FUTBOL SAHASI YAPTIRILACAKTIR
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -NİGDE
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Niğde Ġli Ulukışla Ġlçesine Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapım Ġşi yapım
işi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. Ġhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/84122
1-Ġdarenin
a) Adresi
: Asagıkayabası Mahallesi Süleyman Fethi
Caddesi Dışarı Camii Sokak.No:20 51200
MERKEZ NĠĞDE MERKEZ/NĠĞDE
b) Telefon ve faks numarası : 3882323421 - 3882323427
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ġhale dokümanının
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
2-Ġhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Niğde Ġli Ulukışla Ġlçesine 1 Adet Sentetik Çim
Yüzeyli Futbol Sahası Yapım Ġşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: Niğde Ġli Ulukışla Ġlçesi
c) Ġşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün
içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) Ġşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
3- Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Asagıkayabası Mahallesi Süleyman Fethi
Caddesi Dışarı Camii Sokak.No:20 51200
MERKEZ NĠĞDE
b) Tarihi ve saati
: 07.08.2014 - 14:30
Download

ULUKIŞLA SENTETİK ÇİM FUTBOL SAHASI