This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for
Implementation Capacity for the Environmental Noise
Directive (EuropeAid/131352/D/SER/TR)
Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için
Teknik Yardım Projesi
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
Maruziyet Değerlendirmesi
Saul DAVIES, Anahtar Uzman 4
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Genel Bakış
•
•
•
•
İçerik ve gereklilikler
Alan, mesken ve nüfus maruziyeti metodolojileri
Nüfus dağılım verilerinin geliştirilmesi
Grafiksel haritalar için ızgara sonuçlarının
kullanımı
• Mesken ve nüfus maruziyeti için alıcı sonuçlarının
kullanımı
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
İçerik ve gereklilikler
GIS Environment
1. Define Areas to be Mapped
2. Define Noise Calculation Methods
3. Develop Dataset Specification
Proje bağlamında –
nerede yer alıyor?
4. Produce Datasets
5a. Develop Noise Model Datasets
Noise S/W Environment
5b. Develop Noise Model Datasets
6. Noise Level Calculations
GIS Environment
7. Post Processing and Analysis
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
İçerik ve gereklilikler
• Çevresel Gürültü Direktifi ve Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Y önetmeliği gereklilikler –
yönlendirici etmenler nelerdir?
• ÇGD ve ÇGDYY bu alanda uyumludur
• Bir sonraki slaytlar maruziyet değerlendirmesi için gerekliliklerin
detayını verecek şekilde ÇGD’nden örnek alıntılar aktarmaktadır
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
İçerik ve gereklilikler
Madde 1 – Hedefler
• ... Üye Devletlere mahsus değerlendirme yöntemleri kullanılarak, gürültü
haritalama vasıtasıyla, çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin
belirlenmesi…
Madde 2 – Kapsam
• …bu Direktif özellikle şehirleşmiş alanlarda, parklarda veya bir
aglomerasyonun diğer sessiz alanlarında, açık arazideki sessiz alanlarda,
okul, hastane ve diğer gürültüye hassas alanlar da dahil olmak üzere
genel anlamda insanların maruz kaldığı çevresel gürültüye
uygulanmalıdır…
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
İçerik ve gereklilikler
Ek I – Gürültü göstergeleri
…gürültüye maruz kalma ile ilgili olarak bir bina içinde
veya civarında stratejik gürültü haritalaması amacıyla
hesaplamalar yapılması durumunda, değerlendirme
noktaları gürültüye en fazla maruz kalan cephede ve
zeminden 4,0 ± 0,2 m (3,8 m ile 4,2 m arası) yukarıda
olması gerekmektedir…
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Giriş ve koşullar
Ek IV – Stratejik gürültü haritalama için asgari
gereklilikler
1. Stratejik gürültü haritası aşağıda belirtilen
hususlardan birine ilişkin verilerin sunumudur:
…bir gürültü göstergesinin belirli değerlerine maruz kalan
belli bir alandaki konut, okul ve hastanelerin tahmini sayısı,
… gürültüye maruz kalan bir alanda ikamet eden tahmini
insan sayısı.
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Giriş ve koşullar
Ek VI – Komisyona gönderilmesi gereken veriler (aglomerasyonlar)
…1.5. Kara yolu, demir yolu ve hava trafiği ile endüstriyel tesisler, eğlence
yeri ve benzeri gibi kaynakların bulunduğu alanda, bu kaynakların her
birinden ayrı ayrı yayılan çevresel gürültü seviyesinin zeminden 4 m
yükseklikte dB olarak hesaplanmış Lgag (55- 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, >
75) değer aralıklarının her birine maruz kalan tahmini sakin sayısı (yüzlü
ifadelerle). Bu rakamların en yakın yüz rakamına yuvarlanmış olması
zorunludur. (örneğin 200 = 150 ile 249 arası; 100 = 50 ile 149 arası; 0 =
50’nin altında)…
…Ayrıca ana karayolları, ana demiryolları ve ana havaalanlarının yukarıdaki
değerlere nasıl katkıda bulunduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Giriş ve koşullar
Ek VI – Komisyona gönderilmesi gereken veriler (aglomerasyonlar)
…1.6. Kara yolu, demir yolu ve hava trafiği ile endüstriyel tesisler, eğlence
yeri ve benzeri gibi kaynakların bulunduğu alanlarda bu kaynakların her
birinden ayrı ayrı yayılan çevresel gürültü seviyesinin, en fazla gürültüye
maruz kalan cephede, zeminden 4 m yükseklikte Lgece cinsinden
hesaplanmış, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, > 70 dB değer aralıklarının
her birine maruz kalan tahmini sakin sayılarının yüzlü ifadelerle belirtilmesi,
bu veriler ayrıca Madde 11(1)’de ortaya konan tarihten önce 45-49 değer
aralıkları için değerlendirilebilir...
…Ayrıca ana karayolları, ana demiryolları ve ana havaalanlarının yukarı
değerlere nasıl katkıda bulunduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Giriş ve koşullar
• Peki bunu nasıl yapıyoruz?
• Pek çok teknik yaklaşım mevcuttur olup, en uygun
olanı tanımlamak proje faaliyetinin bir parçasıdır
• Karar sürecinin kilit girdileri, aşağıdakileri de dahil
olmak üzere:
• Veri mevcudiyeti
• Veri kalitesi
• Başlıca iki kavramsal yaklaşım
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Alan, mesken ve nüfus maruziyeti metodolojileri
• 2 kavramsal yaklaşım:
– Izgaralar
– Cephe hesaplamaları
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Alan, mesken ve nüfus maruziyeti metodolojileri
• Izgara hesaplamaları
– 10m x 10m ızgara
boyutu
– Gürültü düzeyi aralığı
haritaları
Source: European Commission Working Group Assessment of Exposure to
Noise WG-AEN). Position Paper Good Practice Guide for Strategic Noise
Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Alan, mesken ve nüfus maruziyeti metodolojileri
• Cephe hesaplamaları
– En çok maruz kalan cephe: Çevresel Gürültü Direktifi
tanımı:
“belirli bir gürültü kaynağına dönük ve en yakın olan dış
duvar…”
– Kısıtlamalar: Tanım gürültü seviyesine değil geometriye
dayanır, ve en çok maruz kalan cephe en yüksek gürültü
seviyesine maruz kalan cephe olmayabilir (örneğin: birden
fazla karayolundan gelen gürültü)
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Alan, mesken ve nüfus maruziyeti metodolojileri
Bu nedenle CNOSSOS-EU tarafından revize edilmiş bir tanım
önerilmektedir:
“en çok maruz kalan cephe sözkonusu gürültü kaynağından (örneğin karayolu trafiği)
yayılan Lgag/Lgece’nin en yüksek değerine maruz kalan meskenin dış duvarıdır.”
Önerilen tanım ayrıca sessiz cephenin mevcut tanımı ile de daha
tutarlıdır:
“sessiz cephe, bir konutun maruz kaldığı ve belirli bir kaynaktan yayılan gürültü için
yerden 4 m. yükseklikte ve cephenin 2 m. önündeki Lgag değerinin, en yüksek Lgag
değerine sahip cepheden en az 20 dB daha düşük olduğu cephe olarak
tanımlanmaktadır .”
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Alan, mesken ve nüfus maruziyeti metodolojileri
• Farklı metotlar mümkündür
• Seçilen yaklaşıma bağlı olarak kılavuzlar mevcuttur,
bu çoğunlukla veri mevcudiyetine doğrultusunda
belirlenir (GPG, CNOSSOS-EU WG10)
• Avrupa’da farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır –
CNOSSOS-EU “Çalışma Grup 10” şu anda Alman
VBEB tüzüğü bazındaki yaklaşımı desteklemektedir
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Alan, mesken ve nüfus maruziyeti metodolojileri
• Bazı değişikliklerle birlikte Alman VBEB tüzüğü
bazında CNOSSOS-EU “Çalışma Grubu 10”un örnek
yaklaşımı.
• Nüfusun gürültü maruziyeti değerlendirilmesi
meskenlerin bina cephelerinin önünde, yer
seviyesinin 4 m üzerindeki alıcı nokta seviyeleri
bazındadır.
