SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Koordinatörlüğümüzün Amacı,
Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum
kuruluşları arasında;
 İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek,
 belirlenen ihtiyaçlara yönelik farklı modellerle yaratıcı yaklaşımlar ortaya
koymak,
 uzun vadeli işbirlikleri oluşturmak,
 Dörtlü sarmal modelini kurgulayıp, sürdürülebilir gelişmeyi sağlayarak
,
 Özel sektör, Kamu ve Sanayinin problemlerini araştırarak üniversitede olan
yetkinlik ve çözüm önerileriyle eşleştirmek,
 Üniversitede üretilen bilgiyi, teknoloji geliştirme çerçevesinde ilgili alanlara
yönlendirmek
Koordinatörlüğümüzün Faaliyet Alanları
1. Proje Destekleri
Ulusal ve Uluslararası Proje Destekleri (TÜBİTAK, MARKA,
KOSGEB, AB vs.) ile ilgili;
 Proje Yazma Eğitimleri
 Destek içerik bilgilendirme eğitimleri
 Destek bazlı bilgilendirme günleri
 Bireysel bilgilendirme, yönlendirme
 Eğitim , Kurs ve Sertifika Programları düzenlemektir.
Koordinatörlüğümüzün Faaliyet Alanları
2.Uygulamalı Eğitim (7+1,intern mühendislik)
Meslek yüksekokullarında uygulunan ve Lisans Eğitimi
düzeyinde ise Pilot Bölge olarak Endüstri Mühendisliği bünyesinde
uygulaması başlatılan, tüm bölümlere de yayılımı hedef alınan, son sınıf
ilk dönemini, sanayi veya toplum kuruluşlarından herhangi birinde, ilgili
kuruluşun bir problemini analiz etmek ve/veya çözmek esaslı bizzat tam
zamanlı çalışarak tamamlama
Koordinatörlüğümüzün Faaliyet Alanları
3. Lisansüstü Tezler
Sanayi ve /veya Toplum kuruluşlarının problem çözümlerine yönelik
veya AR-GE taleplerine yönelik yüksek lisans ve doktora tez konularını
belirlemek, ilgili problem sahip kurum veya kuruluşlarla eşleştirmek
4. Eğitim, Danışmanlık, Seminer ve Laboratuvar
İmkanlarını Tanıtma ve Yönlendirme
Sanayi ve Toplum Kuruluşlarında İhtiyaç Duyulan Eğitim ve
Danışmanlık taleplerini analiz etmek ve ünversite akademik bilgi ve
birikimini bu eğitim, danışmanlık ve araştırmalar yolu ile Sanayi ve
Toplum Kuruluşlarına akışını sağlamak
ÜNİVERSİTE, SANAYİ VE TOPLUM İŞBİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MEVCUT DURUM BİLGİLENDİRME
1. KAMU KURUM/KURULUŞ VE SANAYİ FİRMA ZİYARETLERİ
Kurulduğu tarih olan Ocak 2013 tarihi itibarı ile koordinatörlüğümüz ;
 Kaymakamlık, belediye, ticaret ve sanayi odası, OSB müdürlüklerinin de içinde
bulunduğu 12 Kamu kurum ve Kuruluşu’na,
 KOBİ’lerin de içinde bulunduğu 78 adet sanayi firmasına ziyarette bulunmuş
olup,
Sakarya Üniversitesi’nin işbirliği potansiyeli ve talepleri hakkında bilgi
sunulmuştur.
Ayrıca koordinatörlük faaliyet alanına giren konular ile ilgili fikir alışverişinde
bulunulmuştur.
ÜNİVERSİTE, SANAYİ VE TOPLUM İŞBİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MEVCUT DURUM BİLGİLENDİRME
Ziyaretler sonucu kamu kurum ve kuruluşları ve/veya sanayinin
beklentilerine yönelik aşağıdaki öncelikli konu başlıkları belirlenmiştir;
 nitelikli işgücü istihdamında üniversitenin rolü
 sektörel teknik ara eleman ihtiyacı
 kamu kaynaklı teşviklerden yararlanma noktasında üniversiteden alınacak
destekler
 yüksek AR&GE maliyetlerinin üniversite ile ortak proje üreterek en aza
indirgenmesi
 Sektörel kümelenme
ÜNİVERSİTE, SANAYİ VE TOPLUM İŞBİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MEVCUT DURUM BİLGİLENDİRME
2. UMDE (UYGULAMALI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ)
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Mühendislik Fakültesi Endüstri
Mühendisliği bölümünde uygulanmaya başlanan UMDE programı kapsamında;
 43 işletme ile protokol imzalanmış
 57 Aday Mühendis işletmelere yerleştirilmiştir.
!! Günümüz itibarı ile bu öğrencilerin tamamına yakını mühendislik bitirme
projelerini UMDE işletmelerinde devam ettirmektedirler.!!
ÜNİVERSİTE, SANAYİ VE TOPLUM İŞBİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MEVCUT DURUM BİLGİLENDİRME
UMDE NEDİR ? KOŞULLARI NELERDİR?
UMDE programı özetle,
 8 yarıyıllık yükseköğrenim döneminin bir yarıyılını (7. Yarıyıl)
 ilgili dış paydaşta (kamu kurum/kuruluşu, sanayi firması, imalat ve/veya hizmet sektörü vb.)
 16 hafta boyunca
 haftada en az 4 tam gün “Aday Mühendis” sıfatı ile iş yerinde istihdamı üzerine kuruludur.
“Aday Mühendis” Ön Koşulları;
 önceki dönemlerden dersi olmaması ,
 ortalamasının 2.0’ın üzerinde olmasıdır.
Durum Değerlendirmesi ise;
 Aday Mühendisin bir akademik danışmanı ve bir de UMDE İşletmesindeki mentoru olur.
 Akademik danışman öğrencisini ilk ay her hafta
 Takip eden aylarda 3 haftada bir ziyaret eder,
 UMDE işletme mentoruna durum değerlendirmesi yapar.
ÜNİVERSİTE, SANAYİ VE TOPLUM İŞBİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MEVCUT DURUM BİLGİLENDİRME
3. PROJE DESTEKLERİ
Bilimsel Araştırma Projeleri (Son 1,5 Ay)



