HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13.06.2014 GÜNÜ SAAT 10.00 ‘DA OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ in Olağan Üstü Genel Kurulu
için tespit edilen 13.06.2014 Tarihinde Cuma günü saat 10.00‘da Yeni Yalova Yolu 12.km
Alaşar Mevkii No.513 Harput Grup Binası Osmangazi Bursa adresinde toplanıldı.
Kayıt ve defterlerden yapılan inceleme sonucu söz konusu evrakların usul ve mevzuata uygun
olduğu ve genel kurulun başlamasına mani bir halin bulunmadığı Bursa Ticaret İl
Müdürlüğünün 12/06/2014 tarih ve 1331 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sevil KARAPINAR’in
gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Üstü Genel Kurul toplantısına ilişkin çağrıda T.T.K.’nun 416. maddesine göre hareket
edildiği ve ortaklardan herhangi bir itirazın olmadığı anlaşılmıştır. Ortaklara toplantıya ilişkin
11.06.2014 Tarihinde gündeminde bildirilmek şartıyla elden ortaklara teslim ve tebellüğ
edildiği görülmüştür.
Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 123.300.000,00.-TL (Yüz Yirmi Üç Milyon
Üçyüzbin Türklirası)’lik sermayesinde tekabül eden 123.300.000 adet hisseden,
30.825.000,00-TL‘lik sermayeye karşılık 30.825.000 adet hissenin asaleten, 92.475.000,00TL’lik sermayeye karşılık 92.475.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam
123.300.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun gerekse ana
sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı Yönetim Kurulu üyesi Atila ETKESER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.
GÜNDEM MADDELERİ
Gündemin 1.maddesi gereğince toplantı açılışı ve yoklama Atila ETKESER tarafından yapıldı.
Gündemin 2.maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı
başkanlığına Atila ETKESER, tutanak yazmanlığına Ayşe ÖZKAN önerildiler. Yapılan oylama
sonucu adı geçenler oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine genel kurul toplantı tutanağını
imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinin
tadil edilmesine ve ilgili maddelerin aşağıdaki gibi yeni şekli ile değişmesine oy birliği ile karar
verildi.
YENİ ŞEKLİ
AMAÇ VE KONU
Madde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
Amaç:
Aşağıdaki fıkralar ve bentlerde yazılı mamul, yarı mamul ve hammadde ile hizmetlerin alım
satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını imalini ifasını değişimini ayrıca bu mallar ve
hizmetler üzerinde mümessillik, acentelik, komisyonculuk, vekillik işlemleri ve yine bu mallar
ve hizmetlerin iç ticaretini iş ve işlemin konu ile ilgili yürürlükteki ve ileride yürürlükte olacak
kanun tüzük yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde, ticari sınai faaliyetlerde
bulunmak, şirket kendi işlerini gerçekleştirmek için inşaat yapabilmek, müteahitlik ve
mühendislik hizmeti verebilmek, şirketin amacını oluşturmaktadır.
Konu: TEKSTİL
a,b,c,d,e,f,g,h,ı,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x ve y şıkları aynı kalacaktır.
Konu: MADENCİLİK
a) Gerekli yerlerden izin almak şartı ile yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların
çıkartılması, işletilmesi, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak.
b) Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme
ruhsatnamesi devretmek, maden haklarını devir almak.
c) İlgili yerlerden izin almak şartı ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür
ocakları tesisleri kurmak ve işletmeciliği yapmak, kurulmuş tesisleri devir almak,
devretmek, kiralamak ve kiraya vermek.
d) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması,
çıkartılması, işlenmesi, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak.
e) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar,
mermer, granit, diahaz, traverten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması,
işlenmesi, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak.
f) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşların
aranması, çıkartılması, işlenmesi, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak.
g) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocakları açmak, işletmek, ithalatı,
ihracatı ve ticaretini yapmak.
h) Konusu ile ilgili olarak makine ihtira beratı model gibi sınayi mülkiyet hakları iktisap
etmek, bunları şirket lehine ilgili sicillere tescil ettirmek, lisans, teknik bilgi imtiyaz,
peştemaliye gibi gayrimaddi haklar iktisap etmek veya devretmek, bu türlü sınayi
mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeleri
akdetmek, bunları satın almak, kiraya vermek ilgili sicillere terkini yapmak.
ı) Konusuna giren tüm dallarda sanayi faaliyetlerinde bulunmak, gerekli yatırımları yapmak,
ihracat, ithalat ve imalat yapmak, yurt içi ve yurt dışında acentelik, bayilik ve
distribütörlük almak ve vermek, konusuna uygun firmalarla ortaklık yapmak.
i) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir,
kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,
ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna,
gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit
yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle
ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve
tasarrufları gerçekleştirebilir. Sahibi olduğu ve olacağı menkul ve gayrimenkulleri
satabilir, kiraya verebilir. Şirket amaç ve konuları ile ilgili iktisap ettiği her türlü nakdi,
menkulü, gayrimenkulu, hammaddeyi, mamulü veya ticari malı Belediyelere, Kamu
kurumlarına yada özel kurumlara hibe, bağış yada yardım olarak verilebilir.
j) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir,
finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı
yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri
menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse
üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis
edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının
teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin
terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.
k) Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve
merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans,
know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve
emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü
hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya
kiralayabilir.
l) Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları
satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir
ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya
kiralayabilir.
m) Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir,
aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış
kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve
işletmelerden temin edebilir.
n) Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü
makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları
satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya
verebilir.
o) Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda
bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik,
komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
ö) Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak
işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari
işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak
şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve
bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
p) Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna
bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve
olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın
alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
q) Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir,
ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.
r) Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile
işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.
s) Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve
müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.
t) Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel
kurumların açtığı ihalelere katılabilir.
u) Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek
ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.
v) Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.
w) Konusu ile ilgili olmak üzere depolar kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
x) Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak
edebilir.
y) Şirketin işleri için gerekli olan taşıtları iktisap etmek, devretmek bunların üzerinde ayni
ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
z) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için gerekli ve lüzumlu
görülecek başkaca işlere girişilmek istendiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine
keyfiyet genel kurul tasvibine sunularak bu yönde karar aldıktan sonra şirket bu işleri
yapabilecektir. Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde bu husus için şirketçe Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacaktır.
Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel kurulda görüşülecek madde
kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığından toplantı başkanınca
toplantıya 10.30 da son verildi.
Gen.Kur.Toplantı
Başkanı
Atila ETKESER
Gen.Kur.Tutanak
Yazmanı
Ayşe ÖZKAN
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Sevil KARAPINAR
HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KONU: OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL YAPILMASI HAK.
SAYIN:
HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin Olağan Üstü Genel Kurul
Toplantısı 13.06.2014 Tarihinde Perşembe günü saat:10:00’da Yeni Yalova Yolu 12.km Alaşar
Mevkii No.513 Harput Grup Binası Osmangazi Bursa adresinde aşağıdaki gündem dahilinde
yapmak istiyoruz.
Ortaklarımızın toplantıya bizzat katılmaları, mazeretleri nedeniyle katılamayacak
olanların ekteki Vekâletnameyi düzenleyip, vekilin toplantıda hazır bulunmalarını temin
etmelerini önemle rica ederiz. 11.06.2014
Yönetim Kurulu Başkanı
Muhammed ETKESER
T.C 26722638130
Yönetim Kurulu Başkan Yard.
İbrahim ETKESER
T.C. 26710638586
Yönetim Kurulu Üyesi
Atila ETKESER
T.C. 26713638422
GÜNDEM
1-Açılış ve yoklama,
2-Divan Kurulunun Teşekkülü ve Divana Toplantı Tutanağının imzalama yetkisinin
verilmesi,
3- Şirket Ana Sözleşmesinin 3.Madde’nin (Amaç ve Konu) tadiline,
4-Dilek ve temenniler, kapanış
HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13.06.2014 TARİHİNDE SAAT:10.00 DA YAPILACAK OLAN
OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TEBLİĞ TUTANAĞI
TESLİM ALAN
SIRA NO ADI SOYADI
VE ADRESİ
1)Muhammed ETKESER
Kükürtlü mah. Çiğ Sokak No:1/4
Osmangazi/BURSA
2)İbrahim ETKESER
Kükürtlü mah. Çiğ Sokak No:1/3
Osmangazi/BURSA
3)Atila ETKESER
Kükürtlü mah. Çiğ Sokak No:1/2
Osmangazi/BURSA
4)İsmail ETKESER
Kükürtlü mah. Çiğ Sokak No:1/5
Osmangazi/BURSA
TARİH
TESLİM ALAN / İMZASI
Download

harput tekstil sanayi ve ticaret anonim şirketi 13.06.2014 günü saat