MobilKablosuzAğlar‐Güz2014
DönemProjesiKonuları
Heröğrenciaşağıdakikonulardanbiriniseçerekkonuüzerindedetaylıliteratürtaraması
yapıp, sonuçları makale formatında özetleyerek çalışmasını derste sunacaktır. Aşağıda
verilenbazıbaşlıklargenişkapsamlıolduğuiçinöğrenciokonualtındadahaspesifikbir
altbaşlıkönerebilir.
Bunun dışında literatür taraması yerine seçeceğiniz herhangi bir algoritma/protokolü
uygulayaraksonuçlarınıgösterenbirçalışmadayapabilirsiniz.İstediğinizbirbenzetim
aracıyadaprogramlamadilikullanabilirsiniz.
Öğrencilerinhangikonuyuseçtiklerinihttp://tinyurl.com/poer9ym adresine9Kasım
2014saat18:00’akadargirmelerigerekmektedir.MakalelerTürkçeveyaİngilizceolarak
hazırlanacak ve sunumlar dönemin son iki haftasında yapılacaktır. İngilizce hazırlanan
makaleninsunumudaİngilizceolmakzorundadır.
TeslimTarihi:
18Aralık2014tarihindemakalevesunumçıktıveCDolarakteslimedilecektir.
Konular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Spreadspectruminwirelessnetworks
Routinginwirelessnetworks
Modulationinwirelessnetworks
Energyefficiencyinwirelessnetworks
Mediumaccesscontrolinwirelessnetworks
GSMsecurity
WLANsecurity
3Gsecurity
Handoffincellularnetworks
Dynamicresourceallocationincellularnetworks
SIMbasedpaymentsystems
Meshnetworks
MobileIP
Wimax
MobileBroadbandTechnologies
RFID
SecurityinSensorNetworks
RoutinginSensorNetworks
LocalizationinSensorNetworks
WirelessMultimediaSensorNetworks
MilitaryApplicationsinSensorNetworks
HealthApplicationsinSensorNetworks
DataAggregationinSensorNetworks
UnderwaterSensorNetworks
UndergroundSensorNetworks
Projededikkatedilmesigerekenkonular:
1. Format: Makale formatı olarak IEEE konferans formatı uygulanacaktır.
Templatelere
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templat
es.htmladresindenerişebilirsiniz.WordyadaLatexkullanılabilir.
2. Dil: Makale dili Türkçe yada İngilizce olabilir. Her iki durumda da herhangi bir
kaynaktanbirebiralıntıyapılmasıdurumundaödevgeçersizsayılacaktır.
3. Faydalanılan kaynaklar: Faydalanılan kaynakların güncelliği ve kalitesi
önemlidir. Daha çok dergi yayınlarından faydalanmanız tavsiye edilir. Ancak
faydalanmanız durumunda konferans makalelerinin IEEE/ACM gibi bilimsel
organizasyonlar tarafından destekleniyor olması ve düşük kabul oranına sahip
olması iyi bir konferans olduğu anlamına gelebilir. Dergiler için SCI veya SCI‐
Expanded da taranan dergiler seçilmelidir. Faydalandığınız derginin tarandığı
indekse
http://scientific.thomson.com/cgi‐bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=D adresinden,
etkifaktörünegörehangisınıfagirdiğinede
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/dergiler.php
adresinden
erişebilirsiniz.
4. İçerik: Makale konunun/problemin tanımı ile başlamalı, alanda yapılan
çalışmalarıbirsistematikiçindevermeli(tercihenbirsınıflandırmayapılmalı)ve
birmutlakabirsonuçbölümüiçermelidir.Sonuçbölümündekonunun/problemin
şimdiki durumu özetlenmeli ve gelecek çalışmaların hangi yönde olabileceği
konusundafikir/öneriverilmelidir.
5. Sunum:Hersunumda1slaytproblemtanımı,enönemli5çalışmayıiçeren5‐10
slaytvesonuçiçinde1slaytolmaküzeretolam7‐12arasıslaytolmalıdır.
6. Notlandırma:
Format
%15
Kaynaklarınkalitesi
%15
Problemtanımıbölümü
%15
Alandakiçalışmalar
%25
Sonuçbölümü
%15
Sunum
%15
Download

Mobil Kablosuz Ağlar-Güz 2014 Dönem Projesi Konuları