Van-Tuşba Belediye Meclisi Ekim 2014 Ayı Karar Özetleri
Kararı Sayısı : 71
Van Mahalli Đdareler Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Birliğinin 25.08.2014 tarih ve 14 nolu
kararı gereği; Belediyemizin Birliğe üyeliği kabul edilmiş olup, Belediyemizi temsilen Van Mahalli
Đdareler Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Birliği Meclisinde görev almak üzere yapılan seçim
sonucunda meclis üyesi Mehmet UTKU Ve Muğdat GÜNĐNĐ Birlik meclisinde görev almak üzere
görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.
Gereği için kararın bir suretinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne tevdiine oy çokluğu
ile karar verildi.
Karar Sayısı: 72
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 5.
Maddesi ile aynı yönetmeliğin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Çevre Sağlık Komisyonu üyeliğinden
Salih BAKAN’ın istifası ile boşalan üyeliğine Meclis üyesi Veysi EBĐRĐ’nin seçilmesine oy çokluğu
ile karar verildi.
Karar Sayısı:73
Tuşba Belediyesinin 2015 Mali Yılı programa uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi
Çalışma (Performansı) Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddenin (a) bendi uyarınca
incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar Sayısı:74
Tuşba Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yılın tahmini bütçelerinin
incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar Sayısı:75
Belediye Başkanlığımızın görev ve sorumluluk alanı içerisinde, ilçemize ait tarifeye bağlı
vergi ve harçlar ile diğer hizmet karşılığı alınacak ücret ve bedellere ilişkin gelirlerin 2464 Sayılı
Belediye gelirleri kanunu çerçevesinde değerlendirilerek ilgili komisyonlarca yapılan çalışmalar
neticesinde tespit edilen ve ekli cetvellerde belirtilen miktar ve tutarların 5393 Sayılı kanunun 18.
maddesinin (f) bendi çerçevesinde yapılan oylamada oybirliği ile kabulüne; gereği için kararın bir
suretinin ekleri ile birlikte Mali Đşler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
Karar Sayısı:76
Belediyemizin alt yapılarının henüz tamamen oluşmadığı bu itibarla gençlik merkezi
yapımı, yer tahsisi ve proje çalışmalarının ikmalinden sonra yeniden gündeme alınmak üzere konunun
şimdilik meclis gündeminden düşürülmesine; yukarıda belirtilen hususların ikmalinden sonra konunun
yeniden meclis gündemine alınmasına; gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
Karar Sayısı:77
Đlçemizde bir konukevine ihtiyaç olduğu, ancak belediyemizin alt yapılarının
tamamlanmadığı, bu itibarla sağlıklı bir tespit yapılmasının uygun olacağı, bunun da belediyemizin
ilgili müdürlüklerinin alt yapılarının tamamlanmasından sonra mümkün olacağı anlaşıldığından; bu
hususun gündemden düşürülerek, komisyon çalışmalarının Kasım 2014 ayında yapılarak Aralık 2014
ayı meclis gündemine alınmasına; gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne
tevdiine oybirliği ile karar verildi.
Karar Sayısı:78
Alaköy Kavununun pazarlanması ile ilgili sezonun kapanması ve inşaat alanı oluşturulacak
sağlıklı bir arsa tespit edilmediğinden; konunun meclis gündeminden düşürülerek, komisyon
çalışmalarının Şubat 2015 ayında yapılarak Mart 2015 ayı meclis gündemine alınmasına; gereği için
kararın bir suretinin Tarım Orman ve Kırsal Alan Komisyonu ile Đmar ve Şehircilik Komisyonuna
tevdiine oybirliği ile karar verildi.
Karar Sayısı:79
Van Gölü Kıyısına sınır olan 1655 kodu altında yer alan bölge içerisinde yapıların geleceğini
tehdit eden mevcut imar planımızda yeşil alan ve rekreasyon alanları şeklinde planlaması yapılan
bölgede mağduriyetlerin giderilmesi, yenileme ve dönüşüm sağlanabilmesi açısından konunun teknik
olarak araştırılması gerektiği,
Ancak Belediyemiz Đmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün henüz alt yapısının oluşmadığı;
yeşil alan ve rekreasyon alanları şeklinde planlaması yapılan bölgelerde mağduriyetin giderilmesi
yenileme ve dönüşümün sağlanabilmesi açısından; konunun teknik olarak detaylı araştırılması için; bu
hususun gündemden düşürülerek, komisyon çalışmalarının Kasım 2014 ayında yapılarak, Aralık 2014
ayı meclis gündemine alınmasına; gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Komisyonu ile
Hukuk Komisyonuna tevdiine oybirliği ile karar verildi
Karar Sayısı:80
Çevre temizliği hususunda yapılacak detaylı bir çalışmadan sonra yeniden gündeme alınmak
üzere konunun şimdilik meclis gündeminden düşürülmesi; komisyon çalışmalarının Kasım 2014
ayında yapılarak, Aralık 2014 ayı meclis gündemine alınmasına; gereği için kararın bir suretinin Çevre
ve Sağlık Komisyonuna tevdiine oybirliği ile karar verildi.
