T.A,
ANKARA vnıiı_iĞi
eıiruınscur iı_çe ıvıiı_ı-i ımĞiriru ıııürıünı-üĞü
cüu ANAüKUı_ı"ı rıiznnrT sTANDARTtARı
sıRA
hıö
HlzruTh^TlN
,TAMAMt,ANMA
ffiAşVURıJDA |ŞTİğNEN HELGğLER
HizMffiTiN ADl
şüRH§ı
(EN ffiHç)
,t-
,l
Ön Kayıt Başvuıularırıı
Alınmaşt
n
?
Kesin Kayıt i3aşvıırularının
Alınınaşıı
o
Kayıt \/eniieme
Eaşvuruleırı rıın Al
ınıT
Başvııru formu (okuldan alınacai<)
2- Çocuğun nüfus, cüzdaıı fotokopisi
3- Aşı kağıdı fotot<opisi
4- 4 adet vesikalılç resim
5- Belgelerin takılı olduğu kırmızı rtınk pla*tik telli dcısya
20 Dakika
1- 1/2 adet sözleş,me (okuidan alınaçak)
2/'l adet dekıınt (Eylül avı aidat dekontu)
3- Çocuk ve Aile Tanıma F'ormu
15 Dınkjka
i-
1- Devamı dilekçesi (oku|dan alınşcaktır)
ışsı
4
KüV İstisna Belgesi Verilmesi
ş
Annııkultı ve tıent;li okuilarda
Öğrenim Gören Öii rerııcilerirı
Nakillerirıin Yapılmas,ı
20 DAK|KA
2- 4 adet vesikaltk resim
3- ,1 Adet Dekont (Eylül avı aidat dekontu)
Di!ekç*
nuııarası
Velidilekçesi
3- Şehit ve mul"ıaıip gazi çı:cukları ile özel eğitime ihtiyacı
tjAt\lKA
^^-,.,-!,_-^
JU
1- T.A. [çımlik
20 DAKiKA
2_
oleını
ço*ııklar için dururınlarını gö§teren belge
Başvuru o6naslnda yukanda belirtlen b€lgelerin dlşlnda belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvufu yapllmaslna rağmon hizmotjn bolirtilen sorede
veya yukarda ki tabloda bazı hizmetiorin bulunmadtğlnln tespiti duıumunda ilk müracaat yeıine ya da ikinci müracaatyerine bsşvurunuz.
ılk tı4üracaat yeri
OkulMüdür|üğü
isürrı
lV|urat
Unvan
Adres
Telefon
Fal<s
E-PCIsta
lkinciMüraçaat
TOP
işlm
L[nvan
ökulMıijdüıü
Topçu [Vlh. 1,464 *d. fahçeliS}t. No:75 Etimesgut/ANKARA A,dres
cl1127$17?74
Telefon:
ü3,12 i(50 63 47
Faks
H-Posta
9662§3 @ nnelı. k12.tr
ilçe Milli Eğltim hllüdürltiğü
1-ugay GÖrüM
İIçe Milli Eğitiın Niiidürü:
İsl|asyoın Mh.
Aka*ya üd.Nç::57 A ffl|imesgut/ANKARA
?45 16 02
ü312 il44 5s 90
CI312
et l m esgut06@ ın eb. gov.t r
Download

ANKARA vnıiı_iĞi eıiruınscur iı_çe ıvıiı_ı-i ımĞiriru ıııürıünı-üĞü