Arçelik
2014 1.Çeyrek
Finansal Sonuçları
2014 1.Çeyrek…

Devam eden ciro büyümesi ve brüt kar marjı artışı

Uluslararası pazarlarda pazar payı artışları

Elektronik cirosunda ve karlılığında devam eden pozitif trend

Yurtiçi pazarda yavaşlama

Artan finansman giderleri
2
Satış Performansı
3
CİRO ve BRÜT KAR
Milyon TL
Konsolide Ciro
Brüt Karlılık %
Beyaz Eşya Cirosu
Brüt Karlılık %
Elekt ronik Cirosu
Brüt Karlılık %
Diğer
Brüt Karlılık %
2014 1Ç
2013 1Ç
Yıllık % Δ
2013 4Ç
2.802
2.430
15,3
3.100
31,8
30,4
1.948
1.676
33,8
33,8
452
336
24,5
15,4
402
418
30,2
28,6
30,7
16,2
2.221
30,5
34,6
553
28,1
-3,9
326
36,3
4
SATIŞLARDAKİ GELİŞİMİN KIRILIMI
TL Million
2013 1Ç
Organik
Kur Etkisi
2014 1Ç
349
Konsolide Ciro
23
% Büyüme
2.802
2.430
1
14
15
5
CİRONUN BÖLGESEL DAĞILIMI - I
2014 1Ç
2013 1Ç
%Δ
2.802
2.430
15,3
Türkiye
1.029
1.080
-4,8
Uluslararası
1.773
1.350
31,4
Milyon TL
Konsolide Ciro
6
CİRONUN BÖLGESEL DAĞILIMI (%)-II
50,00
45,00
40,00
44,46
36,71
35,32
35,00
28,10
30,00
25,00
20,00
15,00
11,05
13,11
10,00
9,64
7,77
4,12 4,16
5,00
2,64 2,94
0,00
Türkiye
Batı Avrupa
Doğu
Avrupa&CIS
2013 1Ç
Afrika
Orta Doğu
Diğer
2014 1Ç
7
Finansal Performans
8
GELİR TABLOSU
2014 1Ç
2013 1Ç
Yıllık % Δ
2013 4Ç
2.802
2.430
15,3
3.100
892
739
20,8
951
31,8
30,4
293
252
marjı %
10,5
10,4
Faaliyet Karı*
209
179
7,5
7,3
135
134
4,8
5,5
Milyon TL
Net Satışlar
Brüt Kar
marjı %
FVAÖK*
marjı %
Net Kar
marjı %
30,7
16,3
332
10,7
17,1
254
8,2
0,3
165
5,3
* FVAÖK hesaplaması, önceki dönem sunumlarındaki hesaplamalarla uyumlu olması için, faaliyet karından, ticari
alacak ve ticari borçlardan kaynaklanan kur farkı gelir ve giderleri etkisi vade farkı gelir ve giderleri etkisi düşülmüş,
sabit kıymet satışından gelir ve giderler eklenerek hesaplanmıştır
9
FAALİYET KARI
Faaliyet Karı (MilyonTL)
300
Marj (%)
Faaliyet Karı (Milyon TL)
Marj (%)
9
8
250
7
200
6
5
150
4
100
3
2
50
1
0
0
2012 1Ç 2012 2Ç 2012 3Ç 2012 4Ç 2013 1Ç 2013 2Ç 2013 3Ç 2013 4Ç 2014 1Ç
10
BİLANÇO
31.03.2014
31.12.2013
7.951
7.659
Nakit
1.553
1.267
Ticari Alacaklar
4.143
Stoklar
Milyon TL
Kısa Vadeli Aktifler
Diğer
Uzun Vadeli Aktifler
Maddi Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer
Toplam Aktifler
31.03.2014
31.12.2013
4.395
4.091
K.V. Krediler
1.868
1.673
4.182
Ticari Borçlar
1.480
1.645
2.024
1.988
Karşılıklar
311
259
230
222
Diğer
736
514
3.736
3.752
3.323
3.181
1.817
1.837
2.704
2.581
719
732
619
600
1.200
1.183
Özkaynaklar
3.968
4.139
11.687
11.411
Toplam Pasifler
11.687
11.411
Kısa Vadeli Pasifler
Uzun Vadeli Pasifler
U.V. Krediler
Diğer
31.03.2014
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
Net Finansal Borç / Özkaynak
0,76
0,72
0,58
0,54
Toplam Pasifler/Toplam Aktifler
0,66
0,64
0,62
0,60
11
İŞLETME SERMAYESİ
Milyon TL
Döviz Bazlı
TL Bazlı
31.03.2014
1.825
2.318
4.143
11
38
49
Stoklar
994
1.030
2.024
Milyon TL
Döviz Bazlı
TL Bazlı
31.12.2013
1.939
2.243
4.182
17
15
32
954
1.034
1.988
K/V Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
K/V Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Milyon TL
Döviz Bazlı
TL Bazlı
Toplam
K/V Ticari Borçlar
617
863
1.480
Diğer Borçlar
179
66
246
2.034
2.457
4.490
Döviz Bazlı
