Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
GOLD STANDARD PAYDAŞLAR TOPLANTI RAPORU
İÇİNDEKİLER
A. Proje Tanıtımı
1. Proje Başlığı
2. Projenin Gold Standard’a uygunluğu
3. Projenin mevcut durumu
B. Paydaşlar Danışma Süreci
1. Düzenlenen Toplantıların Tanıtımı
i. Gündem
ii. Teknik Olmayan Özet
iii. Davetli İzleme Cetveli
iv. Bireysel Davetiyelerin Metinleri
v. Genel Davetiyelerin Metinleri
2. Kullanılan Diğer Danışma Yöntemlerinin Tanıtımı
C. Danışma Süreci
1. Düzenlenen Toplantıdaki Katılımcılar
i. Liste
ii. Değerlendirme Formları
2. Toplantıdan Fotoğraflar
3. Danışma Sürecinin Sonucu
i. Düzenlenen Toplantı Tutanağı
ii. Diğer Toplantıların Tutanakları
iii. Tüm Yorumların Değerlendirilmesi
iv. Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesinin Yeniden Gözden Geçirilmesi
v. Yorumlara Bağlı Olarak Proje Tasarımında Yapılan Değişiklikler
D. Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesi
1. Proje Geliştiricisinin Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesi
i. ‘Zararsızlık’ Değerlendirmesi
ii. Sürdürülebilir Kalkınma Matrisi
2. Katılımcıların Sürdürülebilir Salkınma Matrisi
3. Nihai Sürdürülebilir Kalkınma Matrisi
E. Sürdürülebilir Gözlem Planı Görüşmesi
1
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
F. Paydaşlar Geribildirim Sürecinin Tanımı
Ek 1. Orijinal Katılımcı Listesi
Ek 2. Orijinal Geribildirim Formları
2
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
BÖLÜM A.
PROJE TANITIMI
A. 1. Title of the project activity
Title: Gökböğet HES
Date: 21/02/2014
Version no.: 1
A. 2.
Projenin Gold Standard’a uygunluğu
Proje içerisinde bir adet ırmak tipi hidroelektrik santrali (Gökböğet HES) inşası içerdiğinden
Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamına girmektedir. Proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’ne göre Alan: 1 Enerji Endüstrileri (yenilenebilir/yenilenemeyen kaynaklar) grubuna
girmektedir.
Türkiye’nin yakın bir geçmişte Kyoto Protokolünü imzalamasına rağmen Türkiye’de herhangi bir
emisyon sınırlaması ve CER’lere (Tasdik edilmiş emisyon azaltımı) onay mektubu vermeye yetkili
DNA (Yetkili Ulusal Sorumlu) mevcut değildir. Bu yüzden proje VER (Gönüllü Emisyon Azaltımı)
olarak değerlendirilmelidir. Bunun yanında proje Yeşil veya Beyaz Sertifika veya benzerleri talebinde
bulunmamaktadır.
Bunlara ek olarak, Gold Standard kurallarına göre bir proje ODA (Resmi Kalkınma Desteği) alıyor
ise Gold Standard’a kayıt yaptıramaz. Bahsedilen proje için her hangi bir ODA yardımı alınmamıştır
veya ODA yardımından faydalanılmamıştır. ODA bildirgesi GS Pasaport ile birlikte sunulacaktır.
Gökböğet HES, Gökböğet Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait aynı dere üzerinde bulunan ırmak tipi su
santralidir. Gökböğet HES’in kurulu gücü 3.18 MW’ tır. Yıllık elektrik üretimi ise 11.55 GWh olarak
hesaplanmıştır. Üretilen elektrik ulusal şebekeye verilecektir, böylece şebekeye bağlı fosil yakıt
esaslı santrallerden üretilen elektrikten kaynaklanan Sera Gazı azaltılmış olacaktır.
Gold Standard Uygunluk Kriterleri
Proje Mikro büyüklükte bir projedir.
Türkiye zorunlu karbon azaltım yapan bir ülke değildir.
Proje faaliyeti yenilenebilir enerji kategorisindedir.
Proje Gold Standard CO2 azaltımını içerir.
Proje herhangi bir finansal hibe almamaktadır.
Proje daha once herhangi bir karbondioksit emisyon azaltımı için ilan edilmemiştir.
Kurulu güç 15 MW ve 60GWh altında ve aynı zamanda 10.000 tCO2e emisyonunun altında azaltım
hedeflediği için proje GSv2.2 Toolkit 1.1 tabloya göre, mikro ölçekli yenilenebilir enerji projesi
içerisinde değerlendirilecektir.
3
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
A. 3.
Proje Mevcut Durumu
Proje tasarım aşamasındadır. Türbin alım sözleşmesi henüz imzalanmış değil. İnşaat 2014 yılının
ikinci yarısında başlaması ve tamamlanması beklenmektedir.
Aşağıdaki tablo projenin önemli aşamalarını göstermektedir:
Tarih
06/11/2012
22/11/2012
15 Temmuz
2010
07/06/2011
16/09/2013
2014
13/12/2013
2014
2015
Etkinlik
Su kullanım anlaşmasının noter tarafından tasdik edilmesi
EPDK üretim lisansı
ÇED gereksizdir raporu
Paydaşlar toplantısı
Projenin başlaması
Banka kredi onayı
İnşaatın başlaması
İnşaat işlerinin tahmini bitiş tarihi
4
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
BÖLÜM B.
B. 1.
PAYDAŞLAR TOPLANTI SÜRECİNİN PLANI
Fiziki toplantıların tarifi
i. Gündem
Dil: Toplantı dili: Türkçe (yerel dil), belgeler: Türkçe
Toplantı İçeriği:
1- AÇILIŞ
2-
34-
5-
6-
Proje geliştiricilerin tanıtımı.
PROJENİN AÇIKLANMASI
Projeye ait harita ve şekillerin sunumu.
Teknik olmayan proje özetinin açıklanması
İnşaatın başlama zamanı ve süresi hakkında bilgilendirme.
Proje aşamaları hakkında bilgilendirme. (fizibilite, lisans, inşaat ve işletme)
SORULAR VE CEVAPLAR
Dinleyicilerin proje hakkında sorularını ve fikirlerini almak.
KATILIMCILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MATRİSİ
Ekteki sürdürülebilir kalkınma matrisi dinleyicilere dağıtılacak ve matristeki
göstergeleri puanlamaları istenecektir.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA’YI DENETLEME GÖRÜŞMELERİ
Sürdürülebilir kalkınma görüşmeleri
Sürdürülebilir kalkınmanın nasıl gözlemleneceğine dair yorumların alınması
Sürdürülebilir göstergelerin görüşmeleri
Katılımcılardan bu konularda nasıl destek sağlayabilecekleri konusunda fikir alınması
KAPANIŞ
Katılımcıların değerlendirme formu doldurması
Katılımcıların toplantı tutanaklarını nasıl alacaklarının detayları
Başka bir danışma toplantısının yapılıp yapılmayacağına dair karar, eğer evet ise
detayları
İletişim bilgilerinin verilmesi
ii. Teknik olmayan Özet
5
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
GÖKBÖĞET REGÜLATÖRÜ VE HES
TEKNİK OLMAYAN PROJE TASARIM ÖZETİ
Şirket adı
Proje adı
Mevki
İnşaat başlama tarihi
Kurulu güç
Yıllık elektrik üretimi
Enerji nakil hattı uzunluğu
Özet
Gökböğet Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.
Gökböğet Regülâtörü ve HES
Isparta İli /Sütçüler İlçesi
EKİM 2013
3,18 MW
11,55GWh
4 km
Gökböğet Regülatörü ve HES projesi; Isparta ili, Sütçüler İlçesi sınırları içinde elektrik üretim amacı ile
Gökpınar Çayı üzerinde inşa edilecektir. Üretilen elektrik 4 km uzunluğunda enerji nakil hattı ile ulusal
şebekeye bağlanacaktır.
Nehir tipi hidroelektrik santralleri barajların aksine nehirden akan suyu biriktirmeden bir iletim hattı/tüneli
ile yükleme havuzunda toplayarak cebri boru vasıtası ile türbinleri döndürür, kalite ve seviyesinde bir
değişiklik olmaksızın kullanılan su tekrar dere yatağına bırakılarak elektrik üretilir. Proje kapsamında
yapımı önerilen tesisler; regülatör, su iletim kanalı, yükleme havuzu, cebri boru, santral binası ve enerji
nakil hattıdır.
Gökpınar Çay üzerinde, su alma kotu 690.00, talveg kotu 689.00 olacak şekilde H=1 m yükseklikte dolu
gövdeli su alma yapısı yapılacaktır. Sağ sahilde 3 400 m uzunluğunda, b = 1.50 m ,h = 0.90 m ve 0,001
eğimli, 1.50 m³/s kanal kapasiteli iletim kanalı
bulunmaktadır. 9 x 19 boyutunda ve h = 4.00 m
derinliğinde, 686.60 su kotu olan 576 m³ kapasiteli yükleme havuzu yer alacaktır. 720 m boyunda ve
0.65 m çapında bir cebri boru ile açıkta 428.00 kuyruksuyu çıkış kotu olan HES`e ulaşmaktadır. Sol
sahilde h=11 m yüksekliğinde türbin holü, 428.00 kotunda kuyruksuyu, 3.176 MW gücünde türbini, 1 875
6
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
KV-A Jeneratör olan santral binası olacaktır. Elde edilen elektrik enerjisi Enerji Nakil Hattı tesis edilerek
4 km uzaklıktaki Kovada II Projesine bağlanacaktır. 2013 Ekim ayında başlayacak inşaat çalışmalarının
18 ay içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. İnşaat esnasında ve işletme süresince, iş gücü ihtiyacı,
öncelikle bölgeden karşılanacaktır. Böylelikle, bölge için yeni iş imkânları oluşacaktır. Projenin inşaatı
esnasında da malzeme, cihaz, gıda ve konaklama gibi ihtiyaçlardan hizmet talebi doğacaktır. Aynı
zamanda,
proje
yüzünden
halkın
yeniden
iskânı
gerekmeyecektir.
