1
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Mitoz - Mayoz Bölünme
1.
Mitoz bölünme, çekirdek bölünmesi ile başlar ve
birbirini takip eden evrelerle devam eder.
4.
Aşağıda mayoz bölünmenin özellikleriyle ilgili
bilgiler veriliyor.
1. Bir ana hücreden 4 yavru hücre oluşur.
2. Kromozom sayısı sabit kalır.
Verilen bilgilerle ilgili hangisi doğrudur?
Şekilde verilen evreden bir önceki ve bir
sonraki evre aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Önceki Evre
A)
Sonraki Evre
A) Her ikisi de doğru bilgidir.
B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir.
C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir.
D) Her ikisi de yanlış bilgidir.
5.
Kromozom sayısı
46
23
B)
1
C)
Zaman
3
Bir canlı hücresinde kromozom sayısının
zamanla değişimi görülmektedir. Canlı hücresinde meydana gelen olaylar hangisidir?
1
D)
2
A) Mitoz
B) Mayoz
C) Mitoz
D) Mayoz 2
Mitoz
Mitoz
Mayoz
Döllenme
3
Mayoz
Döllenme
Döllenme
Mitoz
6.
2.
5
1. 22 + X
2. 22 + Y
3. 23 + X
4. 22 + X
İnsanda mayoz bölünme sonucu oluşan
üreme hücrelerinden hangilerinin birleşmesi
sonucu sağlıklı kız birey oluşabilir?
A) 1. ve 3.
C) 2. ve 3.
1
B) 1. ve 4.
D) 3. ve 4.
4
2
3.
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin
canlılar için önemlerinden değildir?
A) Çok hücreli canlılarda büyümeyi sağlar.
B) Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
C) Çok hücreli canlılarda yaraların iyileşmesini
sağlar.
D) Çok hücreli canlılarda üreme hücrelerinin
oluşmasını sağlar.
Î
3
Yukarıdaki şemada insandaki yaşam döngüsü verilmiştir. Numaralarla belirtilen olaylardan mitoz ve mayoz sonucu oluşanlar
hangisinde doğru verilmiştir?
Mitoz
A) 3, 4, 5
B) 4, 5
C) Yalnız 1
D) 1 ve 2
Mayoz
Yalnız 1
1, 2, 3
2, 3, 4
3, 4, 5
TEST
1
Mitoz - Mayoz Bölünme
7.
10.
Kramozom sayısı (2n)
Tür
46
46
Tür içinde kromozom sayısı sabittir. Örneğin,
insanlarda kromozom sayısı 2n=46’dır. Bu
durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Tabloda iki canlı türüne ait kromozom sayıları
verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Mitoz bölünmede, kromozom sayısının sabit
A) İnsan ve moli balığı benzer vücut yapısına
C) Mayoz bölünmede, kromozom sayısının
B) Moli balığı gelişmiş bir canlıdır.
C) İnsan ve moli balığı ayrı büyüklüktedir.
D) İnsan ve moli balığının kromozom sayılarının
D) Mayoz bölünmede, kromozom sayısının sabit
kalması
B) Mitoz bölünmede, kromozom sayısının yarıya
inmesi
yarıya inmesi
sahiptir.
kalması
eşit olmasının canlı gelişmişliğiyle ilgisi yoktur.
11.
8.
Murat, mayozu mitozdan ayıran özellikleri
listeliyor.
Özellik
Mitoz Mayoz
• Çok hücreli canlılarda üremeyi
Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
• Vücut hücrelerinde görülür.
• Kromozom sayısı sabit kalır.
• Homolog kromozomlar arasında
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 3.
Listede verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
9.
B) 2
C) 3
B) 1. ve 2.
D) 1., 2. ve 3.
12.
D) 4
devam
edebilir
Canlılar nesillerini devam ettirebilmek için
ürerler. Aşağıda adı verilen canlılardan hangisinin üreyebilmesi için üreme hücresine
ihtiyacı vardır?
Bira mayası
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
B)
A) Yenilenen kısımda çekirdek olduğu için canlı
Amip
C)
mitoz bölünme geçirmiştir.
Dalı kesilir
Gül
Kesilen
dal dikilir
D)
KAVRAM
IM
Ölür
Şekilde bir denizyıldızının kopan parçasının bir
kısmını yenileyerek yaşamına devam ettiği, diğer
parçasının ise öldüğü görülmektedir.
A)
B) Yenilenen kısım büyük parça olduğu için
canlı yaşamına devam etmiştir.
C) Önce hareket eden parça yaşamına devam
etmiştir.
D) Mayoz bölünme ile canlı yaşamına devam
etmiştir.
Serçe
Adı
A
T
TES
KAZAN
Canlılarda büyüme ve üreme, hücre bölünmeleri ile meydana gelir.
1. Mitoz bölünme, hayat boyu devam eder.
2. Mayoz bölünme, nesiller boyunca kromozom
sayısının sabit kalmasını sağlar.
3. Mitoz bölünme, eşeysiz üremeyi de sağlar.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
2
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Kalıtım
1.
4.
Anne
Baba
Kahverengi gözlü bir anne ile mavi gözlü bir
babanın mavi gözlü çocukları olmuştur. Anne
ve babanın genotipleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
(K: Kahverengi göz geni)
(k: Mavi göz geni)
Çocuklar
Baba
Anne
Aynı anne ve babanın çocukları birbirine
benzemelerine rağmen birebir aynı değillerdir. Bu durumun sebebini araştıran öğrenciye
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Mayoz bölünme sırasında parça değişimi
gerçekleşmesi
B) Mitoz bölünme sonucu dört yavru hücre
oluşması
C) Mayoz bölünmede kromozom sayısının
yarıya inmesi
D) Mitoz bölünme sırasında parça değişimi
gerçekleşmesi
Çocuk
A) KK, kk B) Kk, kk
5.
C) Kk, Kk
D) kk, KK
Renk körlüğü, X kromozomu üzerinde çekinik
genlerle taşınan kalıtsal bir hastalıktır.
Renk körlüğü bakımından taşıyıcı anne ile
sağlıklı bir babanın, doğacak kız çocuklarının
taşıyıcı olma olasılığı kaçtır?
2.
Yapılan araştırmalarda insanların büyük
çoğunluğunun koyu renkli göze sahip olduğu
görülmektedir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gözü koyu renkli insanlar çok sayıdadır.
B) Açık renkli göz geni, koyu renkli göz genine
A) % 25
6.
baskındır.
C) Koyu renkli göz geni, açık renkli göz genine
baskındır.
D) Gözü açık renkli insanlar az sayıdadır.
3.
Saf döl siyah tüylü fare ile melez döl siyah
tüylü fare çaprazlanıyor. Oluşacak yavru döllerin siyah tüylü olma olasılığı nedir? (Farelerde siyah tüy rengi, kahverengi tüy rengine
baskındır.)
A) % 25
B) % 50
C) % 75
Î
D) % 100
C) % 75
D) % 100
Orak hücreli anemi hastalığı geni, vücut kromozunda çekinik olarak taşınır. Orak hücreli
anemi hastalığı bakımından taşıyıcı anne ile
babanın, doğacak çocuklarının orak hücreli
anemi hastası olma olasılığı kaçtır?
A) % 25
7.
B) % 50
B) % 50
C) % 75
D) % 100
Canlılardaki kalıtsal özellikler genler aracılığıyla nesilden nesile aktarılır. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal özelliktir?
A) Sporla kaslı yapıya sahip olma
B) Kısa saçlı olma
C) Yaz aylarında bronzlaşma
D) Mavi göz rengine sahip olma
TEST
2
Kalıtım
8.
Yakın akraba evliliklerinden doğacak çocuklarda
kalıtsal hastalık görülme olasılığı artar.
11.
Kı
za
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
A) Akraba olan bireylerin benzer genetik özellik-
He
lere sahip olması
B) Hastalığı taşıyan genlerin biraraya gelme
olasılığının az olması
C) Kalıtsal hastalıkların genelde baskın genlerle
taşınması
D) Aralarında kan bağı bulunmaması
m
1.
