client alert
ŞİRKETLER HUKUKU | AFRİKA
REVİZE EDİLMİŞ OHADA YEKNESAK KANUN'UN
LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANMASI VE
TAMAMLAYICI İÇ HUKUK DÜZENLEMELERİ
Sahraaltı Afrika ülkeleri, yabancı yatırımcılara bölgede kolaylık sağlamak amacıyla hukuksal
birtakım reformlara imza atmaya karar vererek, 1997 yılında, Ticaret Şirketleri ve Ekonomik
1
Çıkar Grupları Hakkında Yeknesak Kanun ("AUSCGIE") adı verilen ortak bir mevzuat çatısı
2
altında toplanmışlardır .
ANA SÖZLESME
AUSCGIE'nin 10. Maddesi'nde şirket ana sözleşmelerinin şekli belirtilmektedir. Buna göre;
"Aksine iç hukuk hükümleri saklı kalmak üzere, ana sözleşmeler noter aracılığıyla ya da şirket
merkezinin bulunduğu Devletçe kabul edilen herhangi bir onaylayıcı işlem vasıtasıyla tüm
tarafların noter huzurunda atılan imzaları ve el yazıları ile düzenlenir."
ASGARİ SERMAYE ÖDEME YÖNTEMİ
Aynı metnin limited şirketlerde asgari sermayeye ilişkin 311. Maddesi ise; "Aksine iç hukuk
düzenlemeleri saklı kalmak üzere, şirketin sermayesi en az bir milyon (1.000.000) CFA frank
olmalıdır. Sermaye, her biri en az beş bin (5.000) CFA Frank değerinde eşit hisselere bölünür."
şeklinde düzenlenmiştir.
Benzer biçimde, AUSCGIE’nin 314. Maddesi'nin ilk fıkra hükmü: "Aksine iç hukuk
düzenlemeleri saklı kalmak üzere, fonların depo edilmesi ya da tamamen ödenmesine ilişkin
işlemler şirket merkezinde görevli noter gözetiminde, iştirak edenlerin ad ve soyadlarının,
gerçek kişiler için yerleşim yerinin, tüzel kişiler için şirket unvanın, hukuki statü ve merkezinin,
ayrıca ilgililerin banka bilgilerinin ve gerekli olduğu hallerde, her biri tarafından ödenen bedelin
miktarının listelendiği noter onaylı bir iştirak ve ödeme beyanı vasıtasıyla gerçekleştirilir."
şeklinde düzenlenmiştir.
1
Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique; (Tr.
Ticaret Şirketleri ve Ekonomik Çıkar Grupları Hakkında Yeknesak Kanun)
2
Bu konuda daha önce yayımlanmış olan bültenimize aşağıdaki linkten ulaşmanız mümkündür:
http://www.gide.com/sites/default/files/gide_clientalert_afrika_yeniturticaretsirketleri_temmuz2014.pdf
AĞUSTOS 2014
ŞİRKETLER HUKUKU | AFRİKA
AĞUSTOS 2014
ÜLKE BAZINDA ÖZEL DÜZENLEMELER
Ticaret şirketleri ve ekonomik grupların kuruluş ve çalışma esaslarının çerçevesini çizen çatı
mevzuat AUSCGIE'nin, taraf ülkeler açısından uluslar üstü norm sıfatını koruması bir yana,
yukarıdaki maddelerin metninden de anlaşıldığı üzere, mevzuattaki birtakım hükümlerin
bağlayıcılığı, söz konusu düzenlemelerin üye ülkelerin iç hukuklarında aksi yönde bir
düzenleme olmamasına bağlanmaktadır. Bazı üye ülkeler, bu esneklikten yola çıkarak,
ülkelerinde limited şirketlerin kurulmasını teşvik etmek amacıyla, iç hukuklarında daha hafif
şartlar öngörmektedirler.
Buna göre, Benin 26 Mart 2014'te, Senegal 15 Nisan 2014'te, Fildişi Sahilleri 2 Nisan 2014'te,
Togo 19 Mayıs 2014'te ve son olarak Burkina Faso 26 Mayıs 2014 tarihi itibariyle, ülkelerindeki
limited şirketlerin kuruluşunu kolaylaştırmak adına, şirketin asgari sermayesinin ve ana
sözleşmenin şekil şartlarına ilişkin daha basit koşullar öngören düzenlemeler benimsemiştir.
Ana Sözleşmenin Şekli
Sermaye Tutarı
Şekil şartı aranmamaktadır.
Taraflar serbestçe
belirler.
Senegal
-
100.000 CFA Frank
Fildişi
Sahilleri
Şekil şartı aranmamaktadır.
Taraflar serbestçe
belirler.
Taraflar dilerse ödemenin noter
onaylı bir iştirak ve ödeme beyanı
vasıtasıyla gerçekleştirilmesine
karar verebilir.
Togo
Şekil şartı aranmamaktadır.
100.000 CFA Frank
Taraflar dilerse ödemenin noter
onaylı bir iştirak ve ödeme beyanı
vasıtasıyla gerçekleştirilmesine
karar verebilir.
100.000 CFA Frank
Taraflar dilerse ödemenin noter
onaylı bir iştirak ve ödeme beyanı
vasıtasıyla gerçekleştirilmesine
karar verebilir.
Benin
Ancak taraflar noter tasdiki
aranmasına karar verebilir.
Ancak taraflar noter tasdiki
aranmasına karar verebilir.
Burkina
Faso
Şekil şartı aranmamaktadır.
Ancak taraflar noter tasdiki
aranmasına karar verebilir.
Sermaye Ödeme Yöntemi
Tamamı ödenen hisselerden ileri
gelen fonlar bankaya ya da
anlaşmalı başka bir mikrofinans
kuruluşuna tevdi edilir.
-
Bu yazımızın içeriği hakkında daha detaylı bilgi veya açıklama edinmek istemeniz halinde,
Gide Loyrette Nouel’in İstanbul ofisi ile görüşebilirsiniz.
İLETİŞİM
MATTHIEU ROY
[email protected]
Güncel hukuki bilgilere web sitemizin News & Insights bölümünden de ulaşabilirsiniz: gide.com
Bu bülten Gide Loyrette Nouel ("Avukatlık Bürosu") tarafından hazırlanan ücretsiz ve periyodik elektronik bir duyuru olup Gide'in
müvekkilleri ve iş ortakları için yayımlanmaktadır. Bülten sadece adresine gönderilenlerin kişisel kullanımı içindir ve ele alınan konu
hakkında sadece genel nitelikli hukuki bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bülten, hukuki görüş sunmamaktadır ve bu şekilde
yorumlanmamalıdır. Gönderilen kişi, kendisine sunulan bilgilerin kullanımından münhasıran sorumludur ve Avukatlık Bürosu söz
konusu kullanımdan doğacak doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. İletişim birimimizin işleme tabi tuttuğu kişisel
verileriniz ile ilgili olarak her zaman erişim, düzeltilme veya silinme talebinde bulunabilirsiniz ([email protected]).
ARPAT ŞENOCAK
[email protected]
GIDE LOYRETTE NOUEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
Levent Mahallesi Cömert Sokak No : 1C Yapı Kredi Plaza C Blok Kat : 3 - 34330 Beşiktaş - İstanbul | tel. +90 212 385 04 00
[email protected] - gide.com
Download

Download Afrika Client Alert | Sirketler Hukuku | Ağustos 2014