Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
Dilek TEZEL
CBS ve Envanter
Şb.Md.V.
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
SUNUM İÇERİĞİ
 SAYS Nedir?
 Yapılan Çalışmalar
 Sit Alanlarının Türkiye Genelinde Durumu /Proje Çıktıları
 Karşılaşılan Sorunlar
 Sistemin Faydaları
 Hedefler
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
1 – Kaç tane Doğal Sit Alanı VARDIR
2 – Sınırları NEDİR
3 – Hangi Kararla OLUŞMUŞTUR
Devralınan dosyaların analizi yapıldığında;
Dosyaların analizi sonucunda aşağıda
belirlenen evrak türleri tespit edilmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kurul Kararı
Talep Yazıları
Kurumlar Arası Resmi Yazışmalar
Kurul Kararına Esas Raporlar
İnceleme, Değerlendirme Karar Tutanakları
Mahkeme Kararları
Ön Etüd Raporları
Paftalar
Krokiler
Fotoğraflar
İlan Yazıları ve Tutanakları
Tescil Fişleri
Araştırma, İnceleme, Değerlendirme
Raporları
• Anıt Ağaç Envanter Karnesi
• Tapu Senedi ve Tapu Tescil Belgeleri
• İmza Sirküleri, Vekaletname vb.
Noter evrakları
• Nüfus Cüzdan Suretleri
• Dilekçeler
• Aplikasyon Krokileri
• Mimari Projeler
• Koordinat Çıktıları
• Yapı Ruhsatı
• Yapı Kullanma İzin Belgesi
• Gündem listeleri
• Raportör Raporları
Tarama Çalışmaları
Sayısallaştırma Çalışmaları
Dosyalar kapsamında, doğal sit sınırlarının
sayısallaştırması
tamamlanarak
ilgili
kararlar ile entegrasyonu sağlanmıştır.
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
 Tüm Türkiye kapsamında İLLER arşivindeki
toplam 49110 Dosya içerisinde 1.577.753
doküman taranmıştır.
 Tek tek incelenerek elektronik ortamda
tasnifi yapıldı.
 Tasnif edilen evraklar akıllandırılarak sisteme
entegre edildi.
 Tüm Kurul/Komsiyon Kararları okunarak karar
konusu belirlendi.
 39012 Pafta incelendi. Karar eki paftalar
sayısallaştırılarak sisteme entegre edildi.
 Bu çalışmalar sonucunda üretilen verilerin sunumu,
sorgulanması ve analiz edilebilmesi için Web tabanlı Sit Alanları
Yönetim Sistemi yazılımı geliştirildi.
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS) Nedir?
Doğal sitlerle ilgili;





Sayısal sit sınırlarının,
Talep bilgilerinin,
Kurul/Komisyon kararlarının,
Mahkeme evraklarının,
Paftaların ve diğer değerli evrakların
 sorgulanabildiği,
 görüntülenebildiği,
 analiz edilebildiği
Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamasıdır.
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
Proje Sonuçları
Çalışmalar Sonucunda;
 Yaklaşık 1668635 Ha alana
yayılan toplam 2134 adet
Doğal Sit Sınırı
Sayısallaştırılarak sisteme
entegre edildi.
 Tüm birimlerden online erişim
sağlandı.
 Komisyon Kararlarının
elektronik ortamda paylaşımı
yeni oluşan kararların sistem
üzerinden takibi ve girişi
sağlandı.
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
 TKGM MEGSİS servisleri ile entegre edilerek Sit Alanı içindeki parsellerin
bilgileri ve geometrilerinin; görüntüleme, sorgulama ve analiz etme işlemleri
gerçekleştirildi.
• Halen İl Müdürlükleri ile koordineli çalışmalar yürütülerek
SAYS ile sınır doğrulamaları devam etmektedir.
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
28.08.2014 TARİHİ İTİBARİYLE DOĞAL SİT ALANLARI DAĞILIMI
1.Derece
2.Derece
3.Derece
Derece Belirsiz
Sürdürülebilir
Nitelikli
Toplam
SAYI
1090
334
536
108
63
3
2134
YÜZÖLÇÜM (ha)
1208624
227409
173318
46411
843
12027
1668635
BAKANLIĞIMIZCA DEVRALINMADAN ÖNCE BİLİNEN DOĞAL SİT ALANLARI DAĞILIMI
SAYI
1.Derece
2.Derece
3.Derece
Birden Çok Derece İle
Tanımlanan Doğal Sit
Alanları
561
231
267
91
Derecelendirme Çalışmaları
Devam Eden Doğal Sit
Alanları
Toplam
123
1273
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
2134
1273
TAHMİN EDİLEN
BELİRLENEN
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
Proje Sonuçları : İllere Göre Sit alanlarının adet ve hektar olarak dağılımları.