Gökböğet HES, su gücü ile enerji üreteceği için; kömür veya doğalgaz gibi fosil yakıt kullanılarak
üretilen enerjilerin aksine, atmosfere karbondioksit salmaz; zararlı sera gazları üretmeyerek hava, toprak,
su, başka bir deyişle tüm ekosistem kalitesinin gelişimine katkıda bulunur. Bu, insan sağlığı ve de
gelecek nesiller için hayati bir katkıdır. Hedeflenen yıllık üretim ile sağlayacağı CO2 azaltımı, yaklaşık
7.000 tondur. Proje, Türk yasaları, ilgili Çevre Düzenlemeleri ile uyumludur. Tüm ilgili lisanslar için
başvurular yapılmıştır. Proje, yerli kaynaklar kullanılması ile aynı zamanda, dışa bağımlılığı da azaltmış
olacaktır.
1. Sosyo – Ekonomik Katkıları:
Proje, inşaat ve işletme esnasında yeni iş imkânları yaratacaktır.
Proje aynı zamanda, inşaat esnasında malzeme, cihaz, gıda ve konaklama gibi diğer
hizmetler için talep oluşturacaktır.
Gökböğet HES Projesine yöre halkına fayda sağlayabilecek herhangi bir konuda, sosyal
sorumluluk projesi de dâhil edilebilir. Toplantı esnasında, en fazla faydayı
sağlayabileceğini düşündüğünüz sosyal sorumluluk projesi önerilerini sizden bekliyoruz.
Bu konuda, yöre ve yöre halkının ihtiyaçları doğrultusunda bize fikir vermeniz, en uygun
projeyi seçmemiz açısından faydalı olacaktır. Bu projeler ile ilgili kararlar alındığında
duyuruları yapılacaktır.
Proje, elektrik santrallerinde kullanılan diğer kaynaklardan biri olan ve yurt dışından satın
aldığımız fosil yakıt tüketiminin azalmasına katkıda bulanarak Türkiye’nin ödemeler
dengesini geliştirecek ve ülke için enerji güvencesi yaratacaktır.
2. Çevresel Katkıları:
Hidroelektrik santralleri, elektriği su enerjisi ile ürettiğinden dolayı, yaşadığımız yöreye
ve dünyamıza zarar veren sera gazlarının hiçbirini üretmez ve zararlı atık içermez; bu
sayede hava, su ve toprak kalitesinin gelişimine olumlu katkı sağlar.
Proje, Türk Yasaları ve ilgili çevre düzenlemeleri doğrultusunda yapılmaktadır ve çevre
dostudur. Tüm ilgili ruhsatlara başvurular yapılmıştır. İlgili evraklar toplantıda
7
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
incelenebilir.
3. Diğer Olası Etkiler:
Hidroelektrik santrallerinde suyu hapseden bir baraj yapısının olmaması sayesinde sadece
su alma ve verme noktaları arasında su seviyesi değişikliği yaşanır. Bağlı olduğumuz
yasalara göre, bu iki nokta arasında, nehir ekosistemine etki etmeyecek yeterlilikte su dere
yatağına bırakılacaktır. Akarsuyun hiçbir noktasının kurumasına izin verilmeyecektir.
Proje enerji amaçlı olup; suyun akış yönü ve miktarı önemli bir değişikliğe
uğramayacağından mansaba taşıdığı silt miktarı değişmeyecektir. Bu durumda çiftçilerin
mansapta yapacakları sulamalarla toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri aynı kalacaktır.
İnşaat sırasındaki kazı ve dolgu çalışmaları ile arazi ıslahı sebebi ile mevcut arazinin
topografik yapısında değişiklikler olabilir. Kazılardan çıkan artık malzeme, uygun biçimde
depolanarak toprağın nehre akmasını engellemek için toprak tutma çalışmalarında veya
proje alanında ya da civardaki yolların iyileştirilmesinde kullanılacaktır. Etkilenen alanlar
hakkında daha detaylı bilgi toplantıda verilecektir.
Doğal kara ekosistemi olan orman ve otlaklar açısından projenin dikkate alınacak bir
etkisi yoktur. Kara ekosistemlerinden olan tarım alanlarına ve yerleşim alanlarına etkisi
de bulunmamaktadır.
iii. Davetli izleme tablosu
Kategori
kodu
Kurum (eğer var
ise)
B
Türkiye Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı
B
ÇED Planlama
Genel Müdürlüğü
Davetli adı
Mehmet Baş
Çağatay Dikmen
B
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
Zafer Demircan
F
WWF Türkiye
Sedat Kalem
Davet
yöntemi
İadeli
taahhütlü
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
mektup, eposta
İadeli
Davet tarihi
Teyit
E/H
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
8
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
F
F
D
Greenpeace
Akdeniz
UN Kalkınma
Programı
Çevre Koruma
Ajansı
F
REC Türkiye
D
Enerji Ekonomisi
Derneği
F
B
B
Birleşmiş Milletler
Kadın ve
Çocukların İnsan
Haklarının
Korunması ve
Geliştirilmesi Ortak
Programı
Isparta İl Çevre ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Hilal Atıcı
Serdil Cevheri
Mustafa Şahin
Yetkili Kişi
Oylum Kapar
Nevin Şenol
Yetkili kişi
Sütçüler Belediye
Başkanlığı
Hüseyin
Müftüoğlu
B
Sütçüler
Kaymakamlığı
Ahmet
Başbaydar
A
Aşağıgökdere Köy
Muhtarlığı
Süleyman Kılınç
taahhütlü
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
9
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
B
DSİ Isparta Şube
Müdürlüğü
D
Temiz Enerji Vakfı
B
Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü
D
Hidroelektrik
Santralleri Sanayi
İşadamları Derneği
D
Türkiye Kadın
Girişimciler Derneği
B
Sütçüler İlçe
Jandarma
Komutanlığı
D
Tema Burdur
F
Helio International
F
Mercy Corps
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
Yetkili kişi
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
Yetkili kişi
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
Yusuf Yazar
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
Yetkili Kişi
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
Yetkili Kişi
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
Yasin Birgin
mektup, eposta
İadeli
taahhütlü
Yetkili Kişi
mektup, eposta
Helene Connor - Mektup, eLaura E.
posta
Williamson
Yetkili kişi
Mektup, eposta
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
05/08/2013
E
Paydaşlar toplantısı 16 Eylül 2013 tarihinde Isparta İli Sütçüler İlçesi Aşağıgökdere Köyü köy camisi
avlusunda düzenlenmiştir.
İlan ve duyuruların yanı sıra Suen Mühendislik ve proje sahipleri toplantıya katılmaları ve
değerlendirme sürecinde rol almaları için ulusal ve uluslar arası 23 paydaşa davetiye yollamıştır.
Gold Standard kuralları gereğince paydaşlar, yerel yönetimi temsil edenlerden, Sivil Toplum
10
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Örgütlerinden ve projeden etkilenen insanlardan seçilmiştir.
Aşağıgökdere köyündeki toplantıya 25 kişi katılmıştır.
Paydaşlar Danışma toplantısı için bir davetiye metni hazırlanmış olup tüm ulusal ve yerel
yöneticilere e-posta ve posta vasıtası ile yollanmıştır. Çeşitli kesimlerden kişilerin toplantıya
katılımını sağlamak için muhtarlara ve katılımıcılara toplantıya eşleriyle birlikte katılmaları yönünde
ricada bulunulmuştur. Bunlara ek olarak 20 Ağustos 2013 tarihinde bölgesel Manşet gazetesinde
davet ilanı yayınlanmıştır.
iv. Bireysel Davetiyelerin Metni
Aşağıdaki davetiye tüm paydaşlara e posta ve posta yoluyla iletilmiştir:
11
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
12
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
13
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
v. Ulusal davetiye metni
Aşağıda, tarih, saat ve yer bildiren gazete ilanı ileri bir tarihte proje için düzenlenecek olan paydaşlar
toplantısını haber vermek üzere 20Ağustos 2013 tarihlerinde yerel Manşet gazetesinde
yayınlanmıştır.
14
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
(Yerel Gazete: “Manşet”;Tarih: 20 Ağustos 2013)
15
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Gürgenağaç köy kahvesindeki ilan
16
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
B. 2.
Başvurulan Diğer Danışma yöntemleri
E posta ve posta ile yollanan tüm davetiyeler aynı zamanda projenin teknik olmayan özetini de
içermektedir. Bu davetiyeler danışman firma olan SUEN Ltd.in iletişim bilgilerini de içermektedir.
Yukarıda bahsedilen yöntemle davet edilen tüm paydaşlardan proje ile ilgili görüş ve önerilerini
iletmeleri yönünde ricada bulunulmuştur. Bunun yanı sıra, proje alanına şantiye kurulduğu zaman
toplantıda belirtildiği gibi katılımcıların ilerideki görüşlerini almak amacıyla bir defter ve
değerlendirme formları konulacaktır.
Ayrıca ileri bir tarihte SUEN Ltd. ekibi projelerle ilgili yöre halkının bir endişesi olup olmadığını almak
üzere ikinci bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bu gezinin ana amacı projenin gidişatı hakkında halkın
görüşünü almak ve eğer varsa vatandaşların proje ile ilgili sorularını cevaplamaktır.
17
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
BÖLÜM C.
C. 1.
DANIŞMA SÜRECİ
Fiziki Toplantıdaki Katılımcılar
i. Katılımcıların Listesi
Kategori
Kodu
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Katılımcıların Listesi
Tarih ve Saat: 16.09.2013 saat: 11.00
Yer: Aşağıgökdere köyü, Sütçüler İlçesi, Isparta,Türkiye
Katılımcının ismi,
Kurum (ilgili
mesleği/toplumsal Bay/Bayan
İmza
ise)
statüsü
Aynur Sezer / Proje
Bayan
Suen Ltd.
Bkz. EK 1
koordinatörü
Gökböğet
Nuri Teşken
Bay
Bkz. EK 1
Enerji
Mustafa Soysert
Bay
Suen Ltd.
Bkz. EK 1
Enerji Tabii
Süheyl Payaslı
Bay
Kaynaklar
Bkz. EK 1
Bakanlığı
Elektrik
Bilal Kurum
Elektronik
Bay
Bkz. EK 1
Mühendisi
Sümer Et
Hasan Sümer
Bay
Bkz. EK 1
Ürünleri
Hasan Zümre
Emekli
Bay
Bkz. EK 1
Süleyman Kılınç
Köy Muhtarı
Bay
Bkz. EK 1
Erdem Cevikbas
Köy Sakini
Bay
Bkz. EK 1
Ahmet Cevikbas
Köy Sakini
Bay
Bkz. EK 1
Yeter Yildiz
Bayan
Köy Sakini
Bkz. EK 1
Ayse Kilinc
Köy Sakini
Bayan
Bkz. EK 1
Mumine Buyukbas
Köy Sakini
Bayan
Bkz. EK 1
Hatice Bilgic
Bayan
Bkz. EK 1
Köy Sakini
Ayse Zumre
Bayan
Bkz. EK 1
Köy Sakini
Soner Yıldız
Köy Sakini
Bay
Bkz. EK 1
Melek Goksahan
Köy Sakini
Bayan
Bkz. EK 1
Fatime Goksahan
Köy Sakini
Bayan
Bkz. EK 1
İletişim
Detayları
05426355949
05331382565
05424853316
05547813574
05424573113
05366360976
05336352622
05356968232
05377831987
05368909995
-
18
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
A
A
A
A
A
A
A
Nuran Goksahan
Erkan Kilinc
Ayse Kilinc
Nurhan Goksahan
Ahmet Bilgic
Ayse Gunaydin
Fatma Kilinc
Bayan
Bay
Bayan
Bayan
Bay
Bayan
Bayan
Bkz. EK 1
Bkz. EK 1
Bkz. EK 1
Bkz. EK 1
Bkz. EK 1
Bkz. EK 1
Bkz. EK 1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
05352411250
-
Davet edilen 25 Ulusal ve Uluslar arası kuruluşlardan sadece 1 tanesi temsilci göndermiştir.(Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Makine Mühendisi)
Köy muhtarı ve gazete ilanı ile yapılan duyurular neticesinde 12 kadın 8 erkek toplantıya katılmıştır.
Karbondioksit emisyon danışmanlık firması Suen Ltd. den 3 kişi SY Enerji’den de 2 kişi katılmıştır.
ii. Değerlendirme formları
İsim
Toplantı hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
Proje hakkında neleri beğendiniz?
Proje hakkında neleri beğenmediniz?
İmza
Fatma Gökşahan
Hepsi önemli konulardı
Köyün iş makinalarının çalışması
Bkz. Ek 2
İsim
Toplantı hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
Proje hakkında neleri beğendiniz?
Proje hakkında neleri beğenmediniz?
İmza
Ayşe Kılınç
Yapılması taraftarıyım
Olumludur
Bkz. Ek 2
Name
Toplantı hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
Proje hakkında neleri beğendiniz?
Proje hakkında neleri beğenmediniz?
İmza
Hasan Zümre
Olumlu ve faydalı gördüm
Ülkeme ve köyüme faydalı
Bkz. Ek 2
19
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Name
Toplantı hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
Proje hakkında neleri beğendiniz?
Proje hakkında neleri beğenmediniz?
İmza
Soner Yıldız
Bize gerekli bilgiler verildi.
Köyümüze küçük de olsa bizlere ve
çocuklarımıza gelir sağlayacağını düşünüyorum.
Bkz. Ek 2
Proje faaliyeti ile ilgili köy sakinlerinin genel kanaati bölgede iş imkânlarının arttırılması ile birlikte
ekonomik hayat olumlu etkisinin olacağından projenin yapılmasını desteklemişlerdir.
C. 2.
Fiziki toplantıdan resimler
20
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
C. 3.
Danışma sürecinin sonucu
i. Fiziki toplantının tutanağı
Aynur Hnm. Açılış konuşması ile toplantıyı başlattı. Kendini tanıttı. Proje ile ilgili proje özeti ve
değerlendirme formları dağıtıldı.
Gökböğet Temsilcisi Nuri Bey’i tanıttı. Toplantının amacının Gökböğet HES projesi ile ilgili yöre
halkını bilgilendirmek ve proje ile ilgili düşüncelerini paylaşmak olduğunu açıkladı.
Aynur Hnm. Küresel ısınma ve karbondioksit emisyonu hakkında bilgi vererek temiz enerjinin
karbondioksit emisyonunu engelleyici olan etkilerinden bahsetti. Hidroelektrik santrallerin çalışma
prensiplerini anlattı. Gökböğet Hes ile ilgili bilgiler verdi. Proje ile ilgili yöre halkının ne düşündüğünü
sordu. Sosyo ekonomik anlamda istihdam yaratabilecek bir proje olduğunu söyledi.
Muhtar da köyünde büyük bir işsizliğin olmadığını hali hazırda çalışan bir hidroelektrik santralarının
olduğunu köylünün bir kısmının da orada istihdam edildiğini belirtti. Proje temsilcisi Nuri Bey de
Gökböğet Hes projesinin de inşat ve işletme aşamalarında istihdama katkıda bulunacaklarını belirtti.
Balık çiftliği sahibi Erdal Bey suyunun azalıp azalmayacağını sordu. Mustafa Bey de DSİ mansap su
hakları raporuna göre balık çiftliği için yeterli suyun ayrılmış olduğunu belirtti.
Suyun nereden alınacağını soran köylüye de Nuri bey cevap verdi.
Toplantıya kadınların da katılımı ile devam edildi.
21
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Aynur Hnm toplantıya katılan kadın paydaşlara proje hakkında bilgiler verdi.
Nuri Bey İnşaata Ekim ayının sonunda başlanabileceğini ve inşaatın yaklaşık 1 yıl süreceğini belirtti.
Projelerinin küçük ölçekde olduğunu istihdamın da bu ölçeğe göre olabileceğini belirtti.
Aynur Hnm gerekli açıklamaları yaparak anketlerin ve değerlendirme formlarının doldurulmasını
istedi. Anketler ve formlar dolduruldu. Aynur Hnm. İletişim adreslerini vererek her türlü öneri ve
şikayetlerin tarafımıza ve proje sahibine iletilmesini istedi. Proje inşaata başladığında köyü ziyaret
edip köylülerin fikirlerini alacaklarını belirtti. Köylüğe teşekkür edip toplantıyı sonlandırdı.
ii. Diğer toplantıların tutanağı
iii. Tüm Yorumların Değerlendirilmesi
Katılımcı Yorumu
Yorumlar sonucu yapılan
değişiklikler (Evet/Hayır)?
Evet
Balık çiftliği için yeterli su
bırakılacak mı?
Açıklama (Neden/Nasıl)
Doğal hayat için sualma
yapısından 80 l/s debideki su
miktarı, alabalık çiftliği için 65
l/s debide su ve sulama suyu
için de 20 l/s debideki su
dikkate alınarak toplam olarak
0,165 m³/s debideki su yatağa
bırakılmıştır.1
Hayır
Yıl içerisinde Gökböğet HES
durmaksızın mı çalışacak?
Sulamanın olduğu sıcak yaz
aylarında HES
çalıştırılmayacaktır.
iv. Sürdürülebilirlik değerlendirmesinin yeniden gözden geçirilmesi
Sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesini yeniden gözden geçirecek
misiniz?
“Olumsuz” puanlanan göstergeler veya önlenemeyecek paydaşlar yorumu
olduğu durumlarda buna gerek duyulmaktadır.
1
Evet
Hayır
x
Fizibilite 4.Bölüm
22
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Paydaşlar toplantısı boyunca sorulan sorular cevaplanmış ve endişeler giderilmiştir bu sebeple proje
tasarımında her hangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmamış ve sürdürülebilir değerlendirmeyi
tekrar gözden geçirmeye gerek görülmemiştir. Tüm katılımcılara üzerinde danışmanlık şirketi Suen
Ltd.in iletişim bilgilerinin yer aldığı dosyalar verilmiştir. Her hangi kaygı verici bir durum söz konusu
olduğunda Suen Ltd.i aramaları rica edilmiş ve toplantıya katılamayanların fikirlerini paylaşabilmeleri
için proje sahasına bir adet defter ve değerlendirme formları bırakılması planlanmıştır. Bu defter ve
formlar Suen Ltd. tarafından düzenli olarak kontrol edilecek ve dikkate değer gözlem veya tespit ile
karşılaşıldığında proje sahibi ile temasa geçilip gerekli önlemler alınacaktır.
v. Yorumlar sonucunda yapılan değişiklikler
Projede herhangi bir değişikliğe neden olacak paydaş yorumu olmamıştır.
23
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
BÖLÜM D.
D. 1.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DEĞERLENDİRMESİ
Proje Geliştiricisinin Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesi
i. ‘Zararsızlık’ değerlendirmesi
Koruyucu önlemler
1.Proje,
uluslar
arası
tanınan saygınlık, kültürel
zenginlik ve yerel halkların
emsalsizlik ilkelerine saygı
göstermektedir.
Proje
tasarımı
veya
ömrü
boyunca insan hakları ihlali
söz konusu değildir.
2. Proje her hangi bir
zorunlu yeniden iskân
gerektirmemektedir.
Projenin bu
kuralları ihlal
riskinin
Proje ile ilişkisi
değerlendirmesi
(düşük/orta/yükse
k)
İnsan Hakları
İLİŞKİLİ DEĞİL
Türkiye insan hakları
ihlali
ile
ilgili
sözleşmeleri
imzalamıştır.2 Bununla
birlikte proje, uluslar
ZAYIF
arası
tanınan
saygınlık,
kültürel
zenginlik ve yerel
halkların emsalsizlik
ilkelerine
saygı
göstermektedir.
İLİŞKİLİ DEĞİL
Gökböğet HES projesi
tasarımında
baraj
içermemekte ve bu
İLİŞKİLİ DEĞİL
nedenle her hangi bir
zorunlu
iskân
da
gerektirmemektedir.
Tüm kamulaştırma ilgili
Önleme yöntemleri
İLİŞKİLİ DEĞİL
İLİŞKİLİ DEĞİL
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en
2
24
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
3. Proje her hangi bir
kültürel
mirasa
zarar
vermez, taşınmasını ve
değiştirilmesini gerektirmez.
4.Proje işçilerin dernek ve
toplu pazarlık haklarına
saygı göstermektedir ve bu
hak
ve
özgürlükleri
kısıtlayıcı bir özelliği yoktur.
5. Proje her hangi bir
zorunlu
çalışma
içermemektedir.
ulusal
yasa
ve
düzenlemelere bağlı
olarak
gerçekleştirilecektir.3
İLİŞKİLİ DEĞİL
Proje sahasında her
hangi bir kültürel miras
İLİŞKİLİ DEĞİL
yoktur.
ÇED
gereksizdir
raporu
alınmıştır.
Çalışma Standartları
İLİŞKİLİ DEĞİL
Türkiye Uluslara arası
Çalışma Standartları
Sözleşmesi
(ILO
Conventions)
87
(Dernek Özgürlüğü) ve
98 (toplu pazarlık)
hükümlerini
ZAYIF
imzalamıştır. Dernek
hakkı,
Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası
33. Maddesinde de
belirtilmiştir.
Bu
bağlamda
işçilerin
dernek hakkına saygı
duyulacaktır.4
İLİŞKİLİ DEĞİL
Türkiye ILO sözleşmesi
29
(zorunlu
işçi
ZAYIF
düzenlemesi) ve 105’i
(zorunlu
işçiliğin
kaldırılması)5
onaylamıştır.
Bu
İLİŞKİLİ DEĞİL
İLİŞKİLİ DEĞİL
Belirli becerileri
gerektiren
pozisyonlar
için(yüksek voltaj
ekipmanları) eğitimli
ve sertifikalı
3
Proje Tanıtım Dosyası
4
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-byCtry.cfm?lang=EN&CTYCHOICE=0660
5
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-byCtry.cfm?lang=EN&CTYCHOICE=0660
25
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
bağlamda proje her
hangi bir zorunlu
çalışma
içermemektedir.
6. Proje her hangi bir çocuk
işgücü içermemektedir.
İLİŞKİLİ DEĞİL
Türkiye ILO sözleşmesi
altındaki
İşyerindeki
Temel Prensipler ve
Haklar 138 (minimum
yaş) ve 182’yi (çocuk
işçiliğinin en kötü
durumu) imzalamıştır.6
Her hangi bir proje
sahasında çocuk işçi
olmayacaktır.
İLİŞKİLİ DEĞİL
Türkiye ILO sözleşmesi
altındaki
İşyerindeki
Temel Prensipler ve
Haklar
100
(Eşit
ücretlendirme) ve 111
(istihdamda ve işte
ayrımcılık) hükümlerini
imzalamıştır.7
7. Proje ırk, cinsiyet, din,
cinsel eğilim ve başka
nedenle her hangi bir
ayrımcılık gözetmez ve
buna iştirak etmez.
Proje ırk, cinsiyet, din,
cinsel eğilim ve başka
nedenle her hangi bir
ayrımcılık gözetmez ve
buna iştirak etmez.
personel
çalıştırılacak.
ZAYIF
ZAYIF
İLİŞKİLİ DEĞİL
İLİŞKİLİ DEĞİL
6
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-byCtry.cfm?lang=EN&CTYCHOICE=0660
7
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-byCtry.cfm?lang=EN&CTYCHOICE=0660
26
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
İLİŞKİLİ
8.Proje çalışanlarına
güvenli ve sağlıklı bir
çalışma ortamı sunmaktadır
ve çalışanlarını sağlıksız ve
güvensiz ortamlarda
çalışmaya maruz bırakmaz.
9. Proje çevresel konularda
önlem ve tedbirsel bir
yaklaşım
içindedir
ve
gereken tedbirleri ihlal
etmeyecektir.
8
iş Güvenliği
& Riski
kazalar.
Türkiye
ILO sözleşmesi
kongre 155
iş güvenliği
ve önlemler8
ZAYIF
Çevresel Koruma
İLİŞKİLİ DEĞİL
Proje
çevresel
konularda önlem ve
tedbirsel bir yaklaşım
içindedir.
ÇED
İLİŞKİLİ DEĞİL
gereksidir raporu ile bu
husus belirtilmiştir.
Ayrıca
proje
27.07.2003 tarihinde
Resmi
Gazetede
25181 numara ile
yayınlanarak yürürlüğe
Tüm çalışanlar iş
güvenliği ve sağlığı
eğitimlerini almak
zorunda olacaktır.
İlgili sağlık ve
güvenlik ekipmanları
dağıtılacaktır.
İLİŞKİLİ DEĞİL
http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/sozlesmeler.htm
27
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
giren Avrupa Peyzaj
Sözleşmesi’ne uygun
inşa edilecektir.
Bu sözleşmeye göre
tüm
inşaat
çalışmalarının bitimine
müteakip
inşaat
molozları
dolgu
malzemesi
olarak
kullanılacak
ve
gereken tüm yerler
yerel bitkilerle yeniden
yeşillendirilecektir.
İşletme süresi dolunca
tüm
ekipmanlar
sökülecek,
delikler
doldurularak yöresel
bitkilerle
ağaçlandırılacak
ve
gerekli
peyzaj
düzenlemesi
yapılacaktır.9
10. Proje aşağıda belirtilen;
a- yasal olarak korunan bresmi olarak korunması
önerilen c- yetkili kişilerce
yüksek derecede koruma
alanı olarak belirlenmiş dyerel
halk
tarafından
9
İLİŞKİLİ DEĞİL
Proje koruma veya SİT
alanı içinde değildir.
Lisans
verilme
aşamasında bu konu
değerlendirilmiştir.
İLİŞKİLİ DEĞİL
İLİŞKİLİ DEĞİL
MAVİ HES Proje Tanıtım Dosyası.
28
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
koruma
alanı
olarak
değerlendirilen
doğal
yerleşimlerin hiç birinin
değişimini ve bozulmasını
içermemektedir.
İLİŞKİLİ
a) Asıl olumsuz etki
inşaat aşamasındaki
ağaç kesimi olabilir
Yüksek
İLİŞKİLİ
b)
Su
seviyesi,
ırmaktaki minimum su
seviyesi
çevresel
hayatın korunması ve
devamını
sağlamak
için gereklidir.
Düşük
Önemli bir olumsuz
etki inşaat
aşamasındaki ağaç
kesimi olabilir.
Bu tür durumlarda
kesilen ağaçların
telafisi için proje
şirketi Çevre
bakanlığına kesilen
ağaç miktarı kadar
bir bedel yatırmakla
yükümlüdür.
Ayrıca ağaç kesimi
gelişigüzel değil
yetkililerin belirlemiş
olduğu şekilde
yapılacaktır.
İnşaat bitiminde ise
tüm çalışma alanları
yöreye özgü
bitkilerle yeniden
yeşillendirilecektir.
Bu konu ile ilgili tüm
lisanslar ırmak doğal
hayatının korunması
için su alma ve
bırakma
yapıları
arasında
yeterli
miktarda
suyun
bırakılmasını
zorunlu kılmaktadır.
Ayrıca
DSI
ile
imzalanan
su
kullanım anlaşması
su alma ve bırakma
29
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
yapıları arasındaki
su
miktarını
belirtmiştir ve bu
miktarı
zorunlu
kılmaktadır.
Irmak
doğal
hayatının devamını
sağlamak
için
gerekli olan bu
miktar
DSI
tarafından gözetilip
kontrol edilecektir.
Yolsuzluğun Önlenmesi
İLİŞKİLİ DEĞİL
Proje her hangi bir
yolsuzluğa
iştirak
içinde değildir.
Türkiye BM Yolsuzlukla
Mücadele
ve
11. Proje her hangi bir Anlaşmasını10
İLİŞKİLİ DEĞİL
yolsuzluğa iştirak içinde OECD Uluslar arası
Para
Transferinde
değildir.
Yabancı
Kamu
Çalışanlarının
Yolsuzluğa
Karışmasıyla Savaşma
sözleşmelerini
imzalamıştır.11
Projeyle ilişkili olan
önemli ek hususlar
Diğer
Proje ile ilişkisinin
belirtilmesi
İLİŞKİLİ
10
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
11
http://www.oecd.org/dataoecd/59/13/40272933.pdf
Projenin bu
kuralları ihlal
riskinin
değerlendirmesi
(düşük/orta/yükse
k)
Düşük
İLİŞKİLİ DEĞİL
Önleme yöntemleri
Yükleme havuzunun
30
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
İnsanların meraktan ya
da yüzme amacıyla
yükleme
havuzuna
girmeye
kalkmaları.
Tehlikeli olabilecek bir
durum.
Diğer
İnsanların
şalt
sahasına girmesi.
Düşük
etrafı tedbir amaçlı
tabelalar
ile
çevrilecek
ve
havuzun
etrafına
insanların girmesini
önlemek amacıyla
koruyucu teller ve
bariyerler
yapılacaktır.
Yetkisiz
kişilerin
girmesini
engellemek
amacıyla bahsedilen
yer koruyucu çitlerle
çevrilecek ve gerekli
levhalar
konulacaktır.
ii. Sürdürülebilir Kalkınma Matrisi
Gösterge
Gold
Standard
Sürdürülebilir
Kalkınma
Göstergeleri.
Önleme
Ölçütü
İlgili ise;
“ zarar
vermeme”
tablosundan
etkileri
giderme
önlemlerini
buraya
aktararak ‘–‘
puanlamayı
nötrleştiriniz.
Milenyum
Kalkınma
Hedefleri ile İlişiği
Bakınız
www.undp.org/mdg
ve
www.mdgmonitor.org
Göstergelerinizin
Yerel Milenyum
Kalkınma hedefleri
ile ilişkisini
tanımlayınız.
Seçilen
Parametreler ve
Açıklamalar
Ön
Puanlama
Proje Geliştiricisi
Tarafından
Tanımlanır.
Olumsuz
Etki:
Olumsuz
etkinin
tamamen
giderilmeme
durumunda
‘-‘ olarak
puanlandırın
.
Olumsuz
etkinin
tamamen
giderilmesi
planlanmış
ise veya
31
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
etkide bir
değişiklik
yoksa, ‘0’
olarak
puanlandırın
.
Olumlu etki
durumunda
‘+’
olarak
puanlandırın
.
Hedef 7a için
seçilen parametre
1.Kükürt Dioksit
(SO2)
emisyonu/MWh
Hava Kalitesi
Su kalitesi ve
miktarı
İlişkili değil.
İLİŞKİLİ DEĞİL
Milenyum
Kalkınma Hedefi
7: Çevresel
sürekliliğin
sağlanması.
Hedef 7a:
“Sürdürülebilir
kalkınma ilkelerini ülke
politikalarına ve
programlarına dâhil
etmek ve çevresel
kaynakların kaybını
önlemek”
Milenyum
Kalkınma Hedefi
7:
Çevresel
sürekliliğin
sağlanması.
2. Nitrojen Oksit
(NOx)/MWh,
Proje, So2 ve NOx
emisyonlarının
azaltımına katkıda
bulunacaktır.
+
Proje tarafından
üretilen
yenilenebilir
enerji, ulusal enerji
üretimindeki fosil
yakıt oranını
düşürecek,
böylelikle, müşterek
marjin şebeke
emisyon katsayısı
aşağıya
çekilecektir.
Hedef 7c için
seçilen parametre:
Su miktarı ve
temizliği
0
32
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Hedef 7c:
“2015 itibariyle sağlıklı
içme suyuna ve sağlık
hizmetlerine
ulaşamayan insanların
sayısını yarı yarıya
azaltmak.”
Toprak durumu
Milenyum
Kalkınma Hedefi
7:
Çevresel
sürekliliğin
sağlanması.
Hedef 7a:
İLİŞKİLİ DEĞİL “Sürdürülebilir kalkınma
ilkelerini ülke
politikalarına ve
programlarına dâhil
etmek ve çevresel
kaynakların kaybını
önlemek”
Proje her hangi bir
kimyasal
veya
zararlı atık üretmez
ortaya çıkarmaz.
Su
alma
ve
bırakma
yapıları
arasındaki
su
seviyesi
ırmak
doğal yaşamının
devamını sağlamak
için DSI tarafından
devamlı
kontrol
edilecek
ve
yetkililerce
belirlenen yeterli su
miktarı
sürekli
olarak
ırmağa
bırakılacaktır.
Hedef 7a için
seçilen parametre:
erozyon ve toprak
kaybı.
İnşaat başlamadan
önce gerekli jeolojik
çalışmalar
yapılacak
ve
tedbirler alınacaktır.
Önceki
duruma
kıyasla
toprak
durumunda
her
hangi bir değişiklik
beklenmemektedir.
0
Proje çalışmaları
herhangi
bir
kimyasal ve zararlı
atık üretmemekte
ve böylece toprağı
da
kirletmemektedir.
Erozyonu
ve
toprağın
suya
karışmasını
33
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Diğer kirleticiler
Biyolojik çeşitlilik
Proje inşaat ve
kazı atıklarının
bertaraf
edilmesi ve
depolanması
hususlarında
gereken
yönetmelik
uyarınca
hareket
edecektir.
Kazı
malzemeleri
Maçka
Belediyesinin
belirlemiş
olduğu yerde
depolanacak
olup ilgili
yönetmelik
uyarınca
gerçekleştirilec
ektir.13
Kazı
malzemelerinin
bir kısmı
peyzaj ya da
dolgu
malzemesi
olarak
kullanılacaktır.
İLİŞKİLİ DEĞİL
12
Fizibilite Raporu
13
Proje Tanıtım Dosyası s.112
önlemek için bir
peyzaj
planı
uygulanacaktır.12
Hedef 7a için
seçilen parametre:
1) İnşaat molozu
ve diğer atıkların
miktarı
2) Gürültü kirliliği.
Milenyum
Kalkınma Hedefi
7:
Çevresel
sürekliliğin
sağlanması.
Hedef 7a:
“Sürdürülebilir kalkınma
ilkelerini ülke
politikalarına ve
programlarına dâhil
etmek ve çevresel
kaynakların kaybını
önlemek”
Tüm atıklar ilgili
mevzuata
göre
toplanıp bertaraf
edilecektir.
İşletme esnasında
projenin her bir
gürültü
kirliliği
yaratması
beklenmemektedir.
0
Milenyum
Kalkınma Hedefi
7: Çevresel
sürekliliğin
sağlanması. Hedef 7b
“2010 itibariyle biyolojik
Hedef 7b için
seçilen parametre:
1) Proje
çalışmalarından
etkilenen ağaç
sayısı.
0
34
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
çeşitliliğin kaybını,
kayıpta önemli bir
oranda azaltmak.”
2) Balık geçidinin
inşası
Yeniden
ağaçlandırma için il
çevre orman
müdürlüğüne
kesilen ağaç
miktarı kadar bir
bedel ödenmesi
gerekmektedir.
Bu bedelin miktarı
müdürlük
tarafından
belirlenmektedir.
İnşaat
bittikten
sonra tüm çalışma
alanları
yerel
bitkiler
ile
yeşillendirilecek ve
balık
göçünün
devamını sağlamak
için balık geçidi
inşa edilecektir.
Tüm çalışanlar
iş güvenliği ile
ilgili
olarak
İstihdamın kalitesi eğitilmiştir.
Kazalara
karşın bir acil
eylem
planı
uygulanacaktır.
Milenyum
Kalkınma Hedefi
Amaç 1:
Aşırı açlığın ve fakirliğin
ortadan kaldırılması
Hedef 1b:
"Kadınlar ve genç
insanlar dâhil herkese
tam zamanlı ve üretici
ve uygun istihdam
sağlamak"
Hedef 1b için
seçilen parametre:
Eğitimlerin sayısı
Sağlıklı ve güvenli
bir
çalışma
atmosferi sağlamak
için, bu projelerde
çalışan
tüm
personel, güvenlik
standartları,
çalışma saati ve
koşulları ile ilgili
tüm mevcut yasa
ve düzenlemelerin
vermiş
olduğu
haklara tabidirler.
0
35
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Yoksulların
geçimi
Temiz ve düşük
maliyetli enerji
hizmetlerine
erişim
Vasıfsız personel
eğitilecektir.
Yüksek voltaj için
sertifikalı personel
alınacaktır.
Proje, yörede gelir
yaratılmasına
katkıda
Milenyum
bulunacaktır.
Kalkınma Hedefi
Yöre halkına
Amaç 1:
istihdamda öncelik
Aşırı açlığın ve fakirliğin verilecektir.
ortadan kaldırılması
Ayrıca proje sahibi
Hedef 1b:
ihtiyaçlara bağlı
İLİŞKİLİ DEĞİL "Kadınlar ve genç
olarak yöreye katkı
insanlar dâhil herkese
sağlayacak
tam zamanlı ve üretici
desteklerde de
ve uygun istihdam
bulunacaktır.
sağlamak"
Tüm bu ifade
edilenlere rağmen
projenin yoksulların
geçimine doğrudan
bir katkısı yoktur.
Hedef 7b-7.2 için
seçilen parametre:
Üretilen
elektrik
Milenyum
(MWh/y)
Kalkınma Hedefi
Proje
ulusal
7: Çevresel
şebekeye temiz ve
sürekliliğin
ulusal
enerji
sağlanması. Hedef 7b kaynağı ile katkıda
“2010 itibariyle biyolojik bulunacaktır.
çeşitliliğin kaybını,
İLİŞKİLİ DEĞİL
kayıpta önemli bir
Böylelikle fosil yakıt
oranda azaltmak.”
kullanımının ve dış
7.2 "CO2 emisyonları, kaynaklara
toplam, kişi başı ve
bağımlılığın
Gayrisafi yurtiçi
azaltılmasına katkı
sağlayacaktır.
hâsılada her $1 için"
Fakat
insanının
0
0
yöre
ucuz
36
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
enerji temininde her
hangi bir değişiklik
olmayacaktır.
İnsani ve
kurumsal
kapasite
Proje sahibi, yöre
halkının ihtiyaçları
doğrultusunda
şekillenecek bazı
sosyoekonomik
yardımlarda
bulunacaktır.
