gibi makroekonomik büyüklükler
açısından Türkiye’nin en önemli sektörlerindendir. Türkiye, dünyanın 5. büyük hazır giyim
ihracatçısıdır. Hazır giyim sektörünün alt sektörlerinden olan bebek giyim sektörü, ülkemizde
1990’lıyıllarda gelişmeye başlayan bir sektördür. Sektördeki firmalardan bazılarının hem
yetişkinler için hem de bebekler ve çocuklar için üretim yaptığı, bazılarının ise yalnızca bebek
giyim üzerinde uzmanlaştığı görülmektedir. Üreticilerin çoğu İstanbul, Bursa, İstanbul,
Denizli İzmir ve Gaziantep’te kurulu olup; bebek ve çocuk giyimi üretiminin %80’i
İstanbuk’da gerçekleştirilmektedir. Ülke genelindeki 4.000’den fazla üretim atölyesinde
60.000’denfazla kişi istihdam edilmektedir ( Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve
İşadamları Derneği (BEKSİAD) www.beksiad.org)Türkiye dünyanın önemli pamuk
üreticilerinden biri olması sebebiyle, bebek giyim ticaretinin temelini oluşturan pamuktan
örme ve örülmemiş bebek eşyaları ve aksesuarları üretiminde doğal bir rekabet avantajına
sahiptir. Sektörün esnek üretim yapısı sayesinde değişen ihtiyaçlara rahatlıkla uyum
sağlanabilmektedir. Son yıllarda sağlığa zarar vermeyen maddelerden ve organik pamuktan
üretilmiş bebek giyim eşyalarının üretimi de artmaktadır. Sektörün en büyük eksikliği olan
tasarım yetersizliğinin ise bilgisayar destekli tasarım modelleri ve kalifiye personel kullanımı
sayesinde ilerleyen yıllarda aşılması mümkün görülmektedir.2007 yılında en yüksek seviyeye
ulaşan bebek giyim ihracatımız, 2009 yılında dünya pazarlarında yaşanan daralmanın etkisiyle
%27 azalarak 101 milyon Dolar’a gerilemiş ancak 2010 yılında %16,7
artışla yeniden
toparlanmıştır. Türkiye’nin 2010 yılı toplam bebek giyim ihracatının %70’ini oluşturan örme
bebek giyim eşyası içinde pamuktan bebek giyim eşyası %92 paya sahiptir. Bu ürün grubu,
toplam bebek giyim ihracatının da %65’ini oluşturmaktadır. (Kaynak: DTM Bilgi Sistemi)
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
3
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Tekstil ve Hazır Giyim Sanayiinde İşletmelerin İllere Göre Dağılımı
(2004Yılı)
Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü 2010 yılını 22 milyar dolara yakın bir ihracat ile geride
bırakmasına rağmen bölgemizde Antep ili başta olmak üzere hazır giyim ürünleri imalatı
yapan büyük çapta işletmeler
bulunmaktadır(bakınız üstte TABLO 1)Bölgemiz özelliklede
ilimiz de hazır giyim ürünleri konusunda ülke genelinde 11 sırdadır.
2011 TUİK verilerine göre İstanbuk ili nüfusu( belde ve köyleri de dahil) 13 Milyonu aşkındır.
ilimiz İstanbul ekonomisi son yıllarda sanayi malları üretimi ve ticaret olmak üzere başlıca
iki önemli iktisadi faaliyete dayanarak gelişmektedir. Türkiye çocuk hazır giyim ürünlerinin
toplam Pazar hacmi 1,2 milyar dolardır. İstanbul ili bu pazardan ortalama 350 Milyon TL
pay almaktadır bu ise toplam pazarın %28’ine eş değeridir. İşletmemiz ilk yıl hedefi
İstanbul’daki bu pazarın 1,85,2. Yıl 2,037,3. Yıl 2,34 ‘üne hakim olmaktır. İstanbul ilindeki
bu gelişme , özellikle 2000-2011 dönemindeki 11 yıllık süre içinde belirgin bir seviyeye
yükselmiştir. İstanbul’daki büyük sanayi işyerleri sayısı, Türkiye toplamının % 14'ünü, küçük
sanayi işyerleri sayısı ise % 19'sını meydana getirmektedir. Bu yapısıyla faal nüfusunun %
28.72'sinin imalat sanayi kollarında çalıştığı görülür. İstanbul’daki üretimin % 83'ü büyük
işletmeler, % 17'si ise küçük işletmeler tarafından yapılmaktadır. İstihdam açısından ise,
istihdamın
%
66'sı
büyük
işletmeler,
%
34'ü
ise
küçük
işletmeler
tarafından
karşılanmaktadır.2011 verilerine göre, 10'un altında işçi çalıştıran işletmeler toplam
işletmelerin %94'ünü, 10'un üzerinde işçi çalıştıran işyerleri ise toplamın % 6'sını
oluşturmaktadır.2010 sayım sonuçlarına göre Türkiye Genelinde küçük imalat Sanayiinde
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
yerleşik 777.034 işletme 693.627'si ücretli olmak üzere 1470661 kişiye istihdam olanağı
sağlamaktadır. İstanbul Türkiye toplam işyeri sayısındaki payı %15,66 toplam istihdamdaki
payı ise %21,44'dür.Bu işyerlerinin oransal olarak dağılımı incelenecek olursa görülür ki,
Türkiye genelinde 2011 yılı toplam imalat sanayii işyerlerinin %95,23'ü küçük, %4,77'si
büyük
işletmelerden
oluşmaktadır.
İstanbul’da%97,11'ulaşmaktadır.
Yine
aynı
yıl
içinde
küçüklerin
oranı
2010 yılı itibariyle İstanbul’da sanayi alt sektörlerinin
Türkiye'deki benzerleri ile oransal olarak karşılaştırdığımızda şöyle bir durum ortaya çıkar.
Türkiye genelinde küçük imalat işyerlerinin %75'i hemen hemen birbirine eşit olarak üç alt
gruptan; tekstil, orman ürünleri (mobilya v.b.) ve makine teçhizattan oluştuğu görülmektedir.
İstanbul baktığımızda bu üç sektörün küçük işletmelerin %71'ini oluşturduğunu, sadece
tekstil ve gıdanın ise %55'ten fazlasına ulaştığı görülmektedir. Büyük imalat işletmeleri
içinde tekstil hem Türkiye genelinde hem de İstanbul’da başta gelen sektörlerdir. Ayrıca
İstanbul’da büyük işletmelerinin %56'dan fazlası tekstil sektörüne aittir. Bu gösteriyor ki,
işyeri sayısı bakımından tekstil, gerek küçük, gerekse de büyük işletmeler grubunda başı
çeken sektördür. Küçük işletmelerin istihdam oranlarına bakıldığında, bunların ufak
sapmalarla işyeri sayısı oranlarıyla uyumlu oldukları görülmektedir. Büyük işletmelerde ise,
gerek Türkiye, gerek İstanbul’da tekstil sektörü, toplam istihdamın sırasıyla %34 ve %70'ini
yaratmaktadır.Tekstil sektörünün ardından en fazla istihdam yaratan üç sektör içinde ise
Türkiye ve İstanbul için gıda, makine-teçhizat ve kimya sanayileri gelmektedir.
İstihdam bakımından ise Türkiye genelinde %29.82 ile tekstil sanayii yer alırken, tekstil
İstanbul’da imalat sanayiindeki istihdamın yarısından fazlasını (%51.12) gerçekleştirmektedir.
İstihdam açısından ikinci sırada,
Türkiye genelinde makine teçhizat sanayii (%22.78),
İstanbul’da ise ikinci sırada, gıda sanayii yer almaktadır. (%16.93). Katma değer açısından
incelediğimizde ise, Türkiye genelinde en fazla katma değer yaratan sektör kimya sanayii
iken (%26.91), İstanbul’da tekstil sanayiidir. (%52.88)
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri
AYLARA GÖRE ÜRÜN SATIŞ TABLOSU
Aylar (adet )
Ürünler
1
2
3
EŞORTMAN 10.000 11000 11000
4
5
6000
6000
6
6000
7
8
9
10
11000 11000 13000 15000
11
12
6000
7000
GRUBU
15000 15000 25000 27000 30000 15000 15000 15000 18000 18000 20000
TAYT
15000
LACOST
11000
TİŞÖRT
14000 15000 15000 16000 15000 12000 10000
BADY
35000
JİLE
10000 10000 10500 11000 11500 11500 12000 12000 12000 12000 12500 12500
TUNİK
9000
10000 10000 10500 11000 11500 11500 12000 12000 12000 12000 12500
DÜZ ETEK
6000
7000
11000 12000 15000 16000 16000 20000 22000 23000 24000 24000 25000
9000
6000
8000
9000
12000
36000 37000 38000 39000 40000 35000 36000 37000 38000 39000 40000
7500
7750
7750
8000
8000
8500
8500
8500
8750
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
İlk etapta yapılacak harcamalar
Esnaf ve Sanatkalar Odası Kayıt giderleri
Noter İmza Beyanı
MUHASEBECİ GİDERİ
5 cilt Fatura Kocanı,5 cilt İraliye Basımı
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI FAALİYET
BELGESİ
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
435,30
84,04
1020,41
150
24
6
8750
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
ARA
TOPLAM -1
1.713,75 TL
İşletme alt yapısının hazırlanması için gerekli araç ve gereç listesi
sıra
Ürün adı
adet
birim fiyatı
no:
YUKİ 4 İPLİK OVERLOG
1ADET
1300
1
MAKİNESİ(2011 MODEL)
YUKİ ELEKTRONİK DÜZ
1ADET
1800
2
DİKİŞ MAKİNESİ(2012
MODEL)
TYPICAL ELEKTRONİK DÜZ
1ADET
1300
3
DİKİŞ MAKİNESİ(2011
MODEL)
SINGER ELEKTRONİK DÜZ
4ADET
1300
4
DİKİŞ MAKİNESİ(2010
MODEL)
3,5 LT MAGMA ÜTÜ
1ADET
280
5
BEKO 7805 KLİMA
1ADET
1526
6
BEKO 112410D KLİMA
1ADET
932
7
BEKO B 9426 NM BUZDOLABI 1ADET
932
8
BEKO2200 SU SEBİLİ
1ADET
220
9
BEKO BK 20 HK LCD KOMBİ
1ADET
975
10
BEKO D3 3001 BULAŞIK
1ADET
636
11
MAKİNESİ
BEKO HTZG64121 SW
1ADET
263
12
SETÜSTÜ OCAK
BEKO 2110IM INAX ÇAYCI
1ADET
212
13
TRUVA MAKAM MASASI
1 TAKIM 2400
14
EREN MÜDÜR KOLTUĞU
1ADET
150
15
EREN MİSAFİR KOLTUK
2ADET
120
16
SAFARİ
KOLTUK
TAKIMI
1TAKIM
750
17
120 LİK SUNTALAM MASA
1ADET
150
18
SANDALYE
4ADET
55
19
KİTAPLIK
1ADET
90
20
RAFLI
3ADET
100
21
EVRAKDOLABI(KÜTÜPHANE)
HO TCR 4330s LW829EA İ31ADET
1420
22
2330-13,3-4GB-320-1GVga
HP M1212NF LAZER YAZICI
1ADET
567
23
TARAYICI FOTOKOPİ
FAKS8ÇOK FONKSİYONLU)
MASA ÜSTÜ
1ADET
950
24
BİLGİSAYAR(İNTEL CORE İ3
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
1300
1800
1300
5200
280
1526
932
932
220
975
636
263
212
2400
150
240
750
150
220
90
300
1420
567
950
7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
4GB DDR3 500WD,SAMSUNG
22X,GZ-P4 KASA,KLAVYE
MAUS SETİ,22 İNÇ SİYAH
EKRAN)
ARA TOPLAM -2
22.813 TL
İşletmeye alınacak personel desteği
Personel Maaşı 9 kişi (12 Ay )*
96.000
Elektirik ( 12 ay )
12.000
Su ( 12 ay )
600
Isıtma ( 5 ay )
1.450
Telefon &ADLS ( 12 ay )
1.360
ARA TOPLAM 3
TOPLAM -1 -,2 -,3
111.410 TL
135.936,75 TL
İşletmede çalışan 9 (dokuz )personelden sadece 2(iki) personel için KOSGEB desteği
taleb edilmektedir.
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
8
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
4 MİLYON TL’
600’
HİBE ALDIK. HAZIRLADIĞIMIZ
Yİ AŞKIN
Ü AŞKIN
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
KOSGEB Girişimcilik Desteğini alabilmeniz için KOSGEB Girişimcilik kurulunu
ikna edecek düzeyde eksiksiz ve profesyonelce
hazırlanmış bir iş planı sunup
KOSGEB girişimcilik kurulunu ikna etmelisiniz aksi halde bu desteği alamazsınız.
Kurulu ikna etmenin en garanti yolu alanında uzman profesyonel danışmanlık
firmalarından
% 100 destek alma garantili danışmanlık almaktır.Danışmanlık
almadan kendi iş planı projenizi kendiniz hazırlar iseniz iş planının KOSGEB
tarafından revizyon edilmesi ihtimali çok yüksektir.Bir iş planı 2 den fazla revizyon
istenirse o iş planı artık incelenmez ve desteklenmez yani bu desteği alamazsınız.
Girişimci İş Planı Dosyası Hazırlanması konularında danışmanlık hizmeti
sunduk.Hazırladığımız 600’ü aşkın iş planı dosyası ile destek aldık.
İşinizi şansa bırakıp sakın riske atmayın!!! İş Planını Danışmanlık Firmalarına hazırlatın.
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ bünyesinde 12 farklı departman
bulunmaktadır.2010 yılı başlarında siz girişimciler için şirketimiz bünyesinde özel bir
departman olan Girişimcilik Departmanı faaliyete geçti.Bu departman bünyesinde KOSGEB
Girişimcilik sertifikası alan siz girişimcilerin eksiksiz olarak desteklemesi için aşağıda bahsi
geçen Danışmanlık Hizmetlerini tek bir paket olarak sunmaktayız;
1- Girişimci İş Fikrinin geliştirilmesi.(Yapacağınız iş ile ilgili sizin bilmediğiniz en yeni güncel
ve inovatif teknik ve yöntemlerin bilgisini size sunuyoruz)
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.(KOSGEB
Girişimcilik Desteğini Etkin ve verimli bir şekilde kullanmanız için Girişimcilik Desteği Başvuru
evrakları,Girişimcilik Desteği Başvuru iş ve işlemleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz.)
3- %100 geçme garantili iş planı projesi hazırlama*. (Girişimci İş Planlarınızı %100 destek
almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor.Girişimci İş Planlarınızı
destek almanızı garanti edecek düzeyde eksiksiz ve profesyonelce hazırlıyoruz.)
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
9
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
4-İş Planı, KOSGEB tarafından destek aldıktan sonra Girişimcilik Desteği süresinde bu
destek ile ilgili iş ve işlemlerde 2 yıl boyunca danışmanlık hizmeti yapılmaktadır.(KOSGEB’in
İş Planınızı desteklenmesinin ardından Girişimcilik Desteği ile ilgili iş ve işlemlerinizde 7/24
bizi arayabilir, Girişimcilik Destek Süreci ve yapılacak iş ve işlemler konusunda doğru ve
güncel bilgi alabilirsiniz.)
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
TÜRKİYE’DE İLK
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
TÜRKİYE’DE İLK
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
(0534) 706 55 17
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
10
Download

indirmek için tıklayınız