MUS SUNGU VAKlfBANK KIZ VATILI BOLGE ORTAOKULU KANTIN (HALE iLAM
7himiz Sungu Vakltbank Vatlh BOige Ortaokulu Kantininin ita amirinin 19/05/2015 tarih \Ie 560148 saylll Olurlan geregi ihale
edilecektir.
I· Komisyonca yapdan tespite gore ihale edilecek kantinin Muhammen Bedeli I Avhk 140,00 TL'dir kira odemeleri I Yllda 9 Ay
belirlenmi~ olup Haziran. Temmuz ve Agustos aylarmda kira odemesi yapllmaz.
2· Ihale a~lk teklif verilerek pazarlrk usulO lie yapdacak olup. sonuy airnmamasl durumunda en son aylk teklif Uzerinden kapah
teklif almacakur. Yaprlaeak olan ihaleye kaldmak iyin b~vuraeak isteklilerden aranacak ~artlar ile ihale Komisyonuna ibraz
etmeleri gereken belgeler a~aglda Ylkanlml~tlr.
3· !haleye kalilaeak iSlekliler a~aglda belirtilcil evraklan ihale saatine Kadar Mu~ Milli Eaitim Mildiirliiaiine teslim edeeekierdir.
4­
Ihale 23/0112015 tarihinde saat 14.00'da Mus Milli Eaitim Mildiirlilail Toplanh Salonunda yapllacaktlr.
5­
Belirtilen ihale gUnU ve saatinden sonra gelenler. evraklan zamanrnda leslim etmeyenler ihaleye alJnmayacaktlr.
ihaleyi kazanan ki~iden ihale Bedeli uzerinden 9 \Dokuz) Ayhk tulan %6 oramnda kati teminat ahnacakttr.
6­
7­
Kira 1~letme Bedeli lizerinden aylIk arz bedeli ise 3 'er ayllk pe~in olarak yatrnlacakttr. ihaleyi alan mliste' eir ihale
Komis}onunun kararlill kendisine yazdI tebligatmdan itibaren 10 gOn iyersinde kali teminatl, ayhk kiraslm Oy ayllk arz bedelini
pe~in yatlflp sozle~me imzaiamasl gerekir. /\ksi lakdirde geyiei teminatl dogrudan irat kaydedilir.
8· Okulun ogretim ~ekll normal olur 2014-201S ()gretim Ylhnda 165 Vatlh, 175 taSlmah 260 gilndilzUi toplam 600 ogreneisi
bulunmaktadlr.
9. ihale ilanll1da belirtilmeyen diger hususlar Ihale Komisyonunun haZlflaml~ oldugu ~artnamede bulunmaktadlf. ihaleye i~tirak
edenler ~artname ve ekli bullillan ozel htiklill1leri tUm maddelerini okumu~ ve aynen kabul/enmis saYllrrlar lIeride bu
duzenlemelerin aksine hiybir hak taler edemez ve itirazda bulunamazlar.
10- ihale tarihinden itibaren i~in surest I Yrldlr. i~letmeeinin genel ve Ozel sanIan yerine getirmesi ve Okul yonetimi Be uyumlu
yahsmaSI halinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi kosuluyla birer yillrk surelerle 4 YII daha uzatllabilir.
iHALEYE KAT1LACAK KiSiLERDE ARANACAK SARTLAR:
I· T.C Vatand~1 olmak
2· Yuz klzartlel bir suvtan hOkum giYlllemis olmak
iHALE KOMisVONlINA VERiLECEK EVRAKLAR:
J. Ba~vuru dilekyesi
2- Geyici Teminat Makbuzu : (Ziraat Bankasl Mus Subesindeki Mus Sungu Vakltbank KIZ Vatll! Bolge Ortaokulu Okul Aile
Birliginin 32157025-5001 nolu hesabilla belirlenen yrlllk muhammen bedelin "/olO'il 126,00 TL yatmldlgma dair dekont)
3- ikametgah Belgesi (nOtus MudurlUgiinden)
4- NMus COzdan Sureti \ NUfus MOdur!Ugunden )
5- Savclllk Sablka Kaydl: 5237 saylil Tilrk Ceza Kanununun 53 ilncil maddesinde belirtilen silreler geymi~ olsa bile;
kasten i$lenen bir sUytan dolaYI bir yr\ veya daha fazla silreyle hapis cezasma ya da affa ugraml~ olsa bile devletin
gilvenligine kar~1 sw;:lar, Anayasal dtizene ve bu dilzenin i~leyi$ine kar$1 sUylar, milll savunmaya kar~l sw;lar,
devlet Slrlanna kar~1 sw;:lar ve casusluk. zimmet, irtikap, ril~vet, hlrslzhk, dolandrnclhk, sahtecilik, gilveni kotOye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesal kan~tlrma, edimin ifasma tesat kan~tlrma, sUytan kaynaklanan mal varhgl
degerlerini aklama veya ka<;ak<;lhk ve aynl Kanunun Cinsel Dokunulmazlrga Kar~1 Sw;lar ba~hkh ikinei Klsmmm
Altmel Boltimtinde dilzenlenen maddelerdeki sw;:lardan mahkGm olanlar ihalelere katllamazlar ve okul·aile
birliklerinee kiraya veri len yerlerde istihdam edilemezler
Kantin i~letmeciligine engel hali bulunmadlgma dalr Saghk Raporu
imza SirkOsu ( Noter Tasdikli)
67-
ki~iler: MUS esnaf odasmdan adma kaylth okul kantin i~letmesi olmadlgma
ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgma dair aldlgl beige.
10) Kantin kiralama ihalelerinde katlhmcllardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 saYl1i Mesleki Egitim Kanunu
hilkUmlerine gore kantineilik alamnda almml~ ustahk belgesi sahibi olma ~artl arantr. Aneak, katlhmellann
hi<;birisinde ustahk belgesi bulunmamasl durumunda i~yeri a<;ma belgesi, kalfahk, kurs bitinne belgelerinden en az
birine sahip olmasL___ Jhaleye Kantin i~letmeciligi Ustallk Belgesi Sahipleri mUracaat ettigi taktirde i~ yeri acma
belgesi, Kalfahk ve kurs bitirme belgesinin saJllp~Iini!l basvurulaudegerlendirmeye almmayaeaktlr
8 Kantin kiralama ihalelerine katllaeak
M
Tum evraklar ash ve fotokopisi olmak iizere 2'er suret hazlrlanarak iki dosya halinde ve
suresi i~inde Mu~ Milli Egitim Mudurliigune teslim edilmesi
DiGER SARTLAR
Her ye~it kantin hizmetini kantln mahallinden okul iVI birimlerine Kadar gOtUrmek
Kantinde 3100 SaYl1i yasa geregi yazar kasa kullanacaktlL
Su Elektrik ve ISlIma bedelleri 1~letmeciye ailtir.
ihale avlk teklif verilerek pazar/lk usulii lie yapllacak olup sonuv alinmamasl durumunda en son av1k teklif iizerinden kapall
leklif almacakttr. KaOlin Kiraiamasl Kapah tekliftc en vok liyatl verende kalir.
5- i~letme hakkll1l kazanan i~letmeci sOzle~mede belirtilen Genel ve Ozel ~artlara uymak zorundadlf. Aksi halde sozle~me tek
tarafll olarak Okul Aile Birllgi tarafmdan fesh edilir.
6- Kantinin tUm donantml i~letmeciye alttir.
7- istenen belgelerin eksiksiz bir ~ekilde ihale saatine Kadar Komisyona teslim edilmelidir.
8- Belgelcrin incelenmesinden sonra lel·diller a<,:lk leklif olarak alll1acak sonu<; uzamasl durumunda 4. Teklitler kapah zarf ivinde
altnacaktlr.
9- ihaleyi kazanan i~letlTleci hiyblr ~ekikk kaillilli devir t:dcl1lcyecektir.
10- Belgeleri ekslk olan kat!lllllci ill<lley.:: al If1llli:l) iKaknr
11- ihale Komisyonu ihale ilam yaplp yapmamakta serbesttir.
12- Milli Egitim Bakanligl Okul Aile Yonetmeliginin 22. Maddesinin 4. tikrasl geregi: Kira donemi sona ermeden faaliyetini
durdurmasi. kiralanan yeri amaci dl~tnda kullanmasl. taahhlidlinli sozle~me hliklimlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve
ruhsatlann her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sozlqmesi, 2886 saYlil Devlet ihale Kanununun 62. maddesine gore
tabligat yapmaya gerek kalmakslzln birlik taraflndan fesh edilerek kesin teminatl gelir kaydedilir ve cari Yil/ay kira bedeli tazminat olarak
tahsil ediliL Sozle~menin fesh edildigi tarihtell sonraki doneme ili~kin varsa alman kira bedeli oncelikle kiracldan altnacak tazminata
mahsup edilir.
1234-
NOT: Kantin ihalesi He i1giU ~artname Sungu Vakdbank KIZ Yahh Bijlge Ortaokulu ahnacaktIr.
~
$uhe Miid,irii
Download

İlan İçin Tıklayınız.