İLİŞKİLİ DEĞİL
Milenyum
Kalkınma Hedefi
Amaç 1:
Aşırı Yoksulluk ve
Açlığın Giderilmesi.
Hedef 1a:
“1990 ile 2010 arasında
günlük geliri 1 dolar altı
Nicel istihdam ve
İLİŞKİLİ DEĞİL
olan insan oranının
gelir üretimi
yarıya indirilmesi.”
Hedef 1b:
"Kadınlar ve genç
insanlar dâhil herkese
tam zamanlı ve üretici
ve uygun istihdam
sağlamak"
Ödemeler
dengesi ve
yatırım
İLİŞKİLİ DEĞİL
Milenyum
Kalkınma Hedefi
Amaç 8:
Kalkınma için küresel
bir ortaklık geliştirmek
Hedef 8d:
0
Fakat
proje
bölgenin insani ve
kurumsal
kapasitesine dolaylı
bir
katkı
sağlamayacaktır.
Hedef 1a için
seçilen parametre:
Proje ile elde edilen
hane halkı geliri.
Hedef 1b için
seçilen parametre:
İş sayısı
Proje sahibi inşaat
ve
işletme
esnasındaki
işçi
teminini
yöre
halkından yapmaya
öncelik verecektir.
Bunun
sonucu
olarak bölgedeki
istihdam oranı ve
gelir
temini
artacaktır.
+
Hedef 8d için
seçilen parametre:
Fosil yakıt ithalinin
azaltılmasından
kaynaklı olarak net
0
37
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Uzun vadede
borçlanmayı
sürdürülebilir yapmak
için ulusal ve uluslar
arası tedbirlerle
gelişmekte olan
ülkelerin borç
problemleri ile kapsamlı
bir şekilde uğraşmak
Teknoloji transferi
ve teknolojik
özgüven
döviz tasarrufu
Türkiye
ulusal
şebekesi
büyük
ölçüde ithal fosil
yakıtla
çalışan
termal
santrallerden
oluşmaktadır.
Proje
ödemeler
dengesine su gücü
ile enerji üreterek
katkıda
bulunmaktadır.
Fakat ulusal
elektrik üretimi ile
kıyaslandığında
projenin etkisi çok
az olmaktadır.
Hedef 8f
için
seçilen parametre:
Üretici
firma
tarafından verilecek
eğitim saatleri
Milenyum
Projenin
Kalkınma Hedefi
elektromekanik
Amaç 8:
teçhizatı
Kalkınma için küresel
yurtdışından ithal
bir ortaklık geliştirmek
İLİŞKİLİ DEĞİL
edilecektir
ve
Hedef 8f:
tedarikçi
firma
Özel sektör ile işbirliği
teknik personele
içinde yeni teknolojilerin
eğitim verecektir.
faydalarından
yararlanmak
Teknik personel
hidroelektrik santral
işletimi konusunda
teknik bilgiye sahip
olacaktır.
İLİŞKİLİ
DEĞİL
38
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Proje sahibinin sürdürülebilir kalkınma matrisi ile ilgili yorumları
D. 2.
Katılımcıların sürdürülebilir kalkınma matrisi
Gösterge
Gold
Standard
Sürdürülebilir
Kalkınma
Göstergeleri.
Hava Kalitesi
Su kalitesi ve
miktarı
Toprak durumu
Önleme
Ölçütü
İlgili ise;
“ zarar
vermeme”
tablosundan
etkileri
giderme
önlemlerini
buraya
aktararak ‘–‘
puanlamayı
nötrleştiriniz.
Milenyum
Kalkınma
Hedefleri ile İlişiği
Bakınız
www.undp.org/mdg
ve
www.mdgmonitor.org
Göstergelerinizin
Yerel Milenyum
Kalkınma hedefleri
ile ilişkisini
tanımlayınız.
Seçilen
Parametreler ve
Açıklamalar
Proje Geliştiricisi
Tarafından
Tanımlanır.
Ön Puanlama
Olumsuz Etki:
Olumsuz
etkinin
tamamen
giderilmeme
durumunda
‘-‘ olarak
puanlandırın.
Olumsuz
etkinin
tamamen
giderilmesi
planlanmış ise
veya
etkide bir
değişiklik
yoksa, ‘0’
olarak
puanlandırın.
Olumlu etki
durumunda ‘+’
olarak
puanlandırın.
+
0
0
Diğer kirleticiler
0
Biyolojik çeşitlilik
0
İstihdamın kalitesi
0
Yoksulların geçimi
0
Temiz ve düşük
0
39
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
maliyetli enerji
hizmetlerine
erişim
İnsani ve
kurumsal kapasite
Nicel istihdam ve
gelir üretimi
Ödemeler dengesi
ve yatırım
Teknoloji transferi
ve teknolojik
özgüven
0
+
0
+
Paydaşların sürdürülebilir kalınma matrisi ile ilgili yorumlar
Sürdürülebilir kalkınma anketi katılımcıların görüş ve talepleri doğrultusunda potansiyel parametreler
açıklanmıştır. Projenin potansiyel etkileri sunulmuştur.Sonuçlar anket içerisinde sunulmuştur.
Sürdürülebilir kalkınma anketi için herhangi bir olumsuz skor yapılmamıştır. İki anket genel olarak
tutarlılık göstermiştir.
D. 3.
Nihai Sürdürülebilir Kalkınma Matrisi
Gösterge
Gold
Standard
Sürdürülebilir
Kalkınma
Göstergeleri.
Önleme
Ölçütü
İlgili ise;
“ zarar
vermeme”
tablosundan
etkileri
giderme
önlemlerini
buraya
aktararak ‘–‘
puanlamayı
nötrleştiriniz.
Milenyum
Kalkınma
Hedefleri ile İlişiği
Bakınız
www.undp.org/mdg
ve
www.mdgmonitor.org
Göstergelerinizin
Yerel Milenyum
Kalkınma hedefleri
ile ilişkisini
tanımlayınız.
Seçilen
Parametreler ve
Açıklamalar
Ön Puanlama
Proje Geliştiricisi
Tarafından
Tanımlanır.
Olumsuz
Etki:
Olumsuz
etkinin
tamamen
giderilmeme
durumunda
‘-‘ olarak
puanlandırın.
Olumsuz
etkinin
tamamen
giderilmesi
40
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
planlanmış
ise veya
etkide bir
değişiklik
yoksa, ‘0’
olarak
puanlandırın.
Olumlu etki
durumunda
‘+’
olarak
puanlandırın.
Hedef 7a için
seçilen parametre:
1.Kükürt Dioksit
(SO2)
emisyonu/MWh
Hava Kalitesi
Su kalitesi ve
miktarı
İlişkili değil.
İLİŞKİLİ
DEĞİL
Milenyum
Kalkınma Hedefi
7: Çevresel
sürekliliğin
sağlanması.
Hedef 7a:
“Sürdürülebilir kalkınma
ilkelerini ülke
politikalarına ve
programlarına dâhil
etmek ve çevresel
kaynakların kaybını
önlemek”
Milenyum
Kalkınma Hedefi
7:
Çevresel
sürekliliğin
sağlanması.
Hedef 7c:
2. Nitrojen Oksit
(NOx)/MWh,
Proje, So2 ve NOx
emisyonlarının
azaltımına katkıda
bulunacaktır.
+
Proje tarafından
üretilen yenilenebilir
enerji, ulusal enerji
üretimindeki fosil
yakıt oranını
düşürecek,
böylelikle, müşterek
marjin şebeke
emisyon katsayısı
aşağıya
çekilecektir.
Hedef 7c için
seçilen parametre:
Su
miktarı
ve
temizliği
0
Proje her hangi bir
41
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
“2015 itibariyle sağlıklı
içme suyuna ve sağlık
hizmetlerine ulaşamayan
insanların sayısını yarı
yarıya azaltmak.”
Toprak durumu
İLİŞKİLİ
DEĞİL
Milenyum
Kalkınma Hedefi
7:
Çevresel
sürekliliğin
sağlanması.
Hedef 7a:
“Sürdürülebilir kalkınma
ilkelerini ülke
politikalarına ve
programlarına dâhil
etmek ve çevresel
kaynakların kaybını
önlemek”
kimyasal
veya
zararlı atık üretmez
ortaya çıkarmaz.
Su alma ve bırakma
yapıları arasındaki
su seviyesi ırmak
doğal
yaşamının
devamını sağlamak
için DSI tarafından
devamlı
kontrol
edilecek
ve
yetkililerce
belirlenen yeterli su
miktarı
sürekli
olarak
ırmağa
bırakılacaktır.
Hedef 7a için
seçilen parametre:
erozyon ve toprak
kaybı.
İnşaat başlamadan
Önce gerekli jeolojik
çalışmalar
yapılacak
ve
tedbirler alınacaktır.
Önceki
duruma
kıyasla
toprak
durumunda
her
hangi bir değişiklik
beklenmemektedir.
0
Proje çalışmaları
herhangi
bir
kimyasal ve zararlı
atık üretmemekte
ve böylece toprağı
da
kirletmemektedir.
Erozyonu
ve
toprağın
suya
karışmasını
önlemek için bir
peyzaj
planı
42
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
uygulanacaktır.
Diğer kirleticiler
Biyolojik
çeşitlilik
14
Proje inşaat
ve kazı
atıklarının
bertaraf
edilmesi ve
depolanması
hususlarında
gereken
yönetmelik
uyarınca
hareket
edecektir.
Kazı
malzemeleri
Maçka
Belediyesini
n belirlemiş
olduğu yerde
depolanacak
olup ilgili
yönetmelik
uyarınca
gerçekleştiril
ecektir.14
Kazı
malzemeleri
nin bir kısmı
peyzaj ya da
dolgu
malzemesi
olarak
kullanılacaktı
r.
