“ Bilgi Paylaştıkça Çoğalan
Bir Hazinedir. ”
2014 / Yıl 1, Temmuz-Eylül
Makaleler
Mali Takvim
Mevzuat Değişiklikleri
Dernek Faaliyetleri
Pratik Bilgiler
2014 / Yıl 1, Temmuz-Eylül
başkanın mesajı
mevzuat
22
04
Bazı Yönetmelik ve Tebliğlerde Yapılan Değişiklikler
Başkanın Mesajı
Ümmet ATAY
Mali Takvim
Makaleler ve yazılar
05
İntörn Eğitimi Döneminde İntörn Öğrencilerine Ödenecek Ücret ve Sgk. Yükümlülüğü
Mehmet ERTAN / Mali Hizmetler Uzmanı
Pamukkale Üniversitesi
Kamuda İç Kontrolün Stratejik Yönetime Katkısı Stratejiler
Ramazan AÇIKSÖZ / Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Devlet Memurları Ücret Sistemi İçerisinde Yan Ödemeler
Doğan KESTANE / Maliye Uzmanı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Stratejinin Vazgeçilmez Aracı: Yönetim Bilgi Sistemleri (Ybs)
Tarhan ERENBİLGE/ Bilgi İşlem Şube Müdürü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yayın Kurulu
Bahri AKGÜL
Sahibi
Bülent KURTULUŞ
Koordinatör
Mahuzder adına
Eda Evren DİZDAR
Cem TOZ
Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü KAYAHARMAN Grafik Tasarım
Ümmet ATAY
Satılmış ARDIÇ
Murat YERALTI
Görüş ve katılımlarınız İçin
[email protected]
İçindekiler
dernek yönetimi ve
faaliyetleri
28
Yeterlilik Sınavı Eğitimi
Yüksek Lisans Protokolü
duyurular
pratik bilgiler
32
33
Kitap ve Makale Yazımı
Vergi Oranları
Bütçe Kanunu Cetvelleri
Parasal Sınırlar ve Oranlar
Maaşlarla İlgili Vergi ve Oranlar
Başkanın Mesajı
Ümmet ATAY
Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Değerli meslektaşlarım, değerli okuyucular.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girişinin üzerinden on yıl aşkın bir zaman dilimi geçti. Ancak, bu on yılın sonunda kanunun halen tam olarak anlaşılamadığına, kanunla amaçlanan yönetim enstrümanlarının işlevsel bir hale getirilemediğine, etkin bir hesap verme mekanizmasının tesis edilemediğine umuyorum sizler de şahitlik ediyorsunuzdur. Acaba stratejik planı tüm çalışanlarınca içselleştirilmiş, iç kontrol sistemini tam anlamıyla kurmuş ve işletmekte olan, tüm kaynaklarını stratejik planı ile ortaya koyduğu stratejik amaçları için kullanan, tüm çalışanlarının aidiyeti ile
mutluluk duyduğu, örnek olarak gösterebileceğimiz bir kamu idaresi var mıdır? Sanıyorum yok.
Peki bu durumda sorumlu kim? Kanunu hazırlayan ilgili bakanlıklar mı? Strateji geliştirme birimleri
mi? İç denetim birimleri mi? Sayıştay mı? Muhasebe birimleri mi? Üst yöneticiler, harcama yetkilileri,
yoksa mali hizmetler uzmanları mı? Bizler bu durumdan tüm aktörlerin sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Hem ilgili bakanlıklar, hem strateji geliştirme birimleri, üst yöneticiler, harcama yetkilileri, mali
hizmetler uzmanları, iç denetim birimleri, muhasebe birimleri, hem de Sayıştay.
İşte bahsedilen sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla hareket eden bültenimizin TemmuzEylül sayısı elinizde. Bahse konu sorunların çözümünde bir mum yakabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz. Kendisini sorumlu hisseden bir mum yakmak isteyen herkesi bültenimize bir kez daha
davet etmek istiyorum.
En derin saygı ve muhabbetimle, yeni sayılarda buluşmak ümidi ile hoşçakalın.
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Mehmet ERTAN /
Pamukkale Üniversitesi / Mali Hizmetler Uzmanı
“ İntörn Eğitimi Döneminde İntörn Öğrencilerine Ödenecek Ücret ve Sgk. Yükümlülüğü ”
I. İntörn Eğitimi Döneminde
ödenecek ücret mevzuatı
12/7/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
6353 sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun eklenen ek 29
uncu maddede: üniversitelerin
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi
dahil) tıp fakültelerinin beşinci
yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi
döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden oniki ay süreyle
4702 gösterge rakamının memur
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarda aylık ücret
ödeneceği, bu şekilde ücret
ödenmiş olmasının 4857 sayılı İş
Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirmeyeceği gibi bu çalışma sebebiyle uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası
ile analık sigortası açısından sigortalılık ilişkisi kurulamayacağı,
bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmeyeceği ve ödemelere ilişkin usul ve
esaslar, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim
Kurulunca müştereken belirlene-
ceği hüküm altına alınmıştır..
Uygulamanın usul ve esasları Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından
müştereken belirlenmiş olup, buna ilişkin “Tıp Fakültesi Öğrencilerine İntörn Eğitimi Döneminde
Uygulama Çalışmaları Karşılığında Ödenecek Ücrete İlişkin Usul
ve Esaslar” da yer almakta olup
ilgililere 15.09.2012 tarihinden
itibaren aylık ücret ödenmesine
başlanmıştır.
II. Ödenecek ücretin hesabı
Üniversitelerin (Gülhane Askeri
Tıp Akademisi dâhil) tıp fakültelerinin altıncı yıl müfredat programları çerçevesinde uygulama eğitimine başlamaya hak kazanmış
İntörn öğrencilerine, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinin bilim/anabilim dallarında öğretim üyesi rehberliğinde
yaptıkları uygulama çalışmaları
karşılığında 4702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutarda ücret ödenir. İntörn eğitim
döneminin başlangıç ve bitiş aylarında, ilgili ayda çalışılan süreyle orantılı olarak hesaplanan ücret ödenir. İntörn öğrencilerine
ödenecek ücretten damga vergisi
hariç herhangi bir vergi kesintisi
yapılmaz.
İntörn ücreti eğitim dönemine
başlanılan tarihten itibaren eğitim dönemi süresince ve her halükarda on iki ayı geçmemek üzere ilgili kurum bütçesinin
“01.5.1.04” ekonomik kodundan
tıp fakültelerince ödenir. Bu ödeme, uygulama çalışmasının yapılmasını müteakip olarak her ayın
15’inde intörn adına açılan banka
hesabına yatırılır.
Bu ücretin ödenmesine ilişkin
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan
yükümlülük hususunda 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine
göre belirlenen günlük prime
esas kazanç alt sınırının otuz katı
üzerinden %1 Sigorta prim oranı
tahakkuk ettirilerek bu primin
tamamı ücret ödemesini yapan
ilgili kurum bütçesinden tıp fakültelerince karşılanır.
————————
1- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2014 tarihli, 54 sayılı Genelgesinin Bütçe Kanununda yapılan düzenlemeler başlıklı B maddesi, (7) fıkrası ile anılan
maddede yer alan “4.350” gösterge rakamı
yerine “4.702” gösterge rakamı esas alınacaktır.
Damga
Gösterge
Brüt
Ücret
(axb)
İşveren SGK. Primi
(Sigorta Prim Taban
ücreti (1.134,00) x%1)
Toplam
gelir
(c+d)
Vergisi
(cx0,00759)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e )
0,076998
4702
362,04
11,34
373,38
Maaş
Katsayısı
Sayfa 5
Kesintler
(d+f)
Ödenecek
Net Ücret
(e-g)
(f)
(g)
(h)
2,75
14,09
359,30
mali hizmetler bülteni
III. İntörn uygulamasında Sosyal Güvenlik Primi ve Genel
Sağlık Sigortası
2547 sayılı Kanunun ek 29 uncu
maddesi uyarınca intörn öğrencilere yapılan bu ödemelere ilişkin
5510 sayılı Kanuna göre sigortalılıkları ile bu öğrencilerin uygulama çalışması yaptıkları tıp fakültelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan yükümlülükleri konusunda tereddütler olduğu ve birçok kurumda farklı uygulamaların
olduğu anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere “Tıp Fakültesi Öğ-
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
tutarının, 5510 sayılı Kanunun 82
nci maddesine göre belirlenen
günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı olduğu” belirtilmektedir.
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ise genel
sağlık sigortalısı olarak belirlenenler sayılmış ve (g) bendinde
“Yukarıdaki bentlerin dışında kalan
ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, genel sağlık sigortalısı sayılır.” hükümlerine yer
verilmiştir.
rencilerine İntörn Eğitimi Döneminde Uygulama Çalışmaları Karşılığında Ödenecek Ücrete İlişkin
Usul ve Esaslar” mevzuatı uyarınca Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu
tarafından müştereken belirlenmiştir. Bu usul ve esasların 5 inci
maddesinin dördüncü fıkrasında
“Bu kapsamda ücret ödenen intörnler hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun iş kazası ve
meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümlerinin uygulanacağı ve 5510 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b)
18 Nisan 2014 tarihli, 28976 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Genel
Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve
Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi (c ) bendinde
“5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri kapsamında
sayılanlardan genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu
kişi olup, bu niteliklerini sonradan
kaybedenlerin genel sağlık sigortalılıkları, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu
kişi kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının
sona erdiği tarihten itibaren
bendi kapsamında bulunan sigortalı gibi değerlendirileceği, Sigorta prim oranının %1 olup, bu primin tamamının ücret ödemesini
yapan ilgili kurum (Tıp fakülteleri)
bütçesinden karşılanacağı, İntörnlerin aylık prime esas kazanç
bildirimler, Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülerce gerçekleştirilir.” 13 üncü
maddesinin 5 fıkrasında “Kanunun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilenlerden genel
sağlık sigortalısı sayılanlar için ge-
başlar. Durum değişikliğine ait
nel sağlık sigortası prim oranı,
prime esas kazançlarının % 5’idir.”14/(b) maddesinde
“Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendine tabi
olanlar, isteğe bağlı sigortalı
olanlar ile Kanunun 60 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının
(d) ve (g) bentlerinde sayılanların kendileri,” prim ödeme yükümlüsüdür şeklinde düzenlenmiştir
Buna göre bahse konu mevzuatlar kapsamında intörn öğrencilere yapılan ödemeler için tarafların 5510 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan yükümlülüklerinde,
1- 5510 sayılı Kanunun 82 nci
maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı üzerinden İntörn
ücret ödemesi yapılan öğrencilere ait bordrolarda % 1’i kısa vadeli sigorta kolları primi tahakkuk
ettirilerek bu primin tamamının
ilgili tıp fakülteleri bütçesinden
karşılanmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılması,
2- Bakmakla yükümlü olunan kişi
durumundaki (Ailesi üzerinden
sağlık güvencesi) intörn öğrencilerinin genel sağlık sigortası primi
yükümlüsü olmadığı, (Bu kapsamdaki öğrencilerin, öğrenci
belgeleri ile birlikte SGK ’ya başvurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.)
Sayfa 6
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
3- Bakmakla yükümlü olunan kişi
ni çalıştırmaya başlattıkları tarih-
vencesi olmayan) intörn öğrenci-
durumunda
(Ailesi
ten itibaren bir ay içinde bildire-
lerin ise genel sağlık sigortası
üzerinden sağlık güvencesi) in-
bilirler. Diğer bir ifade ile başlat-
bakımından prim ödeme yü-
törn öğrencilerin ise, gelir tespiti
tıkları tarihten itibaren bir ay için-
kümlüsünün kendileri olduğu
yaptırdıktan sonra SGK tarafın-
de bildirdiklerinde gecikme ceza-
açıklığa
dan belirlenecek tutarı her ay
sı uygulanmaz.
durumdaki öğrencilerin “Genel
olunmayan
yatırarak genel sağlık sigortası
yaptırmaları,
Gerektiği değerlendirilmektedir.
IV. Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirim yükümlülüğü
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 2013/11 sayılı genelgesinin İntörn öğrencilerle ilgili ikinci
bölüm 5 inci maddesinin beşinci
fıkrasında “İntörn öğrenciler Kanunun 5 inci maddenin birinci
kavuşturulmuştur.
Bu
Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
göre işlem tesis ettirmeleri gerekmektedir.
Üniversiteler İntörn öğrencilerin
fıkrasının (b) bendine tabi sigor-
sigortalılık bildirimlerini eğitimle-
talılar gibi sayılacaklarından bun-
rine başlama tarihlerinden önce
ların bildirimleri sigortalı işe giriş
Sosyal Güvenlik Kurumuna e-
bildirgesi ile e-sigorta yoluyla
sigorta yoluyla bildirmekle yü-
15/9/2012 tarihinden önce Ku-
kümlüdür. (Sosyal Sigorta İşlem-
ruma bildirilecek olup ilk defa bu
leri Yönetmeliği mad.11) Bunların
kapsamda öğrenci çalıştırılmak
zamanında bildirilmemesi duru-
suretiyle işe giriş bildirgesi vere-
