MANISAVALILIGI
llM冊EgitimMiid虹1時H
Sayi:64915421/160.02.08/6155640
08/12/2014
Konu:CocukizlemMerkezi
……KAYMAKAMLIGINA
(119eMilliEgitimM的nr時的)
Ilg一‥Ozei Egitim Ve Rehberlik HIZmetleriGenel Mtidtirl蝉nm05n2/2014ta。,h ve
6116300saylllyaZISl.
GenelMdd前説gdm最近nilglyaZISlekindeallnanSa軌kBakanliglTurkiyeIIalk
Sa軌gLKurumuBaskanllgu一一n24/11/2014tarihlive23859870say−lLyaZ−larlndacocuklarln
Cinselsaldlrllarakar$1korunmasln−a血makveOrse−enmesinlnaSgarlyelndirmekamaclyla
空目anCocukrzlem Merkezilerine(CIM)vakay6nlendirmesureclndeyapllmaslgereken
l$lemlereilLSkin husususiar yazlnlZ ekinde g6nderi一m19 01up,S6z konusu yaz−nln
Mudurl画一IuZe bagLIOkulvekLIrLm=arda g6rev yapantum rehber6gretmenlerireslnlf
6gretmenlerineduyurulmaslhususunda;
Gereginiricaederim.
MustafaALTINSOY
Valia.
MilliEgLtimM的urn
EKLER:
1−Yazl(lsayfa)
DAGITiM:
17119eKaymakamlLgl(119eMiiliEgitimMiidL冊kleri)
NISmC−PaSaMah MLI510倍KemaLT,・tiaCdMANiSA
Pcklr0−1ik^ghup//mIniS1−mCbgovtr
C−pOSl‘l rCht持riik45時illehg。Vtr
Buc、/TakguVeIl血icktr(一11−klmZaiic=n7aia)一miSLlr
Ayr面IilbllgLiCin()ZC=湾itlmRehTx?rilk恥besi
Tel(0236)2314608
Faks(236)2311251
ilttP//C、lraLLSOrg川南govtrLldres…den47d1−460C−37d7−a4d5−05cf’00dui−C−ey時diiebiiir
嬉ii醐醐駒岡
原JmDAlはeA叫Nuoi
め
T.C.
0競雑事●li1日
SAdLIKBAKANLId1
Tm虹JeIlalkS埴tlaItummuB覆面nllg
†CSdqヽBp小・・)一
輸博一
Say−:2〕859870
Konu:CocuklzlemMerkezi(庫叩
MH.LiEdlTIMBAKANLIGmA
〔Ozel聡▲1品veRchberJlkmzmetienGeneiMddtlrl画)
Cocukimn伽SCIsa血n棚 卸十〇llnmaSm一山irmakvedrseienmesiniaSgariye
indlmek amaciyIaBakml−i一mlZ koor(matBrI画nde19CⅡd(Ad洲Ia,ATttalya、AnkaTa.
Pursa,Diyarbilkl「,rZmr.GaHantep,Kayse可SmSun,EiaiLg,KocaeLi,Konya,Sivas,
JstilmbpIAnadoluthlneJ“BolgcsL,IstanbulBaklrkもyBOlges主V紬,Mm・Sa,EdimevcMcrsin)
坤〃lm−Stlr_
CIM’leTin a・naCi,C一mSeliSti狐I卸rOLgulnnm kuumlardakiybnetimj虹aSln(h bu
hmml標nnl函ikolayL専一mak,印Cugunttmlgereksin高山erjn−kar手心nakvebmuyaparken
kLLruldan的Cugu・laya色lnagetirereL・,iOCuかSistemiclndejklnCildrselemedenkommaktlr
0−18ya弼rqbucinseljstisTParau由”adlg,d呼n鵬ncocuklanna{服紗rtiSmele古auive
PSikiy会心kmuayenevetakiplenCm’dey坤LlmaktadLJ MeslekelemanlaJlbir ocu uncinsel
Ol納klSt・Smar血Ilt晦inelll的n bllgi edinlrSe ya血sL岬he cderse on 宜kJe kolluk
kuvvelleheyadaCL田山ijyetSavq鳴〃naih山enuekzomhdL mh珊白山mjm血maya
hpoljseoc嶋mCIM’eul吋ml…S噌厄
CocugmCluSelishstmrau岳md圏konusunda軸pheduyulmasJhaJinde,danJSmayada
konsdLtat叩n gereksinmivBrSa COCL・k dogm血lqM”e yenl帥d…Ieb血∴Bu durumda
qJCugnCM’eMklldanlimagereksinlmiduyanpersoneiyatdaaiLesit抑ahndanyaplllr.
CnI’de onlnCeleme ve degerlendLrme yaPlil「一Bu d噌erlendimcnln SOnuCLlnda C叩Sel
JStISlmmVatl一g.【la函南nbiritJpheoluituiSeCLLmhurJyetSavcISlnabj皿DmdcbuLunulurve
CCCukC加dekide軸endime叩くokoll・neal…lT E専erclnSelisdsmara,LiSkinblr担Phe
OluSmadJiSeeoCuksahlpOiduguTISkTemldurumumgdrepslkiyatlikde56Tlendmeyada
SOSyalhizmetyakla斗mllClngerekl山umhayonl即dlnilで.
1.1M buhJmnlIlelde g。TeV yaPIT・akta ola日和m TeItber鴨〃etmenlere ve∴SlnLf
を直etmenlehrle CTMllenn amaclVCgereV alanIlIc−lgilibu biiglnlniletlierekfarklnddLk
SaglanmasIhususunda;
Bllgilerjnjvegere畠jlli糾2割enm
PmCDMS印110ZKAN
Baknna、
KummEをani
S噂IlkeOhIJIIl色TD・tiYeIl批So帥5−KuumuBajk的iLB・・RuhS嶋し・glHttJal的iLanDailCtiIdikmhgl
謂嵩嵩蒜器謹蒜蒜蒜誌面止血∴∴∴嵩鵠諜
Ev関kInc撮tTOnhvh‘dIl…eく川chRpIIt−tr厄Sag肌合oYlm小鴨iAdm00Ztc悌ト的01I22−926日94的ddcd.dettxlu旭的由一Iilt同‘
Download

Konu: Çocuk izlem Merkezi - Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü