MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI
1 Ekim 2014
Hüseyin BOZDAĞ
İSO Meclis Üyesi
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
2. Grup Et, Balık ve Süt Mamulleri Sanayii
3. Grup Bitkisel Gıda Ürünleri ve İçecekler Sanayii
4. Grup Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii
5. Grup Kakaolu ve Şekerli Mamuller Sanayii
6. Grup Endüstriyel Yemek Sanayii
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
• Çevre mevzuatının sektörel koşullar göz önüne alınarak
detaylandırılması sağlanmalı, farklı sektörler için alt mevzuat
hazırlanmalı veya farklı standartlar belirlenmelidir. (Örneğin;
• Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte
sektörel ayrım yapılmadan tek bir limit değer olmasından dolayı,
tüm koku emisyonları aynı değerlendirilmekte, bu da
gerekli/gereksiz her tür koku için işletmede tedbir alınmasını
zorunlu kılmaktadır. Bu durum ilave yatırım ve maliyet
doğurmaktadır.
• Gıda sektöründen kaynaklanan arıtma çamurlarının yakılması
yerine daha farklı ve yararlı şekillerde değerlendirilmesi
sağlanabilir.
• Un üretimi yapan ve bacasından sadece buğday tozu çıkan
tesisler için filtre istenmeyebilir.)
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
Kanatlı Hayvan Üreticilerinin ÇED ile ilgili sorunları;
• ÇED mevzuatı kapsamında; yeni kümes binası inşa etmeden metrekare
başına kanatlı hayvan sayısı artırılması sonucu Ek-1’de belirtilen eşik
değer üzerine çıkan projelere inceleme sonucu izin verilmelidir.
• Mevcut durumda en küçük kümesler dahi ÇED kapsamındadır. Kanatlı et
sektörü ile istişare içinde ÇED Ek 1’de yer alan hayvan kesim tesisleri
eşik değerleri değiştirilmelidir.
• ÇED sürecinde farklı kurum ve kuruluşlardan görüş alınması
gerektiğinden süre uzamaktadır. Sürenin kısaltılması önerilmektedir.
• E-ÇED sistemindeki teknik sıkıntıların kısa süre içerisinde çözümlenmesi
ve imzaya yetkili vekillerin 2. kişi olarak bulundurulması ve
görevlendirilmesi gerekmektedir.
• ÇED kapsamında, katı atıklar için kümes yanında altlığın 3 dönem
depolanabileceği tesis istenmekte ve altlığın bir işleme tesisine
götürülmesi zorunlu tutulmaktadır. Ülkemizde kümes altlıklarının
işleneceği tek tesis de rantabl çalışamamaktadır. «Kümeslere uzak
olmayan tesislerin teşvik edilip kurulması ve işletilmesi sağlanmalıdır.»
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
• Yerel yönetimler ile işbirliği yapılarak gıda sektöründe yer alan
firmaların, faaliyetlerine uygun olarak organize sanayi
bölgelerinde gıda ihtisas alanlarında yer alması sağlanmalıdır.
Böylece, firmaların kayıt altına alınması kolaylaşacak ve firmalar
atıkları için ortak arıtma tesislerini kullanarak çevresel etkilerini
daha etkin yönetebileceklerdir. (Özellikle yağlı atıksuyu her
firmanın kendisinin arıtması yerine, firmalardan toplanan
atıksuyun ortak bir arıtma tesisinde arıtılması daha verimli
olacaktır.)
• İmar planları açısından gıda tesislerinin çevresinde konut alanları
olmamalı, çevresel açıdan risk faktörü yüksek sektörlerle gıda
sektörü aynı alanlarda planlanmamalıdır.
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
• İstanbul’un bazı bölgelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
yerel yönetimler arasında plan bazında yaşanabilen çelişkili
durumlar netleştirilmelidir.
• İstanbul’da bulunan yapıların çoğunun çeşitli nedenlerle iskanı
olmadığı için firmaların ruhsat alma aşamasında sıkıntılar
yaşanmaktadır. Özellikle İstanbul şartları göz önüne alınarak
sürecin sadeleştirilmesi sağlanmalıdır.
