01Aralık05Aralık2014
İSVİÇREALTIN'A''HAYIR''DEDİ!!!
Geçtiğimizhaftayaşananekonomikolaylarıdeğerlendirmedenönceİsviçre'debugünyapılanAltınreferandurmunadeğinmek
isterim. İsviçre'deki Altın Referandumunda sandıklar kapandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre 'Hayır' oyları %78
düzeyindeyken,'Evet'oylarıise%22'dekaldı.Bildiğinizgibieğer'Evet'oyları%50'yigeçseydiİsviçreMerkezBankasıSNB
önümüzdeki5yıldayaklaşık1600tonAltınalmakzorundakalacak,budurumdaAltıntalebiniarttıracaktı.Resmisonuçların
akşam saatlerinde belli olacağı referandumun bu şekilde sonuçlanması Altın fiyatlarında gece açılışta negatif hareketlilik
getirebilir.Cumagünüyazdığımızraporumuzdabelirttiğimizgibiaşağıyönlüveboşlukluaçılışsözkonusuolabilir.
GlobalbazdaveriakışınınyoğunolduğufakatABDtarfındaşükrangünüsebebiylepiyasalarınbirbuçukgünkapalıolduğu
birhaftayıgeridebıraktık.ABDtarafındanaçıklananverilerebaktığımızdaHizmetPMIverisininbeklentialtındaaçıklandığını
gördük. Hiç kuşkusuz haftanın ABD tarafından açıklanan en önemli verisi ilk tahminin üzerinde açıklanan 2014 üçüncü
çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla(GSYİH) verisiydi. Tüketici Güven Endeksi ise oldukça beklenti altında kalarak yatırımcıları
şaşırttı. Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri de bir önceki ayın ve beklentinin aşağısında kaldı. Konut verileri ise beklentileri
karşılayamadı.
Avrupa tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda haftanın ilk önemli verisi, beklentilerin üzerinde
gerçekleşen kasım ayına ait Alman İFO İş Ortamı Endeksi oldu. Euro Bölgesi’nin lokomotif ekonomisi olan Almanya’da
büyüme oranları beklendiği gibi geldi. Almanya’da takip ettiğimiz diğer bir önemli veri ise beklentilerin altında olumlu gelen
Almanyaİstihdamverilerioldu.HaftanınsongünüizlediğimizEuroBölgesiTÜFEveİşsizlikOranlarıisebeklentilerdüzeyinde
geldi. Avrupa’nın bir diğer önemli ekonomisi İngiltere’den açıklanan Mortgage Onayları ve Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise
beklentilerikarşılayamadı.
Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde Asya Piyasaları’na, Çin Merkez Bankası’nın sürpriz bir kararla gerçekleştirdiği faiz
indirimiveJaponyaMerkezBankası’nınekonomiyeolanteşviklerindevamedeceğiyönündeaçıklamasınınpozitifetkilerinin
devamettiğigözlendi.Avustralyaekonomisindenaçıklananverilerebaktığımızdatamamlanmışinşaatlarındüzeyinigösteren
veribeklentilerinaltındakaldığını,HIAYeniKonutSatışlarınıngeçenayınüzerindegeldiğini,ÖzelYeniSermeyeHarcalarının
ise beklentilerin çok üzerinde geldiğini gördük. Japonya tarafından açıklanan verilere baktığımızda Hane Halkı
Harcamalarınınbeklentialtındadaraldığını,TokyoTüfe’ninbeklentiüzerindegeldiğini,SanayiÜretimiverisininisebeklentiden
iyigeldiğinigördük.
TürkiyetarafındangeçtiğimizhaftaaçıklananverilerebaktığımızdaKapasiteKullanımOranınınveİmalatGüvenEndeksinin
düştüğünü, Tüketici Güven Endeksinde de düşüşün devam ettiğini gördük. Dış Ticaret Açığının ise azalmaya devam ettiği
ortayakonulurken,OECD’ninTürkiye’nin2015büyümebeklentisiniaşağıçektiğiniizledik.
01Aralık05Aralık2014
ABD
Haftalık bazda ABD tarafından açıklanan verilere baktığımızda hafta ortasında ekonomik
verilerin ve gelişmelerin arttığını gördük.. ABD piyasaları açısından kritik öneme sahip olan
verilerin ilki beklenti altında açıklanan Hizmetler PMI Endeksi’yi. Kasım ayı için öncü niteliği
taşıyanveri,beklentilerinaltındagelerek56.3düzeyindekaldı.Beklenti,biröncekiayileaynı
olan57.1seviyesiydi.ŞükranGünü(ThanksgvingDay)sebebiylePerşembeveCumagünleri
ABDtarafındaveriaçıklanmazken,piyasalardabirçokCFDkontratlarındaerkenkapanışlar
meydanageldi.
S&P
DOW
%0,20
2067,56
%0,10
17828,24
NASDAQ %1,67
Hiç kuşkusuz haftanın ABD tarafından açıklanan en önemli verisi ilk tahminin üzerinde
açıklanan 2014 üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla(GSYİH) verisiydi. Geçtiğimiz ay
4791,63
açıklananöncüüçüncüçeyrekbüyümeoranı%3.5düzeyindeydi.Ancakrevizeolanbuikinci
tahmninde%3.9artışortayakondu.AynıandaaçıklanançeyreklikGSYİHFiyatEndeksidebeklentiüzerinde%1.4oranında
açıklandı.BüyümerakamlarınınbeklentiüzerindegelmesiDolarbacaklıparitelerdedeğerkazancıyönündekısa süreli etki
yaratsa da bu hareketliliğin çok da kalıcı olamadığı gördük. Tüketici Güven Endeksi ise oldukça beklenti altında kalarak
yatırımcıları şaşırttı. 95.9 olan beklentinin oldukça gerisinde kalan veri, 88.7 seviyesinde açıklandı ve bir önceki ayın da
altındakaldı.GüvenendeksininolumsuzgelmesiileberaberABDDoları’nın,büyümeverisisırasındakideğerkazancınıgeri
verdiğigörüldü.
Çarşambagününebaktığımızdaekonominincanlılığıbakımındanbizeufukyaratanverilerinolduğunugörüyoruz.İlkolarak
taşımacılıkmaliyetlerinineklenmediğiÇekirdekDayanıklıMalSiparişi’niinceleyelim.Biröncekiayınvebeklentininaşağısında
kaldığıgörülenverinin%0.9oranındadaraldığınıgörüyoruz.KısıtlamanınyapılmadığıMalSiparişleri’ndeise%0.4oranında
beklentiüzerindekiartışınolduğunugörmekteyiz.ÇekirdekKişiselTüketimHarcamaları’nınbeklentideniyigeldiğigörülüyor.
Aylıkbazda%0.2olurken,yıllıkbazdada%1.6seviyesindeaçıklandı.
01Aralık05Aralık2014
ABD
Ekonominin can damarı niteliğine olan konut sektöründen 1. El Konut verileri takip edildi. Beklentileri hemen hemen
karşıladığıgörülenyenikonutsatışları,458.000adetolarakaçıklandıvebiröncekiayagöre%0.7oranındaartışgösterdi.Bir
diğer konut verisi ise, Bekleyen Konut Satışları’ydı. Beklentileri karılayamadığı görülen bu veride %1.1 oranında daralma
görüldüverakamsalolarakbaktığımızdada104.100adetseviyesinegeriledi.ABDaçısındangününvehaftanınsonönemli
verisiMichiganTüketiciGüvenEndeksioldu.Geçtiğimizaysonzamanlarınenyüksekseviyesindeaçıklanmışolanendekste,
buayhafifgerilemegörüldüvebeklentilerikarşılayamarak88.8düzeyindeaçıklandı.AncakABDadınakritiksayılabilecek
KasımayınaaitMichiganEnflasyonBeklentisi,biröncekiayagöreazdaolsaartışgöstererek%2.8seviyesineyükseldi.
Amerika kıtasının bir diğer önemli ekonomisi olan Kanada tarafına bakacak olursak, haftanın en önemli verisi beklentide
açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla(GDP) verisi oldu. Yıllık bazlı baktığımıza, geçtiğimiz ayın üçüncü çeyreğine göre artış
gerçekleşmesede,verininbeklentidegelmesipiyasalardapozitifyöndebiretkiyarattı.
01Aralık05Aralık2014
AVRUPA
Avrupatarafındangeçtiğimizhaftaaçıklananverilerebaktığımızdahaftanınilkönemliverisi,
beklentilerinüzerindegerçekleşenkasımayınaaitAlmanİFOİşOrtamıEndeksioldu.İmalat,
inşaat, perakende satış ve sonraki altı ay için kendi tahminlerine göre firmaların durumunu
belirleyen Endeks, 104,7 seviyesinde gerçekleşti. Beklentiler 103.0 düzeyinde açıklanacağı
yönündeydi.
EuroBölgesi’ninlokomotifekonomisiolanAlmanya’dabüyümeoranlarıbeklendiğigibigeldi.
ÜçüncüçeyreğeaitGDP%0.1düzeyinde,yıllıkbazdaGDPise%1.2seviyesindegerçekleşti.
Ekonomi tarafından üretilen tüm malların ve hizmetlerin toplam değerini belirleyen veri bir
öncekiayda,çeyreklikbazda%0.1düzeyindeyıllıkbazdaise%1.2seviyesindeaçıklanmıştı.
DAX
FTSE
CAC40
%2,55
9980,85
%0,42
6722,62
%0,99
4390,18
Almanya’datakipettiğimizdiğerbirönemliveriisebeklentilerinaltındaolumlugelenAlmanya
İstihdamverilerioldu.Almanİşsizlikdeğişiminde14.000kişiazalmaolurkenİşsizlikOranıise%6.6seviyesindegerçekleşti.
İşsizlikDeğişiminde1.000kişiazalmabeklenirkenİşsizlikOranı’nın%6.7düzeyindegelmesibekleniyordu.
HaftanınsongünüizlediğimizEuroBölgesiTÜFEveİşsizlikOranlarıisebeklentilerdüzeyindegeldi.Malvehizmetlerdekifiyat
değişiminigösterenTÜFE%.3.0seviyesindeÇekirdekTÜFEise%0.7düzeyindegerçekleşti.İşsizlikveaktifişaramasıolan
kişilerintoplamçalışanlariçerisindekiyüzdesinigösterenİşsizlikOranıise%11.5seviyesindegeldi.
Hafta boyunca açıklamalarını takip ettiğimiz Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Draghi Helsinki’de yaptığı konuşmada,
ECB’nin mevcut teşvik tedbirlerinin somut faydalar sağladığına ilişkin halihazırda işaretlere sahip olduğunu, ancak olumlu
etkilerin tam olarak somutlaşması için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Draghi, ancak çok uzun süreli düşük enflasyon
dönemine ilişkin riskler için ilave çözüm gerekli olursa, Yönetim Konseyi, yetkisi dahilinde ek olağan dışı enstrümanlar
kullanmataahhüdükonusundagörüşbirliğiiçindededi.
01Aralık05Aralık2014
AVRUPA
Avrupa’nın bir diğer önemli ekonomisi İngiltere’de Mortgage Onayları ve Ulusal Konut Fiyat Endeksi beklentileri
karşılayamadı. Mortgage Onayları 37.1 bin düzeyinde, Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise aylık bazda %0.3 yıllık bazda %8.5
seviyesindegerçekleşti.İngilterebüyümeoranlarıbeklentilerleparalelçeyreklikbazdaGDP%0.7düzeyindeyıllıkbazdaGDP
ise%3.0seviyesindegeldi.
01Aralık05Aralık2014
ASYA
GeçtiğimizhaftanınilkişlemgünündeAsyaPiyasaları’na,ÇinMerkezBankası’nınsürprizbir
kararla gerçekleştirdiği faiz indirimi ve Japonya Merkez Bankası’nın ekonomiye olan
teşviklerin devam edeceği yönünde açıklamasının pozitif etkilerinin devam ettiği gözlendi.
Haftanın önemli gelişmesi Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda’nın enflasyon
hedeflerine ulaşılması için gerektiğinde yeni adımlar atabileceğinin açıklamasıydı.
Avustralya’danisetamamlanmışinşaatlarındüzeyinigösterenveribeklentilerinaltındakaldı.
Beklentinin%1,7azalışyönündeolduğuverideaçıklanan%2,2azalışşeklindegerçekleşti.
YineAvustralya’dantakipedilenverilerarasındaolanHIAyenievsatışları%3,0seviyesinde.
Özel Yeni Sermeye Harcalarının ise beklentilerin çok üzerinde %0,2 seviyesindeydi. Veride
beklenti %1,7 azalış olacağı yönündeydi. Özel sektör kredisi’de beklentileri aşarak %0,6
açıklandı.Beklenti%0,5geleceğiyönündeydi.
Nikkei
%0,59
17460
HangSeng %2,35
23987
Shangai
%7,88
2682,84
Japonyatarafınabaktığımızda;haftanınöneçıkangelişmesiJaponyaMerkezBankasıBaşkanıKuroda’nınaçıklamalarıoldu.
Kuroda, enflasyon hedefine ulaşmak için gerektiğinde yeni adımlar atılabileceğinin ifadesinde bulunurken ayrıca iş
dünyasına,gereğindenfazlalikitidestoğuyapmanınmaliyetlihalegeleceğiuyarısındabulundu.Haftanınsonişlemgününde
Japonya’dan açıklanan veriler Yen’de değer kayıplarına neden oldu. Beklentinin %4.8 azalış yönünde olduğu Hane Halkı
Harcamalarıbeklentininüzerinde%4.0azalışşeklindeaçıklandı.UlusalÇekirdekTÜFEbeklentiyeparalel%2.9düzeyinde
açıklandı.TokyoÇekirdekCPIisebeklentininüzerindeydi.Beklentinin%2.3seviyesindeolduğuveri%2.4düzeyindegeldi.
SanayiÜretimin’deisebeklenti%0.4azalışolacağıyönündeydi.Açıklananbeklentininüzerinde%0.2düzeyindegerçekleşti.
PerakendeSatışlarisebeklentilerikarşılayamadı.Beklentinin%1.5şeklindeolduğuveri%1.4düzeyindeaçıklandı.
Yeni Zelanda’da öne çıkan verilerin başında çeyreklik bazda açıklanan Enflasyon Beklentileri vardı. Ağustos ayında %2.2
düzeyinde açıklanan veri Kasım ayında %2.1 seviyesindeydi. Aylık bazda açıklanan Ticaret Dengesi ise beklentiden kötü
geldi.Beklentinin645MilyonYeniZelandaDolarıaçıkolduğuyönündeolanveridegerçekleşme908MilyonYeniZelanda
Dolarıolarakgerçekleşti.
01Aralık05Aralık2014
TÜRKİYE
Türkiye’dengelenveritrafiğinebaktığımızdasakinbirhaftageçirdiğimizisöyleyebiliriz.Haftanınilkişlemgünündeaçıklanan
ilk veri geçtiğimiz ayın altında kalan Kapasite Kullanım Oranı oldu. %74.5 olarak açıklandığını izlediğimiz Türkiye Kapasite
KullanımOranıgeçtiğimizdönem%74.9düzeyindeydi.İmalatSanayigenelindekapasitekullanımoranıKasımayında,geçen
yılınaynıayınagöre0.5puanazalarak%74.5seviyesindegerçekleşti.MerkezBankası'ndanyapılanaçıklamayagöre,İmalat
sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya 0.1 puan azalarak %74.0 oldu.
DiğergelenveriiseKasımayındabiröncekiayagöreazalanTürkiyeİmalatGüvenEndeksioldu.Kasımayındabirönceki
aya göre 4.2 puan azalarak 102.7 olarak açıklandığını gördüğümüz verinin uzun zamandır bu kadar düşük seviyede
olmadığınıdaayrıcabelirtelim.PerşembegünüiseTÜİKveTürkiyeCumhuriyetiMerkezBankasıişbirliğiileyürütülentüketici
eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güveni Endeksi’nin bir önceki aya göre %2.4 azalarak 68.7 düzeyinde
açıklandığınıgördük.AyrıcaGenelEkonomikDurumBeklentisiEndeksi’nin%0.9düşerekgeçenay91.3olanendeksin90.5
olarakaçıklandığınıgörüyoruz.Budurumdagenelekonomikdurumundahaiyiolacağıyönündebeklentisiolantüketicilerinbir
öncekiayagöreazaldığınıanlamışoluyoruz.HaftanınsonişlemgünündeTürkiyetarafındangelensonverininiseEkimayı
Ticaret Dengesi verisi olduğunu görmekteyiz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
oluşturulan açıklanan verilere göre ihracat ekimde, geçen yılın aynı ayına göre %7,3 artarak 12 milyar 933 milyon dolara
yükseldi. Aynı dönemde ithalatın ise %1,5 azalarak 19 milyar 185 milyon dolar olduğunu görmekteyiz. Açıklanan verilere
istinadendışticaretaçığınınise%15,8azalarak6milyar252milyondolaragerilediğinigördük.İyigelendışticaretaçığıve
OPEC'in kararı sonrasında petrol fiyatlarındaki düşüşün devam edeceği ve bu durumun cari açık üzerinde olumlu etkileri
olacağıdüşüncesiyleBorsaİstanbul’dayükselişeğilimigörüldü.
Hafta içinde Türkiye adına gelen açıklamalara bakacak olursak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun yapmış olduğun açıklamada Türkiye’nin son altı yılda yerinde saydığının ve bunun nedeninin de reform
yapılmaması olduğunu belirttiğini görüyoruz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nden (OECD) yapılan açıklamada ise
Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin %2.8’den %3’e çıkarıldığı görüldü. Önümüzdeki yıl için ise büyüme beklentisinin
%4’ten%3.2’yeçekildiğiaçıklandı.OECD,parapolitikasınınyenidengüvenirliliğikazanmasıgerektiğini,bununiçinşeffaflığın
arttırılması gerektiğini belirtirken, Türkiye enflasyon oranının OECD ülkeleri arasında enflasyon oranının en yüksek ülke
olduğu, Türkiye’nin işsizlik oranında ise sekizinci ülke olduğu belirtildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin yaptığı
konuşmada, Türkiye’nin ihracata dayalı büyümeyi başardığını ve milli gelirin birkaç sene içerisinde 12 bin 750 dolara
ulaşacağınıbelirtti.
01Aralık05Aralık2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesi gününe 02:30’da Avustralya’dan açıklanacak Şirket Karlılıkları verisi ile başlayacağız. 03:00’de açıklanacak Çin
İmalatPMIve03:30’dagelecekÇinHSBCİmalatPMIverileriiseAsyatarafındandikkatletakipedilmesigerekenenönemli
veriler. 10:55’te gelecek Almanya Kasım ayı İmalat PMI verisinin ardından 11:00’de açıklanacak Euro Bölgesi İmalat PMI
verisi izlenecek. 11:30’da ise İngiltere İmalat PMI, 17:00’de ABD ISM İmalat PMI verileri ön plana çıkacak. 19:15’te FOMC
üyesiDudley’nin20:00’deiseFOMCüyesiFischer’ınkonuşmalarıpiyasalardakioynaklığıarttırabilir.
Salı günü 02:30’da Avustralya’dan gelecek Konut İzinleri ve Cari Denge verileri ile güne merhaba diyeceğiz. 05:30’da ise
Avutralya Merkez Bankası RBA’nın Faiz Kararı var. 11:30’da açıklanacak İngiltere Yapı PMI verisinin ardından 15:10’da
FOMCüyesiFischer’ınve15:30’dadaFEDBaşkanıYellen’inkonuşmalarıyakındanizlenmeli.
Çarşambagününe02:30’dakiAvutralyaüçüncüçeyrekbüyümeverisiilebaşlayacağız.03:00’deÇinİmalatDışıPMIverisi,
03:45’teiseÇinHSBCİmalatPMIverisiizlenebilir.10:00’dayurtiçindenKasımayıTÜFEoranlarınıtakipedeceğiz.10:55’te
gelecek Almanya Hizmet PMI verisini 11:00’de gelecek Euro Bölgesi, 11:30’da gelecek İngiltere Hizmet PMI verileri takip
edecek.12:00’dekiEuroBölgesiPerakendeSatışlarverisininardından15:15’tehaftanınenönemliverilerindenABDADP
ÖzelSektörİstihdamDeğişikliğiverisiniizliyorolacağız.17:00’deiseKanadaMerkezBankasıBOC’unFaizKararıveABD
ISMİmalatDışıPMIverisinitakipedeceğiz.19:30’daFOMCüyesiPlosser’inkonuşmalarıpiyasalardakioynaklığıarttırabilir.
Perşembegünü02:30’daAvutralya’danaçıklanacakPerakendeSatışlarveTicaretDengesiverileriilebaşlayacak.14:00’de
İngiltere Merkez Bankası BOE’nin Faiz Kararını 14:45’teki Avrupa Merkez Bankası ECB’nin Faiz Kararı takip edecek.
15:30’da Basın Toplantısı düzenleyecek ECB Başkanı Draghi’nin para politikası hakkında söyleyecekleri ise piyasalara
yön verebilir. Başkan Draghi’nin konuşması sırasında ABD’den gelecek Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve 17:00’de
Kanada’danaçıklanacakIVEYPMIverilerininisegününsonönemliverileriolmasıbekleniyor.
Cuma günü Asya tarafından açıklanacak önemli bir veri bulunmadığı için güne 09:00’da Almanya’dan gelecek Fabrika
Siparişleriverisiilebaşlayacağız.15:30’daABD’dengelecekTarımDışıİstihdamDeğişikliğiveİşsizlikOranıisehaftanın,
belkideayınenönemliverilerinden.AynısaatteaçıklanacakABDTicaretDengesi,KanadaİşsizlikOranıveTicaretDengesi
verileriiseizlenebilecekdiğerönemliverilerden.17:00’deABD’dengelecekFabrikaSiparişleriverisininhaftanınınsonönemli
ekonomik verisi olması beklenirken, FOMC üyesi Fischer’ın 21:45’teki konuşması hafta kapanmadan önce oynaklığı
arrtırabilir.
01Aralık05Aralık2014
EURUSD
Hafta boyunca konuşmalarını takip ettiğimiz Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Draghi, ECB’nin mevcut teşvik
tedbirlerinin somut faydalar sağladığına ilişkin halihazırda işaretlere sahip olduğunu, ancak olumlu etkilerin tam olarak
somutlaşması için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Avrupa tarafında Almanya GDP verisi ve Euro Bölgesi TÜFE Oranları
beklentiler dahilinde gelirken, ABD tarafında GDP beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik Oranları da Euro Bölgesi ve
ABD’debeklentilerikarşıladı.
Önümüzdekihaftayabaktığımızda,Avrupa’daAlmanyaPMIveECBFaizOranıbildirisinitakipederkenABD’deISMvebütün
piyasalarıngözününüzerindeolacağıTarımDışıİstihdamOranı’nıizliyorolacağız.
EURUSD paritesine teknik olarak baktığımızda; haftaya 1.2370 seviyesinde başlayarak 1.2520 direncini test eden parite,
1.2520 seviyesi üzeri kalıcılık sağlayamayarak geri çekildi ve haftayı 1.2440 desteğinin hemen üzerinde kapattı. Geri
çekilmelerindevamıve1.2440seviyesialtıfiyatlamalardurumundailkolarak1.2370-1.2330-1.2220ve1.2130desteklerini
izliyorolacağız.1.2330seviyesininönemlidestekolduğunuhatırlatalım.1.2440desteğininçalışmasıylagörülebilecekyukarı
yönlü hareketliliklerde ve 1.2520 seviyesi üzeri kalıcılıklar halinde ise 1.2570 – 1.2620 – 1.2660 ve kritik 1.2740 dirençleri
takipedilebilir.Paritedeyukarıhareketindevamıadınaözellikle1.2740üzerikalıcılıkaradığımızıhatırlatmakisteriz.
01Aralık05Aralık2014
GBPUSD
GBPUSD paritesi geçtiğimiz haftaya, Cuma günü İngiltere’den açıklanan verilerinin etkisiyle Sterlin’in Amerikan Doları
karşısında değer kaybetmesi sonucu 1.5638 seviyesine kadar gerileyerek başladı. Perşembe günü ise Sterlin, Amerikan
Doları karşısında değer kazanarak 1.5825 seviyesine kadar yükseldi. Haftanın son işlem gününde ise Sterlin, Amerikan
Doları karşısında değer kaybederek 1.5614 seviyesine kadar geriledi ve haftalık kapanışını 1.5647 seviyesinden
geçekleştirdi.
Gelecek hafta pariteyi etkileyebilecek önemli verilere bakacak olursak; Kasım ayı İmalat, Yapı ve Hizmetler PMI verileri ile
AralıkayıİngiltereMerkezBankasıToplamParasalGenişlemeveFaizOranıbeyanatıİngiltere’denöneçıkanverilerarasında
olacak.ABDtarafındaiseISM,TarımdışıistihdamveİşsizlikOranıverileripariteyeetkiedebilecekenönemliverilerarasında
bulunmakta.
GBPUSDparitesineteknikaçıdanbakacakolursak;Satıcılıseyrindevametmesihalindeilkdestekler1.5570,1.5500,1.5440
ve 1.54 seviyelerinde bulunmakta. 1.5350 ise ilk önemli destek seviyesi konumunda. Sterlin lehine hareketliliğin oluşması
halinde ise kritik 1.5660, 1.5740, 1.5810 -1.5870 ve 1.5920 direnç seviyelerini takip edeceğiz. 1.6010’un ise kritik direnç
olduğunu, yukarı hareketin devamı adına bu seviyenin üzerinde kalıcılık gerektiğini, aksi halde tekrar geri çekilmeler
görülebileceğinibelirtmekisteriz.
01Aralık05Aralık2014
USDJPY
SalıgünüJaponyaMerkezBankasıBaşkanıKuroda’nınzayıflayanYenhakkındaendişelerinidilegetirmesininardındanYen,
AmerikanDolarıkarşısındabirmiktardeğerkazanarakUSDJPYparitesini117.68seviyesinekadargeriletti.Perşembegünü
ise paritede 117.40 desteğinin altına sarkmalar görülse de Cuma günü Japonya’dan beklentilerin altında açıklanan
Perakende Satış verisinin etkisiyle Yen’de değer kayıpları gözlendi. 118.20 direncinin geçilmesiyle yukarı hareketin
hızlandığınıgördüğümüzparitedehaftalıkkapanış118.60seviyesindengerçekleşti.
Parite için gelecek haftaya bakarsak; Haftanın ilk işlem gününde 3. çeyrek yıllık bazda açıklanacak yatırım harcaması ve
Kasım ayı İmalat PMI Japonya’dan açıklanacak öne çıkan veriler arasında bulunmakta. ABD’de ise yine ISM, Tarımdışı
İstihdamveİşsizlikOranıverilerizlenecek.
USDJPY paritesine teknik açıdan baktığımızda; Yükselişin devamı ile 118.20 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması
durumundadurumundailkdirençler119.10,119.90,120.60ve121.30seviyelerindebulunmakta.Aşağıyönlühareketlilikteve
118.20seviyesininaltındakikalıcılıktaise117.40,116.50,116.00vekritik115.50destekseviyelerinitakipedeceğiz.115.50
seviyesininkritikdestekolduğunuvealtıkalıcılıktasatışlarınartabileceğinibelirtmekisteriz.
01Aralık05Aralık2014
S&P500
Haftaya 2060 seviyesinin hemen altında başlayan kontratta hafta ortasında yaşanan yükseliş ile 2074 direnci denemeleri
olduğugörüldü.Direncinçalışmasısonrasıgeriçekilmelergözlenenkontrattahaftalıkkapanış2066seviyesindengerçekleşti.
Kontratta tekrardan pozitif hareketliliğin görülmesi ve işlemlerin 2074 seviyesi üzerine çıkabilmesi halinde 2090 ve 2103
izlenebilecek ilk direnç seviyeleridir. Negatif yönlü hareketliliğin oluşması durumunda ise 2060 ve 2044 ilk izleyeceğimiz
destek seviyeleri. Kontratta pozitif yönlü işlemlerin devamlılığı adına ilk etapta 2044 desteğinin kritik olduğunu hatırlatmak
isteriz.Aksihaldeyaşanacakgeriçekilmelerdeise2034-2022-2011-2001ve1980destekleritakipedilebilir.
Haftaya ABD tarafından gelecek olan piyasaların en çok takipte olduğu Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi öncesi ve
sonrasıgelişmeleridikkatletakipedeceğiz.
01Aralık05Aralık2014
ALTIN
Hafta ortasına kadar ALTIN'ın 1190-1204 arasında fiyatlandığını gördük. Perşembe günü yapılan OPEC toplantısının
ardındanpetrolfiyatlarındakisertdüşüşileberaberALTIN'dada1184desteğinedoğrugeriçekilmegözlendi.Cumagünüise
1184desteğininkırılmasıileyaşanangeriçekilmesonrasıhafta1167$seviyesindenkapandı.ONSAltın'dayaşananbugeri
çekilmenin, pazar günü İsviçre'de yapılacak Altın Referandumu etkisiyle gerçekleştiği düşünülmektedir. Son yapılan
anketlerde,‘Hayır’oylarınınfazlaolduğuaçıklanmıştı.EğerPazargünüreferandumsonucundan"Hayır"oyuçıkarsaALTIN
fiyatlarınıaşağıyönlütetikleyebileceğini,"Evet"oyuçıkarsadayukarıyönlühareketinoluşabileceğinisöyleyebiliriz.
Teknikaçıdanbakacakolursak;ALTIN,İsviçreAltınReferandumu'ndakibeklentidolayısıylageriçekilerekhaftayıkritik1174
seviyesinin aşağısına kapattı. Negatif yönlü işlemlerin devam etmesi halinde takip edilebilecek ilk destek 1161 seviyesidir.
1161altıkalıcılıktaisesatışbaskısınınartabileceğinidüşünmekteyiz.Budurumda1155-1142-1130-1122ve1105destekleri
takipedilebilir.Yukarıhareketlilikiçinise1174üzerikalıcılıkgerektiğinibelirtelim.Budurumdaiseilkizleyeceğimizdirençler
1184-1196-1207-1216-1222-1233-1244vekritik1255dirençleriizlenebilir.Kontratta1255’inasılkritikdirençolduğunu,olası
yukarıhareketindevamıadına1255üzerikalıcılıkgerektiğini,aksihaldegeriçekilmelergörülebileceğinibelirtelim.
01Aralık05Aralık2014
BRENT
OPECüyesi12ülkeninpetrolbakanları,petrolfiyatlarınıngerilediğibirortamdaViyana'dabirarayageldi.Toplantıdaüretim
miktarınıngünlük30milyonvarildesabitkalmasıkararıçıktı.KararsonrasındaBrentPetrolEylül2010'danbuyanailkdefa75
dolarseviyesininaltınageriledi.
Haftaya negatif hareketliliklerle başlayan BRENT, bu seyrini sürdürerek 69.70 desteğinin hemen üzerinde kapanışını
gerçekleştirdi.Negatifhareketliliklerindevametmesive69.70seviyesialtıkalıcılıklarhalindeilkolarak69.20–68.80–68.30
– 67.90 – 67.50 desteklerini takip ediyor olacağız. 67.50 seviyesinin önemli destek olduğunu belirtelim. Üstünde kalınması
halinde toparlanma yaşanabileceğini, kırılması halinde ise satışların hızlanabileceğini düşünmekteyiz. 69.70 desteğinin
çalışmasıyla görülebilecek pozitif hareketlilikler durumunda ise 70.10 – 70.70 – 71.20 – 71.75 – 72.10 - 72.50 - 73.20 ve
73.75 dirençleri izlenebilir. 74.40’ın ise ilk önemli direnç olduğunu belirtmek isteriz. Bu seviye üzerinde diğer dirençler
sırasıyla74.95-75.40ve76.00seviyelerindebulunmakta.76.75isebirsonrakikritikdirençseviyemiz.
01Aralık05Aralık2014
USDTRY
Yurtiçipiyasadaveriakışınınsakingeçtiğinigördüğümüzhaftadailkolarakkapasitekullanımoranınıgörmekteyizvekasım
ayındageçenyılınaynıayınagöre0.5puanazalarak74.5%olarakgerçekleştiğinigörüyoruz.Dahasonraaçıklananönemli
veriler arasında TUİK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından
hesaplananTüketiciGüveniEndeksioldu.Biröncekiayagöre2.4%azalarak68.7olarakaçıklandığınıgördük.Haftanınson
işlemgünündeiseiyigelerekyurtiçipiyasayaolumluetkiettiğinigördüğümüzdışticaretaçığınınise15,8%azalarak6milyar
252 milyon dolara gerilediğini görmekteyiz. Veri olarak sakin geçen haftada dış ticaret açığının azalması ve OPEC
toplantısından çıkan kararla birlikte yurtiçi piyasada olumlu etkiler gözlendi ve TL’de değer kazanımlarına sebep oldu.
Perşembe günü 2.2048 seviyesine kadar geri çekilen USDTRY kurunda, Cuma günü yaşanan yükselişle 2.2220 direnci
denendi ve direncin çalışmasıyla haftalık kapanış 2.2198 seviyesinden gerçekleşti. Kurda 2.2220 altı hareketliliğin devamı
durumundageriçekilmelerintekrargörülebileceğinidüşünmekteyiz.Budurumdaizleyeceğimizilkdestekler2.2165-2.20902.1955ve2.1830seviyelerindebulunmakta.2.1740isekritikdestekkonumunda.2.2220üzerikalıcılıktaise2.2330/2.2350
bandı-2.24-2.2440ve2.2480ilkdirençler.2.2520iseönemlidirençkonumunda.
01Aralık05Aralık2014
EURTRY
Yurtiçi tarafta olumlu dış ticaret açığı verisi ve OPEC toplantısından çıkan kararın TL adına memnun edici etkileri görüldü.
Euro tarafındaki verilerin ise genellikle beklentiye paralel geldiğini görüyoruz. Draghi’den gelen açıklamalarda ise Euro’yu
değerlikılabilecekbirdetaygelmemesiEURTRYkurunundahaçokTürkLirasılehinehareketetmesinisağlamışoldu.
Kura teknik açıdan bakacak olursak; Uzun zamandır görülmeyen seviyelere gerilediğini gördüğümüz EURTRY kurunda
haftalık kapanışın 2.7590 desteğinin hemen üstünde gerçekleştiğini görmekteyiz. Geri çekilmenin devamı ve 2.7590 altı
hareketlilikte izleyeceğimiz ilk destekler 2.7530-2.7460 ve 2.74 seviyelerinde bulunmakta. Ayrıca 2.74’ün ilk önemli destek
olduğunubelirtmekisteriz.Eurolehinehareketlergörülmesidurumundaise2.7660-2.7730,2.7800,2.7880ve2.80seviyeleri
ilkdirençlerolaraktakipedilebilir.2.81iseilkönemlidirençseviyesikonumunda.
01Aralık05Aralık2014
VIOP30
Önceki haftayı 104.200 seviyesinin hemen altında kapatan kontratta haftanın ilk iki günü de bu direnç geçilemedi. Hafta
ortasında 104.200 direncinin geçilmesi ile 105.000 kritik direncine doğru hareketlilik görüldü. Perşembe günü ise bu direnç
geçildi ve kapanış da bu seviye üzerinde gerçekleşti. Cuma günü ise 105.000 üzeri kalıcılık ile yukarı hareket hızlandı.
109.000direncinedoğruhareketliliksonrasıhaftalıkkapanış107.625seviyesindengerçekleşti.Geriçekilmelerde107.500106.650-105.950 ve 105.000 izleyeceğimiz ilk destekler. Ayrıca 105.000’in yukarı hareketin devamı adına kritik destek
konumundaolduğunubelirtmekisteriz.Budestekkorunduğusüreceyukarıhareketindevamedebileceğinidüşünmekteyiz.
Yukarıhareketlilikteise108.250-109.000ve110.100ilkizleyeceğimizdirençseviyelerikonumunda.
Download

01 Aralık - 05 Aralık 2014