GUL ANAOKULU
KAsıM Ayı BEsLENME ı-isresi
raniH
SABAH KAHVALT|§l
iriıvoi KAHvALTısı
a3/Ltl2ot4
sucuklu yumurta*pevnir*ıhlamur* ekmek
Mercimek çorbası f ekme k*
Krem peynirli ekmek* zeytin* domates*
bitki cavı*
Teı,eyağ|ı ballı ekmek*Beynir*elma çayı*
Açma *yeşil zeytin* süt*
Sucuklu yumurta*pevnir*ıhlamur* ekmek
u4! lL/
/Ul4
a5lü"l2a14
ş6İ1,3,İ7ü14
a7lLLİzaL4
ffi/Lıİ2a14
rılıLl2a14
12/LLlzat4
Patates haş{ama* ekmek*zeytin*
domates* meyve çayı
Peynirli börek*süt*
Bazla ma *helva * peynir*zeytin* kuşburn
u
çaYı*
çorbası*ekmek*
Krem peynirli ekmek*z eytin* domates*
bitkiçayı*
Tereyağ!ı ba llı eknıek*peynir*elma çayı*
Acma*vesil zevtin*süt*
lVle rcime k
Patate5 haşlama* ekmek*zeytin*
domates* meyve çaVı
Pevnir|i börek*süt*
Bazlama* helva * peynir*zeytin* kuşburn u
cavı*
Patatesii omiet*yeşil zeytin*ekmek*bltki
I4lLlİ2üL4
Patatesii om let*yeşil zeytiıı*ekme k*bitki
çaVı*
yavla çorbası* ekmek
yayla çorbası* ekmek
17/3.1/2014
Dornates *sa lata lık*peynir*ekmek*elma
Domates *salatalık*peynir*ekmek*elma
çayü*
rarıı
13/1,1/ZaM
18h3"/2öL4
L9İlLlAaM
1^ 14 a l"l^4
LvL+
Lvl lll
A
21/11/2a14
24l1,Ll2üL4
Tahinli pekmekli ekmek* peynir+
Pırasalı börek*süt*
Tarhana çorbası*ekmek*
Sim it*peyn ir* zevtin* kusburnu cayı*
25lltİ2ö14
26/1,3.1zau
Haşla ma yumurta* zeytin*e lma çayı *
28/13,/?aL4
*
Tahinli pekmekli ekmek* peynir*
Pırasalı börek*süt*
T_ -L^^^ _^_L^_,*^l-.*^|.*
l ot l !ol lo LU! Ud5| El\| l lEh
Simit*peyn ir* zeytin*kuşburnu çayı
Ekmek pizza * ıhlam ur çayı+
*
Ekmek pizza*ıhlamur cavı*
jit *
f ilznla*a lı a|rmalr'*c
ça§rrauai Jgt
YIrrvrqıg.,
,l-, 14 4 1,1^4 A
Lr l ILl Lv.!-+
ÇaV|*
Reçelli ekmek* pevnir*süt*
sehrive corbası*ekmek*
filzniaialı
\.lr\vrqlgrl
ai.mai.*c
iit*
JuL
ut\|llLl\
Haşlama y umurta* zeytin *elma çayı
Recelli ekmek* pevnir*süt*
hrive corbası*ekmek*
*
Download

kasım ayı beslenme listesi