munda 5510 sayılı kanunun 102
cek okullar için işe giriş bildirgesi
Bunlar hakkında 4857 sayılı İş
nci maddesi uyarınca idari para
bildirim süresi bu genelgenin dör-
Kanunu hükümleri uygulanmaz.
cezası uygulanacağı hüküm altına
düncü bölümünde belirtilen esas-
Yapılan ödemeden damga vergisi
alınmıştır. Bu nedenle ilgili idare-
lar doğrultusunda yapılacaktır.
hariç herhangi bir vergi kesintisi
ler tarafından herhangi bir cezai
Sigortalı işe giriş bildirgesinin
yapılmaz. Sosyal Güvenlik Primi
yaptırımla karşılaşılmaması için
verilmesinde sigortalılık kodu “24
olarak yalnızca 5510 sayılı Kanu-
konuya hassasiyet gösterilmesi
- İntörn öğrenci” olarak seçile-
nun 82 nci maddesine göre belir-
gerekmektedir.
cektir.”denilerek uygulamaya yön
lenen günlük prime esas kazanç
Ancak uygulamaya yeni başlaya-
verilmiştir.
alt sınırının otuz katı üzerinden %
cak Tıp Fakültelerinde intörn öğ-
Diğer taraftan 18 Nisan 2014
rencilerinin ilk ödeme ayını kap-
tarihli, 28976 sayılı Resmi Gaze-
sayan dönemde personel çalıştır-
tede yayınlanan Genel Sağlık Si-
mıyorlarsa bunlar için ayrı yeni
gortası Tescil, Prim ve Müstehak-
bir işyeri SGK sicil numarası al-
lık İşlemleri Yönetmeliğinin 14 (b)
maları gerekeceğinden, aldıkları
maddesi ile Bakmakla yükümlü
bu yeni işyeri sicil numarası için
olunan kişi durumunda olunma-
çalıştıracakları intörn öğrencileri-
yan (Ailesi üzerinden sağlık gü-
Sayfa 7
Sonuç
Üniversitelerin uygulama ve araştırma
merkezlerinin
bilim/
anabilim dallarında öğretim üyesi
rehberliğinde yaptıkları uygulama
çalışmaları
karşılığında
İntörn
öğrencilere ücret ödenir.
1’i kısa vadeli sigorta kolları primi
tahakkuk ettirilerek bu primin
tamamı
ilgili
üniversitelerce
SGK.ya ödenir. Bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayan öğrencilerin
Genel sağlık
sigortası primi kendilerince ödenir.
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Ramazan AÇIKSÖZ / AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı ) / Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
“ Kamuda İç Kontrolün Stratejik Yönetime Katkısı ”
Giriş
Dünyamız her açıdan değişim ve
dönüşüm içinde olduğu bir çağı
yaşamaktadır.
Bu doğrultuda
ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçlar
yönetim alanında da yeni kavramları gündeme getirmiştir. İlk
olarak özel sektörde gelişen bu
yeni kavramlar, kamu yönetimi
alanında da gittikçe önem kazanmaktadır.
Türkiye’de 5018 sayılı Kanun ile
birlikte kamu yönetiminde etkinlik, etkililik, hesap verebilirlik gibi
kavramlar gündeme gelmiş; stratejik plan, performans programı,
faaliyet raporu gibi stratejik yönetimin araçları uygulamaya konmuştur. Ayrıca stratejik yönetim
sürecinin etkinliğini sağlamada
yardımcı bir unsur olan iç kontrol
sistemi genel hatlarıyla düzenlenmiştir.
İç kontrol alanındaki ilk çalışmalar mali işlemlere odaklanmış olsa da yönetim anlayışı geliştikçe
iç kontrol kavramı da gelişmiştir.
İç kontrol idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve
süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü şeklinde ifade edilerek stratejik yö-
netim sürecinin tamamını kapsaya-
ve etkinliğin değerlendirilmesi
cak şekilde tanımlanmıştır.
İç
kontrol kurumun stratejik yönetimi
sürecinde etkinliği sağlamak için
risk odaklı bir yöntem sunan sistemler bütünü olarak ortaya çıkmaktadır.
süreçlerinin bütününü ifade eder.
Stratejik yönetim, strateji uygulamalarının çevresel değişimler de
dikkate alınarak sürekli kontrolünü ve yeniden tasarımlanmasını
sağlayan sürekli işleyen döngüsel
Çalışma, Türkiye’de kamu iç kontrol sistemini stratejik yönetim ol-
ve bütünleşik bir süreçtir.
gusu içerisinde ele alarak; iç kontrol sisteminin stratejik amaç ve
hedeflere ulaşılmasına sağladığı
katkıları göz önüne sermeyi amaçlamaktadır.
mel olarak en önemli amacı etkinliği ve etkililiği sağlamaktır.
Etkililik doğru işi yapmak, etkinlik
işi doğru yapmak olarak nitelenirse stratejik yönetim doğru işi
doğru yapmaya yardımcı olur.
Kamuda Stratejik Yönetim
Strateji kavramı genel olarak yön
göstermek anlamında kullanılmaktadır. Askeri alanda yüzyıllardır
süregelen strateji uygulamaları ise
stratejinin aynı zamanda bir düşünme yöntemi olduğunu ortaya
koymaktadır.
Stratejiler, olayları amaç ve hedefler doğrultusunda yönlendirmeye
yardımcı olur. Stratejileri oluşturma sürecine stratejik planlama
denir. Stratejik planlama, stratejik
yönetim sürecine temel oluşturur.
Stratejik yönetim, stratejilerin geliştirilmesi, stratejik kararların uygulanmasında kontrol sağlanması
Kamuda stratejik yönetimin te-
Kamu yönetimi, halkın ortak gereksinimlerinin karşılanması, ülkenin güvenliğinin sağlanması,
çeşitli temel hizmetlerin halka
etkin bir şekilde sunulması gibi
amaçlarla ortaya çıkmıştır. Özellikle 19. yy. da, ulus-devlet modelinin benimsenmeye başlaması
ile birlikte, devletler; hukukun
uygulanması, düzenin ve ülkenin
korunması için yeni bir yapılanmaya ve örgütlenme sistemine
ihtiyaç duymuşlardır. Günümüz
kamu yönetimi anlayışının temellerinin atıldığı bu sistemle devlet;
sahip olduğu kaynakları etkin ve
rasyonel bir şekilde kullanmayı,
Sayfa 8
mali hizmetler bülteni
vatandaşlarına hizmet sağlamayı
ve ülkenin bütünlüğünü koruyacak bir yönetim sistemini hayata
geçirmeyi amaçlamıştır (Toksöz,
2008: 13).
Bu doğrultuda gelişen refah devleti anlayışı özellikle gelişmiş ülkeleri bir süre sonra kamu bütçeleri açısından zora sokmuş, öngördükleri bütçelerinin mevcut
anlayışla yönetilemeyeceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Kamu yönetimindeki ekonomik bunalıma
çözüm olarak yeni kamu işletmeciliği ile özel sektörün yönetme
anlayışı ve ilkeleri kamu yönetimine uyarlanmaya çalışılmıştır
(Leblebici ve Erkul, 2008).
Kamu yönetimi alanında beliren
bu yeni paradigma ile klasik anlayış gözden düşmüş ve yeni kamu
yönetimi anlayışı ortaya çıkmaya
başlamıştır. Devletin toplumdaki
rolü ile hükümet, bürokrasi ve
vatandaşlar arasındaki ilişkileri
yeni bir çerçeveye oturtmak ve
biçimlendirmek amacını güden
yeni paradigma, görünürde nicel
olarak devleti küçültmek; ama
niteliksel olarak daha etkin ve
daha verimli kılmak; vatandaşların yönetime katılmalarını geliştirmek; daha doğrusu devleti esas
işlevlerine döndürmek amacını
gütmüştür (Bilgiç, 2003: 25).
Strateji kavramına verilen değerin artması stratejik planlama
kavramının gelişimini de hızlanSayfa 9
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
dırmıştır. 1970’li yılların ilk zamanlarında yönetim araçları arasına
giren stratejik planlama uygulaması oldukça büyük ilgi görmüş ve
daha sonraki yıllarda stratejik
planlama deyimi sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Stratejik planlama
ilk ortaya çıktığı günden bugüne
kadar devam eden süreç içinde
değişikliklere uğramış, önemli gelişimler göstermiş ancak orijinal
esaslarını da koruyarak, stratejik
yönetim şekline dönüşmüştür
(Wilson, 1994: 12; Pira, 2004:
33).
Türkiye’de stratejik yönetime ilişkin temeller 2001 yılında yayımlanan PEIR (Kamu Harcamaları ve
Kurumsal Gözden Geçirme) raporundaki reform önerileri ile atılmıştır.
4 Temmuz 2003 tarihinde YPK
tarafından 2004 yılı Programı ve
Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve
Kararı YPK kararı yayımlanarak
Kalkınma Bakanlığının orta vadede
bütün kuruluşlara yaygınlaştırmak
üzere, 2003 yılında sekiz pilot kuruluşta stratejik planlama çalışmalarını başlatacağı öngörülmüştür.
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kanun ile stratejik yönetim sürecine ilişin unsurlar düzenlenmiş, ancak Kanun 22.12.2005 tarihli ve
5436 sayılı Kanun ile bazı değişiklikler yapılarak kapsamının genişlemesi sonrasında tüm maddeleriyle birlikte 01.01.2006 tarihinde
uygulanmaya başlanmıştır.
Kanunun amacı; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde
edilmesi ve kullanılmasını, hesap
verebilirliği ve mali saydamlığı
sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını,
uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek olarak belirlenmiştir.
Stratejik yönetim Türk kamu yönetiminde yaklaşık dokuz yıldır
uygulanmaya çalışılmaktadır. İlgili mevzuata göre stratejik yönetim modeli stratejik plan hazırlama, uygulama ile izleme ve değerlendirme süreçlerinden oluşmaktadır. Modelin bu süreçler
kapsamında; stratejik plan, performans programı ve bütçe, faaliyet raporu, iç kontrol, iç denetim
ve dış denetim olmak üzere altı
bileşeni bulunmaktadır (Kalkınma
Bakanlığı, 2013: 78).
Mevzuat hükümleri uyarınca kamuda stratejik yönetim süreci
özetle ve genel hatlarıyla şu şekilde işler:
Kamu idareleri üst politika belgeleri çerçevesinde beş yıllık stratejik planlarını hazırlar. Bu planlarda yer alan hedeflere ilişkin ola-
mali hizmetler bülteni
rak yıllık kaynak ihtiyacını belirlemek üzere her yıl performans
programı hazırlanır. Performans
programı çerçevesinde şekillenen kaynak, bütçe esaslarına göre kullanılarak plan, proje ve faaliyetler hayata geçirilir. Tahsis
edilen kaynak ile yıl içerisinde
gerçekleştirilmesi
öngörülen
plan, proje, faaliyetlerin gerçekleşmeleri ve performans göstergelerine ilişkin ölçümler hesap
verme sorumluluğu çerçevesinde
faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna ve ilgili kurumlara açıklanır. İç kontrol uygulamaları aracılığıyla kurumun amaçlarına
ulaşmak yolunda karşılaşacağı
riskleri bertaraf etmek amaçlanır.
İç kontrol sistemi sürekli ve döngüsel bir şekilde işletilerek üst
yönetim tarafından yıllık faaliyet
raporlarına güvence verilir. İç denetim sistemi sayesinde iç kontrol sisteminin işlerliğine yönelik
bağımsız nesnel bir danışmanlık
desteği sağlanır. Sayıştay aracılığıyla kamu idarelerinin hesap
verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar
ve işlemleri; kanunlara, kurumsal
amaç, hedef ve planlara uygunluk
yönünden incelenir ve sonuçları
Türkiye Büyük Millet Meclisine
raporlanır.
Kamuda İç Kontrol Sistemi
Yönetimin belli başlı beş temel
fonksiyonundan biri kontroldür.
Kontrol hata ve suçlu arama
amacını güden bir fonksiyon değildir. Kontrolün temel amacı yönetimin hedeflerine ulaşabilmesi
için karşılaşılan ve karşılaşılabilecek sorunları tespit etmek, önlemek veya düzeltmektir.
İç kontrol kavramı ise tek başına
kontrol kavramından daha farklı
bir şeyi ifade etmektedir. İç kontrol, yöneticilerin ve çalışanların
yaptıkları işin kontrolünü sürekli
elinde bulundurmaları ile ilgilidir.
İç kontrol, varmak istediğimiz
hedefe en az sapma ile ulaşmamızla ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
İç kontrolün tanımlanmasında,
amaçlarının belirlenmesinde ve iç
kontrol için bir çerçeve oluşturulmasında meslek komitelerinin
(COSO “Committee of Sponsoring Organisations of the
Treadway Commission”), Amerika Birleşik Devletleri Sayıştayının
(General Accounting Office) ve
kısa adı INTOSAI olan Uluslararası Sayıştaylar Birliği’nin önemli ve
anlamlı
katkıları
olmuştur
(Yörüker, 2004: 4).
ABD Sayıştay’ı tarafından yayımlanan İç Kontrol Standartları’nda
yer alan şu satırlar iç kontrolün
niteliğini çok açık biçimde sergilemektedir (Yörüker, 2004: 4):
“İç kontrol tekil bir olay değil,
bütün bir örgüt faaliyetlerinde ve
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
devamlılık temelinde oluşan bir
dizi eylem ve aktivitedir. İç Kontrol, kuruluş içinde ayrı bir sistem
olmaktan çok, yönetimin faaliyetlerini düzenlemede ve yönlendirmede yararlandığı sistemlerin
ayrılmaz bir parçası olarak kabul
edilmelidir. Bu bakımdan iç kontrol, yöneticilerin kurumu çalıştırmalarına ve amaçlarını süreklilik
temelinde gerçekleştirmelerine
yardımcı olmak üzere alt yapının
bir parçası olarak inşa edilen bir
yönetim kontrolüdür“
İç kontrol alanındaki ilk çalışmalar, mali raporlardaki hataların ve
hilelerin ortaya çıkarılması ve yolsuzlukların önlenmesine odaklanmış olsa da yönetim anlayışı geliştikçe iç kontrol kavramı da gelişmiştir. Şirketlerin kurumsallaşmasının getirdiği şeffaflaşma ve
hesap verme ihtiyacı ve stratejik
yönetim anlayışı, yalnızca mali
kontrollere odaklanan iç kontrol
sürecinin yerini kapsamlı ve bütüncül bir iç kontrol anlayışının
almasını sağlamıştır (Erdoğan,
2009: 1).
Avrupa Birliği, iç kontrol uygulamalarında uluslararası iyi uygulama örneklerini ve INTOSAI Kamu
Kesimi İç Kontrol Standartları
Rehberini benimsemiştir. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu için 24
standarttan oluşan iç kontrol çerçevesi geliştirilmiştir. Avrupa Birliği’nde iç kontrolü düzenleyen ve
Sayfa 10
mali hizmetler bülteni
ulusal hukuka aktarılması gereken bir topluluk mevzuatı bulunmamakla birlikte topluluk müktesebatının 32’nci faslı olan Mali
Kontrol başlığı, iç kontrole yönelik uluslararası standartları ve AB
en iyi uygulamalarını benimseme
taahhüdünü içermektedir.
Topluluk müktesebatının 32 sayılı
Mali Kontrol faslı dört unsurdan
oluşmaktadır: İç Kontrol, Dış Denetim, Avrupa Birliği mali çıkarlarının korunması ve Euro’nun korunması. Türkiye Avrupa Birliği
topluluk müktesebatına uyum
sağlamak amacıyla aday ülke statüsünde pek çok başlıkta olduğu
gibi 32 sayılı Mali Kontrol faslında da müzakereler yürütmektedir.
Türkiye’de kamu mali yönetiminde yapılması gereken değişikliklere ilişkin önerilere; Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesine
ilişkin olarak hazırlanan 2001 ve
2003 Ulusal Programları ve Avrupa Birliği’ne verilen katılım ortaklığı belgesinin yanı sıra Sekizinci
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaları sırasında hazırlanan “Kamu
Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık”
başlıklı özel ihtisas komisyonu
raporu, 2001, 2002 ve 2003 yılları programları, Stand-by anlaşması uyarınca IMF’ye verilen niyet mektupları, “Türkiye’de Saydamlığın Arttırılması ve Kamuda
Sayfa 11
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Etkin Yönetimin Geliştirilmesi” eylem planı, 59 uncu Hükümet Programı ve Acil Eylem Planlarında yer
verilmiştir.
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde,
10 Aralık 2003 tarihinde 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılarak kamu mali
yönetim sisteminde köklü bir değişime gidilmiştir. 22.12.2005 tarih
ve 5436 sayılı Kanunla 5018 sayılı
Kanunda geçen bazı ifadelerde
teknik düzeltmeler yapılarak Kanunun uygulanabilirlik kapasitesi artırılmış ve iç kontrol sistemi yeniden tanımlanarak daha kapsayıcı
hale getirilmiştir. 5018 sayılı Kanun tüm hükümleriyle 2006 yılında uygulamaya girmiştir. 5018
sayılı Kanunun beşinci kısmı iç
kontrol sistemi başlığını taşımaktadır. Kamu iç kontrol sistemi genel hatlarıyla 55. ve 67. maddeler
arasında düzenlenmiştir.
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 55’inci maddesi iç
kontrolü;
“Kamu mali yönetiminin bir unsuru
olarak iç kontrol, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali
yönetim, harcama öncesi kontrol
ile harcama sonrası iç denetim
faaliyetleridir.”
şeklinde tanımlamaktaydı.
22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
ile 5018 sayılı Kanunun 55 inci
maddesinde yer alan iç kontrol
tanımı;
“İç kontrol; idarenin amaçlarına,
belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe
kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, mali bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir
olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan
organizasyon, yöntem ve süreçle
iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür”
şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Yapılan bu tanımla birlikte iç
kontrol kavramı; kontrol faaliyetlerinden yalnızca biri olan mali
kontrol işlemi ile sınırlandırılmaktan kurtarılmış, uluslararası standartlarda bir tanıma yaklaştırılmıştır.
26/12/2007 tarihli ve 26738
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması,
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
uygulanması, izlenmesi ve gelişti-
kontrol bilinci oluşturulması aşa-
risklerin veya riskli alanların teş-
rilmesi amacıyla (18) standart ve
masıdır. Kurumun faaliyetlerinin
his edilmesine yardım etmek için
bu standartlar için gerekli (79)
nasıl yapılandırıldığı ve risklerin
kontrol sisteminin bir parçası ola-
genel şart belirlenmiştir. Kamu İç
nasıl değerlendirildiği konularında
rak kullanılan nesnel bir araçtır.
Kontrol Standartları uluslararası
da belirleyici bir rol oynar.
Risklerin ortadan kaldırılması ise
Düzgün işleyen bir kontrol ortamı;
kontrol
kurumun hedeflerinin bilindiği, gö-
gerçekleştirilir. Kontrol faaliyetle-
rev ve sorumlulukların açıkça belir-
ri kurumun bütün birim, süreç ve
lendiği, organizasyonel yapının ra-
faaliyetlerini kapsar. Kontrol faa-
porlama ve hiyerarşik ilişkileri gös-
liyetleri,
terdiği, insan kaynakları uygulama-
gerçekleştirilmesini sağlamak ve
larının objektif kurallara bağlandı-
belirlenen riskleri yönetmek ama-
ğı, yönetimin ve personelin etik
cıyla oluşturulan politika ve pro-
değerleri benimsediği, personelin
sedürlerdir (Kamu İç Kontrol
İç kontrol sistemi tüm unsurlarıy-
yeterliliğinin artırılması için ihtiyaç
Standartları Tebliği, Aralık 2007).
la birlikte yönetim süreçlerini ta-
duyduğu eğitim ve donanımın sağ-
mamlayan bütünleşik ve döngü-
Bilgi ve iletişim bileşeni, kontrol
landığı ve yöneticilerin kontrollere
sel bir süreçtir. Dünyada ve Tür-
ortamı, risk değerlendirme ve
uyarak çalışanlara örnek olduğu
kiye’de kabul edilen iç kontrol
kontrol faaliyetleri arasındaki iliş-
bir çalışma ortamını ifade eder. Bu
modeli COSO İç Kontrol Bütünle-
kiyi bilgi paylaşımı ve iletişim yo-
çerçevede kontrol ortamı, genel
şik Çerçeve yapısına dayanmak-
luyla sağlar. İdare genelinde bilgi
olarak kurumun iç kontrol bilinci,
tadır.
akışını düzenleyerek kurumsal
değerleri, iş görme biçimi ve pro-
amaç ve hedeflere ulaşma yolun-
İç kontrol sisteminin esası kont-
sedürlerini, çalışanların yöneticiler
da bir araç olarak görülen iç
rol ortamıdır. Kontrol ortamının
ile ilişkileri gibi hususları içeren
kontrol sisteminin işlerliği ve uy-
temel yapı taşı “insan”dır. Yani
kurum kültürünü ifade etmektedir
gulanma kabiliyetinin artmasında
kâğıt üzerinde ne kadar güzel
(Kamu İç Kontrol Taslak Rehberi,
önemli bir role sahiptir. Bilgi ileti-
hedefler belirleyip ne kadar güzel
Nisan 2012).
şim sistemleri gerektiği gibi işle-
bir sistem kurgularsanız kurgula-
Kamu iç kontrol standartları tebli-
mediği takdirde; yöneticiler ve
yın bunları hayata geçirecek olan
ğinde risk değerlendirme, idarenin
personel, zamanında ve doğru
yine yönetici ve çalışandır. Bu
hedeflerinin gerçekleşmesini en-
karar alamama, bunları uygulaya-
nedenle iç kontrol sistemi önce-
gelleyecek risklerin tanımlanması,
mama ve nihayetinde hedeflere
likle yöneticilerin ve çalışanların
analiz edilmesi ve gerekli önlemle-
istenildiği şekilde ulaşamama gibi
belirli niteliklere uygun olmasını
rin belirlenmesi süreci olarak ta-
riskler ile karşı karşıya kalabilir-
gözetir. Ayrıca kontrol ortamı iç
nımlanmıştır. Risk değerlendirme,
ler. Bu bakımdan bilgi, ulaşılabilir,
standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve
iletişim ile izleme bileşenleri esas
alınarak, tüm kamu idarelerinde
uygulanabilir düzeyde olmasını
sağlamak üzere genel nitelikte
belirlenmiştir.
faaliyetleri
idarenin
aracılığıyla
hedeflerinin
Sayfa 12
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
faydalı, zamanlı, doğru, tam ve
anında yön verebilmeyi gerektirir.
iç kontrol sisteminin hayata geçi-
güncel olmalıdır (Kamu İç Kontrol
Bu yönüyle izleme süreci esnek ve
rilmesinde etkin rol oynar. Kont-
Taslak Rehberi, Nisan 2012).
sonuç odaklıdır. Geriye dönük ha-
rol faaliyetlerinin işlerliğine ilişkin
İç kontrol sistemi, kurumun karşı
ta odaklı bir değerlendirmeden
en önemli katkıyı çalışanlar verir.
karşıya kaldığı risklere ve deği-
çok hedeflere ulaşma yolunda sis-
Çalışanların benimsemediği kont-
şikliklere sürekli olarak uyum
temin doğru işlemekte olup olma-
rol faaliyetlerinin etkin işlemeye-
göstermesi gereken dinamik bir
dığını sürekli değerlendirir.
ceği söylenebilir.
süreçtir. Bu nedenle iç kontrol
İç kontrol sistemi yapılan güncel-
İç kontrol hata bulmaya yönelik
sisteminin; değişen hedeflere,
leştirme ve tanımlamalarda bir
teftiş odaklı bir sistem değil, risk
ortama, kaynaklara ve risklere
yönetim modeli olarak ortaya çık-
odaklı bir sistemdir. İç kontrol bir
gerektiği biçimde uyum göster-
maktadır. Dolayısıyla iç kontrol
sistemler bütünü olmasının yanı
mesini sağlamak amacıyla izlen-
doğrudan yönetim ile ilgili bir sü-
sıra aynı zamanda yürütülen faali-
mesi gerekir. İzleme; idarenin
reç olup, üst yönetimin sahiplen-
yetlerin içine sinmiş bir süreçtir.
amaç ve hedeflerine ulaşma ko-
mesi durumunda başarılı bir şekil-
Dolayısıyla iç kontrol yalnızca bir
nusunda iç kontrol sisteminin
de uygulanabilecektir. Bir kurum-
birimdeki çalışanların yürüteceği
beklenen katkıyı sağlayıp sağla-
da iç kontrol sistemi oluşturma
bir görev değil kurum misyonuna
madığının iç kontrol standartları-
çalışmaları üst yöneticinin onayıy-
hizmet eden tüm çalışanların gö-
na uyum çerçevesinde değerlen-
la ve sahiplenmesiyle yürütülebilir.
revidir.
dirilmesi ve sistemin iyileştirme-
Üst yöneticiler sorumluluklarının
ye açık alanlarına yönelik eylem-
gereklerini strateji geliştirme bi-
lerin belirlenmesidir. İzleme ile
rimleri, iç denetçiler ve birim yö-
idarenin faaliyetlerinin misyon
neticileri vasıtasıyla yerine getirir-
Amaçları
doğrultusunda, hedeflerle uyumlu
ler.
İç kontrolün stratejik yönetime
Kurumun amaçlarına ulaşması yo-
katkısını iç kontrolün stratejik
lunda belirlenen faaliyetleri ger-
amaçları şeklinde altı ana başlık
çekleştirenler
İç
altında kısaca özetleyebiliriz. Bu
kontrol açıkça belirtilmesine gerek
amaçlar şekil 1’de de görüleceği
olmaksızın tüm çalışanların görevi-
üzere; temel yönetim süreçlerini
nin bir paçasıdır. İç kontrol ilave
tamamlama, yönetişimi geliştir-
bir iş ya da görev olarak düşünül-
me, riskleri karşılama, makul gü-
memelidir.
Çalışanlar yaptıkları
vence sağlama, misyona odak-
işin kontrolünü elinde bulundur-
lanma ve hedeflere ulaşma, he-
İç kontrol yaşanan gelişmelerin
mak
sap verebilirlik olarak sıralanabi-
arkasından gitmekten ziyade ge-
kontrol ortamının oluşmasında ve
olarak yürütülüp yürütülmediği,
risk yönetimi esasları çerçevesinde gerekli kontrollerin öngörülüp
öngörülmediği, söz konusu kontrollerin uygulanıp uygulanmadığı,
iletişimin açık ve yeterli olup olmadığı gibi hususlar tespit edilip
değerlendirilmektedir (Kamu İç
Kontrol Rehberi, Şubat 2014).
lişmelere dinamik bir şekilde
Sayfa 13
çalışanlardır.
durumundadır.
Çalışanlar
İç Kontrolün Stratejik
lir.
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Şekil 1: Özet
Temel yönetim süreçlerini tamamlama: İç kontrol, stratejik
yönetim sürecinde tüm faaliyetlerin içine nüfuz etmiş, kurumun
altyapısı içine yerleşmiş ve devamlılık temelinde kurum kültürünü ve iş yapma tarzını belirleyerek yönetim süreçlerinin etkinliğine katkı sağlayan bir sistemdir.
Yönetişimi geliştirme: Stratejik
yönetim, yönetişimi esas alır. Yönetişim birlikte yönetmek demektir. İç kontrol ile yönetişimin temel ilkeleri arasında çok sıkı bir
amaçsal bağ vardır. Bu açıdan iç
kontrolün etkinliği yönetişimi geliştirmeye katkı sağlar.
Riskleri karşılama: Stratejik yönetim sonuç odaklı ve geleceğe
yönelik bir kavram olarak risk
unsuruyla devamlı olarak yüz yüzedir. İç kontrol risk odaklı bir
sistemdir. Risk varsa kontrol vardır. İç kontrol risklere cevap vererek stratejik yönetim sürecinin etkinliğini sağlamaya yardımcı olur.
jik yönetimin temel amaçlarından
biri hesap verebilirliktir. İç kontrol hesap verebilirliğin sağlanmasında önemli bir altyapı sunar.
Makul güvence sağlama: Yönetim
Sonuç
sürecinin, hedeflere ulaşma konusunda tam güvence elde etme kaygısıyla maliyeti faydasını aşan ve
gereksiz kontrollerle tasarlanması
önemli bir etkinsizlik unsurudur. İç
kontrol, hedeflere ulaşma konusunda tam güvence verilemeyeceği gerçeğinden hareketle makul
güvence sağlamaya yönelik kontrol sağlar.
Stratejik yönetim ve iç kontrol
kavramları yeni kamu yönetimi
anlayışı ile birlikte kamu yönetimi
alanına taşınmış kavramlardır.
Dünyada yaşanan yeni gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan yönetsel ve toplumsal ihtiyaçlar
doğrultusunda bu kavramlar
önem kazanmaktadır.
Misyona odaklanma ve hedeflere
ulaşma: İç kontrol misyona odaklanarak stratejik yönetim sürecindeki tüm faaliyetleri kapsar ve hedeflere ulaşmaya yönelik riskleri bertaraf etme amacı güder.
Hesap verebilirlik: Kamuda strate-
İç kontrol, 1973 tarihinde ABD’de
yaşanan Watergate siyasi skandalı sonrasında önem kazanmış,
kamu yönetimi alanında yasal
düzenlemelere konu olarak etki
alanı genişlemiştir. İç kontrol sistemine ilişkin ortak bir anlayış
çerçevesi geliştirmek adına koSayfa 14
mali hizmetler bülteni
misyonlar kurulmuş ve çalışmalar
yapılmıştır. Bu çalışmaların en
önemlilerinden biri olan ve 1992
yılında COSO tarafından yayımlanan İç Kontrol: Bütünleşik Çerçeve raporunda iç kontrol sisteminin bileşenleri ve standartlar tanımlanmıştır. Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) ise COSO
modelini baz alarak kamu kesimi
iç kontrol standartlarını oluşturmuştur. Türkiye, AB’ye üyelik müzakereleri çerçevesinde uluslararası iyi uygulama örneklerini benimseme taahhüdü gereği iç
kontrol alanında da yasal düzenlemeler yapmış, kurumlara, birimlere ve kişilere rol ve sorumluluklar yüklemiştir.
Türkiye’ de kamu yönetimi alanında stratejik yönetime ilişkin
yasal düzenlemeler 5018 sayılı
Kanun çerçevesinde yapılmıştır.
Stratejik yönetim sürecinin uygulanmasına ilişkin stratejik plan,
performans programı, faaliyet
raporu, iç kontrol, iç denetim, dış
denetim gibi unsurlar düzenlenmiş, süreçte yer alan kurumlara,
birim ve kişilere çeşitli sorumluluklar tanımlanmıştır.
Stratejik yönetim, yöneticinin
strateji uygulamalarının kontrolünü sürekli elinde bulundurmasını
sağlayan sonuç odaklı döngüsel
ve bütünleşik bir süreçtir. Kamu
kurumlarında stratejik yönetime
ilişkin ilk uygulamalar stratejik
planların hazırlanması ile başlamış, devamında performans
programı, faaliyet raporu, iç denetim gibi unsurlar uygulamada
yerini almıştır. Ancak iç kontrol
sistemine ilişkin uygulamaların
Sayfa 15
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
başlangıçta çoğunlukla mali kontrollerle sınırlı kalması, stratejik
yönetim sürecinin yeterli etkinliği
sağlayamamasında önemli bir rol
oynamıştır. Bu açıdan iç kontrolün; temel yönetim süreçlerini tamamlama, yönetişimi geliştirme,
riskleri karşılama, makul güvence
sağlama, misyona odaklanmahedeflere ulaşma ve hesap verebilirlik amaçlarının stratejik yönetim
sürecinin etkinliği açısından önemi
daha fazla hissedilmektedir.
Kaynakça
Bilgiç, Veysel, (2003), “Yeni Kamu
Yönetimi Anlayışı”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed.
Balcı vd.), Ankara: Seçkin.
Kamu İç Kontrol Rehberi, (Şubat
2014),http://www.bumko.gov.tr/
E
k
l
e
n
ti/8227,kamuickontrolrehberi1ver
siyon12.pdf?0 (Erişim Tarihi:
21.07.2014).
DPT, (2006), Kamu İdareleri İçin
Stratejik Planlama Kılavuzu.
Erdoğan, Simay, (2009), “İç Kontrol Sistemi: Kamu İktisadi Teşebbüsleri İçin İç Kontrol Modeli Önerisi”, (DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın
No: 2799), Ankara.
Kalkınma Bakanlığı, (2013), Onun-
cu Kalkınma Planı Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu Raporu , h tt p : // www. s p . go v. tr /
upload/xSpKutuphane/files/
i
y
o
mu+Kamuda_Stratejik_Yonetim_
C a l is m a _ Gr u b u _ R a p o r u . p d f ,
(Erişim Tarihi: 25.07.2014), Ankara.
Leblebici, D. Nadi ve Erkul, R.
Erdem, (2008), “Planlı Kalkınma
Deneyiminden Stratejik Planlamaya Geçiş: Türkiye Örneği”,
H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1,
ss.269-285.
Pira, Aylin, (2004), Etkinlik Yönetimi, İstanbul: Kapital.
Wilson, I., (1994), “Strategic
Planning: Isn’t Dead – It Changed”, Long Range Planning,
Vol:27, No: 4.
Yörüker, Sacit, (2004), “Kontrol,
Denetim, Teftiş ve Soruşturma:
Kavramsal Bir Çerçeve”, TESEV
Denetim Çalıştayı İkinci Toplantısı, 12 Mayıs 2004, Hilton Oteli,
A n k a r a , h t t p : / /
www.sayistay.gov.tr/yayin/
e l e k / e l e k i c e r i k /
sbn55KavramsalCerceveTeblig.pdf, (Erişim Tarihi:
25.07.2014).
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu (2003, 10
Aralık) T. C. Resmi Gazete,
25326.
Kaya, Bertan, “Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemleri Oluşturmada Kritik Başarı Faktörl e r i ” ,
h t t p : / /
bertankaya.net/2013/09/29/
kamu-idarelerinde-ic-kontrolsistemi-olusturmada-kritik-basari
-faktorleri/
Kaya, Bertan, “İç Kontrolün Özü
Nedir?”,
http://
bertankaya.net/2014/02/16/ic
-kontrolun-ozu-nedir/
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Doğan KESTANE /
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü / Maliye Uzmanı
“ Devlet Memurları Ücret Sistemi İçerisinde Yan Ödemeler ”
1.DEVLET
MEMURLARI
YAN
ÖDEME SİSTEMİ
Yan ödemeler, hizmetin niteliğinden doğan bir takım nedenlerle
Devlet memurlarına asli maaşlarının yanında ek bir ödeme yapılması imkanı sağlayan ödemelerdir.
rulu Kararı ile yürürlüğe konulan
bölümler, hizmet sınıflarının belir-
Devlet Memurlarına Ödenecek
Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar,
leyici olduğu bir özellik göster-
-160 Seri No’lu Devlet Memurları
Kanunu Genel Tebliğidir.
belirlenmesinde genel olarak hiz-
2. YAN ÖDEMELERİN BELİRLEN-
2.2. Kadro ve Aylık Derecesi
MESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
mekte, dolayısıyla puan ve oran
met sınıfı dikkate alınmaktadır.
Yan Ödeme Kararnamesinde zam
Devlet memurlarına verilen yan
ve tazminatlara ilişkin olarak kadro ve aylık derecelerine dayalı bir
Yan ödemeler, ilk olarak yürürlüğe girdiği 1972 yılından günümüze kadar ödemede çeşitlilik, yararlanan personel sayısı ve kapsam açısından önemli gelişmeler
göstermiştir.
ödemeler oldukça değişik sebepler ve kriterlere dayanılarak farklılaştırılmıştır. Böyle bir farklılaşma
uygulamasına etki eden faktörler
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde belirtilen kadro (görev unvanı), hizmet
sınıfı, öğrenim durumu, kadro ve
aylık derecesi, çalışma mahalli,
Devlet Memurları yan ödeme sistemini düzenleyen mevzuatlar;
görevin yetki, sorumluluk ve niteliği olarak sınıflandırılabilir.
oranlarında farklılaşmayı ortaya
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “zam ve tazminatlar”
başlıklı 152 nci maddesi,
2.1. Hizmet Sınıfı
murdan müsteşara kadar yan
-Kamu Görevlilerinin Geneline ve
Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve
Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve
biridir. Sınıflandırma yapısı, hiz-
2.4. Görevin Yetki, Sorumluluk
metle personel arasındaki ilişkile-
ve Niteliği
rin bütününü biçimlendirdiğinden,
2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme,
Görevin yetki, sorumluluk ve nite-
hizmet koşulları ve ücret yönün-
likleri dikkate alınarak 1982 yılın-
den büyük önem taşır. 657 sayılı
dan beri, en yüksek Devlet me-
-Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
Kararı,
Kanun uyarınca Devlet memurları
muru aylığının (ek gösterge dahil)
10 hizmet sınıfına ayrılmışlardır.
belli oranlarında özel hizmet taz-
-17.4.2006
tarihli
ve
2006/10344 sayılı Bakanlar Ku-
Yan Ödeme Kararnamelerine ekli
minatı ve diğer tazminatların öde-
I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan
mesi yapılmaktadır.
Yan
ödemeler
“zam”
ve
“tazminat” olarak iki ana gruba
ayrılmaktadır.
Sınıflandırma, kamu personel ve
ücret rejiminin temel ilkelerinden
sistem benimsenmiştir.
2.3. Kadro (Görev) Unvanı
Kadro (görev) unvanı, maaşın belirlenmesindeki en önemli faktörlerden olup, her hizmet sınıfının
kendi içindeki yapısal farklılaşma
ile zam puanları ve tazminat
çıkarmaktadır. Buna göre meödemelerde kademeli bir süreç
söz konusudur.
Sayfa 16
mali hizmetler bülteni
2.5. Öğrenim Durumu
Kamu kurumlarında görevli memurlar, öğrenim durumu açısından da
farklılıklar göstermektedirler. Özellikle yan ödeme kararnamesinin I
ve II sayılı cetvellerinde yer alan
teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri
bölümlerindeki puanlama ve oranlamalarda “öğrenim durumu” esas
alınan ölçütlerden birisidir. Diğer
hizmet sınıflarında ise öğrenim durumunun yan ödemeler üzerinde
doğrudan değil dolaylı etkisinin olduğu görülmektedir.
2.6. Çalışma Mahalli
Çalışma mahalli, hizmetin görüldüğü yer olup (özellikle iş güçlüğü ve
iş riski zamları) sağlık için tehlike ve
çalışma şartları bakımından güçlük
arz eden veya normalin üstünde
gayret sarfını gerektiren görevlerde
çalışanlara ödenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bu bakımdan aynı eğitim düzeyine, hizmet sınıfına, hizmet yılına ve kadro (görev) unvanına sahip bir personele ödenecek
zam ve tazminatlar, çalışma alanlarına göre farklılıklar gösterilebilmektedir.
3. YAN ÖDEMELER
3.1. ZAMLAR
Pratikte çok geniş bir uygulama alanına sahip olan bu ödemeler “iş
güçlüğü zammı”, “iş riski zammı”,
“temininde güçlük zammı” ve “mali
sorumluluk zammı”ndan oluşmaktadır. Bu zamlar, 657 sayılı Kanunun “zam ve tazminatlar” başlıklı
Sayfa 17
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
152 nci maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, söz konusu zamların hangi işi yapanlara
ve hangi görevlerde bulunanlara
ödeneceği, ödemenin miktarları,
ödeme usul ve esasları her yıl Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin
Karar” (Yan Ödeme Kararnamesi)
ile tespit edilmektedir.
sonra en kapsamlı olanıdır.
3.1.1.4. Mali Sorumluluk Zammı
Parasal olarak “Sayıştay’a hesap
vermenin” ve “vezne açığından
sorumlu olmanın” karşılığı olarak
verilen parayı ifade eder. Mali
3.1.1. Zam Türleri
sorumluluk zammı, gerek yararlanan personel sayısı açısından gerekse kapsam açısından diğer
zamlara nazaran en sınırlı olanıdır.
3.1.1.1. İş Güçlüğü Zammı
3.1.2. Yan Ödeme Aylığı
İşin niteliği ve çalışma şartlarının
ortaya çıkardığı “güçlük” karşılığı
Yan ödeme aylığı, zamlar için ön-
ödenir. İş güçlüğü zammı, başlangıcından günümüze kadar yan
ödeme kararnameleri kapsamında
tüm personele ödenen bir zamdır.
3.1.1.2. İş Riski Zammı
İşin hayat ve sağlık için taşıdığı
“risk”in karşılığı olarak ödenir. Genelde sağlık, teknik ve emniyet
hizmetleri sınıfında yer alan personelden riskli görevlerde bulunanlar
faydalanmaktadır. Ödeme yapılan
iş ve görevler sınırlıdır.
3.1.1.3. Temininde Güçlük Zammı
İşin önem ve niteliği gereği o işte
çalıştırılmak üzere istihdam edilecek
personelin
teminindeki
“güçlük”, tutulmasındaki “zorluk”
ve belli yerlerde istihdam edilmesindeki “zorluk ve güçlük” karşılığı
olarak ödenir. Temininde güçlük
zammı, yararlanan personel sayısı
açısından iş güçlüğü zammından
görülen puan ile yan ödeme katsayısının çarpılması sonucu bulunmaktadır. 657 sayılı Kanunun
152 nci maddesi hükmü gereğince ödenmesi öngörülen iş güçlüğü, iş riski, mali sorumluk zammı
ve temininde güçlük zammının
kimlere ve ne miktarda ödeneceği, ödeme usul ve esasları, Kanunda belirtilen kriterlere uygun
olarak Maliye Bakanlığınca bütün
kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde yılda bir defa olmak üzere hazırlanmakta ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulmaktadır.
Zamlar için öngörülen puanlar,
Devlet Memurlarına Ödenecek
Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar
eki I sayılı Cetvelde unvan, derece, hizmet sınıfları ve kurumsal
yapı göz önüne alınmak suretiyle
belirlenmektedir.
mali hizmetler bülteni
3.1.3. Zam Ödemesi Yapılmayan Personel
657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 17.4.2006 tarihli ve
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve
takip eden yıllarda yürürlüğüne
devam olunan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara
İlişkin Karar’ın 11 inci maddesi
uyarınca,
- Her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve
97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı saklı kalmak üzere)
- Yurtdışına sürekli görevle atananlara (kendilerine yurtdışı aylığı
ödendiği sürece)
- 657 sayılı Kanun ile bu Kanunun
ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına girmeyenlere (Hakim ve Savcı adayları dahil)
- Mesleklerini serbest olarak icra
etmek üzere muayenehane veya
laboratuar açanlara; özel hastane,
muayenehane, poliklinik, laboratuar, okul, öğrenci etüt merkezi ve
kurs gibi yerlerde çalışanlara;
4857 sayılı İş Kanununa göre işyeri hekimi olarak görev yapanlara
ödenmemektedir.
cesi ve eğitim seviyesi v.b. hususlar göz önüne alınarak en yüksek
Devlet memuru aylığı (ek gösterge
dahil) tutarına Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara
İlişkin Karar eki (II) ve (III) sayılı
Cetvellerde gösterilen oranların
uygulanması suretiyle belirlenmektedir.
3.2.1. Tazminat Türleri
3.2.1.1. Özel Hizmet Tazminatı
İlk defa 2595 sayılı Kanun ile
1982 yılından itibaren uygulamaya
konmuştur. Başlangıçta ödeme
kapsamı sınırlı iken zamanla bu
kapsam hayli genişlemiştir.


Genel İdare Hizmetleri Sınıfına
dahil kadrolarda bulunanlar ile
üst yönetim görevi yapan personele,
Kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan ve fiilen görev
yapanlara,
3.2.1.2. Eğitim Öğretim Tazminatı
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapan personel ile bu kadroda olup cezaevi
okullarında çalışanlar ile bunlardan okul müdürü, okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı
olarak görevlendirilenlere ödenir.
3.4.2.1.3. Din Hizmetleri Tazminatı
İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü
ve din hizmetleri sınıfına dahil
kadrolarda bulunan personele
ödenmektedir
3.2.1.4. Emniyet
Tazminatı
Hizmetleri
Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil
kadrolarda bulunan personele
ödenmektedir.
3.2.1.5. Mülki İdare Amirliği
Özel Hizmet Tazminatı

Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan ve fiilen görev
yapanlara,
Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil
kadrolarda bulunan personele
ödenmektedir.

Kurumların Avukatlık Hizmetleri
Sınıfına dahil kadrolarında bulunanlara,
3.2.1.6. Denetim Tazminatı

Kurumların denetim hizmetlerini
yürüten müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi, uzmanlar ile
bunların yardımcılarına,

Dışişleri meslek memurları ile
konsolosluk ve ihtisas memurlarına (aday memurlar dahil),
3.2. TAZMİNATLAR
Tazminatlar ilk defa ödenmeye
başlanıldığı 1982 yılından günümüze kadar muhtelif defalar değişikliğe uğramıştır. Görevin önemi,
görevin sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi,
hizmet sınıfı, kadro unvan ve dere-
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül

özel hizmet tazminatı ödenmektedir.
Kurumların teftiş, denetim ve
kontrol hizmetlerinde görev yapan
denetim elemanlarına (müfettiş,
kontrolör, denetçi, uzman, denetmen, murakıp ve aktüer gibi)
ödenmektedir.
3.2.1.7. Adalet Hizmetleri Tazminatı
Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe SeSayfa 18
mali hizmetler bülteni
çim Kurulları ile adli, idari ve askeri
yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve
İcra Müdürlükleri personeli dahil)
görevli ve 657 sayılı Kanuna tabi
personele ödenmektedir.
3.2.1.8. Diğer Tazminatlar
657 sayılı Kanunda belirtilen hizmet
sınıflarına dahil olup, yukarıda belirtilen tazminatlardan yararlanamayan tüm personel “tazminat” adı
altında bir ödeme almaktadır.
3.2.2. Tazminat Miktarı
En yüksek Devlet memuru aylığı (ek
gösterge dahil) tutarına, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar eki II ve III sayılı
cetvellerde gösterilen oranların uygulanması suretiyle hesaplanmaktadır. Tazminat oranları, ödeme
usul ve esasları, Kanunda belirtilen
kriter ve tavanlara uygun olarak
unvan, derece, hizmet sınıfları ve
görev yerleri baz alınarak Maliye
Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde yılda bir defa olmak üzere hazırlanmakta ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmaktadır.
3.2.3. Tazminat Ödemesi Yapılmayan Personel
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 11 inci
maddesi uyarınca;
Her
statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı saklı
kalmak üzere)
Sayfa 19
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül

Yurtdışına sürekli görevle atananlara (kendilerine yurtdışı aylığı ödendiği sürece)

657 sayılı Kanun ile bu Kanunun
ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına girmeyenlere (Hakim ve
Savcı adayları dahil), ödenmemektedir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Kamu personel rejimi içinde ücret
sisteminin önemli bir yeri vardır.
Ücret sistemi çok sayıda mevzuat
değişikliğine konu olmaktadır.
Anayasanın 55 inci maddesi Devlete, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri
için gerekli tedbirleri alma görevi
yüklemiş ve "en az ücret"in ülkenin ekonomik ve sosyal durumuna
uygun tutarlarda tespitini emretmiştir.
 Kamu
personeline, mevcut aylık
sisteminin çeşitli bakımlardan
ortaya çıkardığı boşluğu doldurmak amacıyla değişik tür ve nitelikte olmak üzere çok sayıda
ödeme yapılmaktadır. Bu ödemelerden bazıları aylığın üzerine
çıkarak düzenli ve sürekli bir
ödeme niteliği kazanmış ve aylığın “yeterli olma” fonksiyonunu
ikame etmiş gibidir. Bu ödemeler
sürekli ve düzenli bir ödeme
fonksiyonunu kazanmış ve bu
haliyle ücret sisteminin en
önemli unsuru haline gelmiş bulunmaktadır.
 İş
güçlüğü, iş riski, temininde
güçlük ve mali sorumluluk zammı ödemesinde yan ödeme katsayısının düşük olması nedeniyle bunların Devlet memurlarının
aylık unsurları içerisinde tutar
olarak etkinliği zayıf kalmaktadır. Bu açıdan yan ödeme katsayısının yükseltilmesi yolu ile
zam uygulamasının etkinliği artırılabilir, ya da iş güçlüğü, iş riski, mali sorumluluk ve temininde güçlük zammı tutarlarının
tazminatlara ilave edilmesi düşünülebilir.
 Yan
ödemeler, görev yeri, göre-
vin önemi, sorumluluk, işin riski,
çalışma mahalli, hizmet bölgesi,
hizmet sınıfları gibi unsurların
farklı ücretlendirilmesine ilişkin
detaylı düzenlemelere imkan
sağlamaktadır. Bu açıdan etkin
bir ücret politikası aracı olarak
görülmektedir.
 375
sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 10 uncu maddesi uyarınca anılan Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelde yer
alan kadrolara atananlara yalnızca “ücret ve tazminat” ödenmesi yapılmaktadır. Anılan Cetvelde sayılan boş kadrolara vekalet edilmesi halinde “ücret ve
tazminat” farkı değil “zam ve
tazminat” farkı ödeniyor olması
yan ödeme sisteminin önemini
artırmaktadır.
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Tarhan ERENBİLGE / Bilgi İşlem Şube Müdürü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
“ Kurumsal Stratejinin Vazgeçilmez Aracı: Yönetim Bilgi Sistemleri (Ybs)”
Kurumsallaşmış yapılar, gerek verilen hizmete gerekse de kendisinin hizmet üretebilmesi için sahip
olduğu varlıklara dayalı olarak çok
geniş yelpazede ki bilgiler ile temsil edilirler. Bu bilgiler, çok farklı
tip ve sayıda ki kurumsal iş süreçlerinin vasıfları nedeni ile sanki
yaşayan bir organizma gibi sürekli
yenilenen ve birbiri üzerine eklenen bir görünüm arz ederler. Veriler sürekli olarak artar, alt dallara
ayrılır, yeni veri tipleri eklenir, birbirleri olan ilişkisellikleri giderek
karmaşık hale gelir. Kurumlar, bu
verileri zapturapt altına almak,
ilişkiselliklerini korumak, sorgulamak kısaca verilerle profesyonel
bir yaklaşımla baş edebilmek için
ilişkisel veritabanı adı verilen ve
sizlerin de bunları üreten firma
isimleri ile tanıdığınız ticari veya
açık kaynak kodlu ürünleri
(Microsoft Sql, Oracle, MySql,
PostgreSql vs) kullanırlar.
Ancak, bu ürünleri kullanmak, kurumun büyüklüğüne bağlı olarak
sayıları yüzlere veya binlere ulaşmış değişkenlerden oluşan verilerin, milyonlarca satıra ulaşmış
veri blokları halinde ki dizilimleri
içinde sorgulama yapılarak, anlamlı
tablolar ve grafikler halinde sunulmaları gerekir. Bazen bunun için iş
süreçlerinin birbirleri olan grift halleri nedeni ile veriler arasında yatay
ve dikey olarak sorgulamalar yapılır, matematiksel veya mantıksal
işlemler, istatistiksel fonksiyonlar
vs. uygulanır ve sonuç raporlar üretilmesi gerekir. Bu iş, raporları üretecek kişiler için zaman ve emek
isteyen bir iş olduğundan ve talep
zamanı, sıklığı bilinmediği için sıkıntılı hale gelen, hızlı sonuç isteyen yönetim kademeleri için ise
karar alma süreçlerinde yavaşlamaya, farklı rapor tipleri için tekrar
tekrar ilgili birime talimat verme
zorunluluğuna dönüşen bir hale
gelir.
rum bilgisini verebildikleri gibi kısa,
orta veya uzun dönemli bilgileri içeren raporlar da olabilirler. Raporların ayrıntıları yönetimin kademesine bağlı olarak yukarından aşağıya
doğru artar.
İşte burada devreye artık Yönetim
Bilgi Sisteminin girmesinin zamanı
gelmiş de geçiyor demektir.
Böylelikle YBS’ler; kurumda verimliliğin artmasına, aksaklıkların tespitine, hizmet kalitesi ve kurumsal
kapasite gelişimine, üretilen birim
hizmet için gereken maliyetin düşürülmesine ve sürdürülebilir vizyonel
projeksiyonun oluşturulmasına
Yönetim Bilgi Sistemleri en basit
hali ile İngilizce karşılığı ile Management Information Systems, yönetimin karar mekanizmasını desteklemek ve kurumsal işleyişin denetimini sağlamak için kurumda
üretilen tüm bilgilerin gerek düzenli
olarak belli zaman dilimlerinde gerekse de ihtiyaç duyulan her hangi
bir anda, konumdan bağımsız olarak yönetim kademesine rapor üretebilen sistemlerdir.
Buradaki raporlar anlık mevcut du-
Sistemi kullanan yöneticiler,
YBS’ler ile kurumdaki işleyişi, sonuçları, varsa sorunları geniş açıdan görebildikleri, isabetli ve hızlı
karar almalarına ciddi katkılar sağladıkları için bu sistemler önemsemektedirler.
destek veren önemli uygulamalar
olarak kurumsal yapıların vazgeçilmezleri haline gelmişlerdir.
Konuyu biraz açalım:
YBS, genelde hiyerarşik bir yapı
içerisinde tanımlanmaktadır.
Bu hiyerarşi, organizasyonlardaki
yönetim yetki ve sorumluluklarına,
Sayfa 20
mali hizmetler bülteni
yapılan işlemlere, karar alma ve
plan yapma yetkisine göre belirlenmiştir. Buna göre, YBS'nin hitap
ettiği yönetim kademelerinin en
altında günlük işlemlerin
yapılması ve denetlenmesi için gerekli bilgi kaynaklarından oluşan alt
kademe ya da operasyonel eylemsel) planlama, onun üstünde taktiksel planlamaya ve yönetimin denetlenmesi için karar almaya yardımcı
olan bilgi kaynaklarından oluşan
orta kademe ya da taktiksel
(yönetsel) kontrol ve en
üstte ise, yönetimin en üst kademesi tarafından stratejik planlamayı ve
politika oluşturmayı destekleyen
bilgi kaynaklarından oluşan üst kademe yada stratejik planlama sıralanmaktadır. Farklı işlemler için
farklı bilgilere gereksinim duyulan
bu kademeler arasında dikey ve
yatay bilgi alışverişi mevcuttur. Bu
durum sistemin bütünlük içerisinde
ve koordineli olarak çalışmasını
sağlamaktadır.
YBS'nin alt kademeye sağladığı bilgi, orta ve üst kademelere sağladığı
bilgiden farklıdır. Bu kademede eyleme yönelik denetleme kararı alan
yöneticilerin gereksinim duyduğu
Sayfa 21
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
bilgi, daha çok organizasyonun iç
çevresine yönelik, organizasyonun
geçmiş başarılarına ilişkin, iyi tanımlanmış, ayrıntılı ve dar kapsamlı olma özelliğini taşır. Alt kademedeki yönetim bilgi sisteminde işlemlerin çıktıları raporlar; eylem belgeleri ve sorgulama sonuçlarıdır. Bu nedenle alt kademede
üretilen bilginin doğruluk ve güvenilirliği yüksektir.
Taktiksel ya da orta kademe yönetim, organizasyon yönetiminin daha geniş bir kesimini oluşturur. Bu
kademedeki yöneticiler genellikle
daha karmaşık, beklenmeyen, muhakeme, sezgi ve kişisel iletişimi
gerektiren işlemlerle karşı karşıya
kalırlar. Orta kademe yönetimi bir
aylık, üç aylık ya da bir yıllık orta
vadeli işlemlere odaklanmışlardır.
Bu işlemler, kaynakların tahsis ve
organizasyonu, işlerin yapılandırılması ve personelin eğitilmesi ve
organizasyonudur. Bütçe raporları,
değişken analizleri ve personel
planlamaları tipik orta kademe
yönetimi uygulamalarıdır. Orta kademe yöneticilerinin görevleri,
üretim/hizmet planlaması, bütçe
oluşturulması, kısa vadeli tahminler, çalışanların yönetilmesidir.
Orta kademe yönetimi, alt ve üst
kademeler arasında köprü görevi
yapmaktadır. Bu nedenle hem alt
hem de üst kademenin bilgilerine
sahip olmak durumundadır. Stratejik planlama ya da üst yönetim,
geleceğe yönelik geniş bir bakış
açısına sahiptir ve içinde bulunduğu durumlar büyük çoğunlukla
organizasyonun dış çevresi ile
ilgili ve az karşılaşılan durumlardır. Az karşılaşılan durumlar olması alınacak kararların da önceden tahmin edilememesine ve
programlanamamasına neden
olmaktadır. Üst düzey yönetimde
yapılandırılmamış kararların alınması için, yönetim bilgi sistemi
tarafından özellikle dış kaynaklardan da destekli geçmiş ve geleceğe yönelik tahmini bilgi sağlanmaktadır. Mali politikaların geliştirilmesi, yeni hizmet/ürün için
çevre araştırması gibi işlemler ve
kurumlarının geleceğini belirlemek için stratejik kararlar almak
zorundadırlar. (Anameriç, 2005)
İşte bu nedenle, YBS’ler kurumun
her aşamasında elzem olan ve
anlık izlemeyle elde edilen doğru
verilerle kullanılması halinde ciddi
getirileri olan sistemlerdir. Siz siz
olun YBS kurmayı mutlaka kısa
veya en azından orta vadede
programınıza alın.
Referans:
Anameriç, Hakan, 2005, Ankara
Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Dergisi, “Yönetim Bilgi Sistemlerinin Yönetim Fonksiyonlarına Etkisi”.
Mevzuat

Bazı Yönetmelik ve Tebliğlerde Yapılan Değişiklikler

Mali Takvim
Temmuz - Ağustos - Eylül
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR
BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve
Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Sermaye taahhütlerinin karşılanmasında ihtiyatlardan harcama yapılabilmesi, şirket hisselerinin yüzde yetmiş
beşinden fazlasının kamu kurumu, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu veya üniversitelere ait olmasına
bağlıdır. Laboratuar veya tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak üzere kurulan/kurulacak şirketlerin sermaye taahhütlerinin karşılanmasında bu şart aranmaz.”
Yönetmeliğe 02 Temmuz 2014 tarih ve 29048 sayılı Resmi Gazeteden ulaşılabilinir.
YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde en az bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde en az bir kez olmak üzere yılda
en az iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda en az bir kez yapılır.”
Yönetmeliğe 04 Temmuz 2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazeteden ulaşılabilinir.
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN
GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS
VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin (3.1) bölümünde yer alan “şehir ve
bölge plancı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “matematikçi,” ibaresi eklenmiştir.
İç Denetim Koordinasyon Kurulu kararına 22 Temmuz 2014 tarih ve 29068 sayılı Resmi Gazeteden ulaşılabilinir.
BAKANLAR KURULU KARARI
(Karar Sayısı : 2014/6579)
Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 26/6/2014 tarihli ve 3159 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı
Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Bakanlar Kurulu kararı ve ekine 23 Temmuz 2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazeteden ulaşılabilinir.
Sayfa 23
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE
UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
16/5/2006 tarihli ve 26170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu
Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldığına ait yönetmelik 06 Ağustos
2014 tarih ve 29080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi
Hakkında Yönetmeliğe ait değişiklikleri içeren yönetmelik 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 294)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 366)
26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin “1KİRA BEDELİ” başlıklı bölümünün “1.4.2. Bazı Yörelere İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları”
başlıklı kısmının birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ancak, EK:2 ve EK:3’de yer alan illerde olup, her yıl Ekim ayı verileri göz önünde bulundurularak hesaplanan
doluluk oranının; kamu konutlarının tahsisli bulunduğu İdarenin personelinin konut talebinin yetersiz olması nedeniyle % 60’ın altına düştüğünün tahsisli İdarece tespit edilmesi üzerine, belirtilen illerdeki kamu konutlarının
aylık kira bedellerine uygulanacak indirim oranlarının arttırılması bu İdarelerce talep edilebilir. Bu talep üzerine
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde, EK: 2 ve EK: 3’de yer alan
illerde belirlenen indirim oranları bu Bakanlık tarafından % 50’ye kadar arttırılabilir. Yeniden belirlenen indirim
oranı, doluluk oranının % 60’ın altına düştüğünün tespit edilip Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren beş yıl boyunca geçerli olur, bu sürenin sonunda doluluk oranları yeniden tespit
edilir. Bu fıkra uyarınca tespit edilen indirim oranları belirtilen illerdeki kamu konutunda ikamet eden mevcut
personele de uygulanır.
Tebliğ, 25 Eylül 2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Sayfa 24
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
6552 Sayılı Kanunun 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununa getirdiği yenilikler
6552 sayılı iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması
ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanunda yapılan düzenlemelerin 4734
sayılı kamu ihale kanununa getirdiği yenilikler
Müjgan ÖZBEK / Mali Hizmetler Uzmanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle kamu ihale mevzuatında son derece önemli değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Bu değişikliklerin kapsamı kamu alımlarının işleyişini kolaylaştırmak yönünde olduğu kadar
6552 sayılı Kanunla yapılan son düzenlemelerde daha çok personel çalıştırılmasına dayalı alımlar ile bu
kapsamda çalıştırılanların haklarının korunmasına ağırlık verildiği hatta idarelere bu kapsamda bir takım
yükümlülükler getirildiği dikkati çekmektedir.

62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler
(danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce; Genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ile Sosyal güvenlik Kurumları ve bu idarelere bağlı döner sermayeler Maliye Bakanlığından, Özelleştirme programında bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, KİT’ler için ise Hazine Müsteşarlığından izin alınacağı,

Kamuda süreklilik arz eden işlerin ihalesinin üç yıllık bir süre için yapılacağı düzenlenmektedir.
Bu iki değişikliği birlikte değerlendirdiğimizde üç yıllık izin konusunu ikiye ayırmak gerektiğini görüyoruz.
1- 5018 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde birden çok yılı kapsayan alımların düzenlendiği yatırım projeleri için herhangi bir ilave izne gerek olmadığı, dördüncü fıkrasında “yılı bütçesinde ödeneği bulunması
ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için bazı alımlar için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde
ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye ” girişilebileceği düzenlenmişti. Yeni düzenlemede “temizlik, yemek, koruma ve güvenlik” alımları madde metninden
çıkarılmıştır. Dolayısıyla 5018 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde sayılan işler için hala 3 yıllık alımlarda
(temizlik, yemek, koruma ve güvenlik hariç) izin alınması gerekmektedir.
2- Aynı maddeye ek fıkra olarak “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4734 sayılı Kanununun
62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin
hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu
hâllerde bu sürenin gerekçe gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabileceği hükmü ekSayfa 25
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
lenmiş, yine 6552 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 4734 sayılı Kanuna eklenen “EK MADDE 8” ile de,
62 (e) maddesi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç)
için ihaleye çıkılmadan önce uygun görüş alınması zorunluluğu getirilmiştir.
Yani personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında bu alımların yapılmasına yönelik uygun görüş alınması gerektiği ki bu izinler sonucunda yapılacak alımların zorunlu olarak 3 yıllık alımlar şeklinde gerçekleştirilmesi gerektiği ve bu madde için yasal sürenin 1.1.2015 te yürürlük kazanacağı hususları dikkat
çekmektedir.

İdarelere, işçi ücretlerinin alt işverenlerce (taşeron firmalar) ödenip ödenmediğini kontrol etme ve varsa ödenmeyen ücretlerin hak edişlerden kesilerek, işçilerin banka hesabına yatırma yükümlülüğü getirilmiştir.

Aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçilerin izinleri, alt işveren değişmiş olsa dahi işçilerin
daha önceki çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak ve asıl işveren tarafından izinlerin kullanılıp
kullanılmadığı kontrol edilerek yıl içerisinde kullanılmasını sağlayacaktır.

İdarelerde taşeron olarak çalışan işçilerin çalıştıkları süre, firmanın değişmesinden bağımsız olarak,
hatta aynı taşeron firma tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı yerlerde çalışan işçilerin
kıdem tazminatında hizmet sürelerinin toplamı esas alınacak ve kıdem tazminatı çalıştırıldığı son kamu
kurum veya kuruluşu tarafından işçilere ödenecektir.

Aynı taşeron firma tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir
işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı
ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebiyle kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu
kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları
dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak çalıştığı idarece ödenecektir.

İdareler açısından taşeron çalıştırılabilecek yardımcı hizmetlerin hangileri olduğu Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Ancak, belediyeler kendi özel kanunları ve diğer kanunlarda yer alan özel hükümler doğrultusunda da hizmet alımı yapabilecektir.

Taşeron işçiler görevlendirildikleri hizmetler dışında başka görevlerde çalıştırılamayacaklar,
çalıştırıldığı takdirde idari para cezaları verilecektir.

Taşeron firmanın yetki vermesine bağlı olarak, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi
bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından toplu sözleşme yürütülecek, bu durumda
ortaya çıkacak fiyat farkı ilgili idare tarafından karşılanacaktır.
Farklı tarihlerde yürürlük kazanan bu hususların birçoğu ile ilgili ikincil bir düzenleme yapılacağı Kanunun
ilgili maddelerinde belirtilmiş olup, alt işveren- asıl işveren tanımları ile ilgili bilgi edinmek için Alt İşverenlik Yönetmeliğine bakılması yararlı olacaktır.
Sayfa 26
Mali Takvim
Kasım 2014
Ekim 2014





Makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç ekim ayının ilk haftası içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesinden
sonra, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun
tasarısı, malî yılbaşından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu
tarafından Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulur.
Sayıştay tarafından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri
için düzenlenecek olan genel uygunluk bildirimi, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak
en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür.
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen
kamu idareleri (5018 sayılı Kanuna
ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) kadro ve pozisyonlarının dolu ve boş durumunu gösterir
bilgileri e-bütçe sisteminde Maliye
Bakanlığına (BÜMKO) bildirir. Ayrıca
aynı bilgileri içeren cetvelleri Devlet
Personel Başkanlığına gönderir.
Kamu idareleri yatırım uygulama
raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.

Merkezi yönetim bütçesi kanun
tasarısı TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşülür.

Kamu idarelerince yeni sözleşmeli personel izin ve vize talepleri Maliye Bakanlığına (BÜMKO)
gönderilir.

Maliye
Bakanlığınca
(Muhasebat Genel Müdürlüğü) mahsup dönemi süreleri de
dikkate alınmak suretiyle genel
bütçeli idarelerin aralık ayı Türkiye mizanı çıkarılır ve yılsonu
devir işlemleri yapılır.

Maliye
Bakanlığınca
(Muhasebat Genel Müdürlüğü) sosyal güvenlik kurumları
ve mahalli idarelere ait mali
istatistikler ile merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idarelerine
ait mali istatistiklerin birleştirilerek genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali
istatistikler elde edilir ve üçer
aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.

190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca boş sürekli işçi kadrolarından uygun görülenlere ilişkin Başbakan oluru
alınır.

Hazine Müsteşarlığınca kamu borç yönetimi raporu hazırlanır.

Maliye
Bakanlığınca
(BÜMKO) merkezi yönetim
bütçesi kapsamında yer alan
kamu idarelerinin ocak ayında
yapacakları harcamalara ilişkin
esaslar hakkında genelge yayımlanır.
Aralık 2014

Merkezi yönetim bütçe kanun
tasarısı TBMM Genel Kurulunda
görüşülür.

Merkezi yönetim bütçe kanunu
mali yılbaşından önce Resmi
Gazetede yayımlanır.

Bakanlar Kurulu Kararıyla
devlet memurlarına ödenecek
zam ve tazminatlar tespit edilir.



Bakanlar Kurulu Kararıyla subay, astsubay, uzman jandarma
ve uzman erbaşlara uygulanacak
iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı tespit edilir.
Kamu idarelerinin harcama
birimleri taşınır mal icmal cetvelini hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir.
Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
kamu idarelerinde seyahat kartından yararlanacak olanlarla
ilgili genel yazı yayımlanır.
Sayfa 27
Dernek Yönetimi ve Faaliyetleri

Yönetim ve Denetim Kurulları

Hizmet İçi Eğitim

Yüksek Lisans Protokolü
Sayfa 29
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Hakan AĞA /
ASKİ Genel Müdürlüğü / Mali Hizmetler Uzm. Yrd.
“Yeterlik Sınavı Hazırlık Eğitimi Gerçekleştirildi”
Üyelerinin mesleki gelişimini artırmayı ve her konuda üyelerine destek olmayı kendisine misyon
edinmiş olan Mali Hizmetler Uzmanları Derneği,
bu misyonu çerçevesinde bir eğitim programını
daha başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.
Derneğimiz, yazılı sınavı 12 Aralık 2010, sözlü
sınavı 24-28 Ocak 2011 tarihinde yapılan özel
yarışma sınavıyla mesleğe alınan 2. Dönem Mali
Hizmetler Uzman Yardımcılarına yönelik, 8 Kasım
2014 tarihinde yapılacak olan Yeterlik Sınavı öncesinde 15.09.2014-19.09.2014 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 75. Yıl
Konferans Salonunda "Yeterlik Sınavı Hazırlık Eğitimi" düzenlemiştir.
Alanında yetkin olan Mali Hizmetler Uzmanları
tarafından verilen 40 saatlik eğitime, derneğimiz
üyesi 55 uzman yardımcısı katılmış olup, yeterlik
sınavı öncesinde çok verimli bir eğitim programı
gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonrası her bir katılımcı meslektaşımıza sertifikaları Dernek Yönetim
Kurulu Üyelerimiz tarafından verilmiştir.
Her dönemde bu tür eğitim faaliyetlerini etkin bir
biçimde devam ettiren Mali Hizmetler Uzmanları
Derneği olarak yeterlik sınavına girecek olan tüm
meslektaşlarımıza başarılar dileriz.
Kaynak : www.bumko.gov.tr
Sayfa 30
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Yüksek Lisans Protokolü
“Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında
Yüksek Lisans Protokolü imzalanmıştır .”
Yönetim Kurulu eylem planında yer alan” Mali Hizmetler Uzmanları ve Uzman Yardımcılarının mesleki
anlamda geliştirilmesi, yetkinleştirilmesi ve kapasitelerinin artırılması için gerekli desteğin sağlanması, uzman ve uzman yardımcılarının ihtiyaç duyduğu bilginin üretilmesi, derlenmesi ve
sunulması.”faaliyeti kapsamında yüksek lisans yapmak isteyen meslektaşlarımıza katkı sağlamak amacıyla
çeşitli Devlet, özel ve vakıf üniversiteleri ile görüşmeler yapılmış ve yapılan görüşmeler sonucunda;
Deneğimiz ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında “Yüksek Lisans/Eğitim Protokolü” 17/09/2014 tarihinde imzalanmıştır.
Yüksek Lisans/Eğitim Protokolü ile Derneğimiz mensuplarının, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans programlarında eğitim görmesi sağlanmıştır. 2014-2015 Öğretim
Yılına ilişkin eğitim Prof. Dr. Sayın Mehmet BARCA’nın Stratejik Yönetim dersi ile 26/09/2014 Cuma günü başlamıştır.
Daha önce Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Control Solutions İnternational ve Derneğimiz arasında üyelerimize
yönelik “Kamu İç Kontrol Uzmanlığı Sertifika Programı” düzenlenmiş olup, anılan Üniversite ile iyi niyet çerçevesinde karşılıklı iş birliğine yönelik etkinliklerimiz devam edecektir.
Yüksek lisans eğitimine başlayan meslektaşlarımızın başarılı bir eğitim yılı geçirmesini dileriz.
Sayfa 31
duyurular
Kitap ve Makale
Yazımı
5018 Sayılı Kanunun 10 yıldır yürürlükte olmasına
rağmen hala tam olarak anlaşılamadığı, bahsedilen
yönetim enstrümanlarının uygulanması sürecinde
kamu idarelerinde bir uygulama birliği sağlanamadığı, etkin bir hesap verme mekanizması tesis edilemediği düşünülmektedir.
Değerli üyelerimiz, hepimizin malumu olduğu üzere son yıllarda tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
ülkemizde de yeni bir kamu yönetimi anlayışı ortaya çıkmış ve neticesinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından 2003 yılında 5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe konularak Kamu yönetiminin mali boyutunu kökten
değiştirecek şekilde yeni bir mali yönetim tarzı
benimsenmiştir. Anılan kanun ile tüm kamu idarelerinde Strateji geliştirme/Mali hizmetler birimleri kurulmuş, Stratejik planlama, performans
programı, faaliyet raporu gibi yeni yönetim enstrümanları, üst yönetici, iç denetçi, mali hizmetler
uzmanı gibi yeni görevliler, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkili, ekonomik, verimli kaynak yönetimi
gibi yeni kavramlar kamu mali yapımızdaki yerini
almıştır.
Yönetim Kurulumuzca, mali mevzuatın ilgililerce
anlaşılamadığı düşünülen alanlarının anlaşılır kılınması, yanlış anlaşıldığı düşünülen bölümlerinin doğru bir şekilde anlaşılmasının sağlanması ve ülkemizde etkin bir mali yapı oluşturulmasını sağlamak adına Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleğine önemli görevler düştüğü düşünülmektedir.
Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca, makale, kitap
yazmak suretiyle Ülkemizde etkin bir kamu mali
yönetimi oluşturulmasına katkı sağlamak isteyen
Derneğimiz Üyelerinin desteklenmesi kararı alınmıştır. Bu anlamda makale, kitap hazırlayan veya
hazırlamayı düşünen üyelerimizin Derneğimizle
(Faaliyet
Koordinatörü
Selma
SEZEN [email protected]) irtibat kurmalarını rica
ediyoruz.
Yönetim Kurulu
Sayfa 32
Pratik Bilgiler
Hazırlayan
Cem TOZ / Mali Hizmetler Uzmanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Muhasebe Yetkilisi
[email protected]
2014 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
Oran
11.000 TL'ye kadar
15%
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası
20%
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000
TL’si için 4.850 TL), fazlası
27%
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası
35%
2013 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
Oran
10.700 TL'ye kadar
15%
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası
20%
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için
4.665 TL), fazlası
27%
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL), fazlası
35%
Sayfa 33
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Beyannamenin Adı
Beyan Verme Süresi
Ödeme Süresi
MUHTASAR BEYANNAME
Ertesi Ayın 23. Günü
(Aylık Olanlar)
Akşamına Kadar
Beyanname Verecekleri
Ayın 26’sı Akşamına
5615 S.K. 10.Madde
Kadar
K.D.V. BEYANNAMESİ
Takip Eden Ayın 24.Günü
(Aylık Olanlar)
Akşamına Kadar
DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ
Ertesi Ayın 23. Günü
Akşamına Kadar
Açıklama
Beyanname Verecekleri
Ayın 26’sı Akşamına
5616 S.K. 10.Madde
Kadar
Ertesi Ayın 26’ıncı Günü 5615 S.K. 10.Madde
Akşamına Kadar
(Vuk 371 Genel Tebliği)
Gecikme Zammı Oranları
Uygulama Tarihleri
Uygulandığı Dönem
Oranlar
19.10.2010 Tarihinden İtibaren
Tüm Aylar için Aylık
1,40%
Fiş Düzenleme Sınırı (2014)
Fatura Verme Mecburiyeti (1.1.2014 - 31.12.2014 Arası)
800,-TL
Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
Yılı
Miktarı (TL)
Dayanağı
2009
2.600
270 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2010
2.600
273 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2011
2.800
278 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2012
3.000
280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2013
3.200
284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2014
3.300
285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
Sayfa 34
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Damga Vergisi Oranları
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
2. Ticari belgeler:
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 9,48)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme
hesabı özetleri:
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli
üzerinden)
(Binde 1,89)
ba) Bilançolar
31,80 TL
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
(Binde 9,48)
bb) Gelir tabloları
15,40 TL
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
(Binde 9,48)
bc) İşletme hesabı özetleri
15,40 TL
14,40 TL
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler
(Binde 1,89)
dahil)
c) Barnameler
1,60 TL
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)
d) Tasdikli manifesto nüshaları
6,40 TL
e) Ordinolar
0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
6,40 TL
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el
araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler
41,20 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
2. Sulhnameler
41,20 TL
1. Makbuzlar:
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)
231,10 TL
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına
ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler
tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve
hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 9,48)
II. Kararlar ve mazbatalar
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne
adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç
md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için
(Binde 7,59)
verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler
adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir
ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin
eden kağıtlar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyette(Binde 7,59)
ki senetler
a) Belli parayı ihtiva edenler
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(Binde 9,48)
41,20 TL
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye
tabidir):
(Binde 7,59)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz (Binde 5,69)
kurumların her türlü ihale kararları
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde
yazılı her gönderi maddesi için
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
b) Vergi beyannameleri:
1. Ticari ve mütedavil senetler:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
41,20 TL
a) Emtia senetleri:
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
55,00 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
27,20 TL
8,50 TL
bd) Muhtasar beyannameler
27,20 TL
ac) İyda senedi
1,60 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri
hariç)
27,20 TL
ad) Taşıma senedi
0,60 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
55,00 TL
b) Konşimentolar
8,50 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
20,30 TL
(Binde 9,48)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
20,30 TL
(Binde 9,48)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik ortamda
birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
32,30 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu
ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet,
suret ve tercümeleri.
0,60 TL
aa) Makbuz senedi (Resepise)
ab) Rehin senedi (Varant)
c) Deniz ödüncü senedi
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
Sayfa 35
14,40 TL
0,60 TL
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Cilt 1, Sayı 1
İ - CETVELİ
ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLMESİ
GEREKEN PARASAL VE DİĞER SINIRLARA AİT CETVEL
I.PARASAL SINIRLAR
Kanun
No:
a) 2886
Kanunun Adı
Devlet İhale Kanunu
Madde
Fıkra
17
2
Parasal Sınır
(TL)
530.000
1.600.000
1.600.000
3
45
Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında
10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
51
-
76
-
a)
İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen
ilçelerde
b)
Diğer ilçelerde
a)
Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde
b)
Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde
c)
Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve
nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
ç)
Diğer ilçelerde
58.000
29.000
350.000
175.000
127.000
95.000
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört
katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
b) 2942
Kamulaştırma Kanunu
3
2
191.000
c) 3082
Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı
Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği
Taşıyan Özel Teşebbüslerin
Devletleştirilebilmesi Usul ve
Esasları Hakkında Kanun
4
1
95.000
ç) 5018
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
35
1
a)
Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki
ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
2 - Diğer ilçelerde
1.100
560
b)
Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı
mutemetlerine asker sevki ile ilgili
85.000
c)
Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler,şüpheli, tutuklu veya
hükümlü askerlerin sevki amacıyla
12.700
ç)
Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek
mihmandarlara
d)
Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere
21.200
e)
Mahkeme harç ve giderleri için
26.500
74.000
58.000
(Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için)
f)
Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
g)
İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için
ğ)
Yakalanan yasa dışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere
h)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterliği
ı)
Askeri daire mutemetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı daire mutemetlerine
ve dış temsilcilikler emrine verilecek avans tutarları, ilgili idarelerin görüşleri alınmak suretiyle askeri birlik, daire ve dış temsilcilikler itibarıyla
Maliye Bakanlığınca ayrıca belirlenmek üzere;
7.400
5.600
23.300
424.000
Sayfa 36
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
- Askeri daire mutemetlerine
- Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetlerine
- Dış Temsilciliklere
i)
5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin;
- Kuruluş merkezlerindeki mutemetlerine
- Merkez dışındaki birim mutemetlerine
j)
85.000
42.000
318.000
Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine
795.000
318.000
795.000
Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkank) lığı görev alanına giren faaliyetlere giren harcamalar için (a-1)
bendinde belirtilen tutarın beş katı kadar,
l) Yargılama Giderleri
m) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
n)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve
bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
- Büyükşehir belediye sınırları içinde
- Diğer il ve ilçelerde
40
4
46
2
79
-
7
1
(a) bendi için
(b) bendi için
d) 5502
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Kurumun hak ve alacaklarınının terkini
II. KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TOPLAM ATAMA SAYISI
SINIRLARI
K.H.K No:
78
190
Sayfa 37
Kanun Hükmünde Kararnamenin Adı
Yükseköğretim Kurumları Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Madde
Fıkra
5
1
Ek 7
1
12.200
2.650
Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırı
Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında
öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7
nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur
kadrolarına 36.000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama
sayısı sınırı 40.000 adettir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2013 yılında emeklilik,
ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık
sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar
daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir. 4.000
adet atama izninin en az 2.000 adedi, Yükseköğretim Kurulu
koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına
yapılacak atamalarda kullanılır. Program kapsamında söz
konusu kadrolara atanacak adayların puan türleri esas alınarak kurumlar itibarıyla merkezi olarak yerleştirilmeleri, yurt
içinde ve yurt dışında yetiştirilmeleri ile yükseköğretim kurumlarına sağlanacak diğer desteklere ilişkin usul ve esaslar
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
5.000
3.000
23.300
291.500.000
15.000
15
390
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Cilt 1, Sayı 1
H CETVELİ
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI
I
Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
a
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
53,50
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet
A
b
Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller,
Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları
Memur ve Hizmetlilerden;
B
48,50
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
a
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)
40,50
b
Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
37,50
c
Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
35,00
d
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
31,00
e
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
30,00
(1)
*
II
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için
ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel
a
Kadro derecesi 1-4 olanlar
12,00
b
Kadro derecesi 5-15 olanlar
11,50
Bu tazminattan yararlananlardan;
1)
Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981
sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda
yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2)
Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
Sayfa 38
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
E CETVELİ
BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR
 Kurumların
üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı
Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil
kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya
yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler
ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,
 Mesleki
eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek
ders ücretlerinin yüzde 60’ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar
ödeme yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır.
 Kamu
kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma
giderleri ve ilgili bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve
unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara
katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
 Aşağıda
yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın
vergiler dahil olmak üzere;
a) Menkul mal alımlarında 20.000 Türk Lirasını,
b) Gayrimaddi hak alımlarında 16.000 Türk Lirasını,
c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 20.000 Türk Lirasını,
d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 48.000 Türk Lirasını,
aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez. “(06) Sermaye Giderleri”ne
ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.

5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun her türlü
gideri, Maliye Bakanlığı Bütçe ve
karşılanır.
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerinden
İdare bütçelerinde iç denetim hizmetleri için tefrik edilen ödeneklerin harcama yetkisi, İç Denetim Birimi
Başkanlığı kurulan idarelerde iç denetim birimi başkanı tarafından kullanılır.
Sayfa 39
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Cilt 1, Sayı 1
TABLO I P A R A S A L S I N I R L A R
A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
1. Kasa işlemleri:
1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı;
1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki
defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,
1.1.2. Diğer muhasebe birimlerinde,
(TL)
1.150
675
1.1.3. Yukarıda belirtilen sınırlar, mahkeme harç ödemeleri ile askeralma bölgeaskerlik şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin sevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak uygulanır. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak teminat iadeleri sınırlamaya tabi değildir.
1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince
ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde
gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;
1.2.1. Vergi dairelerinde,
1.2.2. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,
1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç),
2. Banka işlemleri:
Ödemelerde muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre bankaya önceden haber verilmesi
gereken tutar,
1.700
11.500
6.750
56.000
3. Kaybedilen alındılar için ilân:
İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin
528 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,
675
B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:
1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe
birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük
süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat
tutarı,
1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki
muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı
tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı
2. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:
Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15
günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,
2.300
7.275
2.700
Sayfa 40
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE
YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev
ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin limitler (vergi
ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)
(TL)
1.1. Yıllık yevmiye sayısı kırk bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge
için)
2.300
1.2. Yıllık yevmiye sayısı kırk bini geçen muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin
ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge
için)
3.100
1.3. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, kısmen veya tamamen ilgilisine
iadesine ilişkin işlemlerde
11.500
2. Yukarıdaki (1.1) ve (1.3) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar; Maliye Bakanlığı
Merkez Muhasebe Birimi, İstanbul İl Muhasebe Birimi ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı muhasebe birimlerinde 4, diğer merkez muhasebe birimleri, Ankara İl Muhasebe Birimi ile İzmir İl Muhasebe Biriminde 3 kat olarak
uygulanır.
3. Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler limitlerini kendileri belirleyebilirler.
Ç- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
1. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin
Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.
45.000
D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,
1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında
3.400
1.2. Taşınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve terkin edilmesinde
6.750
1.3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde
2. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3
kat olarak uygulanır.
Sayfa 41
17.000
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Cilt 1, Sayı 1
TABLO II Ö N Ö D E M E İ Ş L E M L E R İ
A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI
1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:
1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i
geçen ilçelerde
1.2. Diğer ilçelerde
2. Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevki amacıyla
3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara
4. Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere
5. Mahkeme harç ve giderleri
5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için
5.2. Diğer il ve ilçeler için
6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için
8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
10. Yargılama Giderleri
11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde
12.2. Diğer il ve ilçelerde
B- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS SINIRLARI
(TL)
1.100
560
12.700
7.400
21.200
74.000
26.500
58.000
5.600
23.300
424.000
12.200
2.650
5.000
3.000
(TL)
1. Yükseköğretim Kurumları için:
1. 1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için
1.2. Diğer birimleri için
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine
3. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mutemetlerine
5.500
1.100
2.800
11.000
4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine
30.000
5. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine
5.1. Kuruluş merkezinde
88.000
5.2. Merkez dışındaki birimlerde
152.000
6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine
6.1. Kuruluş merkezlerinde
795.000
6.2. Merkez dışındaki birimlerde
318.000
7. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine
8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mutemetlerine
9. Diğer Özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için
C- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI AVANS SINIRLARI
1. Merkezde
2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde
3. Diğer illerde
795.000
135.000
1.100
(TL)
42.000
26.000
19.000
Sayfa 42
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Ç- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI
1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve
konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için
2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine
bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak
kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere
3. Bakım ve onarım maksadıyla yabancı ülkeye götürülen hava araçları için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabancı ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere
4. Uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışında bulunan Jandarma Genel
Komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda
kullanılmak üzere, birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere
D-ASKERİ DAİRE MUTEMET AVANSLARI
(TL)
318.000
318.000
280.000
318.000
(TL)
1.Milli Savunma Bakanlığı:
1.1.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için; (Askeralma bölge başkanlıkları ve
askerlik şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak üzere ve Kuzey Kıbrıs
Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 3 katı uygulanır.)
1.2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)
1.3. Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı mutemetlerine asker
sevki ile ilgili
1.4. Askeri Hastane Baştabiplikleri
1.4.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda
1.4.2. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her bir mutemet için)
1.5. Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine
1.6. Gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine
1.7. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığınca arazide harita alım ve yapım çalışmalarında görevlendirilen erbaş ve erlerin günlük yemek bedeli veya güçlendirilmiş yemek bedelinin, besleme desteği veren birliklere ödemelerinde kullanılmak üzere
2. Jandarma Genel Komutanlığı:
2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve bir başka birlik tarafından desteklenen tabur ve eşiti birlikler
ile daha üst birlikler
2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç)
2.3. İl jandarma komutanlıkları
2.3.1. 10’dan az ilçesi olan illerde
2.3.2. 10 ve daha fazla ilçesi olan illerde
3. Sahil Güvenlik Komutanlığı:
3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı
3.2. SG Onarım Destek Komutanlıkları, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG
Eğitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıkları
4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda dağıtım
ve terhis edilen (terhis mahiyetinde izne gönderilenler dahil) erbaş ve erler ile askerî öğrencilere yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere
Sayfa 43
2.800
3.500
85.000
14.550
6.000
24.200
15.100
20.000
3.600
3.300
2.800
3.500
3.300
2.800
85.000
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Cilt 1, Sayı 1
TABLO III TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR
1. Merkezde:
1.1. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar
2. Kara Kuvvetlerinde:
2.1. Ordu Komutanlıkları
2.2. Kolordu Komutanlıkları
2.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve
Kurum Harcama Yetkilileri
2.4. KKK. Depolar, Fabrika ve Dikimevleri Komutanlığı
2.5. KKK. Depolar ve Fabrika Komutanlığı
2.6. Kara Harp Okulu Komutanlığı
2.7. Sınıf Okulları (Astsubay Sınıf Hazırlama Okul Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları
2.8. Ana Depo ve Ana Tamir Fabrika Müdürlükleri
3. Deniz Kuvvetlerinde:
3.1. Donanma, Kuzey Deniz Saha, Güney Deniz Saha ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıkları.
3.2. Deniz Ana Üs, Deniz Üs, Filo, Grup ve Tersane Komutanlıkları
3.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum
Amirlikleri
3.4. Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları
3.5. Deniz Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grup
ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Rıhtım İskele Onarım İstihkâm Tabur Komutanlığı
3.6. Onarım Destek Komutanlıkları, Deniz Kara Araçları ve İş Makinaları Fabrika Müdürlükleri
3.7. Eğitim Merkezi Komutanlıkları ve Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı
4. Hava Kuvvetlerinde:
4.1. 1 ve 2 nci Taktik Hava K.Komutanlıkları
4.2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Komutanlık ve Kurum
Amirlikleri
4.3. Hava Harp Okulu Komutanlığı
4.4. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları
4.5. Üs Komutanlıkları
4.6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı
5. Diğerlerinde:
5.1. İç Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeri Hastane Baştabiplikleri
Sayfa 44
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
TABLO IV MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR
1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi
gereğince;
TL
1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar
10
1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar
20
2. 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakların dışında kalan;
2.1. Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan alacaklardan
kayıtlardan çıkarılacak tutar
15.000
2.2. Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı
anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar
15
TABLO V KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması
gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile
kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi,
akdi faiz miktarından az olamaz.)
1.1/1/2014 tarihinden itibaren :
1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
1.2. Temerrüt faiz oranı
1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
1.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
2. 1/1/2013 - 31/12/2013 dönemi için
2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
2.2. Temerrüt faiz oranı
2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
2.2.2. Ticari işlerde (20/12/2012 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
3. 1/1/2012 - 31/12/2012 dönemi için
3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
3.2. Temerrüt faiz oranı
3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
3.2.2. Ticari işlerde (29/12/2011 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
Yıllık Oran
(%)
9,00
9,00
11,75
9,00
9,00
13,75
9,00
9,00
17,75
TABLO VI ALINDI BİRİM FİYATLARI
Örnek No
6
8
11
12
13
15
16
Belgenin adı
Alındı Belgesi (Manuel)
Alındı Belgesi (Otokopili)
Mahsup Alındısı
Tahsildar Alındısı
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı
Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı
Teslimat Müzekkeresi
Gönderme Emri
Döviz Gönderme Emri
Ölçü Birimi
Cilt
Takım
Cilt
Cilt
Cilt
Takım
Cilt
Cilt
Cilt
Birim Fiyatı
(TL)
11,5
0,28
14,5
14,5
14,5
0,28
19
14,5
14,5
Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler, talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel
bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki
tek bir alındıyı ifade etmektedir.
Sayfa 45
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
Cilt 1, Sayı 1
MAAŞ HESABI PARAMETRELERİ (01.01.2014)
Aylık Katsayısı
0,076998
Taban Aylık Katsayısı
1,205274
Yan Ödeme Katsayısı
0,024416
Çocuk Yardımı Göstergesi 0 - 6 yaş (72 ay dahil)
Çocuk Yardımı Tutarı 0 - 6 yaş (72 ay dahil)
Çocuk Yardımı Göstergesi 6 üzeri yaş
500
38,50
250
Çocuk Yardımı Tutarı 6 üzeri yaş
19,25
Aile Yardımı Göstergesi
2134
Aile Yardımı Tutarı
Doğum Yardımı Göstergesi
164,31
2500
Doğum Yardımı Tutarı
192,50
Ölüm Yardımı Tutarı Memurun eşi veya çocuğunun ölümü halinde
731,48
Ölüm Yardımı Tutarı Memurun kendisinin ölümü halinde
1.462,96
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Bekar
80,33
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz
96,39
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu
108,44
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu
120,49
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu
128,52
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu
136,55
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır
136,55
Evli eşi çalışan ve çocuksuz
80,33
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu
92,37
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu
104,42
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu
112,46
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu
120,49
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu
128,52
Sayfa 46
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Temmuz-Eylül
EMEKLİLİK KESENEĞİ MATRAHINA EKLENECEK EN YÜKSEK DEVLET MEMURU
AYLIĞINA UYGULANACAK ORANLAR
Ek Gös. 8400 ve yukarısı
% 240
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç
% 200
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç
% 180
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç
% 150
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç
% 130
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç
% 70
Diğerlerinde
% 40
ÜCRETLİLERDE GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2014 - 31.12.2014)
11.000 TL'ye kadar
% 15
27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası
% 20
97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası
% 27
97.000,-TL.'nin 97.000,-TL.'si için 23.750,-TL, fazlası
% 35
DAMGA VERGİSİ ORANLARI
Her türlü ihale kararları
Binde 5,69
Mal ve hizmet alımları için yapılan ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
Binde 9,48
Maaş, ücret, gündelik, ikramiye, harcırah, tazminatlar (avans olarak yapılanlar dahil)
Binde 7,59
Sözleşmeler
Binde 9,48
ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
01.01.2014 - 30.06.2014 tarihleri arasında (Brüt)
1.071,00
01.07.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında (Brüt)
1.134,00
16 yaş altı ve 16 yaş üstü ayırımına 01.01.2014 tarihi itibarı ile son verilmiştir
Sayfa 47
Üyelerimiz Aidatları İçin Banka Hesap Numaralarımız
Ankara / Kızılay Şubesi
IBAN NO.
Hesap No.
TR 22 0006 2000 0820 0006 2964 76
082 - 6296476
Ankara / Başkent Şubesi
IBAN NO.
TR 35 0001 5001 5800 7290 4941 89
Şube Kodu 0330
Hesap No. 00158007290494189
Ankara / Yenişehir Şubesi
IBAN NO.
Hesap No.
TR 26 0006 4000 0014 2185 6054 31
4218 - 5605431
Ankara / Beşevler Şubesi
IBAN NO. TR 40 0001 0007 9947 3457 3250 01
Şube Kodu 799
Hesap No. 47345732 - 5001
Sayfa 48
MAHUZDER
Şehit Adem Yavuz Sokak No:11/8 Kızılay / Ankara
Fax :
Sayfa 49
0 (312) 419 89 59 E-mail : [email protected]
faks: 0 (312) 419 89 59
faks: 0 (312) 419 89 59
Download

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.