Öz ne Ya zılım ve Bilişim H iz m e t le r i Tica r e t Lim it e d Şir k e t i
M uh it t in M a ha lle si Ba ğla r içi 3 . Sok a k N o 6 1 A/ 1 0 Çor lu TEK İ RD AĞ - 0 2 8 2 6 0 6 0 1 9 0
1 . Ta n ım la r
1 .1 . ÖZNE YAZI LI M: Özne Yazılım ve Bilişim Hizm et leri Ticaret Lim it ed Şirket i
1 .2 . SÖZLEŞME : ÖZNEPOS ödem e sist em inin kullan ım ına ilişkin olarak Sİ TE YÖNETİ Mİ ile akdedilm iş olan işbu
Sözleşm e.
1 .3 . Sİ TE YÖNETİ Mİ : ÖZNE YAZI LI M ile ÖZNEPOS Ödem e Sist em inin kullan ım ına ilişkin bir sözleşm e akdet m iş olan
Sit e ve/ veya Apart m an Yönet iciliği.
1 .4 . ÜYE : www .aidat t akipsist em i.com İ nt ernet Sit esinden aidat yak ıt vb ödem elerini yapacak sit e/ apart m an sakini.
1 .5 . KOMİ SYON ÜCRETİ : İ şbu sözleşm e uyarınca ÖZNEPOS Ödem e Sist em i ile ÜYE t araf ından ödenen ve Sİ TE
YÖNETİ Mİ ’ne t ransfer edilen bedel üzerinden yüzde ( % 2) olarak hesaplanan hizm et bedeli.
1 .6 . İ NTERNET Sİ TESİ : Üyelerin şifre ile giriş yaparak aidat yak ıt vb. ödem elerini
yapacaklar
w ww.aidat t akipsist em i.com adlı int ernet sit esi veya Özne Yazılım sunucular ında barındırılan web sit esi hizm et paket ine
bağlı çalışan kendilerine ait web adresleri. ( Sanalpos ile t ahsilat i şlem i, kendi w eb adreslerinden giriş yapılm ış olsa
dahi SSL güvenlik sist em i t araf ından korunan ww w.aidat t akipsist em i.com alan adı üzerinden gerçekleşecekt ir.)
1 .7 ÖZNEPOS ÖDEME Sİ STEMİ : İ NTERNET Sİ TESİ NDE ÜYE t arafından Kredi Kart lar ı ile ödem e yapm ası durum unda
ÖZNE YAZI LI M' ın kendi Sanal Pos hesabı üzerinden, t ahsilat ın yapılm asını sağlayan hizm et .
1 .8 . ÖDEME KARTI : İ nt ernet üzerinden ödem e yapm ay ı sağlayan ve VI SA, MASTERCARD, DI NERS ve AMEX
kurum ları ile işbirliği içerisinde bir banka t araf ından verilen ödem e kart ı.
2 . Sözle şm e nin Kon usu
İ şbu sözleşm e; Bankalardan sanal pos ödem e alt yap ısı alam ayan veya henüz alm am ış olup alt ernat if olarak ödem e
alt yapı hizm et i arayışında olan sit e/ apart m an yönet im lerinin ( Sİ TE YÖNETİ Mİ ) int ernet üzerinden ÜYELERİ NE online
ödem e hizm et i sağlanm asına, sanal pos hizm et lerinden yararlanm a şart larının ve t araflar ın hak ve yüküm lülükleri ile
zararların rücu edilebilm e hususlar ını belirlenm esi ve düzenlenm esi am acıyla akdedilm işt ir.
3 . Sözle şm e nin Kur ulm a sı ve İ lk H ü k ü m le r
3 .1 . Taraflar arasında sözleşm e akdedilm esi karar ı verildikt en sonra ÖZNE YAZI LI M gerekli sözleşm eyi hazırlayarak
Sİ TE YÖNETİ Mİ ne kargo ile gönderir. Sİ TE YÖNETİ Mİ kargo ile gelen sözleşm eyi im zalay ıp diğer gerekli evraklar ile
bir likt e ÖZNE YAZI LI M'a kargo ile geri gönderir. ÖZNE YAZI LI M kendisine ula şan evraklar ı inceleyip herhangi bir
eksiklik veya uygunsuzluk görülm em esi durum unda sanal pos ent egrasyonunu yapar ve akt ive ederek kullan ım a açar.
3 .2 . Taraflar yukar ıda yer alan kom isyon oranlar ı ile sözleşm enin akdi aşam asında Sİ TE YÖNETİ Mİ 'nce ÖZNE
YAZI LI M'a ibraz edilen yukar ıda sayılı evrakların, işbu sözleşm enin m üt em m im cüz’i olduğunu peşinen kabul ve
t aahhüt ederler. Sİ TE YÖNETİ Mİ , kom isyon oranlar ında yapılan değişiklikleri ve diğer m üt em m im cüzlerde yapılacak
değişikliklere başt an peşinen m uvafakat et t iğini ve sözleşm enin de bu şekilde devam ını onayladığını kabul, beyan ve
t aahhüt eder.
3 .3 . Sİ TE YÖNETİ Mİ , işbu sözleşm e ile ÖZNE YAZI LI M'ın banka, kredi veya finans kurum u olm adığını ve hizm et in
bankacılık hizm et i olm ay ıp, aracılık işlem i olduğunu ve ÖZNE YAZI LI M'ın, Sİ TE YÖNETİ Mİ 'nin ödem esiyle ilgili bir
em anet çi veya yediem in olarak değil, yalnızca bir aracı görevi gördüğünü peşinen kabul eder.
3 .4 . Söz konusu sözleşm e Sİ TE YÖNETİ Mİ 'nin ÖZNE YAZI LI M'dan Hizm et aldığı süre boyunca geçerli ve süresiz bir
sözleşm edir. Ancak, Hizm et dönem i içerisinde yeni sözleşm e hazırlanm ası gerekli görülür ise, Sİ TE YÖNETİ Mİ yeni
sözleşm enin de belirt ilecek süreler içerisinde İ m zalı olarak ÖZNE YAZI LI M'a ilet m eyi kabul ve t aahhüt eder. Sİ TE
YÖNETİ Mİ t arafından belirlenen süreler içerisinde yeni sözleşm enin im zalı ve kaşeli olarak ÖZNE YAZI LI M'a
ilet ilm em esi durum unda, ÖZNE YAZI LI M' ın t araflar arasında ki iş bu sözleşm eyi hiçbir şart ve koşula bağlı olm aksızın
ve t azm inat sız olarak feshet m e veya ask ıya alm a hakkının olduğunu peşinen kabul ve t aahhüt eder.
4 .Ta r a fla r ın H a k la r ı ve Yük ü m lülük le r i
4 .1 . Sİ TE YÖNETİ Mİ , ÖZNE YAZI LI M t araf ından sunulan sanal pos hizm et inden faydalan ırken ve/ veya ÖZNE
YAZI LI M'a ait www .aidat t akipsist em i.com isim li sit esi üzerinde herhangi bir i şlem yaparken işbu ÜYE Sözleşm esi ve
eklerinde yer alan t üm şart lara, Sİ TE kullanım ına ilişkin kurallara ve yürürlükt eki t üm m evzuat a uygun hareket
edeceğini kabul, beyan ve t aahhüt eder.
4 .2 . Sİ TE YÖNETİ Mİ , ÖZNE YAZI LI M'ın yürürlükt eki em redici m evzuat hüküm leri gereğince ve resm i m akam lara
bildirim yapm akla yüküm lü oldu ğu haller çerçevesinde, ÖZNE YAZI LI M' ın, kendisinde veya sit esinde kay ıt lı olan
bilgileri resm i yet kili kurum , m akam ve ot orit elere açıklam aya yet kili olacağını ve bu nedenle ÖZNE YAZI LI M'dan her
ne ad alt ında olursa olsun t azm inat t alep et m eyeceğini kabul, beyan ve t aahhüt eder.