Bezelye boyu
Genotip
UU
A)
B)
B) 1. ve 2.
D) 1., 2. ve 3.
C)
k
fili
mı
mo
Yukarıdaki tabloda bezelye bitkisine ait bazı
özelliklerin genotipleri verilmiştir. Verilen
genotiplerden hangileri saf döldür?
A) Yalnız 2.
C) 1. ve 3.
ili
za
Bb
mm
of
D)
10.
12.
Kı
Bezelye şekli
Bezelye rengi
ık
He
2.
3.
Ora
hüc k
ane reli
mi
Ada, annesiyle birlikte hastaneye gidiyor.
Hastanede duyduğu hastalıkları söylüyor.
Ada’nın belirttiği hastalıklardan hangisi genetik hastalık değildir?
9.
Özellik
m
Orak
hücreli
anemi
Yağız, bazı özelliklere ait genotipleri kartlara
yazarak bir sepete atıyor.
2. Kahverengi göz
3. Dil yuvarlama
4. Sarı saç
İnsana ait verilen özelliklerden hangisi sepetlere uygun olarak yerleştirilmiştir?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
Baskın sepet Çekinik sepet
A) 1 ve 3
2 ve 4
B) 2 ve 3
1 ve 4
C) 1 ve 4
2 ve 3
D) 2 ve 4
1 ve 3
MM
Mm mm
mm MM Mm
Sepetten iki kart seçen Yağız, aşağıda yaptığı
seçeneklerde hangi çarpazlama sonucu %100
saf döl bireyler elde edebilir?
A) MM x mm
C) mm x mm
B) MM x Mm
D) Mm x Mm
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
3
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF DNA’nın Yapısı
1.
Ada’nın göz rengi ile annesinin göz rengi
benzemektedir. Ada ile annesinin göz renginin benzer olmasının sebebi nedir?
4.
Yavuz’un elindeki balonların
üzerinde DNA ile ilgili bilgiler
yazmaktadır. Ancak bir balondaki bilgi yanlış yazılmıştır. Bu
balon hangisidir?
A) Ada ile annesinin göz rengi rastlantısal olarak
benzerdir.
B) Ada kız olduğu için göz rengi babasının göz
rengi ile aynı olamaz.
C) Kalıtsal bilgiler, genler aracılığıyla nesilden
nesile aktarılır.
D) Annenin göz rengi her zaman kız çocuğu ile
A)
B)
C)
D)
aynı olur.
2.
Tek
zincirlidir
2
1
5.
3
1
3
2
4
Yukarıda timin nükleotidinin şekli verilmiştir.
Buna göre, timin nükleotidini oluşturan yapılar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Yukarıda canlı hücresinden kesit alınmıştır.
Numaralarla belirtilen yapıların isimleri aşağıdakilerden hangisidir?
1
2
3 A) Gen
Çekirdek DNA
B) Çekirdek Kromozom DNA
C) Çekirdek Kromozom DNA D) Hücre
Çekirdek DNA
3.
1
2
A) Fosfat
Timin bazı
B) Şeker
Fosfat
C) Timin bazı Fosfat
D) Fosfat Şeker
4
Nükleotid
Gen
Nükleotid
Kromozom
Aşağıdaki şekilde DNA’nın bir zincirinde görülen
bazların dizilişi verilmiştir.
6.
I. zincir
1000 nükleotidi bulunan bir DNA molekülünde 200 adet adenin nükleotidi vardır. Buna
göre, bu DNA molekülünde kaç tane guanin
nükleotidinin olması gerekir?
A) 100
Verilen DNA zinciri kendini eşlediğinde II. zincirdeki bazların dizilişi aşağıda seçeneklerde
hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
7.
3
Şeker
Timin bazı
Şeker
Timin bazı
B) 200
C) 300
D) 400
1. Deoksiriboz şekeri
2. Fosfat
3. Adenin bazı
4. Sitozin bazı
Yukarıda verilen yapılardan hangileri bir DNA
molekülünün her nükleotidinde kesinlikle
bulunur?