Karar Sayısı:81
Erken yaşta evlilik hususunda detaylı bir araştırma yapılması amacı ile konunun şimdilik
meclis gündeminden düşürülmesi; komisyon çalışmalarının Kasım 2014 ayında yapılarak, Aralık 2014
ayı meclis gündemine alınmasına; gereği için kararın bir suretinin Kadın Erkek Fırsat eşitliği
komisyonu ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar komisyonuna tevdiine oybirliği ile karar verildi.
Karar Sayısı:82
Đmar ve Şehircilik komisyonu ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale
edilen Gecekondu ve ruhsatsız yapılaşma ile ilgili hususta düzenlenen rapor yasal süre içerisinde
Meclis Başkanlığına sunulmuştur
Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Yerleşim alanının geniş olmasından dolayı
çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, bu hususun gündemden düşürülerek, komisyon
çalışmalarının Kasım 2014 ayında yapılarak, Aralık 2014 ayı meclis gündemine alınmasına; gereği
için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Komisyonuna tevdiine oybirliği ile karar verildi.
Karar Sayısı:83
ilimizde yaşanan deprem sebebiyle Đlçemizdeki mahalle ve köy sakinlerinin konut
ihtiyaçlarının karşılanması için Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen hususta düzenlenen
rapor yasal süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulmuştur
Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; konut ihtiyaçlarının karşılanması yetki ve
yaptırım alanımızın dışında kalması nedeniyle konunun meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği
ile karar verildi.
Karar Sayısı:84
Belediyemiz sınırları dâhilinde bulunan bazı imar planı değişikliği ile mevzii imar plan
talepleri Đmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün geç faaliyete başlaması sebebiyle mağduriyetlere yol
açmıştır. Bu
nedenle ilimizdeki inşaat sezonun kısa oluşu göz önünde bulundurularak Belediye
Başkanlığımıza müracaat etmiş ve beklemekte olan her türlü taleplerin değerlendirilmesi için söz
konusu dosyaların incelenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için Đmar ve Şehircilik
Komisyonuna havale edilen hususta düzenlenen rapor yasal süre içerisinde Meclis Başkanlığına
sunulmuştur
Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünde komisyona
havalesi gerçekleşmiş her hangi bir dosya bulunmadığından; konunun gündemden düşürülerek,
komisyon çalışmalarının Kasım 2014 ayında yapılarak, Aralık 2014 ayı meclis gündemine
alınmasına; gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy çokluğu ile
karar verildi.
Karar Sayısı:85
Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 63 sayılı kararıyla gündeme alınan önümüzdeki
sonbahar ve kış aylarında yağışların başlaması ile birlikte kırsal bölgelerimizde bazı taşkınlıkların
oluşması sebebiyle yollarımızda ve yerleşim alanlarında muhtemel oluşa bilecek
hasarların
önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması için Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale
edilen hususta düzenlenen rapor yasal süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulmuştur
Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; konunun teknik olarak detaylı araştırılması için;
bu hususun gündemden düşürülerek, komisyon çalışmalarının Kasım 2014 ayında yapılarak, Aralık
2014 ayı meclis gündemine alınmasına; gereği için kararın bir suretinin Deprem ve Doğal Afetler
Komisyonuna tevdiine oy çokluğu ile karar verildi.
Karar Sayısı:86
Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 64 sayılı kararıyla gündeme alınan ilçemiz imar planının
revize edilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması için Đmar ve Şehircilik Komisyonu ile Kentsel
Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen hususta düzenlenen rapor yasal süre içerisinde
Meclis Başkanlığına sunulmuştur
Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; konuya ilişkin komisyonların komisyon
çalışmalarının Kasım 2014 ayında yapılarak, Aralık 2014 ayı meclis gündemine alınmasına; gereği
için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Komisyonu, Kentsel Dönüşüm ve Yenileme
Komisyonu ile Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy çokluğu ile karar verildi.
Karar Sayısı:87
Meclisimizin 01/10/2014 tarihli birleşiminde meclis üyelerince verilen önergelerde Suriye ve
Irak’ta yaşanan olaylar sonucu Suruç ve Cizre’ye sığınan insanlara yardım yapılmasını içeren
önergeleri oylanarak gündeme dahil edilmesi kabul edildikten sonra meclisimizin 13/10/2014 tarihli
birleşiminde yapılan müzakereler neticesinde; Suriye ve Irak’ta yaşanan olaylar sonucu Suruç ve
Cizre’ye sığınan insanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Belediyemiz bütçesinde 80.000.00
TL.tutarında ayni yardım yapılmasına, yapılacak yardımın ihtiyaçların tespitinden sonra belediyemizce
yapılacak organizasyon neticesinde Belediye Başkanı tarafından meclis üyeleri arasında
görevlendirme yapılmak suretiyle yardımın ilgili yere ulaştırılmasına; gereği için kararın bir suretinin
Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğüne, bir suretinin Mali Đşler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar
verildi.
Karar Sayısı:88
Tuşba ilçe sınırlarının genişletilmesine; gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne tevdiine yapılan oylamada oy çokluğu ile karar verildi.
Karar Sayısı:89
Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 66 sayılı kararıyla gündeme alınan ilçemizde
engellilere yönelik eğitim veren Okul ve Rehabilitasyon Merkezinin olup olmadığının ve varsa
engellilerin okullaşma oranın ne düzeyde olduğu konusunun araştırılması için Engeliler
Komisyonuna edilen hususta düzenlenen rapor yasal süre içerisinde Meclis Başkanlığına
sunulmuştur.
Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; konuya ilişkin komisyonun çalışmalarına devam
etmesi, komisyon çalışmalarının Kasım 2014 ayında yapılarak, Aralık 2014 ayı meclis gündemine
alınmasına; gereği için kararın bir suretinin Engeliler Komisyonuna ve Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
Karar Sayısı:90
Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 67 sayılı kararıyla gündeme alınan ilçemiz sınırları
içersinde bulunan tarihi, kültürel ve turistik yerlerin araştırılıp tespitinin yapılarak bu yerlerin yerli ve
yabancı turizme açılması, bu yerlerin Belediye bünyesinde tanıtılması konusunda
çalışmaların
yapılmasını, Temiz Göl ve Güzel kumsallarıyla bütünleşmiş bir doğa harikası olan Amik( Yeşilsu )
Kalesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde onarımının sağlanarak sahil kıyılarındaki çöp ve
atıklarından arındırılarak daha cazip bir hale getirilip toplumun yararına sunmak, araştırma ve
çalışmaların yapılması için Kültür ve Turizm Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale
edilen hususta düzenlenen rapor yasal süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulmuştur
Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; konu hakkında yapılacak detaylı bir çalışmadan
sonra yeniden gündeme alınmak üzere, konunun şimdilik meclis gündeminden düşürülmesi; komisyon
çalışmalarının Kasım 2014 ayında yapılarak, Aralık 2014 ayı meclis gündemine alınmasına; gereği
için kararın bir suretinin Kültür ve Turizm Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Çevre ve
Koruma Kontrol Müdürlüğüne tevdiine oy çokluğu ile karar verildi.
Karar Sayısı:91
Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 68 sayılı kararları ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler
komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen Kurban kesim tesisi ile ilgili hususta
düzenlenen rapor yasal süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulmuştur
Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Rapora istinaden komisyon çalışmalarının Kasım
2014 ayında yapılarak, Aralık 2014 ayı meclis gündemine alınmasına; gereği için kararın bir
suretinin Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Çevre ve
Koruma Kontrol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne
tevdiine oy çokluğu ile karar verildi.
Karar Sayısı:92
Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 69 sayılı kararları gündeme alınan ve Tarım Orman ve
Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen Köy sorunlarının tamamının yeniden incelenmesi ile
ilgili hususta düzenlenen rapor yasal süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulmuştur
Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Çalışma alanı çok geniş olması nedeniyle
komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, sorunların sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi amacı ile
komisyon çalışmalarının Kasım 2014 ayında yapılarak, Aralık 2014 ayı meclis gündemine
alınmasına; gereği için kararın bir suretinin Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler komisyonu ile Çevre
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne tevdiine oy çokluğu ile karar verildi.
Karar Sayısı:93
Engelliler Komisyonuna havale edilen Tuşba Đlçemizin kaldırımların ve yollarının Engelli
vatandaşlara uygun olup olmadığı, Engellilere yönelik uygun otobüslerin mevcut olup olmadıklarının
tespiti ile ilgili raporun işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; Bu itibarla komisyonun
çalışmalarına Kasım 2014 ayında devam etmesi, Aralık 2014 ayı meclis gündemine alınmasına;
gereği için kararın bir suretinin Engelliler Komisyonu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne
tevdiine oy çokluğu ile karar verildi.
Karar Sayısı:94
Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 69 sayılı kararları gündeme alınan ve Çevre Sağlık
Komisyonu ile Kent Ekonomisi ve Meslek odaları komisyonuna havale edilen Altıntepe mahallesinde
Erciş yolu güzergahında bulunan Kardeşler halı saha, Mermerciler, Van Plastik fabrikası yanında
bulunan iki tane baz istasyonu ile ilgili hususta düzenlenen rapor yasal süre içerisinde Meclis
Başkanlığına sunulmuştur
Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Rapora istinaden komisyon çalışmalarının Kasım
2014 ayında yapılarak, Aralık 2014 ayı meclis gündemine alınmasına; gereği için kararın bir
suretinin ve Çevre Sağlık Komisyonu ile Kent Ekonomisi ve Meslek odaları komisyonu ile Çevre ve
Koruma Kontrol Müdürlüğüne tevdiine oy çokluğu ile karar verildi.
Karar Sayısı:96
Van Su ve Kanalizasyon Đdaresi (VASKĐ) Genel Müdürlüğü tarafından ilçemiz Şemsibey
Mah. Vay Vay Mevkiinde 690 Ada, 3,4,5,32,33,34,ve 47 nolu parseller üzerinde toplam 112.495,7
m2’lık alanda Atık Su Arıtma Tesisi yapılması ile ilgili hususun Belediye Meclisince görüşülmesi,
Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih ve 06 sayılı yazıları
ile teklif edilmiştir.
Katı atık yönetim sisteminin bir medeniyet projesi olduğu, atıkların düzenli bir şekilde kontrol
edilip, değerlendirilerek bertaraf edilmesi gerektiği, bu sayede katı atıkların insan ve çevre sağlığı
üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesi, Van’ın parlayan yıldızı olan göl’ün
korunması, ekolojik yapının korunması hususları değerlendirildiğinden arıtma tesisinin mevcut yeri
dışında Edremit ilçesi Dönemeç köyü (Mahalle) mevkiindeki bataklık alana taşınmasına oy birliği ile
karar verildi.
Karar Sayısı:97
Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 29.09.2014 tarih ve 07 sayılı
yazıları ile Đlimizin Çöp Vahşi Depolama sahası Belediyemiz sınırları içerisinde bulunduğu;
Halkımızın sağlığını tehdit eden bu depolamanın şehir dışına çıkarılması ile ilgili hususun
görüşülmesi, Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih ve 07
sayılı yazıları ile teklif edilmiştir.
Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Konunun detaylı araştırılarak rapora
bağlamak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Đmar komisyonuna havalesine, Komisyonların
çalışmalarını Kasım ayında yaparak Aralık ayı Belediye Meclisi gündemine alınması oybirliği ile
karar verildi.
Karar Sayısı:98
Tuşba Belediyesi 2015 Yılı Çalışma Programı (Performans Programı) 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 41. Maddesi uyarınca Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanacaktır.
2015 Mali Yılı programına uygun olarak hazırlanan Çalışma (Performans) Programı 5393
Sayılı Kanunun 18.Maddesinin (a) bendi uyarınca görüşülerek karara bağlamak üzere Tuşba
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.09.2014 tarih ve 4297 sayılı yazıları ile teklif edilmiştir.
Konu Tuşba Belediye Meclisinin Ekim 2014 tarihli toplantı gündemine alınmış, 02.10.2014
tarihli bileşimde 73 sayılı kararla Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
Komisyon Başkanı raporu hazırlayıp meclis başkanına sunulmuş, Meclisimizce Đdarenin teklif
ve komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Van Tuşba Belediyesinin 2015 Yılı
Çalışma (Performans) programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (a) bendi
uyarınca kabulüne,
Gereği için Meclis kararı ve komisyon raporunun bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler
Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ekim 2014 Ayı Toplantısının 25/10/2014 tarihli birleşimde
yapılan oylamada oy çokluğuyla karar verildi.
Download

Van-Tuşba Belediye Meclisi Ekim 2014 Ayı Karar Özetleri Kararı