İLİŞKİLİ
DEĞİL
Hedef 7a için
seçilen parametre:
1) İnşaat molozu
ve diğer atıkların
miktarı
2) Gürültü kirliliği.
Milenyum
Kalkınma Hedefi
7:
Çevresel
sürekliliğin
sağlanması.
Hedef 7a:
“Sürdürülebilir kalkınma
ilkelerini ülke
politikalarına ve
programlarına dâhil
etmek ve çevresel
kaynakların kaybını
önlemek”
Milenyum
Kalkınma Hedefi
7: Çevresel
sürekliliğin
sağlanması. Hedef 7b
“2010 itibariyle biyolojik
çeşitliliğin kaybını,
Tüm atıklar ilgili
mevzuata
göre
toplanıp
bertaraf
edilecektir.
İşletme esnasında
projenin her bir
gürültü
kirliliği
yaratması
beklenmemektedir.
Hedef
7b
için
seçilen parametre:
1) Proje
çalışmalarından
etkilenen ağaç
sayısı.
2) Balık geçidinin
0
0
Proje Tanıtım Dosyası p.112
43
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
kayıpta önemli bir
oranda azaltmak.”
inşası
Yeniden
ağaçlandırma için il
çevre orman
müdürlüğüne
kesilen ağaç miktarı
kadar bir bedel
ödenmesi
gerekmektedir.
Bu bedelin miktarı
müdürlük tarafından
belirlenmektedir.
İnşaat
bittikten
sonra tüm çalışma
alanları yerel bitkiler
ile yeşillendirilecek
ve balık göçünün
devamını sağlamak
için balık geçidi inşa
edilecektir.
Hedef 1b için
seçilen parametre:
Eğitimlerin sayısı
İstihdamın
kalitesi
Tüm
çalışanlar iş
güvenliği ile
ilgili olarak
eğitilmiştir.
Kazalara
karşın
bir
acil eylem
planı
uygulanacak
tır.
Milenyum
Kalkınma Hedefi
Amaç 1:
Aşırı açlığın ve fakirliğin
ortadan kaldırılması
Hedef 1b:
"Kadınlar
ve
genç
insanlar dâhil herkese
tam zamanlı ve üretici ve
uygun
istihdam
sağlamak"
Sağlıklı ve güvenli
bir
çalışma
atmosferi sağlamak
için, bu projelerde
çalışan
tüm
personel, güvenlik
standartları
ve
çalışma saati ve
koşulları ile ilgili tüm
mevcut yasa ve
düzenlemelerin
vermiş
olduğu
haklara tabidirler.
0
Vasıfsız personel
eğitilecektir. Yüksek
voltaj için sertifikalı
44
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Yoksulların
geçimi
İLİŞKİLİ
DEĞİL
Temiz ve düşük
maliyetli enerji
hizmetlerine
erişim
İLİŞKİLİ
DEĞİL
İnsani ve
kurumsal
İLİŞKİLİ
DEĞİL
personel
alınacaktır.
Proje, yörede gelir
yaratılmasına
katkıda
Milenyum
bulunacaktır.
Kalkınma Hedefi
Yöre halkına
Amaç 1:
istihdamda öncelik
Aşırı açlığın ve fakirliğin verilecektir.
ortadan kaldırılması
Ayrıca proje sahibi
Hedef 1b:
ihtiyaçlara bağlı
"Kadınlar ve genç
olarak yöreye katkı
insanlar dâhil herkese
sağlayacak
tam zamanlı ve üretici ve desteklerde de
uygun istihdam
bulunacaktır.
sağlamak"
Tüm bu ifade
edilenlere rağmen
projenin yoksulların
geçimine doğrudan
bir katkısı yoktur.
Hedef 7b-7.2 için
seçilen parametre:
Üretilen
elektrik
(MWh/y)
Milenyum
Proje
ulusal
Kalkınma Hedefi
şebekeye temiz ve
7: Çevresel
ulusal
enerji
sürekliliğin
kaynağı ile katkıda
sağlanması. Hedef 7b bulunacaktır.
“2010 itibariyle biyolojik
çeşitliliğin kaybını,
Böylelikle fosil yakıt
kayıpta önemli bir
kullanımının ve dış
oranda azaltmak.”
kaynaklara
7.2 "CO2 emisyonları, bağımlılığın
toplam, kişi başı ve
azaltılmasına katkı
Gayrisafi yurtiçi hâsılada sağlayacaktır.
Fakat
yöre
her $1 için"
insanının
ucuz
enerji temininde her
hangi bir değişiklik
olmayacaktır.
Proje sahibi, yöre
0
0
0
45
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
kapasite
Nicel istihdam
ve gelir üretimi
Ödemeler
dengesi ve
yatırım
halkının ihtiyaçları
doğrultusunda
şekillenecek bazı
sosyoekonomik
yardımlarda
bulunacaktır.
İLİŞKİLİ
DEĞİL
İLİŞKİLİ
DEĞİL
Milenyum
Kalkınma Hedefi
Amaç 1:
Aşırı Yoksulluk ve
Açlığın Giderilmesi.
Hedef 1a:
“1990 ile 2010 arasında
günlük geliri 1 dolar altı
olan insan oranının
yarıya indirilmesi.”
Hedef 1b:
"Kadınlar ve genç
insanlar dâhil herkese
tam zamanlı ve üretici ve
uygun istihdam
sağlamak"
Milenyum
Kalkınma Hedefi
Amaç 8:
Kalkınma için küresel bir
ortaklık geliştirmek
Hedef 8d:
Uzun vadede
borçlanmayı
sürdürülebilir yapmak
için ulusal ve uluslar
arası tedbirlerle
Fakat
proje
bölgenin insani ve
kurumsal
kapasitesine dolaylı
bir
katkı
sağlamayacaktır.
Hedef 1a için
seçilen parametre:
Proje ile elde edilen
hane halkı geliri.
Hedef 1b için
seçilen parametre:
İş sayısı
Proje sahibi inşaat
ve
işletme
esnasındaki
işçi
teminini
yöre
halkından yapmaya
öncelik verecektir.
Bunun
sonucu
olarak
bölgedeki
istihdam oranı ve
gelir
temini
artacaktır.
+
Hedef 8d için
seçilen parametre:
Fosil yakıt ithalinin
azaltılmasından
kaynaklı olarak net
döviz tasarrufu
0
Türkiye
ulusal
şebekesi
büyük
ölçüde ithal fosil
46
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
gelişmekte olan ülkelerin yakıtla
çalışan
borç problemleri ile
termal santrallerden
kapsamlı bir şekilde
oluşmaktadır.
uğraşmak
Proje
ödemeler
dengesine su gücü
ile enerji üreterek
katkıda
bulunmaktadır.
Fakat ulusal elektrik
üretimi ile
kıyaslandığında
projenin etkisi çok
az olmaktadır.
Teknoloji
transferi ve
teknolojik
özgüven
İLİŞKİLİ
DEĞİL
Milenyum
Kalkınma Hedefi
Amaç 8:
Kalkınma için küresel bir
ortaklık geliştirmek
Hedef 8f:
Özel sektör ile işbirliği
içinde yeni teknolojilerin
faydalarından
yararlanmak
Hedef
8f
için
seçilen parametre:
Üretici
firma
tarafından verilecek
eğitim saatleri
Projenin
elektromekanik
teçhizatı
yurtdışından ithal
edilecektir
ve
tedarikçi
firma
teknik
personele
eğitim verecektir.
+
Teknik personel
hidroelektrik santral
işletimi konusunda
teknik bilgiye sahip
olacaktır.
Gerekçeleme seçenekleri, bilgi kaynakları ve kaynakların belirtilmesi
Puanlamaya bakılmaksızın her bir gösterge için açıklama paragrafı ve kaynak belirtilmesi
gerekmektedir.
Hava Kalitesi
Türkiye elektrik üretiminin yarısından fazlası termal
47
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
kaynaklardan elde edilmekte ve bunun gelecek dönemlerde
de bu şekilde devem edeceği TEİAŞ15 tarafından
belirtilmektedir.
Türkiye’deki enerji sektörünün büyümesine ve elektrik
üretiminin artmasına paralel olarak ayrıca termal santrallerin
gelecekte de yoğun bir şekilde ver olacağından dolayı zararlı
gazların emisyonu artacaktır.
Avrupa Çevre Ajansına göre Türkiye’nin SO2 (kükürt dioksit)
emisyonu 1990 ile 2007 arasında %20 oranında artmış16
buna karşın birçok Avrupa ülkesi ise düşüş kaydetmiştir.
Bununla beraber Türkiye’nin NOx (nitrojen oksit) emisyonu
ise birçok ülkenin aksine %85’lik bir artış göstermiştir.17
Önerilen proje temiz ve sürdürülebilir enerji üreterek söz
konusu bu gazların emisyonunun azaltımına katkıda
bulunacaktır. Bu nedenle bu gösterge + olarak puanlanmıştır.
Su kalitesi ve miktarı
15
Paydaşlar tesisin çalışması sırasında nehir üzerindeki su
seviyesi yeterli olup olmayacağı endişesi taşıyorlardı. Ancak
onlara nehrin ekolojik yaşamı korunacağı söylendi . İlgili
düzenlemeye göre, proje regülatör ile santral arasındaki son
on yılın ortalama su akışı % 10 ayrılmak zorunda. 0,165 m³/s
debideki su yatağa bırakılmıştır.18
Bu nedenle, nehir ekosistemi zarar görmemesi için suyun
alındığı ve bırakıldığı noktalar arasındaki su yeterli miktarda
olacaktır. Öte yandan, bu seviyeyi düzenli olarak regülatör
Kuyruksusunda bulunan su gözlem göstergeleri tarafından
DSİ tarafından izlenecektir.