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Alan, mesken ve nüfus maruziyeti metodolojileri
Bina cepheleri
boyunca alıcı
noktaların
belirlenmesi
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Alan, mesken ve nüfus maruziyeti metodolojileri
Alternatif metot
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Nüfus dağılım verilerinin geliştirilmesi
• Nüfus maruziyeti için gerekli girdiler
• Nüfus / nüfus sayımı verileri – mahalle düzeyinde TÜİK’ten temin
edilebilir
• Bina ayak izi
• Kullanım tipi
• Yükseklik / kat sayısı
• Bina başına mesken sayısı
• Mesken başına insan sayısı
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Nüfus dağılım verilerinin geliştirilmesi
• Bir binada sıfır, bir veya daha fazla mesken veya hane olabilir
• Bu nedenle konutlar bir veya daha fazla mesken içeren binalar olarak
kabul edilebilir
• Gürültüye hassas binalar, mesken de içeren ya da okul veya diğer eğitim
kurumları, hastaneler, bakımevleri, ibadethaneler, kütüphaneler, vs. gibi
yetkili makam tarafından gürültüye hassas olarak kabul edilen kullanımları
olan binalar olarak sayılabilirler
• Sadece ikamet edenlerin oturduğu (yani okul, hastane, diğer kamu veya
özel kullanımlı binalar haricinde) binalar nüfus tayininde kullanılabilir
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Nüfus dağılım verilerinin geliştirilmesi
•
•
•
•
İnsanların (nüfusun) konutlara tayin edilmesi
Yine kaynak verilerinin mevcudiyetine bağlıdır
Buna nasıl ulaşılacağına dair çok sayıda kılavuz var
Birkaç örnek senaryo CNOSSOS-EU raporundan
alınmıştır:
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Nüfus dağılım verilerinin geliştirilmesi
1: Sakin sayısı mesken birimi bazında bilinir. Bu durumda bir binanın sakin sayısı
binnadaki tüm mesken birimlerinin sakin sayısının toplamıdır:
2: Sakin sayısı sadece bir binadan daha büyük teşekküller için bilinir, örneğin
mahalle, ilçe ve hatta tüm belediye sınırlar için. Bu durumda bir binanın sakin
sayısı binanın hacmi bazında tahmin edilir:
Buradaki ´toplam´ endeksi dikkate alınan ilgili teşekküle ilişkindir. Binanın hacmi
binanın taban alanı ve yüksekliğinin ürünüdür:
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Grafiksel haritalarda ızgara haritalama
sonuçlarının kullanımı
• Görüntülenen sonuçlar – tematik ızgaralar, tematik
binalar
Eşleştirme projesi: Adana
Karayolu sonuçları
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Grafiksel haritalarda ızgara haritalama
sonuçlarının kullanımı
• Sorunlar:
– Boş değerler
– Sonuçların birleştirilmesi
– Gridlerden/ ızgara raporlama
için gerekli olan harita
konturlarını oluşturmak için
çeşitli interpolasyon metotları
mevcuttur
Eşleştirme projesi:
Istanbul, havaalanı
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Mesken ve nüfus maruziyeti için alıcı
sonuçlarının kullanımı
• Raporlama gerekliliği - ÇGD “gürültüye maruz
kalan alanda bulunan tahmini insan sayısı”.
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Mesken ve nüfus maruziyeti için alıcı
sonuçlarının kullanımı
• Raporlama gerekliliği - ÇGD “gürültüye maruz kalan
alanda bulunan tahmini insan sayısı”.
Kaynak: Avrupa Çevre Ajansı Çevresel Gürültü Verilerinin
Teslimi Kılavuzu : DF4_DF8: Ana
karayolları, ana demiryolları, ana
havaalanları ve aglomerasyonlar
için stratejik gürültü haritaları
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Mesken ve nüfus maruziyeti için alıcı
sonuçlarının kullanımı
• Bu, maruziyet sonuçları kullanılarak bir alanda belirli
bir gürültü seviyesine maruz kalan insan sayısı
toplanarak sağlanır, örneğin:
– Bir aglomerasyonda 60 – 65 dB’den Lgag için gürültü
seviyelerine maruz kalan insan sayısı
• Diğer uygulamalar:
– Türkiye’de ana karayolları için belirli eşik değerlerine maruz
kalan insan sayısı
– Gürültüye maruz kalan insanların yüksek yoğunlukta olduğu
alanların belirlenmesi.
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Mesken ve nüfus maruziyeti için alıcı
sonuçlarının kullanımı
• Dikkate alınacak hususlar:
– Nüfusun iki kere sayılması
• Sınırların yakınında: örneğin siyasi sınırlar
• Ana karayolları projeleri ve aglomerasyon içerisindeki yol projeleri
– Hassas alıcılar
• Yurtlar
• Sağlık hizmetleri
– Sessiz alanlar: Sessiz alanların belirlenmesi ve doğrulanması
esnasında nüfus maruziyet sonuçlarının rolü
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
İlginiz için teşekkür ederim!
Saul Davies, Anahtar Uzman 4
Extrium
[email protected] |
www.extrium.co.uk
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması - 19 Şubat 2014
Download

Maruziyet Değerlendirmesi - Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama