HODGKİN LENFOMADA MİKRO RNA (miRNA) PROFİLİ VE KLİNİK/PATOLOJİK VERİLERLE
İLE İLİŞKİSİ
Semra Paydaş*, Arbil Açıkalın**, Melek Ergin**, Hikmet Çelik, Başak Yavuz, Kahraman Tanrıverdi***.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji*, Patoloji* Bilim Dalları ve Massachusetts hastanesi***
Amaç: miRNA’lar küçük RNA’lardır ve protein kodlayan genlerin ekspresyonunu kontrol eder. Bu çalışmada,
kanserle en fazla ilgisi olduğu bilinen 370 miRNA Hodgkin lenfomalı (HL) 32 olguda çalışıldı ve sonuçlar
reaktif lenfadenopatili 60 olgudan alınan örneklerle ve klinik/patolojik verilerle [yaş, evre, B semptom, histopatolojik subtip, tedaviye yanıt, hastalıksız sağkalım (HSK) ve toplam sağkalım (TSK) ] ile kıyaslandı.
Yöntem: miRNA profillerinin belirlenmesi için qPCR yöntemi kullanıldı. Sonuçların analizi için Biogazelle
qbasePLUS 2.0 software kullanıldı. Her miRNA ekspresyonun düzeyinin normalizasyonu için Global mean
normalization method kullanıldı. İstatistik analizler için Mann-Whitney U test ve Cox proportional Hazard
modelleri kullanıldı.
Sonuçlar: Kontrollerle kıyaslandığında miR-582-3p, miR-525-3p, miR-448, miR-512-3p, miR-642a-5p, miR876-5p, miR-532-3p, miR-654-5p, RNU44, miR-128, miR-145-5p, miR-15b-5p, miR-328, miR-660-5p HL’da
azalmış bulundu. miR-34a-5p (2.626 kat), miR-146a-5p (4.32 kat) ,miR-93-5p (2.347 kat), miR-20a-5p (4.930
kat), miR-339-3p (4.948 kat) , miR-324-3p (4.98 kat), miR-372 (7.038 kat), miR-127-3p (8.234 kat), miR-1555p (4.947 kat), miR-320a (17.502 kat), miR-370 (21.479 kat), U6 snRNA (65.101 kat) ise HL olgularında
kontrollerle kıyaslandığında artmış bulundu (p˂0.05). Yaş (<45 yaş x >45 yaş), cinsiyet, evre, tedaviye yanıt,
HSK ve TSK bakımından miRNA profillerinin ekspresyonu farklı değildi. Ancak B semptomu olanlarda miR889 (30 kat) artmış saptandı. Histopatolojik alt tipler kıyaslandığında miR-127-3p (62.5 kat) miks selüler tip ile
kıyaslandığında noduler sklerozan tip HL’da artmış bulundu. Şekil 1’de HL’da kontrollerle kıyaslandığında artan
ve azalan miRNA’lar gösterilmiştir.
Şekil 1: Hodgkin lenfoma olgularında kontrollerle kıyaslamada artan ve azalan miRNA’lar
Tartışma: Bu çalışmada miRNA profilinin belirlenmesi için kullanılan yöntem qPCR olup bu alandaki altın
standarttır. 12 miRNA HL’da artmış olmasına karşın yalnızca 2 miRNA: miR-889 ve miR-127-3p B semptomu
ve noduler skleroz tipiyle ilişkili bulundu. Olgu sayısının görece az olmasına karşın analiz edilen miRNA
sayısının fazla olması ve genel olarak HL’da miRNA profilinin önemi tartışılacaktır.
Download

hodgkın lenfomada mikro rna profili ve klinik ile ilişkisi