24Kasım28Kasım2014
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
ABD tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda hiç kuşkusuz en önemli gelişme Çarşamba günü akşam
saatlerindeaçıklananAmerikaMerkezBankasıFED’inFOCMtutanaklarıydı.Tutanaklardaenflasyonunilerleyendönemlerde
%2 seviyesine doğru hareket edebileceği belirtilirken, bir çok FOMC üyesinin enflasyon beklentilerinin düşmekte olduğuna
dair endişeleri dikkate alması gerektiğini düşündüklerini gördük. Hafta boyunca ABD tarafından açıklanan verilere
baktığımızda Ekim ayında Sanayi Üretimi’nin gerilediğini, Üretici Fiyat Endeksinin ise beklenti üzerinde arttığını takip ettik.
HaftaortasındagelenYapıRuhsatlarıbeklentiüzerindeaçıklanırken,aynısaatteaçıklananKonutBaşlangıçlarıverisininise
beklentilerin hafif altında kaldığını gördük. Verilerin yoğunlaştığı haftasonuna doğru ise Tüketici Fiyat Endeksi(CPI),
PhiladelphiaFedİmalatEndeksiveİkinciElKonutSatışlarıbeklentiüzerindekalırken,ÜretimPMIveHaftalıkİşsizlikMaaşı
Başvurularınınbeklentidenkötüaçıklandığıgörüldü.
Avrupatarafındangeçtiğimizhaftaaçıklananverilerebaktığımızdahaftanınilkönemliverisi,beklentininüzerindegelenEuro
BölgesiTicaretDengesioldu.AlmanyaveEuroBölgesiZEWEkonomikBeklentiEndeksidebeklentilerinoldukçaüzerinde
geldi.EuroBölgesiCariDengedebeklentilerinüzerindefazlaverdi.EuroBölgesi’ninlokomotifekonomisiolanAlmanya’daise
ÜFE (PPI) ve PMI verileri beklentilerin altında kaldı. Avrupa’nın diğer bir önemli ekonomisi olan İngiltere’den gelen verilere
baktığımızda,TüketicifiyatEndeksi(CPI)vePerakendeSatışlarverileribeklentiüzerindegelirken,ÜreticiFiyatEndeksi(PPI)
beklentialtındakaldı.
Asya tarafından geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerine baktığımızda Japonya’nın resesyona girdiğinin açıklandığı
3.çeyrek büyüme verisi ve Çin Merkez Bankasının faizi düşürmesi ön plandaydı. Avustralya Merkez Bankası’nın para
piyasası toplantı tutanaklarında ise gösterge faiz oranının bir süre daha değişmeyeceği yönünde karar alındığını görüldü.
Japonya Ticaret Dengesinin beklentilerden biraz daha az açık verdiği anlaşıldı. Yeni Zelanda’da ise çeyreklik bazda
açıklanan Çekirdek Perakende Satışları ve Perakende Satışlar verilerinin beklentileri karşıladığı görüldü. Çin Merkez
BankasınınfaizkararıdışındakiÇin’dengelenenönemliveriisegenişlemesınırıolan50düzeyindeaçıklananHSBCİmalat
PMIverisioldu.
Türkiye tarafından geçtiğimiz hafta boyunca açıklanan verilere baktığımızda İşsizlik Oranında yeniden çift haneli rakamlara
çıktığımızı, Bütçe açığının bir önceki döneme göre azaldığını, TCMB’nın faizleri sabit bıraktığını gördük. Uluslararası Kredi
DerecelendirmeKuruluşuS&PisekredinotuvekredinotgörünümüüzerineyaptığıaçıklamadaTürkiye’ninBB+olannotunu
venegatifolankredigörünümünüsabitbıraktığınıaçıkladı.
24Kasım28Kasım2014
ABD
HaftaiçerisindeyoğunolanABD’dehiçkuşkusuzenönemligelişmeÇarşambagünüakşam
saatlerinde açıklanan Amerika Merkez Bankası(FED)’in FOCM tutanaklarıydı. Hatırlanacağı
üzere son FOMC toplantısında FED varlık alım programını daha önceden duyurduğu gibi
bitirmişti. Toplantıda varlık alımlarının sonlandırılmasına karşı tek muhalif Minneapolis Fed
Başkanı Naraya Kocherlakota olmuştu. Açıklanan tutanaklarda ise ; küresel zayıflamanın
ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin zayıf olmasının avantajından bahsediliyor. Sözlü
yönlendirmenindahasağlıklıolabileceğindensözedilirken,enflasyonunilerleyendönemlerde
%2 seviyesine doğru hareket edebileceği belirtildi. İstihdam piyasasındaki göstergelerin
açıklanan veriler ışığında geliştiği söylendi. Ayrıca bir çok FOMC üyesi, enflasyon
beklentilerinin düşmekte olduğuna dair endişeleri dikkate alması gerektiğini düşünmekte.
Bilindiği üzere ABD’de enflasyon 29 ay üst üste FED’in hedefi olan %2’nin aşağısında
kalmıştı.
S&P
DOW
NASDAQ
%1,16
2063,50
%0,99
17810,06
%0,52
4712,97
HaftaboyuncaABDtarafındanaçıklananverilerebaktığımızdaEkimayındaSanayiÜretimi’ningerilediğinigördük.Beklentinin
%0.2oranındaartışolduğuSanayiÜretiminde%0.1oranındaazalmagözlendi.AynıgünKapasiteKullanımOranıaçıklandı.
Mevcutkaynaklarınkullanımoranınıgösterinveriningeçtiğimizayagöregerilediğigörüldü.Ekimayınaaitrakam%78.9,bir
öncekiayınverisiise%79.2olarakduyurulmuştu
ÜreticiFiyatEndeksininisebeklentiüzerindearttığınıtakipettik.EnerjivebesinsektörününhesaplanmadığıÇekirdekÜFE’de
Ekim ayına ait beklenti %0.2 seviyesindeydi. Beklentinin üzerinde gelen veri %0.4 artış yönünde açıklandı. Yıllık bazda da
beklentinin üzerinde gelerek %1.8 oranında artış görüldü. Üretimi Fiyat Endeksi de (PPI) beklentilerin üzerinde geldi. Aylık
bazda%0.2,yıllıkbazdaise%1.5oranındaartışaçıklandı.
Hafta ortasında gelen Yapı Ruhsatları ise beklenti üzerinde açıklandı. Ekonomi açısından önemli bir gösterge olan konut
verilerinde,Ekimayınaaitbeklentiler1milyar40milyonadetolmasıyönündeolup,%0.9artışöngörülüyordu.Veribeklentilerin
üzerindegelerek1milyar80milyonadetolarakaçıklandıve%4.8oranındaartışolduğugörüldü.Bununlaberaberaynısaatte
açıklananKonutBaşlangıçlarıverisininisebeklentilerinhafifaltındakaldığınıgördük.Beklentinin1milyar30milyonolduğu
veri1milyar9milyonadetolarakaçıklandı.
24Kasım28Kasım2014
ABD
VerilerinyoğunlaştığıhaftasonunadoğruiseTüketiciFiyatEndeksi(CPI),PhiladelphiaFedİmalatEndeksiveİkinciElKonut
Satışları beklenti üzerinde kalırken, Üretim PMI, ve Hfatalık İşsizlik Maaşı Başvuruları beklentiden kötü açıklandı. Tüketici
Fiyat Endeksi beklentiden olumlu gelerek %0.0 seviyesinde, yıllık bazda da %1.7 seviyesinde açıklandı. Basın ve enerji
maddelerinindahiledilmediğiÇekirdekTüketiciFiyatEndeksiisebeklentilerileaynıkalarakaylıkbazlı%0.2,yıllıkbazdada
%1.8 oranında açıklandı. Philadelphia Fed İmalat Endeksi de beklentinin oldukça üzerinde gelerek 40.8 seviyesinde
açıklandı. Bir önceki ay veri 20.7 düzeyindeydi. İkinci El Konut Satışları ise beklentilerin oldukça üzerinde gelerek %1.5
oranındaartışgösterdi.ÜretimPMI’ıbeklentialtındakalarak54.7düzeyindegelirken,HaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıise
beklentidenkötügelerek291bindüzeyindegeldi.
Hafta içinde, FOMC üyelerinin açıklamalarını takip etttik. Salı günü, Minneapolis Fed Başkanı Narayana Kocherlakota
açıklamalardabulundu.Öncekisöylemleriyleparalelifadelerkullananbaşkan,2015’tefaizarttırılmamasıgerektiğinive2018
yılınakadarenflasyonun%2seviyesineçıkmasınınzorolduğunudilegetirdi.HatırlanacağıüzereKocherlakota29Ekim’deki
FOMCtoplantısındatekmuhalifolarakortayaçıkmıştı.
24Kasım28Kasım2014
AVRUPA
Avrupatarafındangeçtiğimizhaftaaçıklananverilerebaktığımızdahaftanınilkönemliverisi,
beklentinin üzerinde gelen Euro Bölgesi Ticaret Dengesi oldu. İthal ve ihraç edilen mallar
arasındaki değer farklılığını belirleyen veri 17milyar 700milyon Euro düzeyinde gerçekleşti.
Beklentiler 16milyar seviyesinde açıklanacağı yönündeydi. Bir önceki rakam ise 15milyar
400milyonEuroseviyesindegelmişti.
Almanya ve Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Endeksi de beklentilerin oldukça üzerinde geldi.
Endeks Almanya’da 11.5, Euro Bölgesinde ise 11.0 seviyesinde gerçekleşti. İyimser olan
yatırımcılarla kötümser olan yatırımcılar arasındaki farkı belirleyen veride beklentiler
Almanya’da0.9EuroBölgesindeise4.3düzeyindegeleceğiyönündeydi.Verigeçtiğimizay
Almanya’da-3.6seviyesindeEuroBölgesindeise4.1düzeyindeaçıklanmıştı.
DAX
FTSE
CAC40
%5,18
9732,55
%1,45
6750,76
%3,44
4347,23
Euro Bölgesi Cari Denge ise beklentilerin üzerinde fazla verdi. İthal ve ihraç edilen mallar arasındaki geçtiğimiz üç aya ait
değerigösterenveri,30milyarEurofazlaverdi.Beklentiler21milyar300milyonfazlavereceğiyönündeydi.Biröncekirakamda
ise22milyar800milyonfazlaaçıklanmıştı.
EuroBölgesi’ninlokomotifekonomisiolanAlmanya’daÜFE(PPI)vePMIverileribeklentilerinaltındakaldı.AlmanyaPPI’da
aylıkbazda%0.2yıllıkbazda%0.1düzeyindedaralmagörülürken,AlmanyaİmalatPMIisebiröncekiayagöredüşerek50.0
seviyesindegeldi.EuroBölgesi’ndedePMIrakamlarıbeklentilerinaltındagerçekleşti.İmalatPMI50.4HizmetPMIise51.3
düzeyindeaçıklandı.
HaftaBoyuncaaçıklamalarınıtakipettiğimizAvrupaMerkezBankasıBaşkanıDraghi,haftanınilkişgünüyaptığıkonuşmada,
Euro Bölgesi’nde büyümenin ivme kaybettiğini ve 2015-2016’da ılımlı büyümenin beklendiğini söyledi. Euro Bölgesi’nde
enflasyonun düşük kalmayı sürdüreceğini, gerekmesi halinde parasal genişlemeye daha da hız verebileceklerini açıklayan
Draghi, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet alımına başlanacağının sinyalini verdi. Haftanın son günü yaptığı açıklamada ise
Draghi, fiyat istikrarını sağlama amaçlarının gerektirdiği üzere, enflasyon ve enflasyon beklentilerini mümkün olan en hızlı
şekilde yükseltmek için gerekeni yapacaklerını belirtti. Ayrıca kısa vadeli enflasyon beklentilerinin de aşırı düşük gördüğü
seviyelere gerilediğini sözlerine ekledi. Draghi’nin bu açıklamalarından sonra ECB aynı gün Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
alımıyaptı.
24Kasım28Kasım2014
AVRUPA
Konuşmalarını takip ettiğimiz ECB Üyesi Praet ise, Euro Bölgesi ekonomisinin bir süredir güç kaybettiğini ve ilk yarıda
sağlananbüyümeninikinciyarıdahızkesmeyebaşladığınıifadeetti.
Avrupa’nın diğer bir önemli ekonomisi olan İngiltere’den gelen verilere baktığımızda, Tüketici fiyat Endeksi (CPI) ve
Perakende Satışlar verileri beklenti üzerinde gelirken, Üretici Fiyat Endeksi (PPI) beklenti altında kaldı. Ekim ayına ait CPI
yıllıkbazda%1.3seviyesindebeklentilerinüzerinde,aylıkbazdaisebeklentilereparalel%0.1düzeyindegeldi.Ekimayınaait
PPI ise beklentilerin altında daralarak aylık bazda %1.5 yıllık bazda %8.4 seviyesinde gerçekleşti. 6 Kasıma ait İngiltere
MerkezBankası(BOE)ToplantıKayıtları’nda,FaizOranı2’yekarşı7evetoyuyla%0.50seviyesindekaldığıtekrarbelirtildi.
Perakende Satışlar ise beklentilerin üzerinde gelerek, aylık Perakende Satışlar %0.8 yıllık Perakende Satışlar %4.3, aylık
ÇekirdekPerakendeSatışlar%0.8yıllıkÇekirdekPerakendeSatışlar%4.6seviyesindegerçekleşti.
24Kasım28Kasım2014
ASYA
GeçtiğimizhaftaAsyatarafındanöneçıkangelişmelerebaktığımızdaJaponya’nınresesyona
girdiğinin açıklandığı 3.çeyrek büyüme verisi ve Çin Merkez Bankasının faizi düşürmesi ön
plandaydı,AvustralyaMerkezBankası’nınparapiyasasıtoplantıtutanaklarındaisegösterge
faizoranınınbirsüredahadeğişmeyeceğiyönündekararalındığınıgörüldü.
Nikkei
%0,76
17358
HangSeng %2,70
Japonya tarafına baktığımız zaman haftanın öne çıkan en önemli gelişmesi, yıllık bazda
23437
Yurtiçi Hasıla verilerinin üçüncü çeyrekte %1.6 daralması ve ekonominin 2. defa düşüş
kaydetmesiyleJaponyaekonomisininresesyonagirmesioldu.ÇeyreklikbazdaYurtiçiHasıla
Shangai %0,32
ise %0.4 azalış olduğu yönünde açıklandı. Beklenti %0.5 açıklanacağı yönündeydi. Yıllık
bazda İhracat verisi ise beklentinin üzerinde %9.6 olarak açıklandı. Beklenti %4.5
2486,79
düzeyindeydi.TicaretDengesi’ndeisebeklenti1trilyon186MilyarJaponYeniazalışolacağı
yönündeydi. Açıklanan bu rakamın üzerinde 710 Milyar Japon Yen’i azalış olduğu yönündeydi. Ayrıca Japonya Merkez
Bankasıdüzenlediğitoplantıda,parasaltabanın80trilyonYengenişletilmesineilişkintaahhüdünüsürdüreceğiniaçıklandı.
Yeni Zelanda’dan veri akışına baktığımızda; Çeyreklik bazda açıklanan Çekirdek Perakende Satışları ve Perakende Satış
verileribeklentininüzerindeydi.Beklentinin%0,1olduğuÇekirdekverisi%1.4açıklanırken,PerakendeSatışise%1.5olarak
açıklandı.Beklenti%0.9geleceğiyönündeydi.YılıkbazdaaçıklananPerakendeSatışlardabeklentininüzerinde%4.1olarak
açıklandı. Veride beklenti %4.0 düzeyindeydi. Çeyreklik bazda açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ise beklentiyi
karşılayamayarak%1.5azaldığıyönündeaçıklandı.Beklenti%0.3geleceğiyönündeydi.
Dünyanın en önemli ekonomilerinden olan Çin’e baktığımızda haftanın öne çıkan gelişmesi Çin Merkez Bankası’nın faiz
oranlarınıindirmesioldu.%6.00olangöstergefaizoranını%5.60düzeyinde,%3.00düzeyindeolanmevduatoranıfaiziniise
%2.75olarakbelirledi.KararınardındanÇinMerkezBankası,‘’İhtiyatlıparapolitikasınısürdüreceğiz.Ekonomidegüçlüteşvik
uygulamasına gerek yok. Fiyat baskıları geri çekiliyor. Çin ekonomisinde hala mantıklı bir büyüme var’’ açıklamasında
bulundu. Ayrıca Çin’den öne çıkan diğer bir veri ise, HSBC Satın alma Müdürleri Endeksi (PMI) oldu. Beklentinin 50.3
yönündeolduğuendeksbeklentininaltında50.0düzeyindeaçıklandı.
24Kasım28Kasım2014
TÜRKİYE
Türkiye’den gelen veri trafiğine baktığımızda sakin bir hafta geçirdiğimizi görmekteyiz. Haftanın ilk gününde geldiğini
gördüğümüz verilerde ilk olarak yeniden çift haneli rakamlara ulaşan Türkiye Çeyreklik İşsizlik Oranını görüyoruz. İşsizlik
oranının Ağustos ayında %10.1ile beklentiyle paralel geldiğini ve önceki döneme göre artış gerçekleştiğini görmüş olduk.
VerinindetayınabakacakolursakTürkiyeİstatistikKurumu’nunaçıkladığıağustosayıhanehalkıişgücüistatistiklerinegöre,
işsizsayısı2milyon867binden2milyon944binkişiyeçıktı.HaftanınikinciverisiiseTürkiyeBütçeAçığıverisiydi.Birönceki
ayagörebirhayliazaldığınıgördüğümüzverininekimayıadına3milyarliraolduğunugördük.Ocak-Ekimayıarasındaise
açığın14.9milyarliraolduğunubelirtenMaliyeBakanıMehmetŞimşekayrıcayılsonunakadarbütçeaçığıhedefinirahatbir
şekilde yakalayabileceklerini belirtti. Bu hafta gerçekleşen en önemli olay ise kasım ayı PPK toplantısı oldu. Toplantı
detaylarınabakacakolursakaçıklananverilerinbeklentilerikarşılayaraksabitşekildebırakıldığınıgörüyoruz.Birhaftavadeli
repo ihale faizinin %8.25'te, gecelik borçlanma faizinin %7.50'de, faiz koridorunun üst sınırı olan gecelik marjinal fonlama
oranının ise %11.25'te sabit bırakıldığını gördük. Açıklamalarda belirtilen önemli bir detay enflasyon oranı üzerine oldu.
Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurların yakından izleneceği ve enflasyon
görünümündebelirginbiriyileşmesağlananakadargetirieğrisiniyatayayakıntutmaksuretiyleparapolitikasındasıkıduruşun
sürdürüleceğibelirtildi.
Veri olarak sakin bir hafta olsa da ekonomik açıklamalar adına hareketli bir hafta olduğu belirtebilir ve bu açıklamalara
değinecek olursak TCMB’nin özel sektör yurtdışı kredi borcu açıklamasını gördük. 2013 yıl sonuna göre 6.1 milyar dolar
arttığını gördüğümüz miktarın 163.6 milyar dolar olduğu açıklandı. Merkez Bankası’ndan gelen bir diğer açıklama ise Kısa
VadeliBorçStokuoldu.Buborçmiktarındadageçenyılaynıdönemegöre1.1artışyaşandığınıve130.7milyardolarolarak
gerçekleştiğini gördük. Diğer gelişmelere bakacak olursa Türkiye adına Standard&Poor’stan olumlu bir açıklama geldi ve
açıklamada gelişmekte olan ekonomiler içerisinde Türk Bankalarının yavaşça istikrar kazanmaya başladığı belirtildi. Bu
açıklamadansonraS&P’ninülkemizaçısındanyayımlayacağırapordahadaönemlihalegelmişoldu.
HaftanınsonişlemgünündeisemeraklabeklenenStandard&Poor’sunTürkiyeileilgiliaçıklamlarıgeldiveS&PTürkiye’nin
BB+ olan notunu ve negatif olan kredi görünümünü sabit bıraktığını açıkladı. Açıklamanın detaylarında ise notun ülke
ekonomisindekibüyümeninkademeliolaraktekrar%3’ünüzerineçıkacağınayönelikbeklentidenkaynaklandığınıvekredide
ki negatif görünümün ise 2015 yılında Türkiye’nin ciddi oranda dış finansmana ihtiyaç duyacak olmasından kaynaklanan
risklereyönelikolduğubelirtildi.
24Kasım28Kasım2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
PazartesigününeJaponya’datatilolmasıvediğerAsyaekonomilerindengelmesibeklenenönemlibirveriakışıolmadığıiçin
sakin başlayacağız. Gün içerisinde 11:00’de Almanya’dan açıklanacak IFO İş Dünyası Endeksi ve 16:45’te ABD’den
açıklanacak Öncü Hizmet PMI verisi takip edilebilir. Ayrıca 14:30’da Türkiye’den gelecek Kapasite Kullanım Oranı da iç
piyasadaoynaklığıarttırabilir.
Salı günü 03:00’te Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda’nın konuşması yakından takip edilecek. 04:00’te ise Yeni
Zelanda’dan Enflasyon Beklentileri verisi gelecek. 09:00’daki Almanya 2014 üçüncü çeyrek Büyüme verisinin ardından
11:30’da İngiltere Mortgage Onayları verisi ve 12:00’de İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Carney’nin konuşması
izlenecek. 15:30’da ise ABD üçüncü çeyrek büyüme verisinin 2. tahminini izleyeceğiz. Ayrıca 15:30’da Kanada’dan
açıklanacakPerakendeSatışlarveÇekirdekPerakendeSatışlarverileriizlenebilir.17:00’deiseABDTüketiciGüvenEndeksi
takipedilecek.
Çarşambagünü11:30’daİngilere2014üçüncüçeyrekrevizeBüyümeverisiönplanaçıkıyor.15:30’daiseABD’dengelecek
DayanıklıMalSiparişleriverisi,HaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıverisi,ÇekirdekTÜFEveKişiselGelirveGiderlerverileriön
plandaolacak.Buverilerinardından16:45ABDChicagoPMI,16:55RevizeMichiganTüketiciGüvenEndeksive17:00Yeni
KonutSatışlarıylaBekleyenKonutSatışlarıverileriaçıklanacak.
Perşembe günü 02:30’da Avustralya’dan gelecek Özel Sektör Sermaye Yatırımları verisi ile güne merhaba diyeceğiz.
10:55’te Almanya İşsizlik Oranı ve 11:00’de ise Euro Bölgesi Özel Sektör Kredi verisi izlenebilir. 14:00’teki Almanya GFK
Tüketici Güven Endeksinin ardından 15:00’te Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ve 15:30’da Kanada Cari Denge verisi
izlenecek. Ayrıca şükran günü nedeniyle ABD piyasalarının kapalı olacağı gün Brent ve Crude Petrol fiyatlarını doğrudan
etkileyecekOPECtoplantısınınyapılacığınısöylemekisterim.
Cumagünüise01:30’daJaponya’dangelecekHanehalkıHarcamalarıveEnflasyonverileriilegünebaşlayacağız.01:50’da
gelecek Japonya Perakende Satışlar ve Öncü Sanayi Üretim verisi ise dikkatle izlenebilir. 02:00’de ise Yeni Zelanda İş
DünyasıGüvenEndeksiaçıklanacak.09:00’daAlmanyaPerakendeSatışlar,10:00'daTürkiyeDışTicaretAçığı,12:00’deise
EuroBölgesiKasımayıöncüTÜFE(CPI)veİşsizlikOranıverileriizlenecek.15:30’daaçıklanacakKanadaBüyümeverisinin
isehaftanınsonönemliverisiolmasıbekleniyor.
24Kasım28Kasım2014
EURUSD
HaftaboyuncakonuşmalarınıtakipettiğimizECBBaşkanıDraghihaftanınilkgünü,EuroBölgesindeenflasyondüşükkalmayı
sürdürecek, gerekmesi halinde parasal genişlemeye daha da hız verebiliriz diyerek Varlığa Dayalı Menkul Kıymet alımına
başlanacağının sinyalini verdi. Haftanın son günü yaptığı açıklamada ise Draghi, “fiyat istikrarını sağlama amacımızın
gerektirdiğiüzere,enflasyonveenflasyonbeklentilerinimümkünolanenhızlıbirşekildeyükseltmekiçingerekeniyapacağız”
dedi.Draghi’ninsonaçıklamasındansonraECBaynıgünVarlığaDayalıMenkulKıymetalımınabaşladı.
Gelecek haftaya baktığımızda, Euro tarafında Almanya İfo İş Ortamı Endeksi, Almanya GDP, Almanya İşsizlik Değişimi ve
EuroBölgesiCPIverilerinitakipedeceğiz.USDtarafındaiseGDP,TüketiciŞartları,ÇekirdekDayanıklıMallarınSiparişleri,
YeniveBeklemedekiEvSatışları’nıizliyorolacağız.
EURUSD paritesine teknik olarak baktığımızda; Hafta boyunca önemli 1.2440 ve 1.2570 seviyeleri arasında hareketlerini
izlediğimiz EURUSD paritesi, haftanın son günü Draghi’nin konuşmaları ve ECB’nin VDMK alımı yaptığını açıklamasından
sonra1.2370desteğinekadargeriledi.Haftayıda1.2370desteğininhemenüzerindekapattı.1.2370desteğininçalışmasıyla
görülebilecekyukarıyönlühareketlerhalinde1.2440-önemli1.2520–1.2570–1.2620–1.2660vekritik1.2740dirençleri
takipedilebilir.Yukarıhareketindevamıadına1.2740seviyesiüzerikalıcılıkaradığımızıbelirtelim.Aşağıyönlühareketlilikler
ve1.2370seviyesialtıfiyatlamalardurumundaiseizleyeceğimizdestekler1.2330–1.2220-1.2130seviyelerindebulunmakta.
1.2330seviyesininönemlidestekolduğunuhatırlatalım.
24Kasım28Kasım2014
GBPUSD
GBPUSD paritesi geçtiğimiz haftaya, İngiltere'den beklentinin altında açıklanan Konut verilerinin etkisiyle 14 ayın en düşük
seviyesine kadar gerileyerek başlamıştı. Haftanın ortasında ise İngiltere Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, faiz artışı
konusundagörüşayrılıklarınınolduğunungöstermesiGBPUSD'yi14ayınendüşükseviyesindenyükseltti.
Gelecekhaftaİngiltere'denaçıklanacaköneçıkanverilerebaktığımızda;yıllıkveaylıkbazdaaçıklanacak3.çeyrekBüyüme
verisiönplanaçıkmakta.AyrıcaUlusalKonutFiyatEndeksiveçeyreklikbazdaİşYatırımıverilerinitakipedeceğiz.
GBPUSD paritesine teknik açıdan bakacak olursak; Geçtiğimiz hafta satıcılı seyrin gözlendiği paritede, kapanış 1.5660
seviyesinin hemen üzerinde gerçekleşti. Aşağı yönlü hareketliliğin devamında bu seviyenin altındaki kalıcılıkta 1.55701.5500-1.5440 ve 1.54 destek seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlilikte 1.5660 seviyesinin üzerinde kalıcılık
sağlanması halinde ilk dirençler 1.5740, 1.5810, 1.5870 ve 1.5920 seviyelerinde bulunmakta. 1.6010'un ise kritik direnç
konumunda olduğunu, yukarı hareketin devamı adına bu seviye üzeri kalıcılık gerektiğini, geçilememesi halinde tekrar geri
çekilmeleringörülebileceğinibelirtmekisteriz.
24Kasım28Kasım2014
USDJPY
USD/JPY paritesi önceki hafta Amerika'dan beklenenin üzerinde açıklanan Perakende Satışlar verisinin etkisiyle 7 yılın en
yüksekseviyesiolan116,82seviyesinigörmesininardından,yukarıyönlüseyrinegeçtiğimizhaftadadevametti.Haftanınilk
işlem gününde Japonya ekonomisinin resesyona girdiği haberleriyle paritede 115,89 seviyesine kadar geri çekilmeler
gözlensedeÇarşambagünüJaponyaMerkezBankası'nınfaizoranıartışınıertelemesininardındantekrar7yılınenyüksek
seviyesinekadaryükseldi.Haftanınsonişlemgünündekarsatışlarınınartmasıylaparitededeğerkayıplarıgörülsedeson7
yılınenyüksekseviyelerindekapanışınıgerçekleştirdi.
Gelecek haftaya bakarsak; Haftanın son işlem gününde yıllık ve aylık bazda açıklanacak Ev Satışları, TÜFE, Endüstriyel
Üretim,PerakendeSatışJaponya'danaçıklanacaköneçıkanverilerarasında.
USDJPY paritesine teknik açıdan baktığımızda; Yukarı yönlü hareketliliğine devam etmesi durumunda ilk dirençler 118.20119.10-119.90 ve 120.60 seviyelerinde bulunmakta. Aşağı yönlü hareketliliğin oluşması durumunda ise 117.40-116.50116.00vekritik115.50destekseviyelerinitakipedeceğiz.115.50seviyesiüzerindeyukarıyönlühareketliliğindevamıadına
kalıcılıkarayışımızbulunmaktadır.
24Kasım28Kasım2014
S&P500
3 hafta üst üste haftalık bazda primli kapatan SP500 Aralık Vadeli Kontratı'nda, geçen hafta da yukarı yönlü hareketlilik
devamettive2060seviyesiüzerindekapanışgörüldü.Haftaya2044seviyesialtındabaşlayankontrattabuseviyeüzerinden
haftaboyuncapozitifyönlühareketlilikhakimdi.Dahaöncekiraporlarımızdada2044seviyesininkritikolduğunuvebuseviye
üzerinde pozitif yönlü işlemlerin sürebileceğinden bahsetmiştik. Pozitif yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 20742090ve2103dirençleriizlenebilir.Olasıaşağıyönlühareketlilikteisetekrardan2044desteğinitakipedeceğiz.Dahaaşağıda
da2034-2022-2011-2001ve1980destekleribulunmaktadır.
24Kasım28Kasım2014
ALTIN
2 haftadır primle kapatan ALTIN, hafta boyunca 1174 ve 1207 seviyeleri arasında fiyatlandı. Haftanın son gününde Çin
Merkez Bankası'nın mevduat faizlerini ve kredi faizlerini düşürmesiyle birlikte başta ALTIN olmak üzere neredeyse tüm
emtialarda değer artışı görüldü. Bu haber ile birlikte 1207 direncinin de test edildiği görüldü. Önümüzdeki hafta ALTIN’da
fiyatlamalaraetkiedebilecekABDtarafındanGDPvekonutsatışverileribulunmaktadır.
Teknikaçıdanbakacakolursak;haftaboyunca1174ve1207seviyeleriarasındafiyatlananvehaftayı1207direncininhemen
gerisinde kapatan ALTIN'da, bu seviye aşağısındaki hareketlilikte 1196-1184-1174-1161-1155 ve 1142 destekleri takip
edilebilir.Emtiada,işlemlerin1174desteğiüzerindedevametmesidurumundayukarıyönlühareketliliğindevamedebileceğini
ve1161seviyesiaşağısındadasatışbaskısıolabileceğinibelirtelim.Pozitifyönlühareketliliktehalindeise1216-1222-12331244vekritik1255dirençleriizlenebilir.1255'inkritikdirençolduğunuhatırlatmakisteriz.
24Kasım28Kasım2014
BRENT
Haftayanegatifhareketlerlebaşlayıp77.40desteğinekadargeriçekilenBRENT’te,77.40desteğininçalışmasıveÇinMerkez
Bankası’nın Faiz indirimine gitmesinin etkisiyle pozitif hareketler görüldü ve 81.50 direnci test edildi. 81.50 seviyesinin
geçilememesiyle geri çekilerek haftayı 80.10 desteğinin üzerinde kapattı. Pozitif hareketlilikler ve 81.50 seviyesi üzeri
fiyatlamalardurumunda82.20–83.40–84.00vekritik84.90dirençleritakipedilebilir.84.90üzerindeiseizleyeceğimizdirençler
85.45-86.30- 87.00 ve 87.80 seviyelerinde bulunmakta. BRENT’te asıl önemli direncin 88.50 seviyesinde olduğunu, yukarı
hareketindevamıiçinbuseviyeningeçilmesigerektiğini,aksihaldetekrargeriçekilmelergörülebileceğinihatırlatmakisteriz.
81.50 seviyesinin geçilememesi durumunda görülebilecek geri çekilmelerde ise 80.10–79.70–77.40–76.75–76.00–75.40–
74.95desteklerinitakipediyorolacağız.
24Kasım28Kasım2014
USDTRY
Yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı olmadığını gördüğümüz haftada ilk olarak Türkiye Çeyreklik İşsizlik Oranı’nı
görmekteyiz.10.1%’likverininçifthaneolarakaçıklanmasıyurtiçipiyasalaraçısındanolumsuzbiretkiyarattı.Verininmayıs
ayındanbuyanaçifthaneolarakaçıklanmadığınıgörmüştükuzunbiraradansonraçifthaneyeulaşılmasıTürkiyeekonomisi
açısından iyi bir etki yaratmadı. Bir diğer veriye baktığımızda ise Bütçe Dengesi’ni görmekteyiz. Bir önceki ay -9.2B olarak
açıklandığını gördüğümüz veride ekim ayına ait dengenin -3.00B olduğunu izledik. Bir önceki aya göre açığın azaldığını
gördüğümüzveriyurtiçipiyasalaradınaiyibiretkenolarakdüşünülebilir.
Kura teknik açıdan bakacak olursak: Hafta boyunca çok fazla oynaklığın yaşanmadığını gördüğümüz USDTRY kurunda
işlemleringenellikleTürkLirasılehinegerçekleştiğinigördük.Haftalıkkapanışınıda2.2220kritikseviyesininhemenaltından
yapan kurda işlemlerin Türk Lirası lehine devam etmesi halinde destekler 2.2165-2.2090-2.1955 ve 2.1830 seviyelerinde
bulunmakta.2.1740isekritikdestekkonumunda.YenihaftailebirlikteDolarlehinebirhareketlilikve2.2220seviyesiüzeri
fiyatlamadurumundaise2.2330/2.2350bandı2.2400-2.2440ve2.2480seviyeleridirençolaraktakipedilebilir.2.2520'ninise
önemlidirenkonumundaolduğunuhatırlatmakisteriz.
24Kasım28Kasım2014
EURTRY
Haftaboyuncatoparlanmagayretindekikurda2.81direnciüzerikalıcılıksağlanamamasısonrasındageriçekilmelergörüldü.
Özellikle Draghi'nin cuma günkü pek de olumlu karşılanmayan açıklamaları sonrası geri çekilmenin hızlandığı görüldü ve
hafta 2.7530 seviyesinin hemen altından kapandı. Geri çekilmenin devamı halinde 2.7460 ve önemli 2.74 desteklerini
izleyeceğiz.2.74altıkalıcılıkdurumundageriçekilmeninhızlanabileceğini,2.74deteğininçalışmasıhalindeisetekraryukarı
hareketlilikgörülebileceğinibelirtelim.Budurumda2.7530üzerindeizleyeceğimizilkdirençlersırasıyla2.7590-2.7660-2.77302.78-2.7880ve2.80seviyelerindebulunmakta.2.81isekritikdirençkonumunda.Olasıyğkselişindevamıadına2.81üzeri
kalıcılıkgerektiğinibelirtelim.
24Kasım28Kasım2014
VIOP30
VİOP30 Aralık Vadeli Kontratı'nda haftanın son işlem gününde haftanın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Haftalık
kapanışını 104.200 seviyenin hemen altında yaptığını gördüğümüz kontratta işlemlerin bu seviye üzerinde gerçekleşmesi
halinde ilk direnç kritik 105.00 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin yukarı hareketlerin devamlılığı adına üzerinde kalıcılık
aradığımızseviyeolduğunudahatırlatalım.105.000üzerindehareketlerindevametmesidurumundadiğerdirençler105.950106.650-107.500-108.250 ve 109.000 seviyelerinde bulunuyor. 105.000 üzeri kalıcılık sağlanamaması durumunda ve
104.200seviyesialtındatakipedeceğimizilkdesteklerise103.300-102.600-102.000ve101.300seviyelerindebulunmakta.
101.300'ünönemlidestekkonumundaolduğunuhatırlatalım.
Download

24 Kasım - 28 Kasım 2014