C)
D)
A) 1. ve 2.
C) 1., 2. ve 4.
Î
B) 1., 2. ve 3.
D) 1., 2., 3. ve 4.
TEST
3
DNA’nın Yapısı
8.
11.
1. Adenin bazı sayısı
2. Şeker sayısı
3. Fosfat sayısı
Aşağıdaki şekillerde, tek yumurta ve çift yumurta
ikizlerinin oluşumu verilmiştir.
Bir DNA molekülünde bulunan nükleotid sayısı biliniyorsa, yukarıda verilenlerden hangilerinin sayısına ulaşılabilir?
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
9.
B) 1. ve 3.
D) 1., 2. ve 3.
Sema bir DNA molekülünde yer alan yapıları
kartlara yazarak sepete atıyor.
1. Adenin bazı
Zigot
Tek yumurta ikizleri
Zigot
Çift yumurta ikizleri
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2. Guanin bazı
A) Çift yumurta ikizleri, aynı ya da farklı cinsiyete
sahiptir.
B) Tek yumurta ikizleri, aynı boy ve kilodadırlar
C) Çift yumurta ikizlerinin DNA’sı birbirinin
4. Timin bazı
aynıdır.
Bu yapılardan hangilerinin sayısı birbirine
eşittir?
A) 1. ve 3.
C) 2. ve 3.
Zigot
D) Tek yumurta ikizlerinin DNA’sı birbirinden
farklıdır.
B) 1. ve 4.
D) 3. ve 4.
12.
4.
1. Altı parmaklılık
2.
10.
5.
DNA miktarı
2n
3. Van kedisinin
gözlerinin farklı
renkte olması
n
1
2
Zaman
Yukarıdaki grafikte DNA miktarının zamanla
değişimi görülmektedir. Buna göre, aşağıdaki
yargılardan hangisi doğrudur?
Seda, tabloda verilen örnekleri mutasyon ve
modifikasyon sepetlerine bırakıyor. Buna göre,
aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) 1. zaman diliminde hücre sayısı artmıştır.
B) 2. zaman diliminde hücre canlılığını kaybet-
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
miştir.
C) 1. zaman diliminde hücre bölünmüştür.
D) 2. zaman diliminde DNA miktarı iki katına
çıkmıştır.
6.
A) B) C) D) 1., 2., 4.
3., 4., 5.
4., 5., 6.
1., 3., 5.
3., 5., 6.
1., 2., 6.
1., 2., 3.
2., 4., 6.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
4
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Adaptasyon ve Evrim
1.
Canlının değişen ortam şartlarına uyum sağlamasına “adaptasyon” denir.
4.
1. Çölde yaşayan kaktüs bitkisinin dikenli yapıda
olması
2. Kutup hayvanlarının tüylerinin açık renkte
olması
3. Güneşte fazla kalan insanların ten renklerinin
bronzlaşması
1. Biyolojik çeşitlilik
2. Evrim
3. Mutasyon
Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonları verilenlerden hangilerine katkı sağlar?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 2.
B) Yalnız 3.
D) 1., 2. ve 3.
Verilenlerden hangisi ya da hangileri adaptasyondur?
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
B) 1. ve 2.
D) 1., 2. ve 3.
5.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Darwin’in
evrim hakkındaki görüşünü destekler?
A) Kullanılan organlar zamanla gelişir, kullanılmayan organlar körelir.
2.
B) Modifikasyonlar kalıtım yolu ile aktarılır.
C) Yüksek dallardaki yapraklara uzanan zürafa-
1. Nemli bölgede yaşayan bitkilerin yapraklarının
geniş olması
2. Çölde yaşayan çöl farelerinin kuyruklarında
yağ birikmesi
3. Tek yumurta ikizlerinin farklı boyda olmaları
4. Siyah saçlı bir bayanın saçlarını boyatarak
sarı saçlı olması
Ebru, verilen örnekleri adaptasyon ve modifikasyon sepetlerine bırakıyor. Buna göre
aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
Adaptasyon
sepeti
A) 1. ve 2.
B) 2. ve 3.
C) 2. ve 4.
D) 1. ve 4.
ların boyunları uzamıştır
D) Çevre şartlarına uyum sağlayan canlıların
yaşama şansı artar.
6.
Modifikasyon
sepeti
3. ve 4.
1. ve 4.
1. ve 3.
2. ve 3.
Evrim ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarından biri de Darwin’dir.
1. Kullanılan organlar zamanla gelişir, kullanılmayan organlar körelir.
2. Çevre şartlarına uyum sağlayan canlıların
yaşama şansı artar.
3. Türler içerisinde varyasyon vardır.
Verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri
Darwin’in görüşlerindendir?
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
3.
B) 1. ve 2.
D) 1., 2. ve 3.
Çölde yaşayan çöl faresi, çöl tilkisi ve çöl tavşanının kulaklarının uzun ve kuyruklarında yağ
depoladıkları bilinmektedir.
Farklı tür hayvanlarda görülen bu ortak özelliğin temel sebebi nedir?
A) Farklı türde hayvanlar mutasyona uğramıştır.
B) Bu türlerin ataları ortaktır.
C) Bu özellikler modifikasyon sonucu ortaya
çıkmıştır.
D) Aynı ortamda yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar geliştirir.
Î
7.
Mehmet amcanın patates tarlasına haşereler
girmiştir. Mehmet amca haşereleri öldürmek
için ilaç kullanmasına rağmen bazı haşereler
ölmemiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A) Adaptasyon
C) Evrim
B) Doğal seçilim
D) Modifikasyon
TEST
4
Adaptasyon ve Evrim
8.
Evrim ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarından biri de Lamarck’dır.
1. Çevre koşullarına uyum sağlayamayan canlıların yaşama şansı azalır.
2. Canlılar kazandıkları özellikleri sonraki kuşaklara aktarır.
3. İspinoz kuşları bulundukları ortama göre farklı
gaga şekillerine sahiptirler.
11.
Evrim ile ilgili bilim insanları çeşitli görüşler savunmuşlardır.
1.
2.
Verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri
Lamarck’ın görüşünü destekler?
A) Yalnız 2.
C) 2. ve 3.
9.
B) 1. ve 2.
D) 1., 2. ve 3.
4.
3.
Aşağıdakilerden hangisi doğal seçilime örnek
olarak verilebilir?
Verilen ifadelerden hangileri evrim görüşünü
destekler?
A) Develerin hörgüçlerinde yağ depo etmesi
B) Kutuplarda yaşayan kutup ayılarının beyaz
renkte olması
A) Yalnız 1.
C) 1., 2. ve 4.
C) Hızlı koşan tavşanların avcılarından kurtulması
B)1. ve 3.
D) 1., 3. ve 4.
D) Arı sütüyle beslenen arıların kraliçe arı olması
10.
12.
Yukarıdaki şekilde ülkemizde farklı iki bölgede
yetişen palmiye ağaçları görülmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Palmiye ağaçları, bulundukları bölgenin şart-
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
larına uyum sağlamışlardır.
B) Palmiye ağaçları, az yağış alan bölgeye
uyum sağlayamamışlardır.
C) Farklı yaşam ortamında bulunan aynı tür
canlılar, farklı adaptasyonlar geliştirirler.
D) Bu durum, palmiye ağaçlarında çeşitliliğe
sebep olmuştur.
Bukalemun, bulunduğu ortama göre renk değiştirir.
Bu olay, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır
ve bu özellik canlıya ne sağlar?
A) Adaptasyondur. Bukalemunun yaşama ve
üreme şansı artar.
B) Modifikasyondur. Bukalemunun güzel görünmesini sağlar.
C) Mutasyondur. Bukalemunun ağaca daha
kolay çıkar.
D) Adaptasyondur. Bukalemunlar arasında
çeşitlilik artar.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download

Mitoz - Mayoz Bölünme