4 .3 . Sİ TE YÖNETİ Mİ , gerek sözleşm e aşam asında ve gerekse de sözleşm enin devam ı aşam asında ÖZNE YAZI LI M'a
bildirilen t üm bilgilerin güncel, doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve t aahhüt eder. Sİ TE YÖNETİ Mİ ,
kendisi t arafından ÖZNE YAZI LI M'a ilet ilen bilgilerin yanl ış veya hat alı olm ası nedeniyle ort aya çıkacak zarardan ÖZNE
YAZI LI M'ın hiçbir şekilde sorum lu olm ayacağını ve ÖZNE YAZI LI M'ca, Sİ TE YÖNETİ Mİ 'nin kendisiyle ilgili olarak ilet ilen
bilgilerin yanlış ve hukuka ayk ırı olm ası durum unda sözleşm eyi t azm inat sız olarak t ek t araflı fesih hakk ına sahip
olduğunu kabul ve t aahhüt eder.
4 .4 . Sİ TE YÖNETİ Mİ , ÜYELER t arafından web sit esinden yapılan ödem eleri ÖZNE YAZI LI M t arafından sanal pos hizm et i
ile yapılan aidat yakıt vb bedellerinin ÖZNE YAZI LI M'a ait bulunan ve ÖZNE YAZI LI M t araf ından yönet ilen, ÖZNE
YAZI LI M ORTAK HESABI NDA t oplan ılacağını kabul eder.
4 .5 . Sİ TE YÖNETİ Mİ , Peşin Tahsilat ve Taksit li Tahsilat lar ile ilgili olarak ÖZNE YAZI LI M İ NTERNET Sİ TESİ olan
w ww.aidat t akipsist em i.com 'da yer alan kom isyon oranlar ını iş bu sözleşm e ile kabul et m işt ir. ÖZNE YAZI LI M
İ NTERNET Sİ TESİ NDE yer alan kom isyon or anlar ı işbu sözleşm enin eki nit eliğinde olduğunu t araflar kabul beyan ve
t aahhüt eder. Ancak Sİ TE YÖNETİ Mİ ; Sözleşm enin akdedilm esinden it ibaren herhangi bir zam an içerisinde ÖZNE
YAZI LI M'ın uhdesinde sanal pos hizm et i verdiği BANKALARI N herhangi bir sebeple kom isyon oranlar ını art ırm as
halinde, ÖZNE YAZI LI M'ın söz konusu art ışın aynı veya farklı oranda Sİ TE YÖNETİ Mİ 'nin ÜYELERİ NE uyguladığı
Kom isyona yansıt ılabileceğini ve bu oranlar ı kabul et t iğini başt an beyan, kabul ve t aahhüt et m işt ir. ÖZNE YAZI LI M,
kom isyon oranlar ında m eydana gelebilecek art ışlarla ilgili olarak Sİ TE YÖNETİ Mİ 'ni bilgilendirecek olup, Sİ TE
YÖNETİ Mİ kom isyon oranlar ında ki değişiklikler nedeniyle işbu SÖZLEŞME'yi feshet m e ve hizm et i durdurm a hakk ına
sahipt ir.
4 .6 . Sİ TE YÖNETİ Mİ , ÖZNE YAZI LI M Hİ ZMETİ Kom isyon bedelinin, Sİ TE YÖNETİ Mİ 'nin ÖZNE YAZI LI M'da bulunan
ÖZNE YAZI LI M ORTAK HESABI NDA, ÜYE'nin ödeyeceği bedele ilave edilm esini kabul ve t aahhüt eder.
4 .7 . ÖZNE YAZI LI M, sanal poslar ından yapılan t ahsilat lar ı kendi kom isyon ve hizm et lerini düşt ükt en sonra Sİ TE
YÖNETİ Mİ ‘in belirt ilen banka hesabına ÖZNE YAZI LI M'in sözleşm enin eki nit eliğinde olan geri ödem e plan
çerçevesinde gerçekleşt irm eyi t aahhüt eder. Yapılacak geri ödem eler, banka kom isyon oranlar ı düşüldükt en sonra
kalan ana para üzerinden yapılacakt ır.
4 .8 . Hesaplanan ve kredi kart ı ile t ahsil edilen aidat lar başt a olm ak üzere YONETİ M ile ÜYE arasında yaşanan
anlaşm azlıklarda ÖZNE YAZI LI M t araf göst erilem ez, hiç bir sorum luk kabul et m ez. Kredi kart ı ile yapılan ödem elerde
iade işlem i Sİ TE YÖNETİ Mİ 'in sorum luluğundadır. ÖZNE YAZI LI M sadece aracılık et t iği aidat ödem esini belirt ilen
koşullarda Sİ TE YÖNETİ Mİ 'nin hesabına akt arm ak ile yüküm lüdür. İ ade söz konusu olduğu durum larda Sİ TE
YÖNETİ Mİ kendi hesaplar ından bu iade işlem ini yapacakt ır. Bunun dışında “ ÖZNE YAZI LI M Hizm et bedelinde hiçbir
suret ile iade söz konusu değildir.
4 .9 . ÖZNE YAZI LI M, ÜYE'nin ÖZNEPOS ÖDEME Hİ ZMETİ aracılığıyla ödem e gerçekleşt irdiği işlem le ilgili olarak,
int ernet sit elerinde işlenen verilere yönelik et kili güvenlik st andart lar ını sağlam ayı, int ernet sit elerini ve sunucular ı,
uygun deneyim e ve uzm anlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan korum alarla virüs saldırıları veya üçüncü
şahıs saldırılarından korum aya yönelik t üm t edbirleri alm ay ı kabul ve t aahhüt eder.
4 .1 0 . ÖZNE YAZI LI M, sist em in kullan ım ı sırasında riskli bir kısım durum un ve işlem in varlığını t espit i halinde durum u
derhal Sİ TE YÖNETİ Mİ 'nin ÖZNE YAZI LI M'a bildirdiği adresine e- m ail olarak bildirecekt ir. ÖZNE YAZI LI M'ca riskli
durum un t espit i halinde ÜYE t arafından ödem esi yapılm aya çalışılan hizm et lere ilişkin ödem eleri reddet m e veya ÖZNE
YAZI LI M Sİ STEMİ 'nin kullanılm asını t am am en durdurm a hak ve yet kisine sahip oldu ğunu ve bu nedenle Sİ TE
YÖNETİ Mİ 'nin ÖZNE YAZI LI M'dan her ne ad alt ında olursa olsun zararlar ının t azm inini kabul et m eyeceğini t araflar
peşinen kabul ve t aahhüt ederler.
4 .1 1 . Sİ TE YÖNETİ Mİ , hizm et in devam et t iği süre içerisinde, ilk sözleşm e esnasında bildirm iş olduğu bilgilerinde
herhangi bir değişiklik olur ise, bu durum u ÖZNE YAZI LI M'a bildirm ek ve yeni bilgilerine ait t üm resm i evrak ve yeni
sözleşm esini ÖZNE YAZI LI M'a ilet m ekle m ükelleft ir. Aksi durum da, sözle şm esiz başvuru esaslar ı uygulanacağından,
Sİ TE YÖNETİ Mİ 'nin hizm et veya hizm et leri durdurulacakt ır.
4 .1 2 . ÖZNE YAZI LI M, Sist em in düzgün bir şekilde çalışm ası için gerekli donanım ları kurm ak ve gerekli yazılım lar
sağlam akla yüküm lüdür. Bu nedenle ÖZNE YAZI LI M, sist em in düzgün bir şekilde çalışm ası için ilgili sunucular ı geçici
olarak durdurm a veya sınırlandırm a hakk ına sahipt ir. ÖZNE YAZI LI M, sunucular ı durdurm a veya sınırlandırm adan
önce Sİ TE YÖNETİ Mİ 'lerine e- post a ile bilgi verecekt ir. Sİ TE YÖNETİ Mİ , gerek ÖZNE YAZI LI M'in sist em in düzgün
çalışm ası için sunucular ı geçici olarak durdurm asından veya sınırlandırm a hakkını kullanm asından ve gerekse de sanal
pos hizm et i alınan BANKA'nın sist em ler inden kaynaklanan nedenlerle ÖZNEPOS Hİ ZMETİ NDEN faydalanılam am as
nedeniyle her ne ad alt ında olursa olsun t azm inat t alep et m eyeceğini peşinen kabul ve t aahhüt eder.
4 .1 3 . Sİ TE YÖNETİ Mİ bu sözleşm e ile, web sit esinden yapılacak ödem elerde, ÖZNPOS ÖDEME Hİ ZMETİ alt yapısının
kullanıldığı t üm ödem elerinin, ÖZNE YAZI LI M' ın hesaplar ına yat ırılm ış olacağını ve belirlenen ödem e günlerinde kendi
hesabına akt arılacağını kabul et m ekt edir.
5 . Ge çe r sizlik ve Bölüne bilir lik
İ şbu sözleşm enin herhangi bir hükm ünün yet kili bir m ahkem e veya idari bir organ t araf ından geçersiz olduğu veya
uygulanam az olduğunun belirlenm esi durum unda bu hükm ün geçersiz olm ası yada uygulanam az olm ası, işbu
sözleşm enin öt eki hüküm lerini et kilem ez ve bu geçersizlik veya uygulanabilir olm am a durum unda et kilenm eyen büt ün
hüküm ler t am olarak yürürlükt e kalır. Taraflar herhangi bir geçersiz veya uygulanm ayan hükm ün yerine, bunun
ekonom ik, hukuki ve t icari am açlar ını m üm kün olduğu ölçüde yerine get iren geçerli veya uygulanabilir bir hükm ün
konm ası için gayret göst erm eyi kabul et m ekt edirler.
6 . Gizlilik
Taraflar Sözleşm e süresince ve sözleşm enin sona erm esinden it ibaren 2 y ıllık süre içerisinde t araflar ile ilgili hiçbir
bilgiyi, şifreyi ve kodlar ı hiçbir kişi, kurum ve kuruluşla paylaşm ayacağını peşinen kabul ve t aahhüt eder.
7 . Ge r i Ödem e
ÖZNE YAZI LI M Kredi kart ı ile yapılan aidat t ahsilat lar ı Cum a günleri, Cum a gününün herhangi bir resm i t at il gününe
denk gelm esi halinde ert esi ilk iş günü yönet im in hesabına t ransfer edecekt ir. Bu süre, Özne Yazılım dışında Sanal Pos
sağlayıcı banka dahil olm ak üzere diğer hizm et sağlay ıcılar ve ülke şart larına göre zam an zam an değişiklik
göst erebilir. Tahsilat akt ar ım ı sırasında yaşanacak gecikm elerden Özne Yazılım hiç bir şekilde sorum lu t ut ulam az.
Özne Yazılım bu sürenin uzam am ası için azam i gayret göst erecekt ir. Per şem be, Cum a, Cum art esi, Pazar, Pazart esi,
Salı, Çarşam ba günü yapılan t ahsilat lar Cum a günü Sit e Yönet im inin banka hesab ına akt ar ılacakt ır.
8 . D e lil Sözle şm esi ve Ka y ıt la r ın Ge çe r liliği
Sİ TE YÖNETİ Mİ , bu sözleşm eden doğabilecek iht ilaflarda ÖZNE YAZI LI M' ın bilgisayar, m uhasebe ve diğer t üm kayıt lar
ile belgeleri ile Sİ TE YÖNETİ Mİ t arafından ÖZNE YAZI LI M'a gönderilecek t üm e- post a, faks ve benzeri belgelerin,
H.M.K 193. m adde anlam ında m ut eber, bağlay ıcı, kesin ve m ünhasır delil t eşkil edeceğini kabul ve t aahhüt eder.
Hesaplarla ilgili bir it ilaf yaşanm ası durum unda ÖZNE YAZI LI M kay ıt ları esas alınacakt ır.
9 . Uygu la na ca k H u k uk
İ şbu Hizm et Sözleşm esi'nin uygulanm asında, yorum lanm asında ve hüküm leri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin
yönet im inde Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Ulusal ve Uluslararası Bankacılık Mevzuat ı, kuralları ve sair ilgili
m evzuat hüküm leri uygulanacakt ır.
1 0 . M ücbir Se be pler
Hukuken “ m ücbir sebep” say ılan t üm hallerde ÖZNE YAZI LI M, işbu ÜYE Sözleşm esi ile belirlenen yüküm lülüklerinden
herhangi birini geç veya eksik ifa et m e veya ifa et m em e nedeniyle sorum lu de ğildir. Bu ve bunun gibi durum lar, ÖZNE
YAZI LI M için, gecikm e, eksik ifa et m e veya ifa et m em e veya t em errüt addedilm eyecek veya bu durum lar için ÖZNE
YAZI LI M'dan herhangi bir nam alt ında t azm inat t alep edilem eyecekt ir. " Mücbir sebep" t erim i, doğal afet , isyan, savaş,
grev, ilet işim sorunlar ı, alt yapı ve int ernet ar ızaları, elekt rik kesint isi ve köt ü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla
sınırlı olm am ak kaydıyla, ilgili t arafın m akul kont rolü haricinde ve gerekli özeni göst erm esine rağm en önleyem ediği,
kaçınılam ayacak olaylar olarak yorum lanacakt ır.