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
• Dava konusu da olmuş olan, firmalardan Kullanılmış Su
Uzaklaştırma
Bedeli
(KSUB)
alınması
uygulaması
sonlandırılmalıdır.
• Kuyu suyu kullanan firmalar zaman zaman dışarıdan bedeli
karşılığı tanker ile ilave su almaktadır. Ancak dışarıdan alınan bu
su,
kuyu
suyu
kullanımı
gibi
algılanarak
tekrar
ücretlendirilmektedir. Söz konusu uygulama gözden geçirilerek
düzeltilmelidir.
• Firmalar tarafından yerel yönetimlere çevre temizlik vergisi
ödenmesine rağmen evsel atıkların toplanması için konteyner
başına ayrıca ücret alınmaktadır. Söz konusu uygulama
sonlandırılmalıdır.
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
• Danıştay kararı sonucu ambalaj atıklarının belediyelerin
sistemine bedelsiz verilmesi gerekmektedir. Ekonomik bir değere
sahip olan ve mülkiyeti firmalara ait olan ambalaj atıklarının
bedeli karşılığı değerlendirilebilmesine yönelik mevzuat
değişikliği yapılmalıdır.
• Bitkisel atık yağların lisanslı firmalar tarafından ayrı toplanması
konusunda istenen seviyelere ulaşılmış değildir. Söz konusu
yağların bedeli karşılığı satılabilmesini sağlayan bir teşvik
sistemi, kaynakta ayrı depolama ve düzenli toplama verimini
artıracaktır.
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
• Özellikle Anadolu’da yer alan mezbahalardan kaynaklanan
atıkların bertarafı konusunda uygun tesis bulunamadığı için
sıkıntılar yaşanmaktadır. Söz konusu atıkların bertaraf
edilebileceği, 2 veya 3 şehre hitap edebilecek ortak tesislerin
kurulması sağlanmalıdır.
• Küçük firmalardan kaynaklanan az miktarlardaki peynir altı suyu
çevresel açıdan verimli bir şekilde yönetilememektedir. Farklı
alanlarda kullanım potansiyeline sahip peynir altı suyunun
yeniden kullanımı konusunda özellikle küçük firmalara destek
sağlanmalıdır.
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
• Gıda sektöründen kaynaklanan atıklardan enerji üretimine yönelik
çalışmaları gündemimize almamız gerekmektedir. Bu konuda
sektör ciddi bir potansiyele sahiptir.
Türkiye’de özellikle endüstriyel yemekte, kişi başı 800 gram (üç
öğün-çiğ/pişmiş) atık gıda oluşmaktadır. Endüstriyel yemek
sektörünün
22
milyona
hizmet
verdiği
göz
önünde
bulundurulduğunda yaklaşık 4 milyon 500 bin ton atık, yaklaşık 900
milyon TL’ye denk gelmektedir. Tüm ev içi ve ev dışı tüketimi
kapsayacak olursa 15 milyon 564 bin ton ile 3 milyar 110 bin TL
gibi bir rakam ortaya çıkmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimlerin işbirliği ve
desteği ile gıda sanayinden kaynaklanan atıkların ayrı
depolanması ve toplanması, bu konuda yapılacak yatırımlar ile söz
konusu atıkların enerji ve gübre üretimine yönelik değerlendirilmesi
konusunda projeler geliştirilmelidir.
MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI
1 Ekim 2014
Hüseyin BOZDAĞ
İSO Meclis Üyesi
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
2. Grup Et, Balık ve Süt Mamulleri Sanayii
3. Grup Bitkisel Gıda Ürünleri ve İçecekler Sanayii
4. Grup Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii
5. Grup Kakaolu ve Şekerli Mamuller Sanayii
6. Grup Endüstriyel Yemek Sanayii
Download

Slayt 1 - İstanbul Sanayi Odası