TL Bazlı
Toplam
K/V Ticari Borçlar
619
1.026
1.645
Diğer Borçlar
219
24
243
2.072
2.242
4.314
İşletme Sermayesi
Milyon TL
İşletme Sermayesi
İşletme Sermayesi/Satışlar*
31.03.2014
39,2%
31.12.2013
38,9%
31.12.2012
0,0%
33,3%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
* Son on iki ayın toplam satışları kullanılmıştır
12
BORÇ PROFİLİ
3.000
Uzun Vadeli Krediler
Kısa Vadeli Krediler
Nakit
2.000
1.000
416
0
1.317
905
Toplam Banka Kredileri
1.741
1.174
1.267
1.553
-1.673
-1.868
Efektif Faiz Oranı
(%)
-839
-1.000
-1.915
-1.629
-1.924
-2.144
-1.218
-2.000
-188
-1.528
-1.577
-3.000
-2.581
-1.859
-2.704
-4.000
-5.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Orijinal
TL
Tutar
Tutar
TRY
11,6%
1.632.895.591
1.632.895.591
EUR
2,5%
475.186.871
1.428.981.961
USD
3,0%
53.109.447
116.299.067
ZAR
7,9%
1.000.000.000
207.030.000
RUB
8,8%
1.042.870.672
63.542.110
CNY
5,6%
37.095.978
13.003.253
2014 1Ç
Toplam
3.500
3.000
Net Borç (Milyon TL)
Net Borç/FAVÖK*
3.076
5,1
2.988
2.500
1.983
2.000
1.500
1.207
1.000
1,3
500
2,3
740
3.019
2.263
2,2
6
2,6
2,5
3
2
1
0,9
0
Uzun Vadeli Tahvil İhracı
Efektif Faiz Oranı
5
4
3.461.751.982
(%)
USD
Toplam
5,1%
Orijinal
TL
Tutar
Tutar
506.723.010
1.109.622.046
1.109.622.046
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 1Ç
* Son on iki ayın FAVÖK rakamı kullanılmıştır
13
NAKİT AKIŞ
Milyon TL
31.03.2014
31.03.2013
1.266
1.739
82
264
Duran Varlık Sat ışı
1
1
Yat ırım Faaliyet leri
-80
-68
Bankalardaki Borç Değişimi
287
-79
Diğer Finansman & Yat ırım Faaliyet leri
-18
14
Yabancı Para Çevrim Farkları
15
1
287
134
1.552
1.873
Dönem Başı Bakiyesi
Faaliyet Net Nakit Akışı
Dönem İçi Nakit Değişimi
Dönem Sonu Bakiyesi
14
2014 Beklentileri
15
2014 BEKLENTİLERİ
Arçelik için beklentiler;
•
Ana faaliyet bölgelerinde aynı kalan veya artan pazar payı
•
Beyaz eşya satış adedi artışı:
•
Türkiye* : %0-2
•
Uluslararası: > %8
•
Ciro : > %10 - TL bazında
•
2014 FVAÖK marjı**: ≥ %10.5
Uzun vadeli beklentiler;
•
FVAÖK marjı**: ~ %11
* : BESD verisi ile uyumlu şekilde 5 ana ürün
**: FVAÖK marjı hesaplamaları 9. sayfada kullanılan yöntem ile uyumludur
16
www.arcelikas.com
Yatırımcı İlişkileri için Temas Kurulabilecek Kişiler
Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu
Doğan Korkmaz
Fulya Kırayoğlu
GMY – Finansman ve Mali İşler
Finansman Direktörü
Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
Tel: (+90 212) 314 34 34
Tel: (+90 212) 314 31 85
Tel: (+90 212) 314 31 11
[email protected]
17
YASAL UYARI
Bu sunuş, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra,
Şirket Yönetimi'nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda,
ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Verilen
bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun
olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin
değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen
öngörülerden sapma gösterebilir.
Arçelik, Arçelik Yönetimi veya çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu
sunuştaki bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu
tutulamazlar.
Download

2014 1. Çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Özet sunuş için