İKİTELLİ OSB İDARİ VE SOSYAL TESİS BİNALARI
MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ
İÇİNDEKİLER
1-GİRİŞ
2-YARIŞMANIN AMACI
3-YARIŞMANIN KONUSU ve YERİ
4-İHTİYAÇ PROGRAMI
5-YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
6-YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
7-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
8-SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE UNVANLARI
9-YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
10-YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
11-YARIŞMA TAKVİMİ
12- PROJELERİN TESLİM YERİ VE KOŞULLARI
13- YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
14- PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ
15- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
16- BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANANA İŞİN VERİLME BİÇİMİ
Sayfa 1 / 7
1-GİRİŞ
İkitelli OSB Başkanlığımızın bugün eriştiği kurumsal kimliği, üstlendiği özel,
kamusal görevleri yerine getirebilmesi için gerekli ofis-işyeri bölümlerine,
Bölgemizde üretilen ürünlerin düzenli olarak sergileneceği fuar ve sergi alanına gerek
duyulmakta olup, bu amaçla ortak kullanım alanlarımızda idari ve sosyal tesis
alanlarımız ayrılmıştır. Burada yapılacak binaların, Başkanlık çalışmalarımızın yanı
sıra, kentimize yaraşır, sanatsal ve kültürel etkinliklerinin de gelişimine katkı
sağlayacak çalışmaların yapılacağı bir merkez olması amaçlanmaktadır.
Ayrıca, bu proje kapsamında, akıllı ve yeşil binalar oluşturulması hedeflenmektedir.
Kullanıcıların yaşam kalitesini arttıran özelliklerle donatılan binalar tasarlanırken ve
bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına almamız gereken
tedbirlerin sorumluluğunu taşımamız gerekmektedir. Yeşil Binalar; bu anlamda, enerji
kullanımını azaltan, yeni ve enerji kaynaklarına yönelen, doğaya en az müdahaleyi
amaçlayan yöntemleri ilke edinmiş sistemlerdir.
Bu amaçları sağlayacak projenin elde edilmesi aşamasında, değerli proje mimari proje
müelliflerinin görüşlerini sunabilmelerine olanak sağlamak üzere mimari proje
yarışması düzenlenmiştir.
2-YARIŞMANIN AMACI:
“İkitelli OSB İdari ve Sosyal Tesis Binaları” konulu mimari tasarım
gerçekleştirilirken; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin yarışma yolu ile
geliştirilmesi, çok sayıda seçenekten uzun vadede gereksinimleri karşılayabilecek
nitelikli, özgün, işlevsel, ekonomik ve yenilikçi çözümler seçilmesi ve güzel sanatların
teşvikine uygun ortam sağlanmasıdır.
3-YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ:
İkitelli OSB İdari ve Sosyal Tesis Binaları Mimari Projesi’nin yarışma yoluyla elde
edilmesidir. Yarışmanın yeri İstanbul ili, İkitelli OSB Mah. Süleyman Demirel
Bulvarı, Sanayi İl Müdürlüğü Binası ile İtfaiye Binası arasında kalan yaklaşık 30.000
m² lik alandır.
4- İHTİYAÇ PROGRAMI
Yapımı tasarlanan İkitelli OSB İdari ve Sosyal Tesis Binaları’nın Bölgemiz ve
İstanbul kenti için önemli bir sosyal ve kültürel odak oluşturması amaçlanmaktadır.
Yarışmacılardan şartname, ihtiyaç programı ve eklerinde sunulan asgari koşulları
sağlarken bu amacı da göz önünde bulundurmaları ve programı bu doğrultuda
yorumlamaları beklenmektedir.
Sayfa 2 / 7
•
Ticari büro, banka, ofisler vb. üniteler
•
Toplantı Salonları
3.
Konferans Salonu
4.
Daimi Fuar Alanı, Sergi, Kokteyl ve Servis Alanları
5.
Fuaye
en az 400 kişi (sahne ve konferans düzeneği ile)
•
Kitaplık
kitap için
4-6 kişilik okuma ve yak. 5000
•
Lokal
mutfağı ile)
yak. 250 kişilik (yalnız servis
Tasarlanacak Binalar, Akıllı ve yeşil bina olma özelliğini taşımalıdır. Yukarıda
belirtilen fonksiyonlarla eşleşen benzer alanlar da tasarıma konu edilebilir.

AKILLI BİNALAR
İklimlendirme
Havalandırma Sistemleri
Yangın Algılama Sistemleri
Alarm Sistemleri
Güvenlik Sistemleri
Aydınlatma Sistemleri
Asansörler
Kartlı Geçiş Sistemleri
Değerlendirme Programları

