Talking Pictures
Proje Kiti açıklaması
Projenin fikri; her okulun, seçilen çevresel ve kültürel
konuları kendi çektikleri fotoğraflarıyla keşfetmesi ve
öğrenmesidir. Konular ve ilgili etkinlikler, katılımcı ülkeler
arasında diyalog oluşturacak şekilde planlanmıştır;
böylelikle öğrencilerin hem kendi hem de katılımcı
ülkelerin çevrelerine doğal merak hissetmeleri
sağlanmıştır. Konular; öğrencilerin keşfetmesi ve çözmesi gereken egzersizleri, öğrencilerin
okulda ve katılımcı okullar arasında titiz işbirliğini kapsar. BİT araçları, çalışma adımlarını ve
ortak sonuçları göstermek amacıyla eşleştirilir. Öğrenci sunumlarının ardından, her konu bir ay
sürer ve konular şu şekildedir: Noel, Binalar, İşaretler, Miras, Hayvanlar, Doğa ve
Değerlendirme.
Hedefler
• Dünyadaki kültürel ve tarihi mirasla ilgili bilgi inşa etmek.
• Günlük yaşamda ve gelecekteki eğitimde gerekli yaratıcı düşünme, karşılaştırma yapma ve
sonuca varma gibi bilişsel yetenekleri şekillendirmek.
• Öğrencilerin merakını, hareketliliğini ve bağımzsızlığını desteklemek.
• Öğrencilerin sınıfta ve uluslararası takımlarda çalışma yeteneğini teşvik etmek (ayrıca veliler
ve öğretmenler arasındaki işbirliğini teşvik etmek).
• Kendi çalışmaları sonucunda elde ettikleri mutluluk ve haz duygusunu arttırmak.
• BİT araçlarını ve bu araçların projede eğitim platformu olarak nasıl kullanılabileceğini
anlamak.
• Yabancı dil kullanımıyla ilgili ilk deneyimi kazanmak ve yabancı dil kullanımının önemini
anlamak.
İşlem
Hazırlık aşaması: Proje hazırlamada, şu konularla ilgili karar verilmelidir:
• TwinSpace’i ve diğer araçları nasıl kullanacağına karar verilmesi.
• Kaç tane ve hangi konuda çalışılacağı.
• Projenin ve her konunun süresi ( her konu bir ay sürer)
• Ne sıklıkla toplantı yapılacağı ve sürec ile gelecek konuların değerlendirilmesi (Doodle, Skype
toplantılarının zamanını belirlemek için kullanılabilir, hangi etkinlik için düzenli olarak chat
yapılabilir ve gelecek ayın konusuyla ilgili tahminleri beyin fırtınasıyla toplanabilir).
Proje esnasında:
Bu aşamada sunum ve beş farklı konuda çalışma vardır. Sunulan konular, orijinal projede
öğrenciler tarafından seçilmiştir ancak siz farklı konuları kullanabilirsiniz.
• Tanıtım:
Öğrenciler farklı ülkelerde kullanılan günlük kelimeleri kullanarak kendilerini tanıtan videolar
hazırlarlar.
• Noel:
Her ülkede, Noel zamanında tadına bakılabilecek ve özel hediyeler gönderilir. Hediyeler
açılmadan önce, herkesin hediyenin ne olabileceğini tahmin ettikleri bir platform olan
Answergarden kullanılarak hediyelerin resmi çizilecektir. Hediyelerin yanıtlarını ve bilgilerini;
hediyelerin açılması ve hediyelerin hazırlanmasıyla ilgili video sunumlar ya da fotoğraflar takip
eder.
• Binalar:
Öğrenciler, çevrelerindeki farklı bina tarzlarını tanıtan binaların resimlerini çizerler.
TripAdvisor (tripadvisor.com)sitesi, farklı binaların ortak sunumlarını hazırlamak için
kullanılır.
Diğer binaların resimleri çizilir ve resimlerden puzzle hazırlanır (jigsawplanet.com).
Resimlerin puzzleları yapıldıktan sonra, ne tür bir bina olduğu padletde tahmin edilir
(padlet.com).
Paint kullanılarak son bir resim çizilir. Bir okul, binaların resmini çizmeye başlar, ardından
resmi öğrencilerin resimlere yeni detaylar ekleyeceği sonraki okula gönderir.
Anahtar yetkinlikler
Konular
Bilişim / BİT, Coğrafya, Dil ve Edebiyat, Doğa
Bilimleri, Kültür Tarihi, Matematik / Geometri,
Medya Eğitimi, Müfredatlar arası , Okul öncesi
konuları, Sanat, Sosyal Bilgiler / Sosyoloji, Tarih,
Tasarım ve Teknoloji, Vatandaşlık, Yabancı Diller,
Çevre Eğitimi, Özel İhtiyaçlar Eğitimi
Seviye
4-7
• İşaretler:
Tahmin oyunuyla farklı topluluklardaki farklı armaları tanıtan “Armalar” adlı bir quiz yapılır
(photopeach.com).
Farklı katılımcı toplumların isimlerinin yer aldığı trafik işaretlerinden oluşan bir fotoğraf
galerisi oluşturulur.
Resim oyunu- Öğrenciler farklı işaretlerin fotoğraflarını çekerler. İşaretler web sayfasında
sunulur. Ardından; diğer katılımcı ülkelerdeki öğrenciler, seçilen orijinal fotoğraflardaki anlamla
aynı anlamı taşıyan işaretleri bulurlar. Aynı anlama sahip farklı işaretlerin karşılaştırılması ve
sergilenmek için, işaretlerin fotoğrafları çekilir.
“İşaretlerin hikayesi”nin oluşturulması- (metin ve resim)- Bir ülke, diğer ülkenin verdiği
işaretleri kullanarak bir hikaye anlatmaya başlar. Ardından diğer ülke, kendi ülkelerinden bazı
işaretleri seçerler ve hikayenin başı ile yeni bir işareti sonraki okula gönderirler. Hikaye anlatımı
ve yeni işaretlerin gönderimi bu şekilde devam eder.
Konu sırasında kullanılan farklı işaretlerin photopeach’ini (photopeach.com) kullanarak bir
quiz hazırlanır: “Bu işareti hangi ülkede bulabilirsiniz?”
• Miras:
Öğrenciler şu kategorilerin her birinden dört bölgesel hazine tanıtırlar: heykel, efsane, taş ve
haycan. Nesnelerin bütün çevresinin fotoğrafları çekildikten sonra, seçilen maddelerin üç
boyutlu modelleri (123D Catch) oluşturulur.
Öğrencilere, tanıtılan hazinelerdeki bazı görevler çözdürülür. Böylece, öğrencilere
ortaklarının verdiği konulardaki bilgileri arttırma imkanı doğar.
Tamamlanan görevler galerilerle ya da videolarla bildirilir, öğrenciler çevrelerindeki
nesnelerin benzerliğini ve farklılığını keşfederler.
• Hayvanlar:
Her ülke, bir kuşu diğer ülkelerin boyayacağı ulusal temsilcileri olarak belirler (doğru bir
deseni olmadan ama düzgün bir renk seçeneği ile): Ardından, farklı kuşların ve doğal
ortamlarının çizimlerini, resimlerini, bilgilerini içeren sunumlar gelir.
“Uluslararası kuş” kolajı- Çeşitli sonuçların elde edilmesi için kullanılan farklı yöntemlerle
varolan kuşları birleştirerek yeni kuş türleri oluşturulur. Yeni türlerin isimleri verilir ve proje
web sayfasında yayınlanır.
“Hayvan sözlüğü” –Öğrenciler ülkelerinde bulunan hayvanların bazı resimlerini çizerler.
Çizilen resimler, voicethread (voicethread.com) kullanılarak farklı dillerdeki haycanların
isimlerini kaydedilmesiyle ortak bir sözlük oluşturulmasında kullanılır.
Glogster (edu.glogster.com) kullanılarak yapılan posterlerle farklı türleri tanıtan bir
“Hayvanat Bahçesi” yapılır. Böylece, öğrenciler dijital medyayı kullanarak farklı hayvanlarla
ilgili daha fazla bilgi bulmaya ve kullanmaya teşvik edilir.
• Doğa:
Boyama oyunu- Çocuklar, çevrelerindeki farklı renklerin fotoğraflarını çekerler ve diğer
katılımcı ülkerin kendi çevrelerinde tanıtacağı üç farklı renge karar verirler. Çocukların katılımcı
ülkelerdeki farklı yerel ve ortak elementleri tartışması ve resimleri karşılatırması için, fotoğraf
galerileri oluşturulur.
Projenin sonu: Bu aşama, projenin nasıl değerlendirileceğine karar verilmesini,
değerlendirmenin gerçekleşmesini ve Kalite Etiketlerine başvurulmasını kapsar.
Değerlendirme
Projenin değerlendirilmesi hem öğrenciler hem de öğretmenler ve veliler için planlanabilir.
Öğrenciler: Her grup; öğrencilerin tartışmalar, çizimler ve sorularla projeyi değerlendirecek
grup tartışmaları düzenleyebilir. Bu tartışmalar, videoya kaydedilebilir ve proje hakkında
yapılan beyin fırtınası ve tartışmaların sonucu olarak, öğrenciler farklı kavramları kullanıp
Tagxedo (tagxedo.com) oluşturarak tartışmaları resmedebilir.
Veliler: Veliler, online anket araçları kullanarak projeyi değerlendirebilirler. Anket sonuçları,
velilerin projede yer alma durumlarındaki farklılıkları ve öğretmenlerin gelecek projelerde
velilerin katılımının arttırılmasını göz önünde bulundurmaları gerektiğini gösterebilir.
Öğretmenler: Öğretmenlerden anket kullanarak projeyi değerlendirmeleri istenebilir. Anket
sonuçları öğretmenlere beklentilerin karşılanma durumunu, eTwinning projeleriyle hedeflerin
öğretimini ve eğitim öğretim yılı boyunca karşılaşılan durumları ifade etmeleri/ ölçmeleri
imkanını sunmaktadır. Gelecek projeleri düzenlemede farklı fikirler de sunabilir.
Takip
Veliler şu şekilde katılabilir:
• Veliler; Noel hediyelerinin ne olabileceğine dair tartışmalara ve tahminlere, yanıtlarını
answegarden’da vererek katılabilir.
• Veliler; bina resimlerinin puzzlelarına, ne tür bina olabileceğine dair tahmin ve tartışmalara
katılabilir.
• Velilere; belirli aralıklarla çocuklarıyla resimlere bakma ve konuları tartışma imkanı sunarak
proje ve projenin web sayfasıyla ilgili bilgi verilebilir. Bununla birlikte, velilere farklı konulardaki
yeni girdilerde bulunmalarına ve projeye katılmalarına imkan tanınanabilir.
eTwinning,
AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan
Erasmus+'ın bir parçasıdır
Download

Proje kitini PDF olarak indir