-1KararNo
T.C
SALIHLl BELEDIYESi
MECLIS KARARI
2014/142
Evrak Dairesi
KararTarihi
20/10/2014
Konusu
Evrak No
Saat
Geli§ Tarihi
Kesinle§tirme Tarih
Tekrar G6ru§iilecek mi?
BELEDIYE BA§KANI
DIVAN KATJBi
MECLIS UYERLERJ
Belediyemizin 2015 yih
hazirltk biitgesinin
g6rii§ulmesi.
21.00
H
.Zeki KAYDA
:Beray ERlM.Zeynel Abidin ALPASLAN
:Zcki KAYDA,Zehra TiRYAKKSabahattin TEKDAL.Yahm §ENKAYA,Osman
VURAUCevdel ZURNACI.Beray ERIMNuri KAYA,Se?il CAN.Cemal
SAHIRHiiseyin Emre EROL.Basri ERSOY.Yucel KA§IKClGiiroI ERSOY,
Hasan DORGA.lsa YILDI RIM, Mustafa MERMt.Cem YALVAC,Mesut
CEYLAN.Mural GIRGiNJCoray KAPLAN.Zeynel Abidin ALPASLARMehmct
QAKIR,Mustafa BULUT,Mehmet $ANVER.Cihan SARI.Hidayel DENIZ,Mevli
PEHLiVAN,Alpaslan BALCl.Ferayi ASLAN. Abdulkadir AKKAPLAN.Volkan
GOKMENER(KaUlmadi)
DIVAN KATiBI
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayili Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri geregince
giindeminde bulunan konulan goriisiip karara baglamak uzere 20/10/2014 gunu saat 21.00
'de
Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 31 uyesinin katihmiyla
toplandi.
GUNDEM MADDESI 2.-Belediyemizin 2015 yili hazirhk biit^esinin gorii^iilmesi.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Evet degerli arkada§Iarim, degerli meclis uyesi
arkada§lanm. 01.10.2014 tarihinde mecliste komisyona gonderdigimiz, Bulge Komisyonu'na
gonderdigimiz ve bugiin yasa geregi toplanmak durumunda kaldigimiz biitceyi goru§mek icin bir
aradayiz. 5393 sayih yasanm 62. Maddesinde biitpenin hazirlanmasi ve kabulii var. Buradaki siireci
tamamlamak iizereyiz. "Enciimen, biitceyi inceleyerek goru§tiyle birlikte kasim aymm birinci
giiniinden once belediye meclisine sunar. Meclis biitce tasarisim yilba§mdan once, aynen veya
degi§tirerek kabul eder. Ancak, meclis butce denkligini bozacak bicimde gider artinci ve gelir
azaltici degis.iklikler yapamaz." Mahalli idareler Biitpe, Muhasebe Yonetmeliginin 27. Maddesinde,
biitce tasansinin meclise sunulmasi var, Degerli arkadaslanm. Vine burada da yonetmeligin 27.
Maddesinin 1. Fikrasmda ve 4. fikrasmda; "Buyuk§ehir ilce ve ilk kademe belediyelerinde Ekim ayi
toplantismda gbrii§ulmek uzere Ekim ayinin birinci giiniinden once;" devam ediyorum atlayarak;
'LBuytiks,ehir ilce ve ilk kademe belediye meclisleri Ekim ayi toplantisinm ilk oturumunda, il genel
meclisi, buyiik$,ehir ve diger belediye meclisleri ise Kasim ayi toplantisinm ilk oturumunda butce
tasarisim, incelenmek uzere plan ve biitce komisyonuna havale ederler." Biz bunu 01.10.2014
tarihindeki meclisimizde havale etmi§tik. 29. Maddesinde ise biitpe tasansinin mecliste gorii§ulmesi
var. Burada 1. Maddede: "Meclisin but^e goru§mesine rastlayan toplantt suresi plan ve biitce
komisyonu toplantl suresi de dahil olmak Uzere en $ok yirmi gundlir." 20. Giin bu giin. "Meclis bu
siire icinde butgeyi goru§up karara baglar."
Vine ayni yonetmeligin 7. fikrasi; "Biitge
goriismelerinde ad okunmak suretiyle oy kullamhr. Meclis, butceyi biitiiniiyle reddedemez, aynen
veya degi§tirerek kabul eder. Meclis biitceyi biitiiniiyle reddeder ve yasal suresi icerisinde biitce
gikanlamazsa, durum iist yonetici tarafindan 5302 sayili II Ozel Idarest Kanununun 22 inci, 5393
sayih Belediye Kanunun 30 uncu maddelerine gore degerlendirmek iizere Bakanllga bildirilir." 8.
Fikrasi ise: "Kabul edilen biitge, mali yilba§mdan itibaren yuriirluge girer." Der hem 5393 sayili
'yasa hem de ilgili yonetmelik maddeleri. Dolayisiyla komisyondan gelen, Biitce Komisyonu'ndan
. y.
-2T.C.
SALIHLI BELEDIYESI
MECLlS KARARI
gelen bu tutanaklan degerlendirmek iizere ilk once degerli arkadas.lanm 7. Maddede isim okunarak
oylama yapihr ifadesini is.i uzatmamak adma yine i§aretle yapmayi ben oneriyorum. Bu konuyu
oylanniza sunacagim. Evet, bu konuda soz almak isteyen var mi arkadaslar?
Grubu adma soz alan iiye Secil CAN; Uygundur basjcanim.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Cumhuriyet Halk Partisi.? AK Parti?
Konu hakkmda soz almak isteyen olmadigi goriilerek geregi gorusuldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Biitge oylamalanmn ad okunarak degil
de isaretle yapilmasi hususunu meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret
edenler? Yok. (^ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmi§tir. Buyurun Talat Bey.
Yazi isleri Muduru Talat YILDIRIM; Belediye Baskanhgma; 01.10.2014 tarihli meclis
toplantisinda Plan ve Butce Komisyonu'na havale edilen belediyemiz 2015 hazirhk biitcesi,
komisyonca gb"rus.ulerek karara baglanmistir.
Ekli komisyon raporunun ve 2015 yih biitcesinin gorus,ulerek karara baglanmasim arz ederim.
Mali Hizmetler Muduru.
Belediye Meclis Bas.kanhgma; 5393 sayili Belediye Kanununun 24. maddesine gore
olu§turulan plan ve butce komisyonumuz, Belediye Meclisince havale edilen 2015 mali yih hazirhk
biitcesini olu§turan biitce kararnamesi, gelir ve gider butQelerini incelemi§ olup, gelir ve gider
but9elerinin denkligi saglanarak oy birligi ile kabul edilmi§tir.
Bilgilerinize sunulur.
Cemal §AHIN Plan ve Butce Kom. B§k, Hasan DORGA Sozcu, Basri ERSOY Uye,
Mehmet ^ANVER Uye, Ferayi ASLAN Uye,
GELIRLER
01-VERGI GELtRLERl
28.275.885,00
21.432.231,00
03-TE§EBBUS VE MULKIYET GEL.
170.000,00
04-ALmAN BAGI$ VE YARDIM
43.848.682,00
05-DtGERGELlRLER
10.000.000,00
06-SERMAYE GELIRLERI
TOPLAM
103.726.798,00
4.000,00
RED VEIADELER
GIDERLER
01-PERSONEL GiDERLERI
02-SOSYAL GUV.KUR DEVLET PRIM GiD.
03-MAL VE H1ZMET ALIM GIDER1
04-FAIZ GIDERLERi
05-CARt TRANSFERLER
06-SERMAYE GIDERLERI
09-YEDEK ODENEK
TOPLAM
19.258.209,00
3.161.331,00
53.523.976,00
200.000,00
4.164.282,00
22.419.000,00
6.000.000,00
108.726.798,00
FlNANSMANIN EKONOM1K SINIFLANDIRMASI
TURK LIRAS1 CINSINDEN BANKA HESAPLAR1 5.000.000,00
2015 YILI BLITHE KARARNAMESI
Madde 1- Belediyemiz icin (A) odenek cetvelinde gosterildigi gibi toplam 108.726.798,00.
TL. si odenek verilmistir.
rt '*
Belediye ve Meclis Baskant Zeki KAYDA; Biit^e Kararnamesinin 1. maddesi uzerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? MHP. Si? CHP. Si? AKP. Si? Soz alan olmadigi goriilerek
geregi gbru§uldu;
f
-3T.C.
SALfflLI BELEDIYESi
MECUS KARAR1
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Biitc.e kararnamesinin 1. maddesini
okundugu sekliyle oylanmza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
(^ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Tesekkiir ediyorum, devam ediyoaiz.
Yazi tsleri Muduru Talat YILDIRIM;
Madde 2- Belediye biitgesinin gelirleri, (B) gelirlerin ekonomik smiflandirmasi cetvelinde
gosterildigi gibi toplam 103.726.798,00. TL. si olarak tahmin edilmi§tir.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Biitge Kararnamesinin 2. maddesi iizerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Tekrar, tekrar sormayayim. Soz alan olmadigi gorulerek geregi
gorusiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Biitc.e kararnamesinin 2. maddesini
okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi tsleri Muduru Talat YILDIRIM;
Madde 3- 2015 yih gider biitcesinde yer alan toplam 108.726.798,00. TL si odenege karsilik,
gelir butgesinde tahmin edilen toplam 103.726.798,00. TL. si gelir ile Finansmamn Ekonomik
Simflandirmasi tablosunda yer alan Iller Bankasmdan almacak 5.000.000,00. TL. si kredisi karsilik
gosterilerek denklik saglanmistir.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Biitce Kararnamesinin 3. maddesi iizerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi gorulerek geregi gorustildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Biitce karamamesinin 3. maddesini
okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Qekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
Madde 4- Gelir c.esitlerinin yasal dayanaklan (C) cetvelinde gbsterilmistir. Yasal dayanagi
bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; But9e Kararnamesinin 4. maddesi iizerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi gorulerek geregi goriisuldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Biitc/e kararnamesinin 4. maddesini
okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
£ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteligi gosterilen yatirim projeleri ic.in iist yonetici ve
harcama yetkilisi hiikmii birden £ok yih kapsayan sozlesme yapmaya yetkilidir.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Butce Kararnamesinin 5. maddesi iizerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi gorulerek geregi goriisuldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Biitpe kararnamesinin 5. maddesini
okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
(^ekimserler? Yok. Oy birligi iie kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
Madde 6- 6245 sayih harcirah kanunun 8. maddesi geregince memur ve hizmetli olmayanlann
yurt ifi ve yurt disi gezi ve gorevlerinde verilecek gunluk harcirah (H) cetvelinde gosterilen
miktarlar uzerinden odenecektir.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; But^e Kararnamesinin 6. maddesi uzerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi gorulerek geregi goriisuldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Biitpe kararnamesinin 6. maddesini
okundugu sekliyle oylarmiza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
£ekirnserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
-4T.C.
SALIHLt BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Madde7- Butgeye asagida yazili cetveller eklenmistir.
a- Odenek Cetveli (A) (ornek 14)
b- Gelirlerin Ekonomik Smiflandirmasi Cetveli (B) cetveli(Ornek 15)
c- Finansmanm Ekonomik Smiflandirmasi Cetveli ( Ornek 16 )
d- Gelirlerin Yasal Dayanagim Gbsterir ( C ) Cetveli ( Ornek 17)
e- Cok Yilh Cider Butcesi Cetveli (Ornek 18)
f- Fonksiyonel ve Ekonomik Simflandirma Duzeyinde Izleyen Iki Yil Butpe Tahmini
Cetveli (Ornek 8)
g- £ok Yilh Gelir Butgesi Cetveli ( Ornek 19)
g- £ok Yilh Finansmanm Ekonomik Smiflandirmasi Cetveli (Ornek 20)
h- Gelecek Yillara Yaygm Yuklenmeleri Kapsayan Taahhiitler (G) Cetveli (Ornek 21)
i- Memur olmayanlara verilecek yolluklan gbsterir (H) cetveli ( Ornek 22)
i- thdas edilen memur kadrolanm gosterir (K-l) cetveli (Ornek 23)
j- ihdas edilen surekli isgi kadrolanm gosterir (K-2) cetveli ( Ornek 24 )
k- 237 sayih Tasit Kanununa gore satin almacak tasitlan gosterir (T~l) cetveli
(ornek 25)
1- Mevcut tasitlan gosterir (T-2) cetveli (Ornek 26)
m- Aynntih Harcama Programi (Ornek 27)
n- Finansman Programi (Ornek 28)
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA, Biitce Kararnamesinin 7. maddesi iizerinde sbz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz aian olmadigi gbriilerek geregi gbriisuldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Bulge kararnamesinin 7. maddesini
okundugu sekliyle oylanmza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Madde 8- Meclisce kabul edilen btitcede, ancak ilgili kanun ve ybnetmeliklerde belirtilen usul
ve esaslara uyulmak suretiyle degisiklik yapilabilir.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Butge Kararnamesinin 8. maddesi tizerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi gbriisiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Biitce kararnamesinin 8. maddesini
okundugu sekliyle oylanmza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Tsleri Mudiiru Talat YTLDIRIM;
Madde 9- Vergi, resim, harg ve katilma paylannin 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanunu ve
1319 sayili Emlak Vergisi Kanununda gosterilen zamanlarda tahsil edilmesine, diger gelirlerin
tahsilinde ise Belediye Baskamna (12 aya kadar) esit taksitle tahsil etme yetkisi verilmesine. tlan ve
Reklam Vergisinin 2 esit taksit de Ocak ve Temmuz aylannda almmasma.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Bulge Kararnamesinin 9. maddesi iizerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi gbriilerek geregi goru§uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Butce kararnamesinin 9. maddesini
okundugu sekliyle oylanmza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi I§Ieri Madura Talat YLLDIRIM;
Madde 10- 4109 sayili Muhtag Asker Ailelerine Yardim Hakkindaki Kanunun 11.
maddesindeki "Muhta? asker ailelerine yapilacak yardima, belediye ve hususi idareler bir sene
evvelki nakdi tahsilat yekununun azami yazde ikisi nispetinde istirake mecburdurlar." hukmune
gore 1 yil once gerceklesen nakit tahsilatimn % 2 oranim gecmemek uzere butcenin 05 4 7 51
muhtag asker ailelerine yardim maddesine bdenek konulmasma, bu teitipten yili iginde harcanmayip
artan bdeneklerin ertesi yila esas butgenin ilgili faslina devir eden bdenek olarak aktanlmasma.
3elediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Butce Kararnamesinin 10. maddesi uzerinde soz
I
-5T.C.
SALiHLIBELEDiYESi
MECLIS KARARI
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi gbrulerek geregi gbrusuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Bas.kam Zeki KAYDA; But^e kararnamesinin 10. maddesini
okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler9 Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Mudurii Talat YILDIRIM;
Madde 11- 5 yillik imar programinm uygulanmasi ve beldenin katkmmasini temin i9in
yapilmasi uygun gbriilen isjerle ilgili borclanmaya iist ybnetici olarak Belediye Ba§kam yetkilidir.
Belediye ve Meclis Ba§kani Zeki KAYDA; Blithe Kararnamesinin 11. maddesi iizerinde sbz
almak isteyen arkadasjiniz var mi? Soz alan olmadigi gbrulerek geregi gbrus.uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Biitce kararnamesinin 11. maddesini
okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
Madde 12- Belediye Balkan Yardimcilanna, 5393 sayili Belediye Kanunun 49. maddesinin
(6) fikrasma gore Belediye Baskanma verilen brut bdenegin % 65 i brut iicret bdenmesine,
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Evet bu konuyla ilgili buyurun Mesut Bey
Gurubu adma soz alan uye Mesut CEYLAN; Belediye baskanhgina verilen briit odenegin
miktan ne kadardir?
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Ucte iki maksimum yasa...
Gurubu adma soz alan uye Mesut CEYLAN; Yani miktar ne kadar?
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Miktanni bilemiyorum. Yani parasal degerini
soruyorsunuz degil mi? Onu bilemiyorum ama yasa geregi maksimum ucte iki. Buda iiQte ikiden
cok az bir §ey az % 65, % 66,6 ya geliyor. Arkada§lar yani bununda biitpeye girmesi gerekiyor,
cevre belediyeleri ben kendim ara§tirdim, ucte ikiyi tam veriyor, Biiyiiksehir tarn veriyor, hepsi bu
§ekilde veriyor. Baska soz alan olmadigi goriilerek geregi gorusuldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Biitce kararnamesinin 12. maddesini
okundugu §ekliyle oylanniza sunuyorum arkada§lar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmi§tir.
Yazi isjeri Muduru Talat YTLDIR1M;
Madde 13- Belediye Meclis iiyelerine, 5393 sayib Belediye Kanunun 39. maddesi uyarmca
belediye baskanma odenmekte olan aylik briit odenegin giinluk tutannm 5393 sayili Belediye
Kanunun 32. maddesine gore 1/3 kadar huzur hakkt bdenmesine,
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Biitce Kararnamesinin 13 maddesi iizerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi goriisuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Biitce kararnamesinin 13. maddesini
okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmi§tir.
Yazi tsjeri Muduru Talat YILDIRIM;
Madde 14- Denetim komisyonu toplantilanna belediye ve bagli kuruluslari dismdaki kamu
kurum ve kurulusjarmdan gorevlendirilenlere 1000, kamu personeli di§mdaki diger uzman ki§ilere
2000 gosterge rakammin devlet memurlarma uygulanan aylik kat sayiyla carpimi sonucu bulunacak
miktar kadar giinliik odeme yapilmasma ve denetim komisyonu toplantilarmda gahsma suresince
komisyonun uygun gbrdiigu sayida eleman calistirmasma izin verilmesine.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Biitce Kararnamesinin 14. maddesi iizerinde soz
almak isteyen arkada§irmz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi goriisuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Biitce kararnamesinin 14. maddesini
okundugu §ekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmi§tir.
Yazi I§leri Muduru Talat YILDIRIM;
-6T.C.
SALJHLJ BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Madde 15- 5018 sayili Kamu Mali Ybnetimi ve Kontrol Kanunu geregince tahakkuk ve bdeme
emrinin tamamlanmasi beklenilmeyecek acele ve ce§HH giderler icin mutemetlere her yil butce
kanununda belirtilen miktar kadar avans verilmesine. Bu gibi harcamalar icin bir defada verilmesi
gereken para, bu miktardan gok ise bdemenin bankada agilacak krediden yapilmasma.
