6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR?
 Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir.
 Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’ sinin
ödenmesi halinde bu cezaların kalan %50’ sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
 Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesi imkanı getirilmektedir.
 Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden borçların
kredi kartıyla ödenmesi kolaylığı sağlanmaktadır.
 Kanun kapsamında borçların yapılandırılabilmesi için teminat gösterilmesi şartı
bulunmamaktadır.
 Borçlarını yapılandıran mükellefler hakkında yeni cebri icra takibi yapılmayacaktır.
 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanun kapsamında tecil ve
taksitlendirilmesi mümkün olmayan KDV, ÖTV gibi borçlar da Kanun kapsamında
yapılandırılmaktadır.
 31/12/20007 tarihi öncesine ait 50 TL ve altındaki borçlar silinmektedir.
 Sigara kullanımından dolayı kesilenler hariç olmak üzere, 2013 öncesi 120 TL ve
altındaki bazı idari para cezaları (trafik para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu
uyarınca kesilen cezalar, köprü ve otoyollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen
cezalar, askerlik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları ve RTÜK
tarafından verilen para cezaları vb) ile 12TL ve altındaki köprü ve otoyollardan ihlali
geçiş ücretleri silinmektedir.
HANGİ BORÇLAR İÇİN VERGİ DAİRELERİNE BAŞVURULACAKTIR?
Vergi dairelerine;
 Vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı
borçları,
 Bazı idari para cezası borçları,
 Diğer borçlar,
İçin başvurulacaktır.
HANGİ VERGİLER KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR?
Kanun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi ( bu tarih hariç) itibariyle kesinleşmiş olması
şartıyla;
 Beyana dayalı vergilerde 30 Nisan 2014 tarihine kadar beyan edilmesi gereken tüm
vergiler,
 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tüm vergiler,
 2014 takvim yılına ilişkin 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu
taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi borçlar,
 Kapsamına giren vergi aslına bağlı vergi cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezaları,
 Kapsamındaki borçlara bağlı gecikme faizi ve zammı gibi fer’i borçlar, Kanun
kapsamında yapılandırılabilecektir.
2014 yılı için tahakkuk eden MTV ikinci taksiti ile 2014 yılında ödenecek gelir vergisi ikinci
taksiti kapsam dışındadır.
HANGİ PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR?
Vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 30 Nisan 2014 tarihinden önce düzenlenen idari
yaptırım karar tutanaklarında yer alan ve Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi ( bu
tarih hariç) itibariyle kesinleşen;
 Askerlik para cezaları,
 Seçim para cezaları
 Nüfus para cezaları,
 Trafik para cezaları
 Karayolları kaçak geçiş ücreti cezaları,
 Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen para cezaları,
 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen para cezaları
Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.
KANUN KAPSAMINA GİREN DİĞER BORÇLAR NELERDİR?
Süresinden ödenmemesi nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlarca 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilmek üzere vergi
dairelerine intikal ettirilen amme alacaklarından; Kanun yayımlandığı, 11 Eylül 2014
tarihinden önce kesinleşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi
henüz geçmemiş bulunanlar da Kanun kapsamına girmektedir.
Tahsil için vergi dairelerine intikal etmiş olan;
 Ecrimisil,
 Öğrenim kredisi, katkı kredisi,
 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ( KKDF),
 Haksız yere yararlanılan destek ödemeleri,
 2548 sayılı kanun kapsamındaki yiyecek bedelleri
Gibi borçlar Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.
KDV VE ÖTV BORÇLARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLİR Mİ?
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tecil ve
taksitlendirilmesi mümkün olmayan KDV, ÖTV gibi borçlar da Kanun kapsamında
yapılandırılabilir.
BORÇLARIN YAPILANDIRILABİLMESİ İÇİN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ GEREKLİ
MİDİR?
6183 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirme yapılabilmesi için aranılan teminat
gösterilmesi şartı bu Kanun kapsamında borçların yapılandırılabilmesi için aranılmamaktadır.
BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?
 Kesinleşmiş alacakların anaparalarından (vergi ziyaı cezaları dahil) herhangi bir
indirim yapılmayacaktır.
 Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarının asıllarının tamamı ile
gecikme faizi ve zammı gibi fer’i amme alacakları yerine yurt içi üretici fiyat endeksi
(Yİ-ÜFE) uygulanarak hesaplanan yeni borç tutarının ödenmesi halinde fer’i amme
alacaklarının tamamı silinecektir.
 Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’ sinin
ödenmesi halinde bu cezaların kalan %50’ sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
 Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile bu cezalara uygulanmış olan
faiz yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yi-ÜFE) esas alınarak hesaplanan tutarın
ödenmesi halinde bu cezalara uygulanan faizlerin tamamının teshilinden
vazgeçilecektir.
Örnek: Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle mükellefin, 26 Ocak 2011 vadeli
3.500 TL gelir (stopaj) vergisi ile 2.131 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 5.631 TL
bulunmaktadır.
Mükellefin Kanundan yaralanması halinde, tahsilinden vazgeçilecek tutar ve yapılandırma
sonrası borç tutarı aşağıda gösterilmiştir.
Yapılandırma Öncesi Borç Tutarı
Yapılandırma Sonrası Borç Tutarı
Gelir (Stopaj) Vergisi
3.500 TL
Gelir (Stopaj) Vergisi
Gecikme Zammı
Gecikme Zammı
2.131 TL
Güncelleme Tutarı (Yİ-ÜFE)
Önceki Borç Toplamı
5.631 TL
Sonraki Borç Toplamı
3.500 TL
0 TL
974 TL
4.474 TL
Örnekte kuruş haneleri ihmal edilmiştir.
HANGİ BORÇLAR SİLİNECEKTİR?
 31 Aralık 2013 tarihinden önce kesilen 120 TL ve altındaki idari para cezaları
(sigara kullanımından dolayı kesilenler hariç) ile 12 TL ve altındaki köprü ve otoyol
ihlali geçiş ücretleri borçları başvuru beklenilmeden silinecektir.
31/12/2013 tarihi öncesi kesilen 11/09/2014 tarihi itibariyle tebliğ edilmemiş olan ceza aslı
120 TL ve altındaki idari para cezaları tebliğ edilmeyecektir.
 Vergi dairelerince takip ve tahsil edilmekte olan; vergiler, vergi cezaları, kaynak
kullanımını destekleme fonu alacakları, ecrimisiller, adli para cezaları, idari para
cezaları, yiyecek bedelleri gibi amme alacaklarından vadeleri 31 Aralık 2007
tarihinden önce olup, ödenmemiş borçların toplamı 50 TL’ yi aşmaması halinde
(fer’i borç tutarına bakılmaksızın), bu borçlar başvuru beklenilmeden silinecektir.
 Vadesi 31 Aralık 2007 tarihinden önce olan borçların aslı 11 Eylül 2014 tarihinden
önce ödenmiş ise bu alacağa ilişkin 100 TL’ yi aşmayan gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i borçlarda silinecektir.
BAŞVURULAR NASIL, NEREYE VE HANGİ SÜREDE YAPILACAKTIR?
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, 1 Aralık 2014 tarihinde (bu tarih
dahil) kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunacaktır.
Borçlu olunan her vergi dairesine ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır.
Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçları için araç plakasının kayıtlı olduğu ildeki
vergi dairesine gitmek zorunlu değildir. Bulunulan il veya ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini
tahsil ile görevli vergi dairesine başvuru yapılabilir.
Birden fazla araç sahibi olanların her bir araç için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda
bulunması gerekmektedir.
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular toplam borçları için başvurabilecekleri
gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir.
Ancak; motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam
borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.
Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden internet
aracılığıyla , vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.
Başvuruların;
 Taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih,
 Adli posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesinin kayıtlarına girdiği tarih,
Başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.
İnternet üzerinden başvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili
davalar bulunması halinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak başvurmaları şarttır.
BORÇLAR HANGİ SÜREDE VE NASIL ÖDENECEKTİR?
 Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler
halinde Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın inter adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden kredi
kartıyla veya vergi dairesi vezneleri ile tahsile yetkili bankalara ödenebilecektir.
 Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31 Aralık 2014 tarihine
kadar yapılacaktır.
 Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz
uygulanmayacaktır.
 Borçlular hesaplanan tutarları taksitler halinde ödemek isterlerse başvuru sırasında 6,
9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecektir.
 İlk taksit Aralık 2014 ayında ödenecektir. Sonraki taksit ödemeleri ise Aralık 2014
ayını takip eden ikişer aylık devrelerde yapılacaktır.
 Taksitle yapılan ödemelerde, taksit süresine bağlı olarak belirli bir katsayı tutarı da
tahsil edilecektir.
Katsayı tutarları;

6 taksitte yapılacak ödemelerde 1,05

9 taksitte yapılacak ödemelerde 1,07

12 taksitte yapılacak ödemelerde 1,10

18 taksitte yapılacak ödemelerde 1,15
Oranları esas alınarak hesaplanacaktır.
 Borçların başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla taksitte
ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, başvuru sırasında seçilen taksit
sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup, bu durumda ödenecek
tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. Örneğin, başvuru sırasında 6 taksitte ödeme
seçeneği tercih edildiğinde daha sonra ödemelerin 9 taksite dönüştürülmesi mümkün
değil iken, 9 taksitte ödeme seçeneği tercih edilmişse borcun 6 taksitte ödenmesi
mümkün bulunmaktadır.
BORÇLAR KREDİ KARTIYLA DA ÖDENEBİLİR Mİ?
Borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler,
Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinde yer alan internet vergi
dairesinden yapılacaktır.
Kredi kartıyla ödeme yapıldığında işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacaktır.
Kredi kartı ile birkaç taksit veya tüm taksitler, taksitli ödeme seçeneği kullanılarak ödenebilir.
Bu şekilde ödeme yapıldığında, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya borçlar
taksitin ilgili olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacaktır.
Kredi kartı ile yapılan ödemelere ilişkin tutarların, bankaya ödenmesi gereken tarih, daha
sonraki bir tarih olmasına rağmen, işlem anında vergi dairesine olan borçlar ödeme tutarı
kadar sonlanacaktır.
TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI NELERDİR?
Taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi halinde borç yapılandırılmasının ihlali söz konusu olmayacaktır. Ancak, bu
durumda süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının en geç, son taksiti
izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu halde, gecikilen süre için gecikme
zammı oranında hesaplanacak bir zam da tahsil edilecektir.
Ancak,
 Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte
son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,
 Bir takvim yılında 2 taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi,
Halinde Kanun hükümlerinden yaralanma hakkı kaybedilecektir.
Taksitlerinin tamamını kanunda öngörülen şekilde ödemeyen borçlular ödedikleri tutarlar
kadar Kanundan yararlanacaktır.
YAPILANDIRMADAN YARARLANMANIN BAŞKA ŞARTLARI VAR MIDIR?
Kanun hükümlerinden yararlanmak için önemli iki şart daha vardır:
1- Taksitlendirilen borçlar içinde;
 Yıllık gelir veya kurumlar vergisi,
 Gelir veya kurumlar (stopaj) vergisi,
 Katma değer vergisi,
 Özel tüketim vergisi,
Borcu bulunuyorsa, bu vergilerle ilgili olarak taksit ödeme süresi boyunca beyan edilip
tahakkuk edecek tutarların da süresinde ödenmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle,
taksitler süresinde ödense dahi taksit ödeme süresince bu vergi türlerinden yeni
doğacak borçların süresinde ödenmemesi durumunda, yapılandırma hükümlerinden
yararlanma hakkı kaybedilecektir.
Ancak, yukarıda belirtilen vergilerle ilgili beyan edilip tahakkuk edecek tutarların çok zor
durum olmaksızın (çok zor durum hali, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde geçen “çok
zor durum” halini ifade etmektedir) bir takvim yılında iki defadan fazla süresinde ödenmemesi
durumunda Kanun hükümleri ihlal edilmiş olacaktır.
2- Yapılandırmadan yararlanan borçluların, yapılandırmaya konu borçlarına ilişkin dava
açmamaları ve varsa açtıkları davadan vazgeçmeleri gerekmektedir. Borçlular başvuruları
sırasında dava açmayacaklarını, açmış oldukları davalardan vazgeçtiklerini ve diğer kanun
yollarına başvurmayacaklarını yazılı olarak beyan edeceklerdir.
BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI HALİNDE DAHA ÖNCE TATBİK EDİLMİŞ HACİZLER
NE OLUR?
Kanun kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran ve borçlarına karşılık ödemede
bulunan mükelleflerin mal varlığına daha önce tatbik edilmiş hacizler, bu malların bölünebilir
nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların amme alacağını karşılayacak değerde
olması halinde, ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade
edilecektir.
Yapılandırma ihlal edilmediği müddetçe, yapılandırılan borçlarla ilgili yeni CEBRİ İCRA
TAKİBİ YAPILMAYACAKTIR.
SORU VE CEVAPLAR
Soru 1: 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
Hakkında Kanuna başvuran ancak yapılandırması bozulan borçlular, bu borçları için
6552 sayılı Kanundan yaralanmak üzere başvuruda bulunabilirler mi?
6111 sayılı Kanundan yararlanarak borçlarını yapılandıran, ancak yapılandırması ihlal olan
borçlular, bu borçları için 6552 sayılı kanundan yararlanmak üzere borçlu oldukları vergi
dairelerine başvuruda bulunabilirler.
Soru 2: daha önce taksitlendirilmiş borçlar için kanundan yararlanılabilir mi?
Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihinden önce çeşitli yasal düzenlemelere dayanılarak
tecil edilen ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan borçların kalan taksit tutarları için kanun
hükümlerinden yararlanılabilir.
351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 6111 sayılı Kanundan
yararlanarak borçlarını yapılandıran ancak yapılandırması ihlal olan borçlular, bu borçlarının
tahsil için vergi dairesine intikal etmiş olması koşuluyla, bu Kanundan yararlanabilir.
Soru 3: Kanun kapsamına giren amme alacakları dava konusu yapılmış ise Kanun
hükümlerinden yararlanabilir mi?
Kanun kapsamına kesinleşmiş alacaklar girmektedir. Bu nedenle, alacağın varlığı ile ilgili
ihtilaf bulunması halinde bu alacaklar için Kanundan yararlanılamaz. Ancak Kanun
kapsamına giren amme alacaklarının tahsil işlemleri ile ilgili ihtilaf varsa (ödeme emrine,
hazca karşı açılan davalar gibi) bu ihtilaftan vazgeçilerek kanundan yararlanılabilir.
Soru 4: kanun kapsamında pişmanlıkla beyanname verilebilir mi?
Kanun kapsamında pişmanlıkla beyanname verilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Soru 5: kanun kapsamında yapılandırılmayacak para cezaları hangileridir?
Trafik para cezası, karayolu taşıma para cezası, karayolları ihlalli geçiş ücreti cezaları,
askerlik para cezası, seçim para cezası, nüfus para cezası ve RTÜK tarafından verilen para
cezaları haricinde hiçbir idari ve adli para cezası Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.
Soru 6: Motorlu taşıtlar vergisi borcu için taksit süreleri sona ermeden taşıtların araç
muayeneleri yaptırılabilir mi?
Kanun kapsamında yapılandırılan motorlu taşıtlar vergisinin ait olduğu taşıtların, kanun
hükümlerinin ihlal edilmemiş olması şartıyla, taksit ödeme süresi sonuna kadar araç
muayenesi yaptırılabilir ve uçuşa elverişli belgesi verilebilir.
Ancak, taşıtın satış ve devri halinde taksitlendirilen borcun tamamının ödenmesi zorunludur.
Soru 7: İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, kanun
kapsamında yapılandırılabilir mi?
Kanun yayım tarihinden önce ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergiler, Kanun kapsamında yapılandırılabilir. Ancak, alacağın varlığına ilişkin dava açılmış
olması durumunda açılmış davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.
Soru 8: Belediyelerin hangi alacakları Kanun kapsamındadır?
Vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde, 11 Eylül 2014 tarihi ( bu
tarih hariç) itibarıyla kesinleşmiş olup ödenmemiş bulunan emlak vergileri, çevre temizlik
vergileri ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faiz ve zamları ile emlak vergisi üzerinden
hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme
zammından oluşan alacakların Kanun kapsamında yapılandırılması mümkündür.
Ayrıca, Belediyelerin vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olan su kullanımından
kaynaklanan alacakları ile fer’ileri (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil),
Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin ise vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden
önce olan su ve atık su bedeli alacakları ile fer’ilerş Kanun kapsamında
yapılandırılabilecektir.
Bu borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuruların ilgili belediyelere yapılması gerekir.
Soru 9: Öğrenim ve katkı kredisi borçları için kanundan yararlanılabilir mi?
Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup vadesi
geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresinde ödenmemesi nedeniyle vergi
dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi borçları Kanun kapsamında
yapılandırılabilir.
Soru 10: 2013 yılında satılan bir gayrimenkulün satış bedelinin düşük gösterilmesi
nedeniyle düzenlenen tapu harcı farkı ve cezasına ilişkin ihbarname 2 Eylül 2014
tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Bu borçlar için Kanundan yararlanılabilir mi?
Kanun 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla kesinleşmiş borçları kapsadığından, 2 Eylül 2014
tarihinde tebliğ edilen ihbarname üzerine dava açma süresi geçmemiş olduğundan,
dolayısıyla bu borç kesinleşmediğinden, kanundan yararlanılması mümkün değildir.
Soru 11: 10 Haziran 2014 tarihinde kesilen trafik para cezası bu Kanun kapsamında
yapılandırılabilir mi?
Kanun 30 Nisan 2014 tarihinden önce kesilen trafik para cezalarını kapsadığından, 10
Haziran 2014 tarihinde verilen trafik para cezasının Kanun hükümlerine göre yapılandırılması
mümkün değildir.
Download

Araştırma dosyasına ulaşmak için tıklayınız.