Rekabet Gücü
Seferberliği
ve
Kalkınma Ajansı
Destek
Programları SEDEFED, TÜRKONFED
üyesidir. Sektörel Dernekler Federasyonu -­‐ SEDEFED Aralık 2013 Editör: Emre Tamer Hazırlayan: Simay Haskaya Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Rekabet Gücü Seferberliği ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Sabancı Üniversitesi-­‐TÜSİAD Rekabet Forumu (REF) tarafından 2010 yılında geliştirilen Rekabet Gücü Modeli ile her ölçekten firmaya, rekabet gücünü artırma yolunda destek sağlamaktadır. Model ile firmalar; kurumsal alt yapıları, beşeri-­‐teknik-­‐
finansal kaynakları ve iş sonuçları açısından 360 derece değerlendirilebilmektedir. Modelin ilk uygulaması 2010 yılında düzenlenen Rekabet Gücü Ödülü olmuştur. 2011 yılında Rekabet Gücü Eğitim programları ortaya konmuştur. 2012 yılında ise model çerçevesindeki süreçlerin bir araya getirildiği “Rekabet Gücü Seferberliği” için çalışmalar başlatılmıştır. Rekabet Gücü Seferberliği ile firmaların model çerçevesinde sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücü artışı sağlayabilmeleri amacıyla, • TÜRKONFED Üyesi firmaların, Rekabet Gücü konusunda bir seferberlik anlayışı içinde bir araya gelmeleri • Firma içinde bir öz değerlendirme sisteminin kurulması • Rekabet Gücü farkındalık ve kapasite Eğitimleri • Saha ziyaretleri ile firma içi uygulamalara yönelik danışmanlık ve değerlendirme • TÜRKONFED Zirve ve Konseyleri’nde Rekabet Gücü Konusunun gündeme taşınması hedeflenmektedir. Rekabet Gücü Seferberliği programı yapısı itibariyle kalkınma ajanslarının destek programlarından yararlanma potansiyeline sahiptir. Bu rehberde öncelikle Rekabet Gücü Seferberliği konusunda genel bir bilgi sunulmuş, daha sonra bu çerçevede iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılabilecekleri Kalkınma Ajansı Destek Programlarından örnekler sunulmuştur. Bu örnekler dışında diğer Kalkınma Ajansları’nın, Ekonomi Bakanlığı’nın ve Avrupa Birliği’nin sunduğu birçok destek programı bulunmaktadır. Bu programlar hakkında bilgi almak için federasyonumuza ulaşabilirsiniz. Sefa Targıt Yönetim Kurulu Başkanı Sektörel Dernekler Federasyonu SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 3 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Rekabet Gücü Seferberliği Firma Bazında Rekabet Gücü ABD Rekabetçilik Konseyi, rekabeti, küresel pazarlarda rekabet edebilecek mal ve hizmetleri uluslararası bir kalite ile üreterek “ulusal refahta sürdürülebilir artış yaratmak” olarak tanımlar. Rekabet Gücü Seferberliği sürecinde ise, rekabet gücü; belirli bir pazarda rekabet edebilme, pazar payını artırabilme, ihraç ederek uluslararası pazarlara girebilme ve sürdürülebilir büyüme ve karlılık elde etme konularındaki firma kapasitesi anlamına gelmektedir. Rekabet Gücü Modeli SEDEFED ve REF tarafından 2010 yılında ortaya konan Rekabet Gücü Modeli ile her ölçekten firmaya, rekabet gücünü artırma ve sürdürülebilir büyüme performanslarını geliştirme yolunda destek sağlamaktadır. Rekabet Gücü Modeli sadece Türkiye’de değil dünya çapında firma bazında rekabet gücünün ölçülmesi adına kapsamlı tek model olma niteliği taşımaktadır. Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dilek Çetindamar ve ARGE Danışmanlık Ortağı Hakan Kilitçioğlu tarafından geliştirilen model ile firmalar; şemada yer alan 10 ana gösterge açısından, tüm fonksiyonları ile kendilerini değerlendirme imkanına kavuşmaktadır. Ayrıca model, firmaların ortaklarının ve tepe yöneticilerinin, rekabetçilik adına avantajları ve dezavantajları izleyebilecekleri bir kontrol listesi sağlanmaktadır. firma düzeyinde rekabet gücünü ölçmek için bir bütünsel ve genel ölçüm sisteminin gelişimini açıklanmaktadır. Rekabet Gücü Ölçümünün Temelleri “Rekabet gücünün, ancak sağlam bir kurumsal temel” ile sürdürülebilir olabileceğine dayanan model çerçevesinde firma bazında rekabet gücü, rakipler ve hedefler ile kıyaslanarak, ölçülebilir hale getirilmektedir. Ölçülebilir Rekabet Gücü: Firmalar, satışlar, karlılık ve çalışan sayısı gibi geleneksel kriterlerin ötesinde, kapsamlı ve niteliksel ölçüm sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Seferberlik sürecinde firmalar, rekabet güçlerini ortaya koymak için 10 temel başlıkta hangi alandaki performanslarını geliştirmeleri gerektiğini belirleyebileceklerdir. Hedefler ile Yönetim: Rekabet Gücü yüksek ve sürekli olan firmaların iş sonuçları, bir takım planlar ve stratejiler sonucunda gerçekleşir ve tesadüfi değildir. Rekabet Gücü sürecinde firmalar hedeflerle yönetim konusunda önemli bir yetkinlik geliştirebileceklerdir. Rakiplerle Karşılaştırma: Rekabet kuşkusuz ki yalnız başına gerçekleştirilmez. Seferberlik sürecine dahil olan firmalar , iş yapma şekilleri ve sonuçlarını rakipleri ile sistematik olarak nasıl karşılaştırabilecekleri konusunda yetkinlik geliştirebileceklerdir. SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 4 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Rekabet Gücü Seferberliği Süreci Rekabet Gücü Seferberliği Katılımı Seferberlik sürecine katılan firmalar, sürecin bir paydaşı olduklarını gösterir logoyu tüm kurumsal dokümanlarında kullanma şansına sahip olacaklardır. Rekabet Gücü Eğitimleri Sürece katılan firmalar, farkındalık aşamasında Rekabet Gücü Eğitimine katılacaktır. Böylece rekabet gücünü etkileyen 10 kriter konusunda temel bilgilendirme sağlanacaktır. Rekabet Gücü Öz Değerlendirme Formları Sürece dahil olan firmalara, bulundukları basamağa göre özelleştirilmiş öz değerlendirme formları dağıtılacaktır. Daha sonra bu formlar SEDEFED Uzmanları ve Rekabet Gücü Değerlendiricileri tarafından değerlendirilecek ve firmaya özel bir rapor ile geri bildirimde bulunulacaktır. Saha Ziyaretleri Uzman Rekabet Gücü değerlendiricileri tarafından sürece katılan ve kapasite ve ölçülebilir rekabet basamaklarına ulaşan firmalara saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Saha ziyaretleri sonucunda firmaların “Rekabet Gücü Yıldızı” almaya hak kazanıp kazanmadığı değerlendiriciler tarafından belirlenecektir. Rekabet Gücü Danışmanlığı Sürece katılan firmalar, ihtiyaç duyduklarında, SEDEFED Uzmanlarına gerek telefonla, gerekse de e-­‐
posta yolu ile ulaşarak bilgi edinebilecektir. Ayrıca 2. ve 3. basamakta gerçekleştirilecek saha ziyaretlerinde, Rekabet Gücü Değerlendiricileri firmaların özel sorularını da cevaplandıracaktır. Rekabet Gücü Seferberliği Aşamaları SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 5 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülmektedir. Ajans, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TRC3” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon DİCLESİFED – Dicle Sanayii ve İşdünyası Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Doğrudan Faaliyet Destek Programının genel amacı, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik nitelikli ve/veya aciliyet içeren faaliyetlere yenilikçilik ve sürdürülebilirlik temelinde uygulamaya yönelik olarak destek sağlamaktır. Öncelik 8-­‐ Bölgede üretim altyapısının oluşturulmasına yönelik uygulama projelerinin hazırlanması Program çerçevesinde, özellikle imalat sanayisinde yer alan işletmeler, üretimde rekabet güçlerini artırmak için başvuru yapabilirler. Desteklerin Tutarı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 300.000 TL’dir. •
•
Asgari tutar: 25.000 TL Azami tutar: 85.000 TL Proje toplam uygun maliyetinin tamamı Ajans desteğinden karşılanabilmekle birlikte Ajanstan talep edilen destek oranı, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az olmamalıdır. Başvuruların alınması için son tarih 10/12/2013 Ayrıntılı Bilgi http://www.dika.org.tr/programlar#2013-­‐dogrudan-­‐faaliyet-­‐destegi SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 6 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Karacadağ Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Kobi Mali Destek Programı Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TRC2” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon DOGÜNSİFED – Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Programda temel olarak, imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarının desteklenerek fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi suretiyle ölçeklerinin büyütülmesi amaçlanmaktadır. Öncelik 2: İşletmelerin üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması, ihtisaslaşmanın teşvik edilmesi, tedarik ve değer zincirlerinin oluşturulması, Öncelik 4: İşletmelerin pazarlama, dışa açılma ve ihracat kapasitelerinin geliştirilerek başta Irak ve Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere uluslararası pazar paylarının artırılması, Öncelik 5: KOBİ’lerde modern üretim süreçlerinin kurulması, üretim, istihdam ve verimliliğin artırılması Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000,00 TL •
•
Asgari Tutar: 30.000,00 TL Azami Tutar: 500.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 6 Ocak 2014 Ayrıntılı Bilgi http://www.karacadag.org.tr/destek-­‐detay.asp?SayfaId=426 SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 7 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Karacadağ Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TRC2” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon DOGÜNSİFED – Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları TRC2 Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni kurulacak İŞGEM, OSB ve KSS’lerin altyapılarının iyileştirilerek üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması ve yeni yatırımcılar/girişimciler için altyapısı hazır organize yatırım alanları oluşturulmasıdır. Öncelik 2: Diyarbakır ve Şanlıurfa’da stratejik sektörlere yönelik ihtisas sanayi bölgeleri (OSB, KSS) kurulmasıyla bu sektörlerde ihtisaslaşmanın ve kümelenmenin teşvik edilmesi Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000,00 TL •
•
Asgari Tutar: 75.000,00 TL Azami Tutar: 1.000.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 6 Ocak 2014 Ayrıntılı Bilgi http://www.karacadag.org.tr/destek-­‐detay.asp?SayfaId=427 SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 8 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Fırat Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TRB1” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon FIRATSİFED – Fırat Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları TRB1 Bölgesi’ndeki potansiyelinin ortaya çıkarılmasına, bölgenin rekabet gücünün artırılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik acil nitelikte ve stratejik faaliyetlerin hızlı biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Öncelik 1: Yenilikçilik ve Ar-­‐Ge kapasitesinin geliştirilmesi Öncelik 3: Girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi Öncelik 4: İstihdamın artırılması ve niteliğinin geliştirilmesi Öncelik 6: Sektörel tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000,00 TL •
•
Asgari Tutar: 30.000,00 TL Azami Tutar: 85.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 31 Aralık 2013 Ayrıntılı Bilgi http://www.fka.org.tr/NewsDownload/DFD2013.pdf SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 9 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Mevlana Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program, Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Konya ve Karaman illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TR52” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon İÇASİFED – İç Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları TR52 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel kalkınmaya ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak , sosyo-­‐ekonomik gelişmelere imkan tanıyabilecek öncelikler doğrultusunda tanımlanan yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına ve diğer faaliyetlere destek sağlamayı amaçlamaktadır. •
•
•
Pazarlama altyapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler, Bölgenin sanayi kapasitesinin ve kapasite kullanım oranının artırılmasına yönelik faaliyetler, Sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar Desteklerin Tutarı Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 2013 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 500.000 TL’dir. Asgari Tutar: 20.000 TL Azami Tutar: 75.000 TL Başvuruların alınması için son tarih 31 Aralık 2013 Ayrıntılı Bilgi http://www.mevka.org.tr/Content/ViewArticle/2013_dogrudan_faliyet_destegi_programi?articleID
=DotKyn95W7k%3D SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 10 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TR32” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon GESİFED – Güney Ege Sanayiciler ve İş Adamları Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Güney Ege TR32 Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, sürdürülebilir çevre ve altyapının geliştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesidir. Öncelik 2: Bölgede öne çıkan sektörlerde veya tematik alanlarda kritik öneme sahip araştırma, planlama, strateji hazırlama vb. çalışmalar Öncelik 3: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yatırım kararlarının yönlendirilmesine katkı sağlayacak araştırma ve fizibilite çalışmaları Öncelik 4: Stratejik işbirliklerinin başlatılmasına, önemli yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik tanıtım faaliyetleri Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.300.000,00 TL •
•
Asgari Tutar: 25.000,00 TL Azami Tutar: 85.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 31 Aralık 2013 Ayrıntılı Bilgi http://www.geka.org.tr/icerik/5/335/anasayfa.htm SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 11 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları İzmir Kalkınma Ajansı Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TR32” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon BASİFED – Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dahilinde Ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız destektir. • Projenin bölge planı ve programları ile diğer kalkınma politika ve araçlarına uygunluğu, • Projenin yerel kalkınmaya katkısı, • Talep edilen kredi miktarı ile proje bütçesinin tutarlılığı, • Faiz destek tutarı, • Başvuru sahibinin finansal yeterliliği ve benzeri mali hususlar. Desteklerin Tutarı Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamaları, Ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde on beşi ile sınırlı olarak ayrılan kaynaktan karşılanır. Faiz desteği ile desteklenmesi öngörülen her bir projeye verilecek azami destek miktarı, o yıl için faiz desteğine ayrılan toplam ödeneğin yüzde beşini geçmemek üzere Ajans tarafından belirlenerek ilan edilir. Ayrıntılı Bilgi http://www.izka.org.tr/destekler/ SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 12 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, İstanbul ilini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TR34” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon İSİFED – İstanbul Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda İstanbulluların yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Öncelik 1: İstanbul’un yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerle küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için özgün tasarım ve yenilik faaliyetlerinin artmasını sağlayacak; bilgi ve yenilik üretmeye ve yaratıcılığa imkân verecek ve bunlara dayalı girişimciliği geliştirecek işbirliği ağlarının, kümelenmelerin, ortak kullanım alanlarının ve ara yüz mekanizmalarının oluşturulması ve geliştirilmesi Öncelik 4: İstanbul’da yaratıcı ve yenilik üretebilen ve bunlardan doğan fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileşmesi konusunda bilinç ve farkındalık sahibi insan kaynağının geliştirilmesi Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 25.000.000,00 TL •
•
Asgari Tutar: 200.000,00 TL Azami Tutar: 1.500.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 21 Şubat 2014 Ayrıntılı Bilgi http://www.istka.org.tr/content/pdf/ISTKA_2014_YEN_BasvuruRehberi.pdf SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 13 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Trakya Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TR21” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon TRAKYASİFED – Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Trakya Kalkınma Ajansı, TR21 Trakya Bölgesinde belirlediği öncelikler çerçevesinde sosyo-­‐ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-­‐ekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Öncelik 1: Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik projelere ilişkin fizibilite çalışmaları Öncelik 2: Bölgenin üretim ve lojistik altyapısının geliştirilmesine yönelik projelere ilişkin fizibilite çalışmaları Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000,00 TL •
•
Asgari Tutar: 25.000,00 TL Azami Tutar: 75.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 31 Aralık 2013 Ayrıntılı Bilgi http://www.trakyaka.org.tr/content-­‐382-­‐dogrudan_faaliyet_destegi.html SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 14 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Güney Marmara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TR22 Düzey 2” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon BASİFED – Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak fizibilite çalışmalarının ve belirlenen öncelikler doğrultusunda kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Öncelik 1: Ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak üzere bölgenin öne çıkan sektörlerine yönelik yapılacak araştırma, stratejik planlama, fizibilite çalışmaları ile iş gücü piyasasının mevcut durum tespiti ile sorunları çözmeye yönelik politika ve strateji önerileri içeren çalışmalar Öncelik 3: İstihdam, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yapıların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite ve benzeri ön çalışmalar Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.00.000,00 TL •
Azami Tutar: 75.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 15 Kasım 2013 Ayrıntılı Bilgi http://www.gmka.org.tr/2013_dogrudan_faaliyet_destegi_programi SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 15 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TR42 Düzey 2” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon İÇASİFED – İç Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, “Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı”nın amacı; yatırımın, istihdamın, bilimsel araştırmaların ve ihracatın yoğunlaştığı bir sektör olarak makine sektöre bölgenin rekabet gücünün artırılmasında öncelik verilmesi ve desteklenmesi ve yenlikçilik faaliyetlerinin arttılmasıdır. Öncelik 1: AR-­‐GE, yenilikçilik ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması Öncelik 4: İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın sağlanması Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000,00 TL •
•
Asgari Tutar: 30.000,00 TL Azami Tutar: 500.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 17 Ocak 2014 Ayrıntılı Bilgi http://www.marka.org.tr/uploads/files/2014MDP/REHBERLER/Makina_Rehber.pdf SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 16 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TR42 Düzey 2” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon İÇASİFED – İç Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, turist başına elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır. Öncelik 1: Turizm işletmelerinin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması Öncelik 2: Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknoloji yoğun çözümlerin yaygınlaştırılması Öncelik 4: İnsan kaynakları kalitesinin yükseltilmesi Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000,00 TL •
•
Asgari Tutar: 30.000,00 TL Azami Tutar: 500.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 17 Ocak 2014 Ayrıntılı Bilgi http://www.marka.org.tr/uploads/files/2014MDP/REHBERLER/Turizm_Rehber.pdf SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 17 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TR42 Düzey 2” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon İÇASİFED – İç Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, faaliyet gösterdiği alanda işletmeyi geliştirecek yenilikçi bir fikri olan fakat söz konusu atılımı finansal kısıtlar ve tecrübe eksikliği nedeniyle gerçekleştiremeyen 1 ile 3 yaş arasındaki işletmelerin projelerinin koç ve mentorlar gözetiminde desteklenmesidir. Öncelik 1: Kuluçka evresindeki işletmelerin (1-­‐3yaş) hayatta kalma oranlarının artırılması Öncelik 2: 1-­‐3yaş arası işletmelerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesine katkı sağlanması Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.100.000,00 TL •
•
Asgari Tutar: 20.000,00 TL Azami Tutar: 100.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 17 Ocak 2014 Ayrıntılı Bilgi http://www.marka.org.tr/uploads/files/2014MDP/REHBERLER/Mentor_Rehber.pdf SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 18 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Bebka Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program Bebka Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TR41” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon MAKSİFED – Marmara ve Kuzey Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde hizmet ve erişim altyapısını geliştirerek dezavantajlı grupların yaşam kalitesini ve sosyal hayata katılımlarını artırmaktır. Öncelik 1: Dezavantajlı gruplara yönelik istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda altyapının güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000,00 TL •
•
Asgari Tutar: 250.000,00 TL Azami Tutar: 1.500.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 21 Şubat 2014 Ayrıntılı Bilgi http://www.bebka.org.tr/admin/datas/sayfas/files/BEBKA_2014_Yili_Sosyal_Kalkinmaya_Yoenelik_
Kuecuek_Oelcekli_Altyapi_MDP_Rehberi.pdf SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 19 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Bebka Kalkınma Ajansı İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program Bebka Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TR41” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon MAKSİFED – Marmara ve Kuzey Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Bu programın amacı Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde ortak çalışma kültürü ve işbirliklerinin geliştirilmesidir. Öncelik 1: Bölgenin yenilik ve verimlilik odaklı gelişmesine, bilgi ve teknoloji üretimine ve/veya transferine yönelik ortak kullanım alanlarının kurulması ve geliştirilmesi Öncelik 3: İşbirliklerini artırıcı platformların kurulması ve geliştirilmesi Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000,00 TL •
•
Asgari Tutar: 250.000,00 TL Azami Tutar: 1.500.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 21 Şubat 2014 Ayrıntılı Bilgi http://www.bebka.org.tr/admin/datas/sayfas/files/BEBKA_2014_Yili_%C4%B0sbirligi_ve_Gelisim_
MDP_Rehberi(2).pdf SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 20 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TR33” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon BASİFED – Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Ulusal ve bölgesel plan/programlarla uyumlu şekilde, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda TR33 Bölgesi’nin rekabetçilik ve yaşanabilirlik düzeylerini arttıracak, bölgesel ölçekteki planlama/araştırma çalışmalarına girdi oluşturacak, kritik öneme haiz ve aciliyet taşıyan sektörel/tematik araştırma, planlama, fizibilite, etüd vb. faaliyetlerin desteklenmesi Öncelik 1: Bölge için önem arz eden sanayi sektörlerinin rekabetçiliğinin arttırılması Öncelik 4: İstihdam olanaklarının ve girişimcilik kapasitesinin arttırılması Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.400.000,00 TL •
•
Asgari Tutar: 25.000,00 TL Azami Tutar: 65.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 06 Aralık 2013 Ayrıntılı Bilgi http://www.zafer.org.tr/destekler-­‐tesvikler/ajans-­‐destek-­‐programlari/guncel-­‐destek-­‐
programlari/137-­‐guncel-­‐dogrudan-­‐faaliyet-­‐destek-­‐programi/3034-­‐2013-­‐yili-­‐dogrudan-­‐faaliyet-­‐
destek-­‐programi.html#başvuru-­‐rehberi-­‐ve-­‐eklerini-­‐indir SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 21 Rekabet Gücü ve Kalkınma Ajansı Destek Programları Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Programın Kaynağı ve Yürütücüsü Program Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Ajans, Adana ve Mersin illerini kapsayan ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre “TR62 Düzey 2” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermektedir. Bölgedeki TÜRKONFED üyesi bölgesel federasyon DASİFED -­‐ Doğu Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Programın Rekabet Gücü Seferberliği ile ilişkili Öncelikleri ve Proje Konuları Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı’nın amacı, bölgede öne çıkan sektörlerde yenilik ve Ar-­‐Ge kapasitesinin artırılması ve bölge ekonomisinin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesidir. Öncelik 1: Öncelikli sektörlere yönelik Ar-­‐Ge ve yeniliğin geliştirilmesi Desteklerin Tutarı Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 25.000.000,00 TL •
•
Asgari Tutar: 75.000,00 TL Azami Tutar: 500.000,00 TL Başvuruların alınması için son tarih 03 Şubat 2014 Ayrıntılı Bilgi http://www.cka.org.tr/dosyalar/2014_Bo%CC%88lgesel.pdf SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu 22 Bu rehber, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği’nin (AYSAD) desteği ile basılmıştır. 
Download

Rekabet Gücü Seferberliği ve Kalkınma Ajansı Destek