T.C.
ANKARA
4. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/958
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI): ALİ ÇETİN
VEKİLİ: AV. SEVGİ KARADUMAN
Sümer 2 Sokak No:29/7 Kat:4 Kızılay Çankaya/ANKARA
KARŞI TARAF (DAVALI): ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA
VEKİLİ
: AV. Burcu TOKMAK/AYNI YERDE
İSTEMİN ÖZETİ:Davacı tarafından; ASKİ Genel Müdürlüğü'nde 1. dereceli "Su Kalite ve
Kontrol Şube Müdürü" iken 3. dereceli "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" kadrosuna
atanmasına ilişkin 22/04/2014 tarih ve 117 sayılı davalı idare kararının; istifaen görevinden ayrılma
gibi bir talebinin olmadığı, yapılan atamada kadro durumu dikkate alınmadığı, idarenin takdir
yetkisinin sınırsız olamayacağı iddialarıyla iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: 5594 sayılı kanun gereği hizmet götürülen alanın büyüdüğü, yeniden
yapılandırma çerçevesinde hizmet gereklerine göre bir personel planlamasına gidildiği, disiplin
yönünden davacının bir uyarma ve iki kınamacezasının olduğu,tesis edilen dava konusu işlemde
kanun ve mevzuat hükümlerine aykırılıkbulunmadığı belirtilerek davanın reddedilmesi gerektiği
savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 4. İdare Mahkemesi'nceişin gereği görüşüldü:
Dava; ASKİ Genel Müdürlüğü'nde 1. dereceli "Su Kalite ve Kontrol Şube Müdürü" olarak
görev yapan davacının 3. dereceli "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" kadrosuna atanmasına
ilişkin 22.04.2014 tarih ve 117 sayılı davalı idare kararının iptali istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında, "Kurumlar, görev ve
unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro
derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka
yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak
derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.Aşağı
dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar
atanmaları mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve
kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri
süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına
gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir."
hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen 657 sayılı Kanun'un 76. maddesi uyarınca Kurumlarında görev yapan
personelin görev ve görev yerinin değiştirilmesi hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakla
T.C.
ANKARA
4. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/958
birlikte, ancak Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, anılan Yasa hükümleri ile
tanınan takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı
olduğu, takdir yetkisine istinaden tesis edilen işlemlerin sebep ve maksat unsurları yönünden
hukuka uygunluk denetimine tabi tutulacağı, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri
sınırları içinde kullanılması ve takdir yetkisine istinaden tesis edilen işlemin dava konusu edilmesi
halinde de, bu sınırlar içinde kullanıldığının idarece ortaya konulması gerektiği, işlemin sebebine
dayanak gösterilen olay ve nedenlerin gerçeği yansıtmaması yanında, işlemin tesisi için yeterli
bulunmaması ve takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının
kanıtlanması ya da yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumların dava konusu
idari işlemin sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini
gerektireceğikabul edilmiş bulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, davalı idaredeki görevine 1989 yılında5.
derece 3. kademede başladığı, 15/01/1992 tarihinde 3. derece 3. kademede Şube Müdürlüğü'ne
atandığı,burada görev yapmakta iken, bu görevinden alınarak 22/04/2014 tarih ve 117 sayılı karar
ile 'Veri Hazırlama veKontrol İşletmeni' olarak atanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı
anlaşılmaktadır.
Olayda; davacının görevinde yetersiz olduğu veya başarılı olamadığına yönelik somut bir
tespit bulunmadığı, netice itibariyle görev ve görev yerinin değiştirilmesini gerektirecek herhangi
bir eylemi, tutum ve davranışı ile hizmete etkisi olan olumsuzluğunun ortaya konulamadığı,
dolayısıyla da davalı idarecetakdir yetkisinin kamu yararı ve hizmeti gerekleri doğrultusunda
kullanıldığının kabulünü gerektirecek hukuki unsurların mevcut olmadığı görülmektedir.
Her ne kadar davalı idarece, davacının uyarma ve kınama cezalarının bulunduğu ileri
sürülmekte ise de bu cezaların 5525 sayılı kanun kapsamında kaldığı davalı idarenin beyanıyla da
sabittir.
Bu durumda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden,
görevden alınmasını gerektirecek herhangi bir olumsuz tutum ve davranışı bulunmayan davacının,
ASKİ Genel Müdürlüğü'nde ''Su Kalite ve Kontrol Şube Müdürü'' görevinden alınarak ''Veri
Hazırlama ve Kontrol İşletmeni'' kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde, kamu yararı ve hizmet
gerekleriyönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Öte yandan; açıkça hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılan dava konusu işlemin
uygulanması halinde, davacı yönünden telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyetverebileceği
sonucunavarılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde
telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat
alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün
içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 09/07/2014 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
ANKARA
4. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/958
BAŞKAN
NAZMİYE KILIÇ
32651
Üye
SUAT ZARARSIZ
119363
Üye
FATMA BULDAĞ
152946
Download

Karar örneği - Memurunyeri.Com