Suyun az olduğu yaz aylarında hes çalışmayacaktır. Atık su
kirliliğini önlemek için gerekli önlemler alınacak nehre
herhangi bir atık su sızıntısı önlenecektir. Turbinlenen su
miktarında bir değişiklik olmayacaktır.
Balık göçünü sağlamak için balık geçidi inşa edilecektir.
Tüm inşaat işleri Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun
olarak yürütülecektir.
http://www.teias.gov.tr/projeksiyon/KAPASITEPROJEKSIYONU2009.pdf (sayfa: 32, 38)
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea-32-sulphur-dioxide-so2-emissions/eea-32-sulphur-dioxideso2
16
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea-32-nitrogen-oxides-nox-emissions/eea-32-nitrogen-oxidesnox
17
18
Fizibilite Bölüm 4.4
48
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Toprak durumu
Alınacak tüm önlemler su kalitesi ve miktarı için bu gösterge
0 olarak puanlanır.
Tüm inşaat çalışmaları ilgili yönetmelikler uyarınca
yapılacaktır.
Tüm kazı ve inşaat malzeme ve atıkları uygun bir şekilde
depolanacaktır ya da geri kazanılacaktır.19
Proje “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği” uyarınca inşa edilecektir.20
Atık yağlar depolanıp uygun biçimde bertaraf edilecektir.21
Bu nedenlerle bu gösterge 0 olarak puanlanmıştır.
Diğer kirleticiler
Biyolojik çeşitlilik
Proje çevresel konularda tedbirsel bir yaklaşım
sergilemektedir. İnşaat atıkları uygun bir şekilde depolanıp
ilgili yönetmeliğe göre bertaraf edilecektir. Gereken
durumlarda inşaat ve kazı atıkları dolgu maddesi ya da
peyzaj malzemesi olarak kullanılacaktır.
Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar22 sonucu
inşaat araçları ve ekipmanları tarafından yayılacak ses
düzeyinin ilgili bakanlıkça belirlenen düzeyin altında olacağı
tespit edilmiştir.
Ayrıca bu hususta gereken tedbirler alınacaktır.23
Türbinler kapalı bir ortamda olacağından ve en yakın
yerleşim biriminin santral binasına 480 metre24 uzaklıkta
olacağından dolayı işletme esnasında gürültü kirliliği
beklenmemektedir.
Bu nedenle bu gösterge 0 olarak puanlanmıştır.
Proje sahipleri tarafından ağaç kesiminin telafisi için ilgili
bakanlığa belirli bir miktarda bedel ödenmesi gerekmekte ve
bakanlık da uygun gördüğü başka bir alanda bu miktarda
ağaçlandırma yapmaktadır.
19
Fizibilite Bölüm 7
20
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21791.html
21
Proje Tanıtım Dosyası
22
Proje Tanıtım Dosyası
23
Proje Tanıtım Dosyası
24
Proje Tanıtım Dosyası
49
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Tüm inşaat çalışmaları sona erdikten sonra bir peyzaj planı
uygulanacak olup gereken alanlar yerel bitkilerle
yeşillendirilecektir.25
Irmak doğal hayatının devamını sağlamak için ırmağın susuz
kalmasına müsaade edilmeyecek ve minimum su oranı
daima dereye bırakılacaktır.
Balık göçü için balık geçidi inşa edilecektir.26
Bu gösterge 0 olarak puanlanmıştır.
İstihdam Kalitesi
İnşaat ve işletme esnasında personel iş sağlığı ve güvenliği
yönetmeliğine uygun olarak eğitim verilecektir.
Gerekli sağlık ve güvenlik ekipmanları projenin inşaat ve
işletme aşamalarında çalışanlara dağıtılacak.
Bu gösterge 0 olarak puanlanmıştır.
Yoksulların geçimi
Temiz ve düşük maliyetli enerji
hizmetlerine erişim
İnsani ve kurumsal kapasite
25
Proje Tanıtım Dosyası
26
DSİ su kullanım anlaşması
27
Fizibilite Raporu
28
İnşaat ve işletme esnasında proje istihdam olanakları
yaratacak ve bölge insanına gelir olanağı sağlayacaktır.
Ayrıca ihtiyaçları doğrultusunda proje sahibi yöreye maddi
destekte bulunacaktır. Fakat proje sonucunda yoksulların
geçiminde önemli bir değişiklik olmayacaktır. Bu nedenle bu
gösterge 0 olarak puanlanmıştır.
Gökböğet Projesinde öngörülen yıllık yaklaşık 11.55 GWh27
elektrik üretimi 239,496 GWh28 olan yıllık toplam Türkiye
üretimi ile kıyaslandığında çok küçük bir pay teşkil
etmektedir. Buna ek olarak üretilen tüm elektrik şebekeye
verilecek olup yerel düzeyde enerji hizmetlerine erişimde bir
değişiklik olmayacaktır. Bu nedenle bu gösterge 0 olarak
puanlanmıştır.
Proje sahibi halk ihtiyaçlarına bağlı olarak karar verecektir.
Sosyoekonomik bir takım projeler uygulayacak. Ancak,
projenin başlangıca göre bölgede insan ve kurumsal
kapasitenin üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Bu
http://www.teias.gov.tr/TürkiyeElektrikİstatistikleri/istatistik2012/kgucunkullanım(14-22)/14.xls
50
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
nedenle bu gösterge 0 olarak puanlanır.
Nicel istihdam ve gelir üretimi
Ödemeler dengesi ve yatırım
Teknoloji transferi ve teknolojik
özgüven
29
İnşaat İnşaat sırasında yaklaşık 10 kişi istihdam edilecektir.
İşletme esnasında ise yaklaşık 2 veya 4 kişi istihdam
edilecektir.Her iki safhada da belirli bir eğitimden
geçeceklerdir. Bu nedenle bu gösterge + olarak
puanlanmıştır.
Türkiye ulusal şebekesi çoğunlukla ithal yakıtla çalışan
termal santrallerden oluşmaktadır.29
İthal edilen fosil yakıtlarla elektrik üretimini azaltarak
yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretilmesi sonucu proje
döviz kaybını engelleyecektir. Bu durumun ödemeler
dengesine olumlu bir katkı sağlaması beklenmektedir.
Fakat Türkiye ulusal şebekesinin üretim değerleri göz önüne
alındığı zaman projenin katkısı çok az seviyede olacaktır. Bu
nedenle bu gösterge 0 olarak puanlanmıştır.
Elektromekanik donanım tedarikçisi firma işletme
başlamadan santralde çalışacak görevlilere eğitim verecektir.
Yerel
teknikerlerin
teknolojik
bilgisinin
artması
beklenmektedir bu nedenle bu gösterge + olarak
puanlanmıştır.
http://www.teias.gov.tr/TürkiyeElektrikİstatistikleri/istatistik2012/kguc(1-13)/2.xls
51
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
BÖLÜM E.
E. 1.
SÜRDÜRÜLEBİLİR GÖZLEM PLANININ TAKİBİ
Sürdürülebilir İzleme Planı Tartışma
Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin takibi GS pasaport içerisinde tanımlanmış olacaktır.
Paydaşlardan izleme planı içerisine alınacak hiçbir öneri veya yorum gelmedi.
Paydaşlar projeyi destekledi ve herhangi bir endişeleri olmadı.
Proje ve lokal sürdürülebilir göstergeleri birbirleri ile uyumludur.
İzlenmesi Planlanan Parametreler
İnşaat hafriyatının ve molazların uygun bertarafı
Atık nertarafı
Katı ve diğer sıvı atıkların bertarafı
İstihdam edilecek personelin İş sağlık ve güvenlik eğitimleri
İnşaat ve işletme aşamalarında istihdama katkılar
Kullanılacak yolların yenilenmesi
E. 2.
Şikâyet Mekanizmasının Kurulması
Gerekçe
Öneri ve Şikayet defteri
Telefon
İnternet adresleri
Yöntem Seçimi (Bilinen tüm
ayrıntılar, defterin
yeri,telefon
numaraları,arabulucular vb.)
Aşağıgökdere Köy
Muhtarlığına bırakılacak.
Proje Sahibi:
+90 248 325 2777
SY ENERJİ
Kolay erişim
Alternatif yöntem
Proje sahibi:
Alternatif yöntem
[email protected]
Proje geliştiricisi
[email protected]
Gold Standard Bölge Müdürü
[email protected]
52
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Bağımsız arabulucu
(optional)
-
-
53
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
BÖLÜM F.
PAYDAŞLAR GERİBİLDİRİM SÜRECİNİN TANIMI
Paydaşlar geri bildirim süreci GS tarafından lokal paydaşlar toplantı inceleme yorumlarını aldıktan
sonra başlayacaktır. Paydaşlar geri bildirim toplantısı fiziksel bir toplantı olarak planlanmaktadır.
Davetiye listesinde yer alan ve toplantıya katılanlar da geri bildirim toplantısına davet edilecektir. GS
da geri bildirim toplantısından haberdar edilecektir. SUEN sitesinden de (www.suenltd.com) kamu
ile paylaşılacaktır.
Lokal paydaşlar şikâyet ve önerilerini köy muhtarlığında bulunacak olan şikayet ve öneri defterine
geribildirim mahiyetinde bildirimini yapacak.
54
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
EK 1.
ORIGINAL KATILIMCI LİSTELERİ
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
EK 2.
ORİJİNAL DEĞERLENDİRME FORMLARI
56
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
57
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
58
Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report
Download

İÇİNDEKİLER A. Proje Tanıtımı 1. Proje Başlığı 2. Projenin Gold