Belediye ve Meciis Baskani Zeki KAYDA; Biitge Kararnamesinin 15. maddesi uzerinde sbz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi gbrulerek geregi gbrusuldu;
KARAR: Belediye ve Meciis Bas.kant Zeki KAYDA; Butce kararnamesinin 15. maddesini
okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIR1M;
Madde 16- 2015 yih biitpesinde yatinmlann yapilmasmda miiteahhit firmalara en fazla % 30
oranmda avans verilmesine,
Belediye ve Meciis Baskani Zeki KAYDA; Butge Kararnamesinin 16. maddesi uzerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi gbrulerek geregi gbrusuldu,
KARAR: Belediye ve Meciis Baskani Zeki KAYDA; Butce kararnamesinin 16. maddesini
okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
Madde 17- Gbrevleri geregi giiniin 24 saatinde cahsmalan devam eden zabita personeline
ayhk olarak 2015 mali yih butce uygulama talimatmda yer alacak niifus sayisma esas miktarlar
iizerinden brut odeme yapilmasma,
Belediye ve Meciis Baskani Zeki KAYDA; Biitge Kararnamesinin 17. maddesi uzerinde soz
almak isteyen arkadas.imiz var mi? Soz alan olmadigi gorulerek geregi gorus.uldu;
KARAR: Belediye ve Meciis Baskani Zeki KAYDA; But?e kararnamesinin 17. maddesini
okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
£ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
Madde 18- Devletce ayhk baglanmayan fakir ve kimsesizlere maddi yardim yapilmasma,
aceze yardimmin aylik 300,00. TL. si olarak belirlenmesine, yapilacak diger nakdi yardimlarm
miktarimn belediye baskanmca belirlenmesine.
Belediye ve Meciis Baskani Zeki KAYDA; Bu 270 liraydi arkadaslar 300 liraya cikti.
Gectigimiz donem 270 lira olarak uygulamyordu. %10 %1 llik bir artis oldu arkadaslanmizm onayi
ile. Butce Kararnamesinin 18. maddesi uzerinde soz almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan
olmadigi gbrulerek geregi gorusiildii;
KARAR: Belediye ve Meciis Baskani Zeki KAYDA; Biitce kararnamesinin 18. maddesini
okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
(^ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
Madde 19- 2015 yih biitcesine kiiltur, egitim, sanat ve turizm cahsmalan icin yeterli odenek
konulmu§ olup, buna bagh etkinliklerin ve agirlama toren temsil giderlerine ait harcamalarm bu
yonde cikartilmi§ olan yonerge dogrultusunda yapilmasma,
Belediye ve Meciis Baskani Zeki KAYDA; Butce Kararnamesinin 19. maddesi uzerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi gbrulerek geregi gbrusuldii;
KARAR: Belediye ve Meciis Baskam Zeki KAYDA; Butce kararnamesinin 19. maddesini
okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
Madde 20- Salihli ve kbylerinde oturan sehit ailelerinin talepleri halinde, Belediyemiz
Kaphcasmdan yilda bir defaya mahsus olmak iizere ve isletmenin uygun oldugu dbnemlerde 10
- 7T.C.
SALJHLIBELEDIYESI
MECLlS KARARI
giinliik devreden iicretsiz yararlandintmasina,
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Biitse Kararnamesinin 20. maddesi uzerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi goriisiildii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Butce kararnamesinin 20. maddesini
okundugu sekfiyle oylarmiza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi isjeri Muduru Talat Y1LDIRIM;
Madde 21- Turkiye Harp Malulu Gaziler, §ehit, Dul ve Yetimler Derneginin Manisa §ubesine
iiye bulunan 4 aile (Manisa ili sinirlan ikamet etmek zorundadirlar) ile Turkiye Muharip Gaziler
Dernegi Salihli $ubesine iiye bulunan 8 ailenin Kursunlu Kaphcalarmdan Belediyemizce uygun
goriilen tarihler arasinda 10 gun sure ile iicretsiz yararlandirilmasma,
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Butce Kararnamesinin 21. maddesi iizerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi gorusuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Butce kararnamesinin 21. maddesini
okundugu sekliyle oylarmiza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
(^ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
Madde 22- Belediye personeli, belediye meclis uyeleri ile birinci derecede yakmlannm (anne,
baba ve cocuk), belediyenin degisik birimlerinde gorev yapan bizzat belediye daire miidurlerinin
emrinde calisan hizmet ahmmdan gelen is^ilerin, belediyemizde onceki yillarda cah§arak emekli
olan memur, isci ve gecmi§ donemlerdeki meclis uyeleri ile eslerinin Kur§unlu Kaphcalarmdan %
20, Bizim Ev Sosyal Tesislerinden % 20, Bizim Kafe' den % 20 oranmda yapilacak indirimden
yararlandinlmasma ve belediyemize ait Nusret Fi§ek Polikliniginden de iicretsiz
faydalandinlmasina.
Belediye ve Meclis Basjcam Zeki KAYDA; Bulge Kararnamesinin 22. maddesi iizerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi gorusiildii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Biitce kararnamesinin 22. maddesini
okundugu sekliyle oylarmiza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILD1R1M;
Madde 23- % 49 Engelli raporu olan Salihli vatandaslanmiza, kursunlu kaphcalanna bagli
bulunan havuz, jakuzi, sauna ve masaj iicretlerinden % 20 indirim uygulanmasma,
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Butce Kararnamesinin 23. maddesi uzerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi gorusuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Basjcam Zeki KAYDA; Butce kararnamesinin 23. maddesini
okundugu sekliyle oylarmiza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
£ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Taiat YILDIRFM;
Madde 24- Bu kararname 01.01.2015 tarihinde yururliige girer.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Biitce Kararnamesinin 24. maddesi uzerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi goriisuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Butce kararnamesinin 24. maddesini
okundugu sekliyle oylarmiza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Miidiirii Talat Y1LD1R1M;
Madde 25- is. bu biitce kararnamesindeki htikiimlerin uygulama yetkisi Belediye Baskanma
verilmistir.
Belediye ve Meclis Bas.kam Zeki KAYDA; Biitge Kararnamesinin 25. maddesi uzerinde soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi gorusuldii;
-8T.C.
SALJHLJ BELEDIYESI
MECLiSKARARI
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; ButQe kararnamesinin 20. maddesini
okundugu §ekliyle oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Qekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIR1M;
2015 YILI GIDER BUTCESI
Kurum Adi:
Salihli / OZEL KALEM
Kurum.Kod:
46.45.14.02
KOD
AC;IK
LAMA
01
GENEL
KAMU
HtZ.LERi
TOPLAM
Biit^e Yili: 2015
04
05
06
07
08
CARI TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERI
SER
MAYE
TRANS
FER
BORC
VER
ME
01
02
PERSONEL
GIDERLERJ
SOSYAL
MALVE
Gi)V. KUR.
HIZMET
DEVLET
ALIM GlD.
PRIMl GID.
568.738,00
50.247,00
755.000,00
0,00
1.373.985,00
568.738,00
50.247,00
755.000,00
0,00
1.373.985,00
03
FAIZ
GID.
LERl
09
YEDEK
ODE
NEK
LER
TOPLAM
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Ozel Kalem 2014 Gider butcesi
hakkmda soz almak isteyen meclis iiyemiz var mi? Soz alan olmadigi gortilerek geregi goriisiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Ozel Kalem 2014 gider btitcesini
okundugu sekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi isleri Muduru Talat YILDIR1M;
Kurum Adi:
Salihli / INSAN KAYNAKLARI VE EGtriM MUDURLUGU
Kurumsal
Kod:
46.45.14.05
KOD
AC;IK
LAMA
01
GENEL
KAMU
HIZ.LERi
TOPLAM
Biitfe Yili: 2015
05
06
FAIZ
CAR!
GID.
TRANS
FERLER
SER MAYE SER MAYE
GIDER
TRANS
LERt
FER
01
02
03
04
PERSONEL
GIDERLERi
SOSYAL GUV.
KUR. DEVLET
PRiMt GID.
MALVE
HIZMET AUM
GtD.
LERI
07
08
09
BORC;
YEDEK
ODE NEK
LER
VER ME
TOPLAM
2.141.896,00
381.697,00
6.620.119,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.213.712,00
2.141.896,00
381.697,00
6.620.119,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.213.712,00
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi tnsan Kaynaklan ve Egitim
Mudurlugu 2015 Gider butcesi hakkmda soz almak isteyen meclis iiyemiz var mi? Soz alan
olmadigi gorulerek geregi gorusiildii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Insan Kaynaklan ve Egitim Mudurlugu
2015 gider biit9esini okundugu sekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy.
Ret edenler? Yok. (^ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
'
'
Yazi isteri Muduru Talat Y1LDIRIM;
-9-
T.C.
SALiHLIBELEDiYESi
MECLlSKARARI
Kurum Adi:
Kurumsal
Kod:
KOD
A;IK
LAMA
01
GENEL
KAMU
HIZ.LERi
TOPLAM
Salihli / DESTEK HIZMETLERI MUDURLUGU
Biitse Yih: 2015
46.45.14.11
01
02
03
04
05
06
07
PERSONEL
GiDERLERl
SOSYAL
GUV. KUR.
DEVLET
PRJMI GID.
HALVE
HIZMET ALJM
GlD.
FAIZ
GID.
LERI
CAR! TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERl
MAYE
TRANS
09
08
SER
YEDEK
BORg
6DE
NEK
LER
VER
ME
FER
TOPLAM
1,419,299,00
241.131,00
6.790.360,00
0,00
60.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
8.760.790,00
1.419.299,00
241-131,00
6.790.360,00
0,00
60.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
8.760.790,00
Belediye ve Meclis Bas.kam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Destek Hizmetleri Mudurlugu
Genel Kamu Hizmetleri 2015 Gider biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis iiyemiz var mi? Soz
alan olmadigi gdriilerek geregi gorusuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Destek Hizmetleri Mudurlugu Genel
Kamu Hizmetleri 2015 gider but9esini okundugu sekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum Kabul
edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok. Qekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmis,tir.