3 adet 1001 hazırlığı (Eylül 2014 başvuru)
1 adet 3001 başvurusu yapıldı
2 adet 3001 başvurusu hazırlanıyor
Kalkınma Ajansı Projeleri (Son 1,5 Ay);

1 adet Doğrudan Faaliyet Projesi yapıldı

1 adet Teknik destek projesi yapıldı

1 adet teknik destek projesi (Haziran Dönemi başvuru)

1 doğrudan faaliyet projesi (Eylül dönemi başvuru)
ÜNİVERSİTE, SANAYİ VE TOPLUM İŞBİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MEVCUT DURUM BİLGİLENDİRME
3. PROJE DESTEKLERİ
KAMU KURUM/KURULUŞLARI VE SANAYİ İŞBİRLİK PROJELERİ (Devam eden)




Tavuk Gübresinden Biyo-Yakıt Üretimi
Doğu Marmara Bölgesi İmalat Sanayi Veri Tabanı Yönetim
SAMİB Akademi
2 OSB ‘de Çevre Yönetim Planı Oluşturulması Danışmanlık ve eğitim
ÜNİVERSİTE, SANAYİ VE TOPLUM İŞBİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAKIN
GELECEK HEDEFLERİ
«Mühendislik Fakültesi Proje, Eğitim, Seminer, Danışmanlık ve Laboratuvar Olanakları» adlı bir
katalog hazırlandı , basımı –Hedef Tarih: 12.05.2014
Tüm fakültelere aynı bağlamda katalog hazırlanması –Hedef Tarih: 30.08.2014
Organize Sanayi Bölgelerinde «Üniversite Sanayi İşbirliği Buluşması» düzenlenmesi
1.
2.
3.
•
2. OSB’de 68 firma ile ilk buluşma 13 Mayıs Salı günü saat 10:00’da
•
Diğer OSBler ile Hedef Tarih: Haziran, 2014
Bu buluşmalarda;
4.

katalog dağıtımı,

firmalara anket uygulaması yapılması

Meslek Grupları bazında konsorsiyum oluşturma için altyapı çalışmaları yapılacaktır.
2. OSB’de başlanan ve sırası ile önce Sakarya, sonra Marmara ve üst bağlamda tüm Türkiye’de
aşağıdaki yöntem ile;
5.

Çevre Yönetim Planı için atık envanterinin çıkarılması

OSB içinde veya OSB ler arasında bertaraf ve/veya kullanılabilirlerinin değerlendirilmesi

OSBler için zorunlu kılınan ÇYP için ERP, SAP gibi işletim programı yapılması,

Bu program sonrasında Türkiye’de ilk defa ATIK BORSASI oluşturulması altyapısı
ÜNİVERSİTE, SANAYİ VE TOPLUM İŞBİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAKIN
GELECEK HEDEFLERİ
6. TTO – Üniversite, Sanayi ve Toplum İşbirliği Koordinatörlüğü yapısının entegrasyonu, Ege
Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi (EBİLTEM) Ziyareti -Hedef Tarih : Temmuz ,2014
7. 1513 TÜBİTAK Teşvikinin alınması
8. ÜSAMP 2015 8. Kongre Üniversite olarak talip olunması
9. Koordinatörlüğe ait web sayfası tasarlanması-Hedef Tarih : Eylül ,2014
10. Ulusal ve uluslararası Destekler için Bilgi günleri ,Proje Yönetimi Eğitimi (İçerik hazırlandı)
,Proje yarışmalarının düzenlenmesi
11. OSBlerde ilk adım ofislerinin kurulması - Hedef Tarih : Ocak ,2015
Download

PowerPoint Sunusu - Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma