KURS HAKKINDA GENEL BİLGİ
Mikobakteriyoloji ve Viroloji alanındaki yeni gelişmeleri ve
edindiğimiz deneyimleri karşılıklı olarak paylaşmak, uygulamadaki
sorunlarımıza çözüm bulmak ve geleceğe yönelik ortak projeler
oluşturmak amacıyla Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti,
Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Eğitim Laboratuvarları’nın
birlikte düzenlediği “I.Uygulamalı Ege Moleküler Biyoloji Kursu”nu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Laboratuvarları-İZMİR’de yapmayı planladık.
Bu kursta temel moleküler tekniklere girilmeden, iki ayrı modül
şeklinde
Klinik
Mikobakteriyoloji
ve
Klinik
Viroloji
Laboratuvarlarında kullanılan ileri moleküler yöntemler ve
teknolojik gelişmelerin ürünü olan sistemlerin tanıtımıyla ilgili
konular ele alınacaktır.
EGE
UYGULAMALI
MOLEKÜLER MİKOBAKTERİYOLOJİ
MOLEKÜLER VİROLOJİ KURSU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Moleküler Mikrobiyoloji
Laboratuvarları
26-29 Mayıs 2014 - İZMİR
Mikobakteriyoloji modülünde;
i-Klinik örneklerden ve kültürden moleküler yöntemlerle
M.tuberculosis ve ilaç direncinin saptanması,
ii-Kültürden
moleküler
yöntemlerle
mikobakterilerin
tanımlanması,
iii-Tüberkülozun
moleküler
epidemiyolojisinde
kullanılan
spoligotiplendirme ve MIRU-VNTR yöntemi,
iv-Biyoinformatik programları ve topluma açık veri tabanlarını
kullanarak dizi analizi, spoligo ve MIRU-VNTR verilerinin
değerlendirilmesi ile ilgili uygulamalar yapılacaktır.
Viroloji modülünde;
i-PCR laboratuvarı çalışma kuralları, izolasyon yöntemleri
ii-HIV ve ilaç direnç testleri, bioinformatik
iii-HBV ve ilaç direnç testleri
iv-HCV ve genotipleme yöntemleri
v-CMV ve Gerçek Zamanlı PCR ile kantitasyon
vi-Solunum virüsleri ve multipleks PCR konuları uygulamaları ile
ele alınacaktır.
Kursun başarılı geçmesi için altyapı ve insan
kaynaklarımızla elimizden gelen tüm çabayı gösterme
arzusundayız.
Saygılarımızla.
UYGULAMALI
EGE MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KURSU
26-29 Mayıs 2014-İZMİR
GENEL BİLGİLER
1-Kurs Mikobakteriyoloji ve Viroloji olarak iki modül
halinde yürütülecektir. Uygulamalar bölümü 5 kişi
mikobakteriyoloji, 5 kişi viroloji olmak üzere 10 kişi
ile sınırlıdır. Başvuru tek modüle yapılabilecektir.
2-Konaklama ve ulaşım kurs ücretine dahil değildir.
3-Kurs ücreti:
Uzman: 600 TL
Asistan: 400 TL
İLETİŞİM ADRESİ:
Mikobakteriyoloji modülü
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Öğretim Üyesi
Fethiye Ferda YILMAZ, Öğretim Üyesi
[email protected]
[email protected]
Viroloji modülü
Rüçhan YAZAN SERTÖZ , Öğretim Üyesi
[email protected]
Tel: 0(232) 3903303
Faks: 0(232)3902983
Adres: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir
UYGULAMALI
EGE MOLEKÜLER BİYOLOJİ KURSU
MİKOBAKTERİYOLOJİ MODÜLÜ
26-29 Mayıs 2014 - İZMİR
KURS PROGRAMI
PCR-Revers
hibridizasyon
testleri
(MTBDRplus ve MTBDRsl) için amplifikasyon
12:00-13:00
YEMEK ARASI
13:00-14:00
UYGULAMALAR
Gene-Xpert sonuçlarının değerlendirilmesi
14:00-17:00
09:00-10:00
10:00-10:15
10:15-11:15
09:30-10:00
09:00-10:00
10:00-10:15
10:15-12:00
26.05.2014 Pazartesi
AÇILIŞ
Mycobacterium tuberculosis’de ilaç direnci
ve direncin saptanmasında kullanılan
moleküler yöntemler
Prof Dr Cengiz ÇAVUŞOĞLU
27.05.2014 Salı
Mikobakterilerin taksonomisi, tüberküloz
dışı mikobakterilerin klinik önemi, mikobakterilerin identifikasyonunda kullanılan
moleküler hedefler ve yöntemler
Prof Dr Cengiz ÇAVUŞOĞLU
ARA
UYGULAMALAR
Kültürlerden izole edilen DNA’ların, PCRRevers hibridizasyon testleri (MTBDRplus,
MTBDRsl, MTBC, MYCOBACTERIA CM ve
MYCOBACTERIA AS) için amplifiye edilmesi
11:15-12:00
DNA dizi analizi (Sanger Yöntemi)
Prof Dr Cengiz ÇAVUŞOĞLU
12:00-13:00
YEMEK ARASI
13:00-14:00
14:00-18:00
ARA
UYGULAMALAR
Klinik örneklerin hazırlanıp Gene-Xpert
cihazına yerleştirilmesi
Klinik örneklerden ve kültürlerden DNA
izolasyonu
MTBDRplus ve MTBDRsl için hibridizasyon,
saptama ve sonuçların değerlendirilmesi
09:00-10:00
UYGULAMALAR
Dizi analizi için 1.PCR: Kültürlerden izole
edilen DNA’ların direnç saptama ve
identifikasyon için amplifikasyonu
MTBDRplus,
MTBDRsl,
MTBC,
MYCOBACTERIA CM ve MYCOBACTERIA AS
için hibridizasyon, saptama ve sonuçların
değerlendirilmesi
28.05.2014 Çarşamba
UYGULAMALAR
Dizi analizi için 1.PCR ürünün temizlenmesi
ve dizi analizi reaksiyonu (Cycle sequencing)
10:00-11:00
Mycobacterium tuberculosis’de tekrarlayan
gen dizileri ve M. tuberculosis’in genotiplendirmesinde kullanılan yöntmeler:
Spoligotiplendirme, MIRU-VNTR ve IS6110RFLP
Prof Dr Cengiz ÇAVUŞOĞLU
11:00-11:15
ARA
11:15-12:00
DNA dizi analizi için biyoinformatik
Prof Dr Hakan ABACIOĞLU
12:00-13:00
YEMEK ARASI
13:00-15:00
UYGULAMALAR
Cycle sequencing ürününün temizlenmesi ve
cihaza yüklenmesi
15:00-17:00
09:00-13300
UYGULAMALAR
Kültürlerden izole edilen DNA’ların MIRUVNTR ve spoligo için amplifikasyonu
29.05.2014 Perşembe
UYGULAMALAR
MIRU-VNTR için PCR
yüklenip yürütülmesi
Spoligonun
işlemeleri
ürünlerinin
hibridizasyon
ve
jele
saptama
13:30-14:30
YEMEK ARASI
14:30-17:00
Dizi analizi sonuçlarının değerlendirilmesi
MIRU-VNTR sonuçlarının değerlendirilmesi
Spoligo sonuçlarının değerlendirilmesi
17:00-18:00
Kurs değerlendirme
UYGULAMALI
EGE MOLEKÜLER BİYOLOJİ KURSU
VİROLOJİ MODÜLÜ
26-29 Mayıs 2014 - İZMİR
KURS PROGRAMI
16:00-17:00
UYGULAMALAR
HIV, HBV direnç
testleri ve HCV
genotipleme için amplifikasyon basamağı
09:00-10:15
27.05.2014 Salı
HIV ve direnç testleri
Prof.Dr.Rüçhan Yazan Sertöz
10:15-10:30
ARA
13:00-14:15
UYGULAMALAR
HCV RFLP ürünlerinin jele yüklenmesi
HBV DR değerlendirilmesi
14:15-14:30
ARA
14:30-15:30
Solunum virüsleri ve mültipleks PCR
Prof.Dr.Candan Çiçek
15:30-16:30
10:30-12:00
09:30-10:00
10:00-11:00
26.05.2014 Pazartesi
AÇILIŞ
PCR laboratuvarında
izolasyon yöntemleri
Prof.Dr.Selda Erensoy
çalışma
ARA
11:15-11:45
UYGULAMALAR
Klinik örneklerden HBV direnç testi ve HCV
genotipleme için izolasyon
11:45-12:00
UYGULAMALAR
HIV direnç testi için ön hazırlık, santrfüjleme
12:00-13:00
YEMEK ARASI
13:00-15:30
UYGULAMALAR
HIV direnç testi için izolasyon ve RT aşaması
HCV genotip RT aşaması
15:30-16:00
ARA
29.05.2014 Perşembe
12:00-13:00
YEMEK ARASI
09:00-10:00
13:00-14:30
UYGULAMALAR
HIV direnç testinde ürününün saflaştırılması
ve cihaza yüklenmesi
CMV ve kantitatif gerçek zamanlı PCR
Prof.Dr.Ayşın Zeytinoğlu
10:00-10:15
ARA
14:30-15:00
UYGULAMALAR
HBV direnç ve HCV genotipleme testinde jel
elektroforez
10:15-11:00
UYGULAMALAR
CMV izolasyon ve PCR hazırlığı
15:00-15:30
ARA
16:30-17:00
Jel değerlendirme
HCV RFPL
kuralları,
11:00-11:15
UYGULAMALAR
HIV direnç testinde jel elektroforez ve
sekans hazırlığı
HCV genotipleme 2.amplifikasyon basamağı
UYGULAMALAR
İzolasyon ve cDNA hazırlanmış örneklerde
Solunum virüsleri mültipleks PCR için cihaza
yükleme
11:00-12:00
Solunum
virüsleri
değerlendirilmesi
12:00-13:00
YEMEK ARASI
13:00-14:30
HIV direnç dizi analizi sonuçlarının
değerlendirilmesi ve bioinformatik
Prof.Dr.Rüçhan Sertöz
28.05.2014 Çarşamba
PCR
sonuçlarının
09:00-10:00
HBV ve direnç testleri
Prof.Dr.Selda Erensoy
14:30-14:45
ARA
10:00-10:15
ARA
14:45-15:00
UYGULAMALAR
CMV kantitatif PCR amplfikasyon
10:15-10:30
UYGULAMALAR
HBV direnç testi cihaza yükleme (Auto-Lipa)
15:00-16:00
Kurs değerlendirme
10:30-12:00
HCV ve genotipleme yöntemleri
Prof.Dr.İmre Altuğlu
12:00-13:00
YEMEK ARASI
Download

ege uygulamalı moleküler mikobakteriyoloji moleküler viroloji kursu