1 1 . Ya sa l İ k a m e t ga hla r
Taraflar işbu sözleşm ede yer alan hususlar ın yerine get irilm esi ve gerekli t ebligat lar ın yapılabilm esi için yukar ıda
t icaret unvanlar ı yazılı yerleri kanuni ikam et gahlar ı olarak kabul et m işlerdir. Sİ TE YÖNETİ Mİ , İ kam et gahında vuku
bulacak değişiklikler diğer t arafa yazılı olarak iadeli t aahhüt lü m ekt upla veya elden t eslim suret iyle ve derhal
bildirilm ediği t akdirde bu adrese yapılacak her t ürlü t ebligat ın bila dönm üş olsa bile kendisine yapılm ış sayılacağını, bu
haliyle t ebligat ın geçerli olacağını ve hüküm doğuracağını kabul, beyan ve t aahhüt eder.
1 2 . Ye t k ili M a hk em e ve İ cr a D a ir e le r i
İ şbu hizm et Sözleşm esi'nden doğan veya doğabilecek her t ürlü iht ilafın hallinde, Türkiye Cum huriyet i Mahkem eleri ve
İ cra Daireleri ile yet kilidir.
1 3 . Sözle şm e n in Sür e si ve Fe sih
1 3 .1 . İ şbu Hizm et Sözleşm esi, belirsiz sürelidir.
1 3 .2 . Taraflar not erden gönderecekleri fesih ihbarnam esi ile i şbu sözleşm eye t ers düşm em ek koşuluyla sözleşm eyi
feshedebilirler. Fesih ihbarnam esi t araflara t ebliğinden it ibaren 7 gün içerisinde sonuç doğurur.
1 3 .3 . ÖZNE YAZI LI M, Sİ TE YÖNETİ Mİ 'nin işbu sözleşm e ile yüklenen yüküm lülüklerini ihlal et m esi durum unda
sözleşm eyi herhangi bir sebep göst erm eksizin t ek t arafl ı olarak feshederek erişim i engellem e hakk ını haizdir. İ şbu
sözleşm enin ÖZNE YAZI LI M t arafından feshi halinde Sİ TE YÖNETİ Mİ herhangi bir t alept e bulunam az, t azm inat t alep
edem ez.
Kredi Kart ı ile Tahsilat Yapm ak ist iyor m usunuz?
EVET
HAYI R
Aidat t ahsilat ının t ransfer edileceği banka bilgisi
Banka
Şube Kodu
Hesap No
Hesap Sahibi
İ BAN
Sİ TE Bİ LGİ LERİ
Sit e Tanım ı
TEST Sİ TESİ
Yet kili
Eşref YARI MCA
Başlam a Tarihi
30.09.2014
TARAFLAR işbu sözleşm eyi ve eklerini kendi gerçek ve serbest iradeleri ile herhangi bir bask ı ve zorlam a alt ında
kalm adan akdet t iklerini, işbu sözleşm enin içeriğini okuyarak basiret li im za yet kilisi sıfat ıyla anlayarak kabul et t iklerini
beyan ve t aahhüt et m iş ve her sahifesi im zalam ışlardır.
İ şbu sözleşm e 13 Madde ve 4 sayfadan ibaret olup , 30.09.2014 t arihinde düzenlenm i ş ve t araflar ile m üşt erek ve
m üt eselsil kefil özgür iradeleri ile okuyup anlam ış, uym ay ı kabul ve t aahhüt ederek im za et m işlerdir.
Bu sözleşm eyi im zalam adan önce t üm m addeleri okudum , anlad ım , aynen kabul ediyorum .
Sİ TE YÖN ETİ M İ
ÖZN E YAZI LI M
Download

Sözleşme metnini incelemek için tıklayınız..