YEREL YÖNETİMLERDE
İLETİŞİM VE HALKLA
İLİŞKİLER
1
Prof. Dr. Enver AYDOĞAN
Gazi Üniversitesi
Antalya-2015
SAĞLIKLI BİR
İLETİŞİM ORTAMI İÇİNDE YER
ALMADAN
VE İLETİŞİM SORUNLARINI
ÇÖZMEDEN
DOYUMLU BİR YAŞAM
OLANAKSIZDIR.
2
 İki
insan birbirinin farkına vardığı andan
itibaren iletişim başlar;
söylediği
söylemediği
yaptığı
yapmadığı
her şeyin anlamı vardır
3
ETKİLİ İLETİŞİMİN AMACI

İletmek istediğimizi karşımızdaki kişiye
amaçladığımız biçimde iletebilmek, isteneni elde
etmek ve beklenen tepkiyi oluşturmaktır
4
İLETİŞİM
1. TOPLUMSAL BİRİMLER ARASINDA BİLGİ, ANLAM,
DUYGU VE DÜŞÜNCE ALIŞVERİŞİDİR.
2. BİRİMLER ARASI İLİŞKİLERİN KURULMASI VE
TOPLUMSAL
YAŞAMIN
DEVAMINI
SAĞLAYAN
TOPLUMSAL BİR OLAYDIR.
3. İNSAN DAVRANIŞINI İFADE EDEN PSİKOLOJİK BİR
OLAYDIR.
4. KAYNAK, HEDEF, MESAJ, KANAL VB. ÖGELERDEN
OLUŞAN BİR SİSTEMDİR.
5. İKİ BİRİM ARASINDA BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ MESAJ
ALIŞVERİŞİDİR.
5
İLETİŞİM TÜRLERİ
1. KİŞİ İÇİ İLETİŞİM
2. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
3. GRUP İLETİŞİMİ
4. ÖRGÜT İLETİŞİMİ
5. KİTLE İLETİŞİMİ
6
İLETİŞİM MODELİ
HEDEF BİRİM
7
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
TİPLERİ
Sözlü İletişim
Dil
Dil Ötesi
-Niyet Edilmiş
-Niyet Edilmemiş
Sözsüz İletişim
Yüz ve Bedensel
Beden Temas
Kişisel Mekan
Kullanımı
İletişim
Araçları
-Niyet Edilmiş
-Niyet Edilmemiş
8
KURUMSAL İLETİŞİM NEDİR?

Kurumsal iletişim, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması,
işleyişini sağlaması için gereken hizmetin üretim ve yönetim
süreci içinde, kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında
eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi,
değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi sağlamak
amacıyla belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim sürecidir .
9
KURUMSAL İLETİŞİMİN
İŞLEVİ VE AMAÇLARI
 Kurumsal
iletişim, kurumda çalışanları
ve kurumun birimlerini birbirine
bağlayan temel bir alt sistemdir. Böylece,
çalışanlar ve birimler hem uyumlu ve
hem de eşgüdümlü çalışabilirler.
10
KURUMSAL İLETİŞİMİN
İŞLEVİ VE AMAÇLARI
Kurumsal iletişim kurum yönetiminin en önemli
aracıdır.
 Kurumda planlama, eşgüdüm, karar verme, güdüleme
ve denetimin sağlanabilmesi etkili bir kurumsal
iletişimi gerektirir.

11
KURUMSAL İLETİŞİMİN İŞLEVİ VE
AMAÇLARI

Kurumsal iletişim içsel olarak kurumda karşılıklı
güvenin ve serbest bilgi akışının, dışsal olarak da iyi
hizmet ve müşteri isteklerine ilginin kaynağıdır.
12
Kurumların çalışanları arasındaki iletişim yeterli
olmadığı zaman kurumlar küçülerek fazla hiyerarşiden
uzaklaşıp yatay ve yalın örgütlenmelere gitmektedirler.
 Bir kurumda iletişim ve insan ilişkileri iyileştirilmez ise
verimlilik ve kalite elde edilemez.

