PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA İLİŞKİN
T E K L İ F VERMEYE DAVET M E K T U B U
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı, Adresi
Telefon-Faks No
Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan
Personelin Adı, Unvanı
: Karabük İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğü
: 0 370 415 1722-4126128
: Orhan NALLI- Maden Mühendisi
Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, yazılı hizmet alımı işi, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının
22(d) maddesine göre satın alınacak olup, iş bu fiyatı içeren teklifinizi 12/08/2014 Tarih, saat 16:00’ ya kadar
vermenizi rica ederim.
07 /08/2014
Osman Ar/ÂN
Destek Hizmetleri Müdürü
s
N
0
1
PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILACAK MA]LIN
Birim
Fiyat(TL)
İşin Adı
1-KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ Kahyalar KÖYÜ YAKINLARINDAKİ
YAPI HAMMADDESİ (KALKER) OCAĞI VE KIRMA - ELEME TESİSİ İÇİN
PROJE TANITIM DOSYASI (ÇED Dosyası) Hazırlama İşi
2- KARABÜK İLİ, EFLANİ İLÇESİ Ulugeçit KÖYÜ YAKINLARINDAKİ
YAPI HAMMADDESİ (KALKER) OCAĞI VE KIRMA - ELEME TESİSİ İÇİN
PROJE TANITIM DOSYASI (ÇED Dosyası) Hazırlama İşi
3- KARABÜK İLİ, OVACIK İLÇESİ Boduroğlu KÖYÜ YAKINLARINDAKİ
YAPI HAMMADDESİ (KALKER) OCAĞI VE KIRMA - ELEME TESİSİ İÇİN
PROJE TANITIM DOSYASI (ÇED Dosyası) Hazırlama İşi
4- KARABÜK İLİ, ESKİPAZAR İLÇESİ Burunsuz KÖYÜ
YAKINLARINDAKİ YAPI HAMMADDESİ (KALKER) OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ İÇİN PROJE TANITIM DOSYASI (ÇED Dosyası) Hazırlama
İşi
Toplam Bedel(TL)
Ad fl
Ad
M
Ad 1
Ad İ
GENEL
TOPLAM:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
KARABÜK
SATIN ALINACAK HİZMET
İdarenizce yaptırılacak olan Mimar Sinan Ortaokulu Bakım ve Onarım İşi’ne ait şartname
dokümanım tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini
gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.
1-İhale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam...............................................
...................................................................................................................................................... anahtar
teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu
işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve
kabul ediyoruz.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin
çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince yerli
istekli durumundayız.
7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak
kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme damga vergisi
ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini şimdiden kabul ve taahhüt
ediyoruz,Tarih
.../08/2014
AD SOY AD/UNVAN KAŞE
İMZA
NOT: İşin Resmi gerekliliği çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hesabına Yatırılacak
Bedeller İdaremizce Ödenecek Olup, İstekli Tarafından Teklif bedeline Dahil Edilmeyecektir.
Rapor, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası ÇED Hizmetleri
Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Uygulama Yönergesi ve Buna Bağlı Diğer Mevzuat Hükümlerine
Göre Hazırlanacaktır
TEKNİK ŞARTNAME
KARABÜK, MERKEZ İLÇESİ KAHYALAR, EFLANİ İLÇESİ ULUGEÇİT, OVACIK İLÇESİ
BODUROĞLU VE ESKİPAZAR İLÇESİ BUDAKLAR TAŞ OCAKLARI İLE İLGİLİ ÇED DOSYASI
HAZIRLAMA İŞİ
Yüklenici, ÇED Başvuru Dosyası7 nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun
bulunmasından sonra Bakanlık tarafından belirlenen gün ve Valilikçe belirlenen yer ve saatte
Halkın Katılımı Toplantısı'nı yapmakla yükümlüdür.
idaremiz uhdesinde olan ve açık işletme yöntemiyle Yapı Hammaddesi üretimi
yapılacak olan; KARABÜK, MERKEZ İLÇESİ KAHYALAR, EFLANİ İLÇESİ
ULUGEÇlT, OVACIK ÎLÇESÎ BODUROĞLU VE ESKİPAZAR İLÇESİ BUDAKLAR
TAŞ OCAKLARI, II-A. Grup işletme ruhsatlı sahalarımız için;
03.10.2013 tarih ve 28784 saydı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 7. Maddesi (a) bendinde geçen “Ek-Pde
yer alan projelere ÇED Raporu hazırlanması zorunludur” ibaresi nedeniyle, ÇED Raporu
hazırlattınlması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Olumlu veya ÇED
Olumsuz karan alınması gerekmektedir.
1- Yüklenici Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘Yeterlik Belgesine” sahip
olmalı ve bünyesinde en az en az 1 Maden Mühendisi çalıştırmalıdır.
2- Yüklenici ÇED Raporu’nu 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetme liği’nin Ek-III’ünde yer alan ‘Çevresel Etki
Değerlendirmesi Genel Formatı’na göre hazırlamak zorundadır.
3- Yüklenici, S: 3319444 numaralı saha için öncelikle arazi etüdü gerçekleştirecektir.
Bu aşamada yüklenim konusu işe ilişkin İdarece hazırlanmış olan veya İdare’nin elinde
bulunan mevcut rapor, harita, analiz sonucu, belge vs. bilgiler Yükleniciye verilecektir.
Yüklenici ÇED Raporu’nu hazırlamak için gerekli belgeleri zamanında talep etmekle
yükümlüdür.
4- Yüklenici, ÇED Raporu’nu hazırlamak için gerekli bilgileri temin ettikten sonra,
ÇED Yönetmeliği Ek-III’te verilen format çerçevesinde ÇED Başvuru Dosyası’m (PTD)
hazırlamakla ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)’na
sunmakla yükümlüdür.
5- Yüklenici, ÇED Başvuru Dosyası’ nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun
bulunmasından sonra Bakanlık tarafından belirlenen gün ve Valilikçe belirlenen yer ve
saatte Halkın Katılımı Toplantısı’nı yapmakla yükümlüdür.
6- Yüklenici, Bakanlık tarafından belirlenen formata göre ÇED Raporu’nu hazırlayıp
Bakanlığa sunmakla, Bakanlık tarafından belirlenen gün ve saatte 1. İDK Toplantısı’mn
yapılmasını sağlamakla, Nihai ÇED Raporu’nu hazırlayarak Bakanlığa sunmakla(Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Bakanlıkça incelenen Nihai ÇED Raporu ile ilgili Bakanlık
görüşünü (ÇED Olumlu veya ÇED olumsuz) almakla yükümlüdür. Yüklenici Bakanlık.
İdare ve İlgili Kuramların katıldığı İDK Toplantısında açıklanması gerekli bilgiler ile
ÇED Raporu’nda varılan sonuçların savunulmasını üstlenecektir.
m
Or|bn
LL1
Madaı Mühendisi
Ç a lış rtt# ^ lnannisti
8- Yüklenici söz konusu saha için ilgili Kurum ve Kuruluşlarla olacak yazışmalar
konusunda İdare tarafından yetkilendirilecektir. İşin bütün aşamalarında üçüncü şahıslarla
(İlgili Kurum ve Kuruluşlar) olacak tüm yazışmalar, işin takibi ve yürütülmesi yüklenici
firma tarafından gerçekleştirilecektir. İlgili Kurum ve Kuruluşlar tarafından istenilen her
türlü harç bedeli, istenilen bilgi ve belgelerin hazırlanması ve bu kapsamda ödenecek her
türlü ücret yüklenici tarafından karşılanacaktır.
9- Yüklenici, ÇED Raporu hazırlanması sürecinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mn
raporla ilgili eksiklikler tespit etmesi durumunda, bu eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.
10- Yüklenici, tüm mesleki konularda İdareye karşı güvenilir bir müşavir olarak hareket
edecek ve sözleşme ile yüklendiği hizmetlerin gereğini sağlayacaktır. Yüklenici,
hizmetlerini makbul mesleki standartlar ile geçerli mühendislik ve ekonomi tatbikatına
uygun yürütmek, hizmetlerin gerektireceği tüm çaba, özen ve beceriyi sağlayacak şekilde
hareket etmek ve hizmetlerini kabul edilebilir mesleki ve bilimsel standartlar ile geçerli
mühendislik uygulamalarıyla uyumlu olarak yürütmekle yükümlüdür. Çalışmalar
kapsamında yer alacak modelleme. analiz ve değerlendirme uygulamalarının uluslararası
düzeyde kabul görmüş bilimsel yöntem ve araçlarla yapılmasının temini Yüklenici'nin
yükümlülükleri arasındadır.
u- Yüklenici işe başladığı tarihten, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilecek “ÇED
Olumlu veya ÇED Olumsuz” kararının alınmasına kadar geçen sürecin takibi ve
gereklerini yerine getirmekle sorumludur.
12- Yüklenici tarafından hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası'nın, ÇED Raporu’nun ve
Nihai ÇED Raporu’nun hazırlanarak sunulması aşamasında, yalnızca proje bedeli
üzerinden hesaplanan ÇED Raporu Format Bedeli İdare tarafından ödenecektir.
Bunun dışında talep edilecek her türlü belge, analiz-etüt, vergi, resim, sigorta primi, harç,
noter masrafları vb. giderler Yükleniciye aittir.
13- Yüklenici, işin başlangıcından işin kabulü yapılıncaya kadar; işlerin yürütülmesine,
tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün
Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuata
uymak zorundadır.
14- Yüklenici, işin yapımı sırasında Çevresel Etki Değerlendirilmesi ile ilgili mevcut
mevzuatlarda meydana gelen değişiklikler ile yeni çıkacak mevzuatlara ilişkin
gereklilikleri ilave bir bedel talep etmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.
15- Bu işle ilgili olarak işin başlangıcından itibaren çalışmalar sırasında olabilecek her
türlü kazamn cezai ve hukuki sorumlulukları Yükleniciye aittir.
16- İşin süresi: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelince sahaya yapılacak Yer
görme sürecinden sonra Proje tanıtım dosyası hazırlama süresi 15 takvim günüdür.
17- İşe ait ödeme, bu süreç sonunda işin tamamlanmasını (Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından ÇED Kararı’nın alınmadı) müteakip yapılacaktır.
Orf ar
LLİ
Mad eri l
endisi
Çal ışnıaJu jfoıiomisti
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi