S-15
Cevap Yüzey Yöntemi ile Fungal Enzim Üretiminin Optimizasyonu
Derya Berikten, Merih Kıvanç
Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 26470, Eskişehir,
e-posta: [email protected]
Optimizasyon, prosesin belirlenen hedefler (yanıtlar) doğrultusunda, bağımsız
değişkenlerin birbirleriyle olan etkileşimleri ve bu bağımsız değişkenlerin hedefe (yanıta) olan
etkileri de göz önünde bulundurularak bir araya getirilip uygulanması işlemidir. Bazı faktörlerin
enzim üretimi üzerine etkilerini analiz etmek için kullanılan klasik yöntemler, diğer faktörlerin
sabit tutulduğu koşullarda bir seferde bir faktörün incelenmesi mantığına dayalıdır. Enzim
üretim parametrelerinin optimizasyonu için bu yaklaşım, çok meşakatli, zaman alıcı, pahalı ve
değişkenler arasındaki etkileşimleri aydınlatmamaktadır.
İstatistiksel uygulamalar ekonomiktir. Aynı zamanda da faktörler arasındaki ilişkileri
ortaya koyan, değişkenlerin optimum değerlerini tahmin edebilen faydalı bir alternatif olarak
karşımıza çıkmaktadır. Cevap yüzey yöntemi (Response Surface Methodology) istatistiksel ve
matematiksel yöntemlerin birleşimi ile birçok değişkenden etkilenen bir cevap yoluyla
problemlerin analizi ve modellenmesi yöntemidir. Cevap yüzey yöntemi (CYY), biyoteknolojik
proseslerde enzim üretiminin optimizasyonunda pek çok fayda sağlamaktadır.
Pekçok avantajından dolayı bu teknik bakteri ve diğer mikroorganizmalar tarafından
enzim üretiminde kültür koşullarının, ortam bileşenlerinin vb. optimizasyonunda başarılı bir
şekilde kullanılmıştır. Çeşitli çalışmalarda, enzimlerin funguslar tarafından üretiminde
kullanılan CYY ile enzim üretimlerinde 5 kata kadar artış sağlandığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Cevap yüzey yöntemi, enzim, fungus, optimizasyon
32
1.ULUSAL MİKOLOJİ GÜNLERİ, 01-04 Eylül 2014
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, TÜRKİYE
www.mikoloji2014.com
Download

Cevap Yüzey Yöntemi ile Fungal Enzim Üretiminin Optimizasyonu