Yazi isjeri Muduru Talat YTLDIRIM;
Kurum Adi:
Salihli / DESTEK HiZMEUERl MUDURLU6U
Kurumsal Kod:
46.45.14.11
KOD
01
02
PERSONEL
GiDERLERl
GUV. KUR.
SOSYAL
A<;IK
LAMA
01
DEVLET
PRIMI GID.
03
04
MALVE
HIZMET
ALJM GlD.
GlD.
KAMU DUZENl
VE GUVENLJK
HtZMETi
TOPLAM
0,00
Biitse Yili: 2015
0,00
FAIZ
LERt
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
05
06
07
08
09
CARI TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERI
SER
MAYE
TRANS
FER
BOR?
VER ME
YEDEK
ODENEK
LER
0,00
0,00
TOPLAM
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Destek Hizmetleri Mudurlugu
Kamu Diizeni ve Giivenlik Hizmetleri 2015 Gider biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis
iiyemiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi gorusjildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Bagkani Zeki KAYDA; Destek Hizmetleri Mudurlugu Kamu
Diizeni ve Giivenlik Hizmetleri 2015 gider biitcesini okundugu s.ekliyle meclisimizin oylanna
sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok. Qekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul
edilmistir.
Yazi Isjeri Muduru Talat Y1LDIRIM;
Kurum Adi:
Salihli / YAZI ISLERi MUDURLUGU
Kurumsal Kod:
46.45,14.18
01
02
03
04
OS
06
07
08
09
AQIK
LAMA
PERSONEL
GlDERLERt
SOSYAL GUV.
KUR. DEVLET
PRIMI GtD.
MALVE
HIZMET
ALJM GID.
FAtZ
GID.
LERI
CARI
TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERI
SER MAYE
TRANS
FER
BORC
VER ME
YEDEK
ODE NEK
LER
GENEL
KAMU
HtZ.LERi
673.095,00
104.257,00
726.100,00
0,00
1.503.452,00
673.095,00
104.257,00
726.100,00
0,00
1.503.452,00
KOD
01
But?e Yih: 2015
TOPLAM
TOPLAM
-10T.C.
SALlHLJ BELEDIYESi
MECLIS KARARI
Belediye ve Meclis Bagkam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Yazi tsjeri Mudurliigu 2015
Gider biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis uyemiz var mi? Soz alan olmadigl gorulerek geregi
goriistildu,
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Yazi t§leri Mudurliigu 2015 gider
biitcesini okundugu sekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. Cekimserler? Yok. Oy biriigi ile kabul edilmi§tir.
Yazi Isjeri Miidurii Talat Y1LDIR1M;
Kurum Adi:
Salihli/ HUKUK iS.LERi
Kurum Kod:
46.45.14.24
KOD
AC;IK
LAMA
01
GENEL
KAMU
HiZ.LERI
TOPLAM
Blithe Yih: 2015
01
02
03
04
05
06
07
08
09
PERSONEL
GIDERLERI
SOSYAL GUV.
KUR. DEVLET
PRIMt GID.
HALVE
HIZMET
AUM GID.
FAIZ
GID.
CARI
TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERI
SER HAYE
TRANS
PER
BOR?
VER
ME
YEDEK
ODE NEK
LER
99.978,00
11.539,00
178.500,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.017,00
99.978,00
11,539,00
178.500,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.017,00
LERt
TOPLAM
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Hukuk Isleri Mudiirliigii 2015
Gider biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis uyemiz var mi? Soz alan olmadigl gorulerek geregi
g6ru§uldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Hukuk isjeri Mudurliigu 2015 gider
biitcesini okundugu sekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. Qekimserler? Yok. Oy biriigi ile kabul edilmis.tir.
Yazi I§leri Mudiiru Talat YTLDERIM;
Kurum Adi:
Salihli / BASIN YAYIN VE HALKLA ILtSKILER MUDURLUGU
Kurum Kod:
46.45,14,25
05
06
07
08
09
FAIZ
CAR!
GID.
TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
L.ERI
SER MAYE
TRANS
FER
80RC
VER
ME
YEDEK
ODENEK
LER
01
02
03
04
AgiK
LAMA
PERSONEL
GIDERLERI
SOSYAL GUV.
KUR. DEVLET
PRlMI GtD.
MALVE
HIZMET
AUM GID.
DINLENME,
KULTUR VE
DIN
HiZ.LERI
43,107,00
7.948,00
238.500,00
289.555,00
43.107,00
7.948,00
238.500,00
289.555,00
KOD
08
BiitceYih: 2015
TOPLAM
LERt
TOPLAM
Belediye ve Meclis Basjtam Zeki KAYDA, Salihli Belediyesi Basin Yaym Halkla Ili§kiler
Mudurlugii 2015 Gider biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis uyemiz var mi? Soz alan
olmadigi goriilerek geregi goriisiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Basjcam Zeki KAYDA; Basin Yaym ve Halkla lliskiler
Miidiirlugu 2015 gider butcesini okundugu sekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul
-•edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok. £ekimserler? Yok. Oy biriigi ile kabul edilmis.tir.
Yazi tsleri Mudiirii Talat YILDIRIM;
-n-
T.C.
SALtHLFBELEDiYEST
MECLIS KARARI
Kuru m Adi:
Salihli / EMLAK VE ISTIMLAK MUDURLUGU
Kurum Kod:
46.45.14.30
01
02
03
04
05
06
07
ACJIK
LAMA
PERSONEL
GJDERLERl
SOSYAL GUV.
KUR- DEVLET
PRIM! GJD.
HALVE
HIZMET
ALIM GID.
FAlZ
GID.
LERl
CARJ
TRANS
FERLER
SERHAYE
GIDER
LERI
SER
HAYE
TRANS
PER
ISKAN VE
TOPLUM REFAHI
HiZMETI
428.049,00
79.844,00
150.000,00
0,00
1.850.000,00
2.507.893,00
428.049,00
79.844,00
150.000,00
0,00
1.850.000,00
2.507.893,00
KOD
06
Blithe Yili: 2015
TOPLAM
08
09
BORC
YEDEK
ODE
NEK
VER
ME
TOPLAM
Belediye ve Meclis Basjcam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Emlak tstimlak Mudurlugu
2015 Gider biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis uyemiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek
geregi gorusiildii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Emlak Istimlak Mudurliigii 2015 gider
butcesini okundugu sekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. Cekimserler? Yok. Oy birligi ite kabul edilmistir.
Yazi Isleri Mudiirii Talat YILDIR1M;
Kurum Adi:
Salihli / FEN ISLERI MUDURLUGU
Kurum Kod:
46.45.14.31
01
02
ACIK
LAMA
PERSONEL
GIDERLERI
GUV. KUR.
EKONOMIK
ISLER VE
HIZMETLER
KOD
03
04
05
06
07
08
FAIZ
DEVLET
PRIMJ GID.
MALVE
HlZMETALIM
GID.
GID.
LERI
CARI
TRANS
FER
SERMAYE
GIDER
LERI
SER
MAYE
TRANS
FER
BOR?
VER
ME
2.217.000,00
386.890,00
7.991.759,00
0,00
0,00
15.500.000,00
26.095.649,00
2.217.000,00
386.890,00
7.991.759,00
0,00
0,00
15.500.000,00
26.095.649,00
SOSYAL
04
TOPLAM
Biitse Yili: 2015
09
YEDEK
ODE
NEK
LER
TOPLAM
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Fen tsleri Mudurlugu 2015
Gider biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis uyemiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi
gorii§uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Fen Tsleri Mudurlugu 2015 gider
butcesini okundugu sekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. Qekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Mudurti Talat YILDIRIM,
Kurum Adi:
Salihli / SOSYAL YARDIM ISLERI MUDURLUGU
Kurum Kod:
46.45.14.32
01
KOD
.
•
10.
••:
02
03
BiitseYili: 2015
04
05
06
07
SERMAYE
GlDER
LERI
SER
BOR?
MAYE
VER
TRANS
ME
FER
08
09
YEDEK
ODE
NEK
LER
AQIK
LAMA
PERSONEL
GIDERLERI
SOSYAL GUV.
KUR. DEVLET
PRIM! G1D.
MALVE
FAIZ
HlZMETALIM GID.
GtD.
LERI
CAR! TRANS
FERLER
SOSYAL
GUVENLlK VE
SOSYAL YARDIM
HIZMETLERJ
44.551,00
6.472,00
27.000,00
2.007.000,00
2.085.023,00
44.551,00
6.472,00
27.000,00
2.007.000,00
2.085.023,00
TOPLAM
TOPLAM
-12T.C.
SALIHLT BELEDIYESi
MECLIS KARARI
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Sosyal Yardim isleri
Mudurlugu 2015 Gider butcesi hakkmda soz almak isteyen meclis iiyemiz var mi9 Soz alan
olmadigi gorulerek geregi goriisuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Sosyal Yardim Isleri Mudurlugu 2015
gider biitcesini okundugu sekliyle meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret
edenler? Yok. Qekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi isleri Miiduru Talat Y1LDIR1M;
K urum Adi:
Salihli / SPOR i$LERl MUDURL060
Kurum Kod:
46.45.14.34
01
02
03
04
05
06
07
08
09
ACIK
LAMA
PERSONEL
GtDERLERi
SOSYAL
GUV. KUR.
DEVLET
PRlMI GlD.
HALVE
HIZMET ALIM
GID.
FAlZ
GID.
LERt
CAR!
TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERI
SER
MAYE
TRANS
PER
BOR?
VERME
YEDEK
ODENEK
LER
DINLENME,
KULTUR VE
DIN
HtZMETLERi
330.650,00
50.813,00
762.500,00
400.000,00
1.543.963,00
330.650,00
50.813,00
762.500,00
400.000,00
1.543.963,00
KOD
08
Blithe Yih: 2015
TOPLAM
TOPLAM
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Spor isleri Mudurlugu 2015
Gider butcesi hakkmda soz almak isteyen meclis iiyemiz var mi? Soz alan olmadigi gorulerek geregi
gorusuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Spor Isleri Mudurlugu 2015 gider
biitcesini okundugu sekliyle meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. Qekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Miidurii Talat YILDTRTM;
Kurum Adi:
Salihli / MALI HIZMETUER MUDURLUGU
Kurum. Kod:
46.45.14.37
KOD
AC;IK
LAMA
01
GENEL
KAMU
HIZMET.i
TOPLAM
03
01
02
PERSONEL
GIDERLERi
SOSYAL
MALVE
GUV. KUR.
HIZMET
DEVLET
ALIM GID.
PRIMi GID.
Bulge Yili; 2015
04
05
06
07
08
09
FAIZ GlD.
LERI
CARl TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERI
SER
MAYE
TRANS
PER
BORC
VER
ME
YEDEK
ODENEK
LER
TOPLAM
1.806,632,00 303.398,00
144,500,00
200,000,00 ..395.782,00
6,000.000,00
9,850,312,00
1.806.632,00 303.398,00
144.500,00
200.000,00 .,395.782,00
6.000.000,00
9.850.312,00
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Mali Hizmetler Mudurlugu
2015 Gider butcesi hakkmda soz almak isteyen meclis uyerniz var mi? Soz alan olmadigi gorulerek
geregi gorus,uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Mali Hizmetler Mudurlugu 2015 gider
biitcesini okundugu sekliyle meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler9
Yok. Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi isleri Mudiiru Talat Y1LDIRTM;
-13T.C.
SALTHLt BELEDIYESI
MECLIS KARARl
Kurum Adi:
Salihlt / IMAR VE SEHiRCILIK MUDURLUGU
Kurumsal Kod:
46.45.14.40
• :.:
06
02
01
SOS. GUV.
KUR.
Biit^e Yili: 2015
05
06
FAIZ
CAR!
G10.
TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERt
03
04
HALVE
HIZMET
ALJM GtD.
07
08
iERHAYE
•RANS
=ER
09
BOR; YEDEK
VERME ODENEK
LER
AgiK
LAMA
PERSONEL
GIDERLERi
ISKAN VE
TOPLUM
REFAHI
HIZ.LERl
915.163,00
125.150,00
147.000,00
80.000,00
0,00
1.267.313,00
915.163,00
125.150,00
147.000,00
80.000,00
0,00
1.267.313,00
TOPLAM
DEVLET
PRlMI GlD.
LERJ
TOPLAM
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi imar ve $ehircilik Miidurlugu
2015 Gider biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis iiyemiz var mi? Soz alan olmadlgl gorulerek
geregi gbriisuldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Imar ve §ehircilik Mudurtugu 2015
gider butcesini okundugu s.ekliyle meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret
edenler? Yok. Qekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmi§tir.
Yazi isleri Mudurii Talat YILDIRIM;
Kurum Adi:
Salihli / KIRSAL HIZMETLER MUDURLUGU
Kurum. Kod:
46.45.14.42
KOD
01
02
03
04
05
06
07
08
09
PERSONEL
GIDERLERI
SOSYAL GUV.
KUR. DEVLET
PRlMI GID.
MALVE
HIZMET
AUM GID.
FAIZ
GID.
LERI
CARI
TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERt
SER
MAYE
TRANS
FER
BORC
VER
ME
YEDEK
ODE
NEK
LER
185.032,00
34.993,00
95.000,00
315.025,00
185.032,00
34.993,00
95.000,00
315.025,00
AC;IK
LAMA
CM
EKONOMIK
ISLER VE
HtZMETLER
TOPLAM
Blithe Yih: 2015
TOPLAM
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Kirsal Hizmetler Mudurlugu
2015 Gider butcesi hakkmda soz almak isteyen meclis iiyemiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek
geregi g6rii§uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Kirsal Hizmetler Mudurlugu 2015 gider
butgesini okundugu sekliyle meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. (^ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Mudiiru Talat YILDIRIM;
Kurum Adi:
Salihli / KULTUR VE SOSYAL 1$ LER MUDURLUGU
Kurum. Kod:
46.45.14.43
08
05
06
07
08
09
CARI
TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERJ
SER
MAYE
TRANS
FER
BOR?
VER
ME
YEDEK
ODENEK
LER
01
02
03
ACIK
LAMA
PERSONEL
GIDERLERI
SOSYAL
GUV. KUR.
DEVLET
PRIMI GiD.
MALVE
FAIZ
HIZMET ALIM GID.
GID.
LERi
DINLENME,
KULTUR VE DIN
HIZMETLERI
34.366,00
3.685,00
59.000,00
97.051,00
34.366,00
3.685,00
59.000,00
97.051,00
KOD
TOPLAM
04
Biit?e Yili: 2015
TOPLAM
-14T.C.
SALIHLi BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Kultur ve Sosyai isler
Miidurlugu 2015 Gider biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis iiyemiz var mi? Soz alan
olmadlgl goriilerek geregi goriisiildii,
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Kultur ve Sosyai Isler Mudurlugu 2015
gider but9esini okundugu sektiyle meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret
edenler? Yok. £ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi tsleri Mudurii Talat YILD1RIM;
Kurum Adi:
Salihli / RUHSAT VE DENETTM MUDURLUGU
Kurutn, Kod:
46.45.14,44
03
04
05
06
07
08
09
FAIZ
DEVLET
PRJMi GID.
HALVE
HIZMETALIM
GID.
GlD.
LERI
CARI
TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERI
SER
MAYE
TRANS
PER
BOR?
VERME
YEDEK
ODE NEK
LER
138.640,00
23.591,00
2.000,00
164.231,00
138.640,00
23.591,00
2.000,00
164.231,00
01
02
A?IK
LAMA
PERSONEL
GIDERLERi
GUV. KUR.
EKONOMIK
ISLER VE
HIZMETLER
KOD
SOSYAL
04
TOPLAM
Biit$e Yili: 2015
TOPLAM
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Ruhsat Denetim Mudurlugu
2015 Gider biitc.esi hakkmda soz aimak isteyen meclis iiyemiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek
geregi goriisiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Ruhsat Denetim Mudurlugu 2015 gider
biitgesini okundugu sekliyle meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Miiduru Talat YILDIR1M;
Kurum Adi:
Salihli / PARK VE BAH^ELER MUDURLUGU
Kurumsal Kod:
46.45.14.46
KOD
ACIK
LAMA
08
DINLENME,
KULTUR VE
DIN
HiZMETLERI
TOPLAM
01
02
PERSONEL
GIDERLERI
SOSYAL
GUV. KUR.
DEVLET
PRIMi GID.
1.328.761,00
236.644,00
1.328.761,00
236.644,00
But$e Yih: 2015
03
04
05
06
07
MALVE
HIZMET AUM
FAIZ
GID.
GID.
LERI
CARJ
TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERI
SER
MAYE
TRANS
FER
9.490.970,00
0,00
120.000,00
11.176.375,00
9.490.970,00
0,00
120.000,00
11.176.375,00
08
BOR?
VER
ME
09
YEDEK
ODE
NEK
LER
TOPLAM
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Park ve Bahceler Mudurlugu
2015 Gider biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis tiyemiz var mi? Soz alan olmadigi gbnilerek
geregi gorusiildii;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Park ve Bahceler Mudurlugu 2015
gider biitcesini okundugu sekliyle meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret
edenler? Yok. Qekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Miidiirii Talat YILDIRIM;
-15T.C.
SAL1HLI BELEDIYESI
MECLiS KARARI
Kuruni Adi:
Saiihli / PLAN PROJE MUDURLUGU
Kurumsal Kod:
46.45.14.47
01
02
03
04
05
06
07
08
AgiK
LAMA
PERSONEL
GIDERLERi
SOSYAL GUV.
KUR. DEVLET
PRIM! GID.
MALVE
HiZMET ALJM
GID.
FAIZ
GID.
LERl
CAR!
TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERl
SER
MAYE
TRANS
PER
YEDEK
BORg
ODE
VERME NEK
LER
ISKAN VE
TOPLUM
REFAHI
HiZMETLERI
225.049,00
31.142,00
1.749.500,00
730.000,00
2.735.691,00
225.049,00
31.142,00
1.749.500,00
730.000,00
2.735.691,00
KOD
06
Biit^e Yih: 2015
TOPLAM
09
TOPLAM
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Saiihli Belediyesi Plan Proje Mudurlugu 2015
Gider biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis iiyemiz var mi? Soz alan olmadigi gortilerek geregi
gorusiildti;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Plan Proje Mudurlugu 2015 gider
biitcesini okundugu sekliyle meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. Qekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmis,tir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILD1R1M;
Kuruni Adi:
Salihli / SAGLIK ISLERJ MUDURLUGU
Kurumsal Kod:
46.45.14.48
KOD
AgiK
LAMA
SAGLIK
HIZMET
LERl
07
TOPLAM
But^e Yili: 2015
05
06
07
08
09
MALVE
FAIZ
HIZMET ALIM GlD.
LERl
GID.
CARi
TRANS
FERLER
SERMAYE
GlDER
LERl
SER
MAYE
TRANS
FER
BORg
VERME
YEDEK
ODE NEK
LER
194.864,00
2.118.249,00
0,00
125.000,00
3.630.976,00
194.864,00
2.118.249,00
0,00
125.000,00
3.630.976,00
01
02
03
PERSONEL
GIDERLERi
SOSYAL
GUV. KUR.
DEVLET
PRIMI GID.
1.192.863,00
1.192.863,00
04
TOPLAM
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Saiihli Belediyesi Saglik tsleri Mudurlugu 2015
Gider biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis uyemiz var mi? Soz alan olmadigi gortilerek geregi
g6rii§iildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Saglik isleri Mudurlugu 2015 gider
btitcesini okundugu sekliyle meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi tsleri Muduru Talat YILDIRIM;
Kurum Adi:
Saiihli /TEMiZLJK i§LERi MUDURLUGU
Kuruni Kod:
46.45.14.50
KOD
ACIK
LAMA
Biit;e Yili: 2015
01
02
03
04
05
06
07
08
09
PERSONEL
GIDERLERi
SOSYAL GUV.
KUR. DEVLET
PRlMl GID.
MALVE
HiZMET
AUM GID.
FAlZ
GiD.
LERl
CARI
TRANS
FER
SERMAYE
GiDER
LERl
SERMAYE
TRANS
FER
BOR?
VERME
YEDEK
ODE
NEKLER
2.529.050,00
430.751,00
5.958.149,00
0,00
350.000,00
10.267.950,00
2.529.050,00
430.751,00
6.958.149,00
0,00
350.000,00
10.267.950,00
TOPLAM
;EVRE
05
KORUMA
HIZMETLERI
TOPLAM
-16T.C.
SALIHLT BELEDIYESi
MECLIS KARARI
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Temizlik Isleri Miidurlugu 2015
Gider butsesi hakkmda soz almak isteyen meclis uyemiz var mi? Soz alan olmadigi gorulerek geregi
goriisuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Temizlik Isleri Mudurliigii 2015 gider
butcesini okundugu sekliyle meclisimizin oyfanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazt Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
Kurum Adi:
Salihli / VETERINER t§LERt MUDURLUGU
Kurumsal Kod:
46.45.14.52
01
02
03
04
05
06
07
08
09
AQIK
LAMA
PERSONEL
GlDERLERl
SOSYAL GUV.
KUR. DEVLET
PRtMi GID.
MALVE
HIZMET AUM
GlD.
FAlZ
GID.
LERI
CAR1
TRANS
FERLER
SERMAYE
GtDER
LERI
SER
MAYE
TRANS
PER
BORg
VER
ME
YEDEK
ODE
NEK
LER
EKONOMIK
ISLERVE
HlZMETLER
105.772,00
15.303,00
294.000,00
0,00
495.000,00
910.075,00
105.772,00
15.303,00
294.000,00
0,00
495.000,00
910.075,00
KOD
04
But?e Yili: 2015
TOPLAH
TOPLAM
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Veteriner Isleri Miidurlugu
2015 Gider biit9esi hakkmda soz almak isteyen meclis uyemiz var mi? Soz alan olmadigi gorulerek
geregi goriisuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Basjcam Zeki KAYDA; Veteriner tsjeri Mudurlugu 2015 gider
biitc.esini okundugu sekliyle meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler9
Yok. £ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi is>ri Muduru Talat YJLD1RIM;
Kurum Adi:
Salihli / ZABITA MUDURLU&J
Kurumsal Kod:
46.45.14.53
KOD
01
02
PERSONEL
GlDERLERI
GUV. KUR.
SOSYAL
ACJIK
LAMA
03
KAMU
DUZENI VE
GUVENLtK
HtZMETi
TOPLAM
DEVLET
PRlMl GID.
Biitte Yili: 2015
03
04
05
06
07
08
09
MALVE
HtZMET
ALIM GlD.
FAlZ
GID.
L£RI
CARl
TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERI
SER
MAYE
TRANS
PER
BOR?
VER ME
YEDEK
ODE NEK TOPLAM
LER
1.443.534,00
219.709,00
201.000,00
61.500,00
4.000,00
1.929.743,00
1.443.534,00
219.709,00
201.000,00
61.500,00
4.000,00
1.929.743,00
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Zabita Mudiirlugii 2015 Gider
biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis uyemiz var mi? Soz alan olmadigi gorulerek geregi
gorii^uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Zabita Miidurlugu 2015 gider butcesini
okundugu sekliyle meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok.
{^ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
-17-
T.C.
SALTHLIBELEDTYESI
MECLIS KARARI
Kurum Adi:
Salihli / JEOTERMAL MUDURLUGU
Kurumsal Kod:
46.45.14.59
KOD
01
02
03
04
05
06
07
08
09
PERSONEL
GlDERLERl
SOSYAL GUV.
KUR. DEVLET
PRlMI GID.
MALVE
HtZMET
ALJMGtD.
FAIZ
CAM
TRANS
FERLER
SERMAYE
GIDER
LERl
SER
MAYE
TRANS
PER
BORg
VER
ME
YEDEK
ODE
NEK
LER
1.020.943,00
174.903,00
2.906.281,00
40.000,00 2.995.000,00
7.137.127,00
1.020.943,00
174.903,00
2.906.281,00
40.000,00 2.995.000,00
7.137.127,00
AgiK
LAMA
04
EKONOMIK
ISLER VE
HIZMETLER
TOPLAM
But$e Yili:
GID.
LERl
2015
TOPLAM
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Jeotermal Mudurlugu 2015
Gider biitcesi hakkmda soz almak isteyen meclis uyemiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi
goriisuldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Jeotermal Mudurlugu 2015 gider
butcesini okundugu sekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi isleri Miiduru Talat YILDIRIM;
Kurum Adi:
Salihli / BIZIM EV SOSYAL TESISLERl ISLETME MUDURLUGU
Kurum. Kod:
46.45.14.60
KOD
04
01
02
03
04
CAR!
06
07
SERMAYE
GIDER
LERl
SER
MAYE
TRANS
PER
08
09
BORC;
YEDEK
ODE
NEK
LER
2015
A^IK
LAMA
PERSONEL
GlDERLERl
SOSYAL GUV.
KUR, DEVLET
PRIMi GID.
MALVE
HIZMET AUM
GID.
EKONOMIK
ISLER VE
HtZMETLER
366.041,00
46.360,00
5.068.489,00
5.480.890,00
366.041,00
46.360,00
5.068.489,00
5.480.890,00
TOPLAM
FAIZ
GID.
LERl
05
But^e Yili:
TRANS
FERLER
VER
ME
TOPLAM
Belediye ve Meclis Bas.kam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi Bizim Ev Sosyal Tesisleri
isletme Mudurlugu 2015 Gider butcesi hakkmda soz almak isteyen meclis uyemiz var mi? Soz alan
olmadigi gorulerek geregi gorus.uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Bizim Ev Sosyal Tesisleri Isletme
Mudurlugu 2015 gider biitcesini okundugu §ekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul
edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok. ^ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet devam ediyoruz gelir tarife cetvelleri.
Degerli arkadaslanm, gelir tarife cetvelleri ile ilgi komisyon raporunu oylanmza sunacagim. Gelir
butgesinden evvel, gelir biitcesine esas belediye plan biitce komisyonumuz tarafindan incelenen ve
kabul edilen Salihli belediyesi 2015 Gelir tarife cetvelini de gbru^tip karara baglamamiz, hizmet
karsiligi yapilan islerin uretilmesinden vergi, resim ve harclar, kiralar ve isgaliyeleri icerir bir tarife
cetvelidir. Bunu bir kerede oylayabiliriz gectigimiz meclislerde yaptigimz gibi. Bu konuda goriis
behrtmek isteyen grubumuz var mi? Bu cetvellerin tamamini komisyondan geldigi sekliyle gtinku
komisyondaki arkadaslanmiz oturdular incelediler teker teker burada okumaya gerek var mi?
Milliyetci Hareket Partisi...
Gurubu adma soz alan, uye Secil CAN: Baskamm hepsinin toplu olarak gorusulmesini, uygun
Lgoruyoruz bizde.
-18T.C.
SALIHLIBELEDiYESi
MECLiS KARARI
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet CHP. si?
Gurubu adma soz alan, iiye Mesut CEYLAN: Bizde aym sekilde toptu olarak oylanmasmi
oneriyoruz.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; AKP. si?
Gurubu adma soz alan, uye Hidayet DENIZ: Uygundur.
Baska soz alan olmadigi gorulerek geregi gorusiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yih Gelirtarife cetvellerini;
SALIHLI BELEDIYESI 2015 YILI GELIR TARIFESIDiR (Hi/nu-1 Kar?ih{ i Gelir Tarifesi)
GELIRIN CESIDI
1 ) I$GAL UCRETI: (Hizmet Kar^iligi)
2015 YILI BtiTCE
KOM. GORUSii
A- CARSAMBA PAZAR1
1 ) Carsamba (Merkez) Pazan Kds.e ba§i
31,00
2) Car§amba (Merke/.) Pazan It; kisimlar
15,00
3) Car$arnba(Mcrkez) pazan a?ik numarah yerler
15,00
4) Bloksuz vc numarasiz yerlcr
13,00
B- CLMARTESi PAZARI
1) Cumartesi ($ehitler) Pazan K6§c Ba§i
10,00
2) Cumartesi (§ehitler) Pazan ig Kisnnlar
8,00
3) Bloksuz ve numarasiz yerler
8,00
C- PAZAR PAZARI
1) Pazar (Cumhuriyet) Pazan K6s_e Ba$i
25,00
2) Pazar (Cumhuriyei) Pa/an Ig Kjsimlar
15,00
3) Bloksuz ve numarasi/ yerler
13,00
D- DIS MAHALLELERDE KURULAN PAZARYERLERI
1 ) Maliallelerde Kuiulan pazaryerleri ile ilgili i§galiyede, $eliitler semt pazaryerinden i?
kisimdan ahnan licret tarifesinin aynisi uygulamr
8,00
PAZAR YERl i$GALIYELERi HAFTAL1K PE§lN OLARAK ALINACAKTIR
E-
$ehiric.i Taksi Duraklanndan her taksi i«?in A Y L I K
38,00
F-
Gezici Esnaflardan ayhk isgaliye iicreti
38,00
G- Mithatpa§a Caddesi Kaldinm tsgallerindcn:
1) Lokanta,Pastahane gibi meslek gruplannin (Birahanc-Mcyhane-Kahvchanc
liiiriv) 15.m2.ye kadar i^galiyelcrden AYLIK (maktu) (Kullanilan alanm 15.m2.yi
"cvmcsi durumunda m2.ba$ina ayhk 30,OO.TL.iihnacaknr.)
2)T c § h i r i?in mal gikaran esnaflardan (Birahanc-meyhane-kalivchane liarig) 2 m2.ye
kadar AYLIK (2 m2. yi gegmesine izin verilmezjhcr m2 si
2 ) KATILBM PAYLARI :
440,00
77,00
-19-
T.C
SALIHLi BELEDIYESi
MECLIS KARAR1
A- Pazar Yerleri Katilim Paylan (Pa/aryerleri devir isjemlerinden devir edenden ve
alandan)
Cjir$amba (Merkez) pazan:
rtaftalik i§galiye Bedeiiniii
70 kali
Haftalik i§galiye
Bedelinin 70 kati
I ) Ko$e ba§i
2) i^kisimlar
Cumartesi Pazan
Haftalik isgaliye
Bedelinin 70 kati
Haftalik i§galiye
Bedelinin 70 kaU
1 ) K6§e ba§i
2) ic ktsimlar
Pazar (Cumhuriyct) Pazan :
Haftalik i§galiye
Bedelinin 70 kati
Haftalik i§galiye
Bedelinin 70 kati
1 ) Kb1 §e bas. i
2) ig kisimlar
(Takasla 30 hafta)
B- Bes. (5) Yilini Doldunnus. Tahsisli Verier icin Kalihm Paylan:
1- a)K6§eba§i
b) Ic Kisimlar ve numaralanmi§ yerler
Mahallelerde Kunilan Pazaryerlcri:
1) Mahallelerde Kurulan pazarycrlcri ilc ilgiii devirlerde, §chitlcr semi pazarycrindcn ic.
kisimdan alinan ucret tarifesinin uygulanmasi
143,00
77,00
Haftalik i§galiye
Bedelinin 70 kati
3) BILBORD UCRETLERJ :
1 - 1 Haftalik ( 5' li bir grubun iicreti)
374,00
2- 2 Haflahk (5' li bir grubun ucreti)
572,00
3- 1 avlik
(5* li bir grubun iicreti}
935,00
4- 3 ayhk
(5'li bir grubun iicreli)
2.398,00
5- 6 aylik
(51 li bir grubun ucreti)
4.521,00
6- 1 vilhk
(5' li bir grubun ucreti)
6.149,00
4 ) TEMIZLEME UCRETI:
A- Bahkgilar (Mcrke/ Cars^unba ve Pa?^r pa/an) ayda 1 dcfa (Balikcilardan Mayis ve
Eyliil aylan arasi tcmizleme iicreti alinmayacak)
45,00
5 ) ILAN CCRETLERI
A- JlanUcretlcri:
1 ) 51) Kelimeye kadar olan ilanlarm hoparlor veya ilan tahtasma asilmak uzere her defasi
(bir scansta 3 dcfa okunabilir.)
22,00
2) 5 1-100 kelime arasi ilanlar
32,00
3) 100 Kclimcdcn fa/la olan ilanlar her defasi
Dairclcrdcn gelecek ilanlardan (Kclimc simn yoktur.) Hail tahtasi veya
v
Ii9part6r igin :
1) Gayri Menkul ilanlanndan her Gaynmenkul icin ayn ayn olmak iizere 10 giin siireyle
ilan tahtasma asilmasi veya hoparlb'rdcn 3 kez okunmasi
40,00
sB**,,,,.iiRcsnii
2) Mcnkul ilanlardan aym 5artla ilan igin
53,00
43,00
-20-
T.C.
SALJHLI BELEDIYESJ
MECLIS KARAR1
C- Kamu Kurumianmn Kamu yaranna yaptiracagi ilanlar, siyasi partilerin siyasi
faaliyctlch vc demeklcrin kongre ilanlan. kan talebi ilanlan ve o'liim ilanlari ucretsi/dir
NOT: ILAN UCRETLERINE KDV.DAH1L DEGlLDIR
6 ) JMARi$LERi MUDURLUGUiLE iLGILJ UCRETLER:
A- 1 ) Meskcn Saliasi olup, i§yeri yapilan yerlerin m2.sinden
6,50
2) Ticari saha olup, mesken yapilan yerlerin m2.sinden
6,50
3) Ticari saha olup. i§yeri yapilan yerler in2.si
B- in§aat ve yapi muayenesi (tcmel vizesi ve tcmcl vize kontrollcrindc) m2.si igin
C- Imar kanununun degisjk IS.maddcsi geregincc hamuryapilarak Belediycce
yaplinlacak parsclcsyonlar icin yapilan masraflann tamami ortaya cikacak parsellcrc
taksim edilmek suretiyle tapuya tescilinden sonra pe§in olarak tahsil edilir
D- Tamirat izni isjemleri 19)11
5,50
0,10
Enc.yetki verilmeli
18.50
E- Asansor muaycne iicreti
380.00
F-
Mesken insaatlarinin her daircsinden i§galiye iicreti
120,00
G- 6360 Sayih yasa kapsaminda bclgc diizenlcme iicreti
100,00
7) PLAN VE PROJE MUDURLUGU ILE ILGILi UCRETLER:
A- Imar durumu ucreti icin m2.si
0,24
B- Plansiz alanlar yonctineligine gore vcrilecek iinar durumu harclan igin m2.si
0,025
C- Plansiz alanlardan yaptlacak ifraz ve tevhit i§Iemleri igin m2.si
D- Mucavir alaii simrlan icinde plansiz alanlarda yapilacak ifra/ ve tevhit isjemleri igin
m2.si
0,24
1) ifraz - tevhit (TICARI)
0,24
2) Ifraz tevhit (MESKEN)
0,19
E- Imar komisyon harci
8) EMLAK VE ISTIMLAK MUDURLUGU UCRETLERJ:
1- Belediyemize ait hissc sati§lan igin miiracaat cdilen her dilekge igin
2- Kur§unlu Kaphcalannda cl crnegi sati§ rcyonlanndan her slant icin (sati$a ciktiklan
ay slant ha$ma)
A- BELEDIYEYE AlT i§YERLERlNiN GUNLUK I$GALiYE BEDELLERI :
130,00
35,00
60,00
1- Belde olup Mahalleye doniisen yerler igin GUNLUK.
300,00
2- Ko'y olup malialleye donu^en yerler igin GUNLUK
100,00
B- TARIMSAL SULAMA UCRETLERI :
1- 4 inglik ve iislii ebatlanndaki borulardan 1 Saati KDV. Hang
22,00
2- 4 Inglikten az cballanndaki borulardan 1 Saali KDV. Harig
18,00
3- Ko'y ve Beldclcrdcki Cazibcli su satislanndan 1 Saati KDV. Harig
6,00
9- FEN i$LERI ILE ILGiLI UCRETLER:
LAGIM VE SU BAGLAMALARI DOLAYISIYLA BOZULAN YERLER ILE
YOL BOZMA UCRETLERI
1) Asfall ve Bcton yollann m2.sindcn
110,00
j '., iJ.Traverten ve incrmer kaplamah kaldmmlann m2.sinden
98,00
3) Yol vc kaldmm parke, beton kaldinmfann m2.sinden
47,00
4) Karo plakah kaldinmlann m2.sinden
60,00
-21-
T.C.
SALIHLi BELEDIYESJ
MECLIS KARARI
5) Beton Bordiir ve oluklann bozulmasi int. sinden
25,00
6) Toprak yollarm m2. sinden
15,00
7) Kompresdr saati
105,00
8) Bom Cali$ma Saati
100,00
9) Beton Parkc tas bedeli
10,00
10) Grcydcr Cali$ma Saali
100,00
ZEMIN ETUD HIZMET BEDELLER1:
1 ) Zemin ettit amagh sondaj bedeli
330,00
iS MAKlNALARI:
1) Traktorkepge cah§ma saati
85,00
2) JCB CX is makinas] gahs.ma saali
110,00
KANTAR UCRETLERi :
1) Traktdr ve pikap geki ucreli
5,00
2) Kamyon geki ilcreti
7,50
3 )Tirgeki ucreli
12,00
10- CE§iTLI RAPOR UCRETLERi:
A- J-iehrimizin muhtelif yerlerine konulan ve konulabilecek ticari ama^h i$ikh
LED reklam panolannm m2.$inden yillik
500,00
B- §eliir igi Hatlarda Qali§an Minibus Ruhsat Ucretlcri:
1) Her aragtan Yillik Ruhsat iicreti
2) Ruhsat devri halinde devir edendcn ve devir alandan
3) Yeni hat agilinasi durumunda I H A L E yoiu ile iicretin belirlenmesi icin
Belediye Enciimenine yetki verildi.