13

İletişim yetersizlikleri yada bozuklukları kişiler arasında
iyi ilişkilerin gelişmesini engeller ve çalışanlarda
motivasyonun düşmesine neden olur. Düşük
motivasyon verimsizliğin ve kalitesizliğin temel
nedenidir. Bu durum, ayrıca, nitelikli insan gücünün
kuruma kazandırılmasını zorlaştırır ve mevcutların
kaybına yol açabilir.
14

İşgörenler, kendilerinden neyin yapılmasının
beklendiğini ve bunu neden yapmaları gerektiğini,
üstlerinin onlardan ne beklediğini, diğer bölümlerde ve
kurum dışında kendi işleriyle ilgili olarak nelerin olup
bittiğini bilmek isterler. İnsanın diğer insanları, kendi
kurumlarını, dış dünyayı tanıyabilmesi, olayları ve
düşünceleri anlayıp algılayabilmesi için iletişim süreci
gereklidir.
15

Kişi ve kurumların dış dünya ile anlamlı bir bütünlük
içinde bulunabilmesi için iyi işleyen ve açık iletişim
kanallarının oluşturulması gereklidir. Kurumlarda etkili
yönetim sağlıklı bir iletişim sürecine dayanmaktadır.
İletişim, kurumsal faaliyetlerin başarısının temelidir.
16
NEDİR?
Halkla ilişkiler, belirtilmiş hedef kitleleri
etkilemek için hazırlanmış, planlı, inandırıcı
iletişim çabasıdır.
 Doğru olanı yapıp halk tarafından beğenilmektir.

17
HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ
Basın Ajansı / Tanıtım Modeli
 Kamuoyunu Bilgilendirme Modeli:
 İki Yönlü Asimetrik Model: (1920 lerden 1960
lara kadar)
 İki Yönlü Simetrik Model

18
BASIN AJANSI / TANITIM MODELI:
Bununla amaçlanan kısa sürede istenen seçme
veya satın alma davranışına hedef kitlenin
olumlu katılımdır.
 “kötü tanıtım yoktur”der. Yani her şey her yolla
tanıtılır. Önemli olan;
 * Dikkat çekici olay yaratmak
 * Ve bu olayın iletişim araçlarında
yayınlanmasını sağlamak

19
KAMUOYUNU BILGILENDIRME MODELI:
(1900-1920’li yıllar) Modeli; Kurumun, basın
aracılığıyla kamuoyuna hedef kitlesine kendi
hakkında veya faaliyetleriyle doğru ve gerçeğe
uygun ilgili bilgi vermesi olarak tanımlanabilir.
 Tek yönlü iletişime dayalıdır (kurumdan, alıcıya
doğru) Modelin görünürdeki amacı, alıcıyı sadece
bilgilendirmek, bilgiyi yaymak,

20
İKI YÖNLÜ ASIMETRIK MODEL:
(1920 LERDEN 1960 LARA KADAR)
Bu modelle, kurum hedef kitlenin örgüte karşı
tutumunun ne olduğunu (nasıl baktığını) ve (bu
tutum olumsuzsa) tutumun olumluya doğru nasıl
değiştirilebileceği tespite çalışır.
 Modelin amacı, bilimsel veriler dayanarak iknayı
gerçekleştirmektir.
 Örgütlerin asimetrik iletişimi uygulama
amaçları, hedef kitlenin görüşlerini kurumun
lehine olacak şekilde değişiklik sağlayacak bir
geri bildirimde bulunmaktır. Böylece elde edilen
bilgiler, kuruluşun lehine olacak şekilde hedef
kitleyi etkimekte, amaçlar doğrultusunda
davranış değişikliğin gerçekleştirilmesinde
kullanılabilmektedir.

21
İKI YÖNLÜ SIMETRIK MODEL

Bu model, kurumun ve hedef kitlelerin uyum
içinde bir arada yaşayabilmeleri için gerekli
değişiklikleri sağlamak amacıyla müzakere ve
çatışmayı çözme gibi etkileşimli yöntemleri
kullanır.
22
HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL
İLKELER
1- İki yönlü ilişki kurmak
2- Doğru bilgi vermek
3- İnandırıcılık (Zor kullanma,para ve inandırma)
4- Sabırlı Çalışmak
5- Yaygın Sorumluluk (Tüm işletmeye yayma)
6- Açıklık
7- Yineleme ve Süreklilik
8- Kurum İmajı
23
HALKLA İLİŞKİLER
DEPARTMANINDA GÖREV
YAPABİLECEK ELEMANLAR
Redaktör ( Metin hazırlama)
Konuşmacı
Basın Sorumlusu
Yazar
Yönetmen
Gösteri Organizatörü
Danışmanlar
24
HALKLA İLİŞKİLER UZMANINDA
BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
 Halkla
ilişkiler uzmanı, insan ve toplum
psikolojisi, sosyoloji, ekonomi,
işletmecilik, hukuk ve genel kültür
konularında bilgi sahibi olmak
 Etkili yazma, konuşma ve dinleme
konularında yetenek
 Yayın ve raporlama konusunda bilgili
olmak
 Basın-Yayın, halkla ilişkiler konusunda
yüksek okuldan mezun olmak
 Gazetecilik konusunda deneyimli olmak
25
HALKLA İLİŞKİLER UZMANINDA
BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Yaratıcı, araştırıcı ve yenilikçi bir kişiliğe sahip
olmak
 Zor olmasına rağmen işini sevmeli, karşılaştığı
sorunlara karşı soğukkanlı, hoşgörülü ve sabırlı
olmalı
 Herşeyi ve özellikle insanı sevmeli kendini
sevdirmesini bilmelidir
 Önce kendine sonra başkalarına güvenmelidir.
 Halkla ilişkiler uzmanı en az bir yabancı dil
bilmelidir
 Temiz ve düzgün giyinmelidir
 Hepsinden önemli sevecen, sıcak bir davranış ve
güler yüze sahip olmalıdır

26
KURUMDA HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN
BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Güven verici olma
Temizlik
İç açıcılık
Düzen
27
ÇALIŞANLARDA BULUNMASI
GEREKEN ÖZELLİKLER
Davranış (güleryüz)
 Duruş ( çay,oturma durumu)
 Giyim ve Bakım

28
HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ
A- ARAŞTIRMA
 B- PLANLAMA
 C- YÜRÜTME
 D- DENETİM

29
A)
ARAŞTIRMA
Hedef Kitlenin eğitim, gelenek, alışkanlık,
görüş, inanç ve tüm yöresel özellikleri çok iyi
bilinmelidir
a)Kaynak Taraması
İşletme ve alanla ilgili basında çıkan yazıların
taranması ve takibi
b) Soruşturma
Yüzyüze görüşme
c) Anketler
d) İşletme içi araştırma

30
B)


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
PLANLAMA
Geleceğe yönelik ilişkin kararların önceden alınmasıdır.
Bir işletmede halkla ilişkiler planlamasında izlenmesi
gereken süreç altı maddeden oluşur
Durum Değerleme (Tespit)
Amaç (Olumlu tavır yaratma)
Hedef Kitle
İletişim Araçlarının ve Tekniklerinin Seçimi
Bütçe
Sonuçları değerleme
Zamanlama Tablosu
31
YÜRÜTME

Yürütme halkla ilişkilerin en zor aşamasıdır.
Yapılan araştırma ve toplanan bilgilere
dayanarak planlar hazırlandıktan sonra, bu
planlar ve alınan kararlar doğrultusunda halkla
ilişkiler yetkilileri tarafından uygulamaya geçilir.
32
D)
DENETİM
Denetim işlevi, önceden alınan kararlar
doğrultusunda yapılan uygulamaların amaç ve
planlara uygunluğunu araştırma
mekanizmasıdır.
 Standartların saptanması
 Uygulama sonuçlarının saptanması
 Karşılaştırma Yapılması
 Önlemlerin alınması

33
KURUMLARDA HALKLA İLİŞKİLER
POLİTİKASINDA HEDEF KİTLE
a)
b)
c)
Kurum içi hedef kitle
Kurum dışı hedef kitle
Basınla ilişkiler
34
A) KURUM İÇİ HEDEF KİTLE
a)
PERSONELLE İLİŞKİLER
Personelle ilişki büroları
Telefon enformasyonu
Özel konulu toplantılar
Kapalı devre TV ya da radyo
Çalışanların ailelerine yönelme
Üst yöneticilerin ziyaretleri
Mektuplar
Kurum içi sürekli yayınlar
Duyuru tahtaları
Sergilemeler
Organizasyon etkinlikleri
Eğlence ve moral organizasyon
35
A) KURUM İÇİ HEDEF KİTLE
2- ORTAKLARLA İLİŞKİLER
Bültenlerin Hazırlanması
3- SENDİKALARLA İLİŞKİLER
Sendikaları bilgilendirme
36
A) KURUM DIŞI HEDEF KİTLE








a) MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER
Dostça selamla ve karşıla
Güler yüz göster
Müşteriyi dinle
Müşteri beklemeyi ve bekletilmeyi sevmez
Müşteriye mümkünse adıyla hitap et
Müşteriye tam ve açık bilgi ver
Müşteriyle yumuşak, inandırıcı, sıcak ve sempatik ses
tonuyla konuş
37
MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLER






KABA
Ne istiyorsunuz
Karşıdaki servise gidin
Buralar imzalanmayacak
Mevzuat böyledir ödeme
yapamam
Kimsiniz, adınız ne?







NAZİK
İsteğinizi öğrenebilir miyim?
Bu işlem karşıdaki serviste
yapılıyor lütfen oraya
başvurun
Lütfen şurayı imzalar mısınız?
Özür dileriz. Kendisi gelmeden
ödeme yapamıyoruz
Kiminle görüşüyorum.
Adınızı bağışlar mısınız?
38
DIŞ HEDEF KİTLE
1- Hizmet Alınan Kişi ve Kuruluşlarla ile
İlişkiler
 2- Kamu Kuruluşlarıyla İlişkiler
 3- Eğitim Kuruluşlarıyla İlişkiler
 4- Meslek Örgütleriyle İlişkiler
 5- Finansal Kurumlarla İlişkiler
 6- Çevreyle İlişkiler

39
BASINLA İLİŞKİLER
Bir kurumun halkla ilişkiler konusunda giriştiği
çabaların en çok yoğunlaştığı alan basınla
kurulan ilişkilerdir
 Halkla ilişkiler uzmanının basınla olumlu,
düzenli ve sürekli ilişkiler kurmaları gereklidir.
 Halkla ilişkiler uzmanının basınla ilişkisi
kurumun bildirilerinin etkinliğini arttırır.

40
HALKLA İLİŞKİLER UZMANININ BASINLA İLİŞKİ
KURMAYA ÇALIŞIRKEN GÖZÖNÜNDE BULUNDURMASI
GEREKLİ NOKTALAR



Muhabire gerçek bilgiler en hızlı biçimde verilmelidir.
Muhabirden istediği gerçek bilgileri saklamamak
gereklidir
Yayınlanmaya değer bulunmadıkça, bir haber basın
araçlarında yer almaz bu nedenle muhabirden
yayınlanması uygun olmayan haberlerin yayınlanması için
ricada bulunma
41
HALKLA İLİŞKİLER UZMANININ BASINLA İLİŞKİ
KURMAYA ÇALIŞIRKEN GÖZÖNÜNDE BULUNDURMASI
GEREKLİ NOKTALAR
Basın bildirileri ile reklam bildirilerini
karıştırma
 Basın mensupları arasında farklılık
gözetme
 Küçük matbaa hataları için şikayetçi olma
 Olumsuz haber yayınlandı diye basına
küsme
 Basına hertürlü çalışma kolaylığı sağla
 İlişki kurulacak basın grubunu iyi seç
 Basına ilgi çekici haberler gönder
 Haberleri sıkıcı hale sokma

42
BASINLA İLİŞKİLER
1- BASIN BÜLTENİ
 Açık ve kısa olmalıdır.
 Anlaşılır olmalıdır
 İçerik ve biçim yönünden formlara uygun
olmalıdır
 Güncel nitelik taşımalıdır
 Sabah saatlerinde basına ulaştırılmalıdır

43
BASINLA İLİŞKİLER










2- BASIN TOPLANTISI
Basın toplantısının yapılacağı zaman uygun olmalıdır
Yer uygun olmalıdır
Toplantıda dağıtılacak rapor, grafik, bilgi ve belgeler
önceden hazırlanmalıdır
Basın mensuplarınca film çekme, fotoğraf ve ses alma
olanakları yaratılmalıdır
Toplantıdan en az iki gün önce ilgili basına yer ve zaman
bildirilmelidir
Basın toplantısı çok uzun olmamalı en fazla 2 saat
Haber yayınlanırsa basın aranıp teşekkür edilmelidir
Basın toplantısı kuru ve donuk olmamalı, basına saygılı
davranılmalıdır
Basın toplantısından sonra kokteyl düzenlenirse iyi olur.
44
BASINLA İLİŞKİLER
3- BASIN TURLARI
Tanıtım turları ve gezileri
4- KÜPÜR DERLEME
Kurumla ilgili haberlerin toplanması
5- RÖPORTAJ
45
HALKLA İLİŞKİLERDE
KULLANILAN İLETİŞİM ARAÇLARI
YAZILI ARAÇLAR
SÖZLÜ ARAÇLAR
GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
46
YAZILI ARAÇLAR






Kurum Gazetesi
Dergi
Broşür (Tanıtım)
El Kitapçığı
Afiş, İlan Tahtası ve Bültenler
Diğer Yazılı Araçlar (yıllık rapor,
mektup, kartvizit, pul karikatür)
47
SÖZLÜ ARAÇLAR
a)
Yüzyüze Görüşme
Dikkat Edilecek Unsurlar

Başkasıyla konuşurken sabırlı, nazik, sakin ve güler
yüzlü olmalıdır

Karşıdaki insanın eğitimi, görünüşü, statüsüne göre
davran

Halkla ilişkiler bir güven olayıdır. Güven verici ol

Konuşurken sade, anlaşılır ve net bir dil kullan

Firma adına gizli kalması gereken bilgileri karşı tarafa
aktarmamalıdır.

Düşünce ve inançları saygılı biçimde konuş

Öfkeli ve yüksek sesle konuşma

Karşı tarafın adıyla hitap et
48
SÖZLÜ ARAÇLAR
2-TELEFONLA GÖRÜŞME
Telefon açan kişi kendisini tanıt
 Telefonun defalarca çalınmasına izin verme
 Ses tonunu ayarla
 Başka yere bağlanması gerekiyorsa bağla
 Çok beklenmesi gerekiyorsa no al
 Konuşurken el altında kağıt kalem bulundur.

49
SÖZLÜ ARAÇLAR
3- TOPLANTI
Saat düzen vb.
4- KONFERANS VE SEMİNER
50
GÖRSEL – İŞİTSEL ARAÇLAR
1- Radyo- Televizyon
2- Film ve Video Bant
3- Sergi ve Fuar
4- Festival ve Yarışmalar
5- Sponsor
6- Diğer Görsel-İşitsel Araçlar
51
GÖRSEL – İŞİTSEL ARAÇLAR
ÜSTÜNLÜKLER
 Diğer iletişim araçlarını destekler
 Zaman kaybı önlenebilir
 İlgi çekicidir
 SAKINCALAR
 Tek başına kullanıldığında yeterli ve etkili bir
araç değildir
 Tek yönlü olması sebebiyle etkinliği
denetlenemez
 Gider kaynağı

52
HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇ

Halkla ilişkilerin amacı kurum ve kuruluşların
çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak,
etkin ve verimli bir iletişim-etkileşim ortamı
oluşturmaktır. Bununla birlikte zamana yayılan bir
halkla ilişkiler çalışmasının diğer amacı kurum ya da
kuruluşa uzun zamanda kazandıracağı olumlu
kimliktir.
53
HALKLA İLİŞKİLERİN GÖREVİ
Halkla ilişkiler birimi, kurumun mesaj ve hedeflerini
kamuoyuna aktarırken diğer taraftan da
kamuoyundan gelen geribildirimlerle kurumu
yönlendirir.
 Yani iletişimi sağlar.

54
Hedef kitleyi harekete geçirmek için üç yol vardı.
 1. Para
 2. Zor kullanma
 3. İkna etme


Halkla ilişkiler ikna eder.
55
Doğru zamanda doğru hedefe, doğru mesajı iletmek
için var olan halkla ilişkiler birimi, sürekli, tutarlı,
planlı politikalar geliştirir.
 Çünkü halkla ilişkiler hedef kitlesinin kurumunu
anlaması ve desteğini sağlayarak veya artırarak
düşünce ve davranışlarını değiştirmesini sağlamaya
çalışır

56

Logo
Tarih



Başkan Özhaseki, İtalya'da ilk raylı sistem aracının test sürüşünü yaptı.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından Kayseri’de yapımına
devam edilen raylı sisteme ilişkin bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada raylı sistem ile
birlikte Kayseri'de yolculuk tercihlerinin değişeceği ve insanların özel araçları yerine raylı
sistemle yolculuk yapmaya başlayacakları ifade edildi.


İtalya'da yapımı tamamlanan ilk raylı sistem araçlarının test sürüşleri yapılırken
gerçekleştirilen basın açıklamasında Başkan Özhaseki tarafından yirmi beş yıllık çalışmanın
sonuna gelindiği, önceki başkanların emek verdiği, gayret gösterdiği gibi kendisinin de bu işe
on yılını verdiği kaydedildi.


Birinci aracın test sürüşünün yapıldığının, diğer araçların da bantlara yerleştirildiğinin ve
yapımlarının hızla devam ettiğinin bildirildiği açıklamada yılsonuna kadar sistemin parça
parça Kayseri'ye geleceği dile getirildi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yaptığı açıklamanın son
bölümünde ise alınacak üç yüz bisikletle, raylı sistem ana duraklarından kartla bisiklete
binip eve gidileceği, ihalesi henüz gerçekleşen bu sistemin de duraklara reklam alma
karşılığında özel bir şirket tarafından yapılacağı açıklandı.


İletişim:…………………….

………………………….......
57
İLETİŞİMİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM
58
Download

Yerel Yönetimlerde İletişim ve Halkla İlişkiler