YEŞİL BİNALAR
Dönüşebilen Ve Geri Kazanılabilen Malzemeler Ve Kullanımları
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Kullanımları
Gün Işığından Yararlanan Sistemler
Isıtma, Soğutma, Havalandırma Ve Aydınlatma Sistemleri
Gri Su Ve Katı Atık Yönetimi Sistemleri
5-YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ:
Yarışma; Serbest, bölgesel ve tek aşamalı mimari proje yarışmasıdır.
Kayıt ve katılım ücretsizdir.
Sayfa 3 / 7
6-YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adı
: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı
Adresi
: İkitelli OSB
Başakşehir/İSTANBUL
Mahallesi,
Süleyman
Demirel
Bulvarı,
No:16
Telefon : 0 212 444 3 672
Faks
: 0 212 549 26 42
E- posta : [email protected]
Web
: www.iosb.org.tr
7-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:
Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır. Ekip olarak katılanların her birinin,
koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle
ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak
belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı
müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
a-Seçici Kurul üyeleri ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları,
yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
b-Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
c-Yarışmayı açan idarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
d- Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer
alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
e-Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne yazdırmış olmak (Ekip
olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir),
Yarışmaya katılmak isteyenler, ad, soyadı, e-posta, telefon ve açık adreslerini yazdırıp
yarışma şartnamesini Başkanlığımızdan bedelsiz olarak alacaklardır.
Sayfa 4 / 7
Bu koşullara uymayanlar proje teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.
8-SEÇİCİ KURUL
ÜNVANLARI:
ÜYELERİNİN
VE
RAPORTÖRLERİN
İSİM
Seçici Kurul Üyeleri
Hüseyin Avni MUTLU (İst.Valisi)
Nihat TUNALI
H.Tahsin KARAGÖZ
Nedim ÇIRPICI
Sebahatdin KAYAS
Müt. Hey. ve Yön. Kur. Bşk.
Yön. Kur. Bşk. Vekili
Yön. Kur. Üyesi
Yön. Kur. Üyesi
Yön. Kur. Üyesi
Raportörler
Haydar YILDIZ
Özgül SU
Songül AKTAŞ
Arzu İDEMEN
Bölge Müdürü (İnşaat Mühendisi)
İmar ve Şeh. Müdürü (İnşaat Mühendisi)
İnşaat Mühendisi
Mimar
9-YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER:
1- Yarışma Şartnamesi
2- Halihazır Harita
3- İmar Durum Belgesi
4- Plankote
5- Jeolojik Rapor
Sayfa 5 / 7
VE
10-YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER:
Tekliflerinin içerisinde:
• Ekip üyelerinin yarışma koşullarını aynen kabul ettiklerini belirten, adı ve
soyadlarını, bitirmiş oldukları okulu ve diploma numaralarını, oda sicil numaralarını
ve adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi koymaları gereklidir.
10.1- Çizimlerin Niteliği ve Ölçeği







En az iki tane Kesit
(uzun kesit yakın çevreyi de içerecek biçimde
çizilecektir)
Görünüşler
Yarışmacının gerekli gördüğü yerden, yapının ana malzeme ve konstrüksiyon
kararlarını açıklayıcı kısmi çizim
Yarışmacının gerekli gördüğü diğer çizimler, şema ve görseller
Mimari Açıklama Raporu : Bu raporda verilen ihtiyaç programı ve arsa
verilerinin tasarımda nasıl ele alındığı ve değerlendirildiği belirtilecektir.
Ayrıca projenin yapı ekonomisi ve geleceğe dönük
sürekliliği açısından işlevine uygun yapım yöntemi, malzeme, genel mimari
planlama verileri açıklanacaktır.
Mekanik Tesisat Raporu
10.2-Projelerin Sunuş Biçimi:
Pafta boyutu A3 olmak üzere sunum biçimi ve pafta sayısı serbesttir. Bir takım kopya
ve tüm dokümanların sayısal kopyalarını içeren bir CD teslim edilecektir.
10.3-Projelerde Uyulacak Yönetmelikler:
Projelerde yürürlükteki İmar Yönetmeliği ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulacaktır.
Sayfa 6 / 7
11-YARIŞMA TAKVİMİ :
6 Mart
21 Nisan
21 Mayıs
2014
2014
2014
Yarışmanın ilanı
Projelerin teslimi
Sonuçların açıklanması
12. PROJELERİN TESLİM YERİ VE KOŞULLARI
Projeler en geç 21 Nisan 2014 Pazartesi saat 17.00’ye dek oda adresine elden teslim
edilebileceği gibi posta, APS, kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu
şekilde gönderilen projelerin PTT, APS, KARGO makbuzu (proje ve eklerinin en son
teslim tarihi ve saatinden önce postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) 21
Nisan 2014 Pazartesi saat 17.00’den önce yarışma raportörlüğüne ait faksa
gönderilecektir.
13. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yarışmanın sonucu 21 mayıs 2014 Çarşamba gününü, izleyen bir hafta içinde bütün
yarışmacılara gönderilecektir.
14. PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ
Derece almayan tasarım sahipleri, bir (1) ay içerisinde Başkanlığımızdan bizzat alırlar
ya da vekillerine aldırırlar. Başkanlığımız, bu süre içinde alınmayan projelerden
sorumlu değildir.
15. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
Yarışma sonuçlarının duyurulmasından sözleşmenin imzalanmasına dek geçecek süre
içinde Mimarlar odasıyla yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce seçici
kurul hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması durumunda İstanbul Mahkemeleri’nde
çözülecektir.
16. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANANA İŞİN VERİLME BİÇİMİ
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuyla belirlenen haklar saklı kalmak koşuluyla,
yarışmada birincilik ödülü kazanan proje sahibine Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi
uyarınca hazırlatacaktır. Uygulamayı üstlenen müellif, uygulamada Başkanlığımızın
ihtiyaç programı konusundaki tasarıma müdahaleyi içermeyen önerilerini dikkate
almayı yarışmaya katılarak kabul etmiş sayılır.
Sayfa 7 / 7
Download

ikitelli osb idari ve sosyal tesis binaları mimari proje yarışma