Derecesi
Sit Sayısı
ALAN (Ha)
1
29
40535
2
11
2350
3
25
972
Belirsiz
23
242
TOPLAM :
88
44099
BURSA
3
2%
2
5%
ALAN (Ha)
Belirsiz
1%
1
2
29
30
3
25
Belirsiz
23
25
1
20
2
11
15
3
Belirsiz
10
5
0
1
2
3
Belirsiz
1
92%
Türkiye Doğal Sit Alanları
Alansal Dağılımı
2%
TOPLAM DOĞAL SİT ALANI
TÜRKİYE YÜZÖLÇÜMÜ
KORUMA STATÜSÜ
HEKTAR
1.DERECE
3.DERECE
1.208.624
227.409
173.318
DERECE BELİRSİZ
46.411
SÜRDÜRÜLEBİLİR
843
NİTELİKLİ
12.027
KESİN
0
TOPLAM
1.668.635
2.DERECE
Koruma Statüsüne Göre
Doğal Sit Alanları Sayıları Dağılımı
1090
536
334
108
63
3
KORUMA
STATÜSÜ
ADET
1.DERECE
1090
2.DERECE
334
3.DERECE
536
DERECE BELİRSİZ
108
SÜRDÜRÜLEBİLİR
63
NİTELİKLİ
3
MUTLAK
0
TOPLAM
2134
0
Türkiye’de Korunan Alanlar ve Çakışan Alanlar Oranı
2873 SAYILI
KANUNLA KORUNAN
ALANLARDA
MİLLİPARK
2863 SAYILI KANUN VE
(2873
SAYILI
KANUN)
383 SAYILI KHK İLE
KORUNAN ALAN
YÜZDESİ
TABİATI
TABİAT PARKI
KORUMA ALANI
TABİAT ANITI
(2873 SAYILI
(2873 SAYILI KANUN)
(2873 SAYILI
KANUN)
KANUN)
DOĞAL SİT ALANI
OLAN YÜZDESİ
(2873 SAYILI KANUN)
25.3
29.4
59.1
92.6
ÖZEL ÇEVRE
KORUMA BÖLGESİ
OLAN YÜZDESİ
(383 SAYILI KHK)
0.1
2.8
0.0
0.0
2863 SAYILI KANUN VE
383 SAYILI KHK İLE
KORUNAN ALANLARDA
2873 SAYILI KANUNLA
KORUNAN ALAN YÜZDESİ
MİLLİPARK OLAN
YÜZDESİ
(2873 SAYILI KANUN)
TABİAT PARKI OLAN
YÜZDESİ
(2873 SAYILI KANUN)
TABİATI KORUMA
ALANI OLAN YÜZDESİ
(2873 SAYILI KANUN)
TABİAT ANITI OLAN
YÜZDESİ
(2873 SAYILI KANUN)
DOĞAL SİT ALANI
(2863 SAYILI KANUN)
ÖZEL ÇEVRE
KORUMA BÖLGESİ
(383 SAYILI KHK)
13.41
0.04
1.46
0.18
1.73
0.0
0.32
0.0
SAYS DOĞRULANMASI VE YAŞATILMASI
SAYS
TVKGM
Valilikler
Komisyon
lar
Donanım
Koordin
asyon
Kurallar
İller TVK
Şubeleri
Komisyon
Kararları ve
Doğru Bilgi
Eğitim
Personel
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
SAYS Faydaları
Korunan alanlara ait sağlıklı ve güvenilir verilerin oluşturulması,
Korunan alanlara ait kararların grafik verilerle sorgulanabilmesi,
Korunan alan verilerine hakimiyetin sağlanması,
Hızlı ve kolay kullanım ile koruma komisyonlarına hazırlanacak
karara esas raporların zamanında ve güvenilir olarak hazırlanması,
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
SAYS Faydaları
Korunan alan verilerinin doğru üretilmesi ve envanter bilgilerinin
güncel olarak bilinmesi,
Korunan alanla ilgili verilere web servislerden erişme imkanının
sağlanması,
Koruma ve kullanma dengesini sağlamak üzere coğrafi analizlerden
faydalanarak bilimsel altlıklar ile karar üretebilme imkanının
sağlanması,
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
SAYS Faydaları
Tüm korunan alan statülerinin beraber analiz edilmesinde
önceliklerin kolayca belirlenebilmesi,
Verileri güncelleştirme ve yeniden tanımlama imkanı,
Arazi çalışmaları ile entegre olabilecek GPS verilerini tanıma
ve kabul etme imkanı,
Tematik altlıkların oluşturulabilmesi
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
HEDEFLER
 Sistemin yaşatılması, geliştirilmesi ve güncel tutulması
amacıyla Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüklerinde
konuyla ilgili personellerin SÜREKLİ DESTEKLENMESİ
EĞİTİMİNİN SAĞLANMASI
 Üretilen verilerin İLLER bazında
KONTROLÜ VE DOĞRULANMASI
 Web servisleri ile TÜM KURUMLARIN tek altyapıdan verilere ulaşımının sağlanması,
 E-Devlet entegrasyonu ile kurumların ve vatandaşların kuruma gelmeden
bilgilendirilmesinin sağlanması
ENERJİ
MİGEM
DOĞAL SİT
ALANLARI
KÜLTÜR VE
TURİZM
TCK
TABİAT
VARLIĞI
ÖÇKB
TKGM
ORMAN
ÖZEL
SEKTÖR
DSİ
MAĞARALAR
ÜNİVERSİTE
BELEDİYE
MTA
ANIT
AĞAÇLAR
S
A
Y
S
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
HEDEFLER
 Koruma Amaçlı İmar Planları’nın sistem içersinde
değerlendirilmesi, imar planlarının da GÜNCEL olarak
elektronik ortamda takibinin sağlanması
 Karar konuları standardizasyonu TİP KARAR
çalışmalarının yapılması. Bu çalışmalar sonucunda
üretilecek e-Karar Modülü ile sekreterya işlemlerinin
kolaylaştırılması
 «Karar Destek» modüllerinin geliştirilerek biyolojik
çeşitlilik vb. veritabanlarıyla zenginleştirilmesi
 Takas/Kamulaştırma modulü ile sit alanı içindeki özel
mülkiyetlerin yer seçim analizlerinin yapılabilmesi
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi
www.csb.gov.tr/gm/tab
Download

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi