Karar No
:133
Karar Tarihi :09/09/2014
KONUSU:
KAVAKLIDERE İLÇESİ, BAKIRCILAR MAHALLESİ, 1 PAFTA, 73, 75 VE 410
PARSELLERDE BELEDİYE HİZMET ALANINA İLİŞKİN HAZIRLANAN KAVAKLIDERE
BELEDİYE MECLİSİNİN 06/06/2014 TARİH VE 39 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
25.08.2014 tarihinde saat 15.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi 1 No’lu Eski Özel
İdare Binasında toplanan Komisyonumuzca;
Belediye Meclisimizin 12.08.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2014 tarih ve 36521862-310.9912019 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, İlimiz Kavaklıdere İlçesi Bakırcılar Mahallesi 1 pafta 73,
75 ve 410 parseller Plan Değişikliği Onayı konusunu görüşüldü;
18.06.2014 tarih ve 325 sayılı Kavaklıdere Belediye Başkanlığı yazısı; İlimiz Kavaklıdere
İlçesi Bakırcılar Mahallesi Karahan Caddesi olarak adlandırılan yolun yeniden ve Belediye
Binasının bulunduğu alanın yeniden düzenlenmesi amacı ile hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği Kavaklıdere Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 39 sayılı
kararı ile uygun bulunmuş olup; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesine
istinaden onaylanması talep edilmiştir.
Bahse konu alan Kavaklıdere İlçesi Bakırcılar Mahallesi sınırları dahilinde mülkiyeti
Belediyeye ait olan 1 pafta 73, 75 ve 410 parsel numaralı taşınmazları kapsamaktadır. Onaylı
1/1000 ölçekli Kavaklıdere Belediyesi Uygulama İmar Planı kapsamında bahse konu taşınmazlar
“Belediye Hizmet Alanı” (BHA) kullanımında ve “B-3” yapılaşma nizamına sahip olup; yapılan
plan değişikliği ile 7 m. lik yaya yolu planlama alanının kuzeyinde yer alan konut alanlarına doğru
kaydırılarak yaya yolu mevcut topografyaya uydurulmuş ve 210 m2 yüzölçümüne sahip olan
Belediye Hizmet Alanı 353 m2 ye çıkartılmıştır. Böylece alanın kuzeyinde yer alan 73 nolu
mülkiyeti İlçe Belediyeye ait olan parselden yaklaşık 140 m2 alan Belediye Hizmet Alanına
katılarak Belediye Hizmet Alanı genişletilmiştir.
Ayrıca; 04.06.2014 tarih ve 12541 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi yazısı ile Kavaklıdere
Belediyesi’ne ait kapsam, içerik ve gösterim itibari ile gerekli görülmediğinden 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı hazırlanmadığı bildirilmiş; konu ile ilgili olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine gidilmemiştir. Buna ek olarak; 2013/41 Sayılı Genelge kapsamında İlçe Belediyesince
plan değişikliğine ait “UİP 830,1” sayılı Plan İşlem Numarası (PİN) alınmıştır.
İmar ve Bayındırlık komisyonunca katılanların oybirliği ile kabul edilen; Kavaklıdere İlçesi
Bakırcılar Mahallesi Karahan Caddesi 1 pafta 73, 75 ve 410 parsel numaralı taşınmazları kapsayan
alanda “Yol Kaydırılması ve Belediye Hizmet Alanı Değişikliği” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliğine, 5216 Sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca
konu değerlendirilmiş ve BHA kuzeyinden geçen yolun aksları tutturmak kaydıyla düzeltilmesine
Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
1
Download

Karar No :133 Karar Tarihi :09/09/2014 KONUSU: KAVAKLIDERE