C- Ilgemizde gali§an AVM. VE buyiik marketlerin sehrimizde dii^enleyecekleri ta§nna
RING hatli olu^tunnalari halinde AYLIK
D- Trafik para cezalanndan alinan iicretlerin 6denmemi§ olanlardan para cezasi ile
birlikte §ERH iicreti
( Tcblig edilemeyen ara^hira konulan $ERH UCRETI)
BIZiM EV I§LETME MtDURLllGU TARAFTNDAN ISLETILEN OTOPARK
UCRETLERi:
1- Otopark iicreti ilk 1 5 dakika
2- 1 Saatlik otopark ucreti
3- Ayhk ABONMAN ucreti
BIZIM EV i$LETME MUDURLlfGC TARAFINDAN I$LETILEN OTOGARAJ
WC. TJCRETI:
1- Oto garaj WC. ucreli
1.980,00
15.000,00
195,00
100,00
OCRETSIZ
1,50
60,00
0,75
11 ) VETERINERLIK GELlRLERi :
A- HAYVAN PAZARI FIYAT LISTESI :
1) KUCUKBA^ Hayvan Pa/.an Giri$ Ucreti (Adet Ba§ma) :
2,00
2) BUYUKBA$ Hayvan Pazan Giri§ Ucreli (Adcl Basma) :
B- 2015 YILI KURBAN BAYRAMI SURESINCE GUNLUK VE HAFTALIK
KOTRA ISGALiYE BEDELLERJ :
8,00
I) Kiigiikba§ Kotra Giintiik iggaliye Bedeli
120,00
1
-22-
T.C.
SALJHLI BELEDIYESi
MECLIS KARARI
2) Biiyiikbas Kotra Giinluk t§galiye Bedeli
150,00
3 ) Giiniibirlik Tek Kiiciikba§ 1 Giinliik l§galiye Bedeli
3,00
4) Giiniibirlik Tek Biiylikba$ 1 Gunliik l§galiye Bedeli
5) K.uciikba§ Haftahk Kotra i§galiyc Bedeli
13,00
600,00
6) Buyiikbas Haftahk Kotra i$gahyc Bedeli
600,00
12 ) ILACLAMA UCRETLERJ VE POLiKLiNJK LABORATt VAR CCRETLERl
A- TAHLIL ADI :
i- ACLIKKANSEKERl
2,00
2- ORE
2,00
3- KOLESTEROL
3,00
4- TRIGLESiT
4,00
5- HDL-C
3,00
6- LDL-C
3,00
7- SGOT
3,00
8- SGPT
3,00
9- LfRtK ASTT
3,00
10- KREATlNIN
3,00
11- HEMOGLOBIN
2,00
12-ERITROSiT
2,00
13-LOKOSIT
2,00
14- HEM ATOKRlT
2,00
15- SEDIMANTASYON
2,00
16- KANAMA ZAMANI
2,00
17- PIHTILA§MA ZAMANI
2,00
18- ASO
3,00
19-CRP
2,00
20- RF
2,00
21- ROSE- BENGAL
4,00
22- HBs AG
5,00
23- ANTt-HBs
5,00
24- TAM IDRAR TAHLIL1
3,00
25- GEBELIK TESTI
2,00
26- KAN GRUBU
2,00
27-GTT
4,00
28- HCV
5,00
29- HIV
5,00
•30- VDRL
5,00
31-TOTALBiLiRUBtN
3,00
-23T.C.
SALIHLIBELEDIYESi
MECLIS KARART
32-DIREKTBiLtRUBIN
3,00
NOT: TAHLIL UCRETLERINE KDV.DAHiLDiR.
B- ilaclama Ccretleri:
Resmi Dairelerden ve Okullardati gelen ilaclama talepleri ucrelsiz olacaktir.
1- §ehir dis.mdaki i§yerlcrinin (Fabrikalar, Rcstoranlar. Benzin Istasyonlan. Hususi besi
damlari ve tavuk giftlikleri vb.) her 100.m2.si icin
UCRETSJZ
30,00
2- §ehir igindeki isjerlerinin her 100.m2.si igin
20,00
2- Otobiislerin ilaclanmasi
15,00
3- Evlerin ilaglanmasi
12,50
4- Ihtar edildigi halde ilaclama yaplinnayanlara tarifcnin %50 fazlasi uyguUmir.
NOT: tLACLAMA UCRETLERINE KDV.DAH1L DE&iLDJR.
HASTA VE CENAZE NAKIL ARAC UCRETLERi:
1- Salihli ilge merkezinden gidis,-d6niis, 400 kin. uzakhktakl mesafeye kadar olan cenaze
nakillcrinden kisjlerin gelir dunimuna bakihnadan iicrel ahnmaniasina
2- Salihli il^e merkezinden gidi$-donu$ 400.km.yi ajjian mesafelerdeki hasta ve cenaze
nakilleri icin her km. den
UCRETSIZ
1,00
NOT: HASTA VE CENAZE NAKIL ARAC UCRETLERINE KDV.DAHiLDiR.
13- MEZARLIK UCRETLERl:
A- Aile Kabri Ucreti:
Asri mezarhktaki yer sikinusi nedeni ile aile kabri sati§i yapilmamaktadir.
Karaagag yolu iizerindeki mezarlik alam hizmete agildigmda burada aile kabri
lahsisi yapilacaktir. Bu mezar alamnda uygulamnasi ongorulcn ucret tarifelcri a§agiya
gikanlira§tir.
1- Cenaze aile me/arhgi olarak aynlan adaya defnedilirse yanindaki yerle bcraber
burasi aile mezarhgi olarak tahsis edilebilir.
- Cenaze varken yanmda 1 (Bir) ki§ilik aile mezarhgi tahsis iicreti :
2- Cenaze olmadan aile mezarligi olarak ayrilan adadan 2 (Iki) ki§ilik aile mezarhgi
lahsisi yapilabilir.
- Cenaze yokken 2 (Iki) ki§ilik aile mezarhgi tahsis Ucreti :
1.000,00
2.400,00
NOT: Bir ki$iye en fa/la 1 adet (iki ki$ilik) aile mezarjigi tahsisi yapdabilir.
B- ^ahis mexarlan:
§ahsa malisus mezarlardir. Bunlar daimi surette temin olumnus yerlerdir. Satiipleri
mezann etrafinda pannakhk yapmak, las. dikmek lahit yaptirmak hakkina sahip olurlar.
Bu yapim igin Bclediyenin izni gcreklidir. Yapim i§i Bclcdiycnin bclirlcmi? oldugu
olgiiler ve s.ekle uygun olacakur. Tek ki|ilik s^ihis mczan yaptirma izni.
1- Tek ki§ilik §alus mezari yaptirma izni :
2- Defm ve Hafriyat Ucreti :
NOT: 1 - Vatandasjann mezarlikiarda defin ve hafriyat ticretini odeyemeyecek durumda
olduklanni beyan etmeleri diirumunda, vata«da5lann fakirlik bclgesi gctinneleri
durumunda defin ve hafriyat iicreti almmayacaktir.
NOT: 2- Kdy olup mahalleye dbnii§en yerlerde mezarliklar
NOT; 1VIEZARLIK UCRETLERINE KDV. DAHIL DEGILDIR.
14 ) TlYATRO SALONU GELJRLERi :
85,00
50,00
IJCRETSiZ
UCRETSIZ
-24T.C.
SALIHLI BELEDIYESi
MECLIS KARARI
1 ) Ozel ve Resmi Tiyatrolann yetkililerince basihm§ bilel dahilinde salon kirasi
2) Konferans, Semincr vs. toplantilar i<^n sosyal amagh derncklerin veya kuruluslann
Salon kiralamasi halindc
600,00
3) Sinema Giinlerinde Ozel kuruluslarca Salon kiralanmasi halinde Gunliik hasilalm
%10
4) Sinema giinleri harici hafta sonlannda Sinema goste runic rinden Hasilatm
%25
250,00
15 ) KURSUNLU KAPLICALAR1 GELIRLERI :
A-
30,00
Oda Ucretleri ;(Tek kisilik ek yatak ucreti(her tip oda igin aym)KDV daliil
ODA TiPLERI
A SINIFI ODA (3 kisilik)
a) 01 OCAK - 31 MART aylan arasi (KIS. SEZONU)
90,00
b) 01NiSAN-15HAZlRAN aylan arasi (ILKBAHAR SEZONU)
95,00
c 16 HAZIRAN-1 5 EYLUL aylan arasi (YAZ SEZONU)
100,00
d) 16 EYLUL-15 KASIM aylan arasi (SONBAHAR SEZONU)
95,00
e) 16 KASIM- 3 1 ARALiK aylan arasi (KIS SEZONU)
90,00
B SINIFI ODA(2 ki$ilik)
a) 01 OCAK -31 MART aylan arasi (KIS. SEZONU)
70,00
b) OlNiSAN-15HAZIRAN aylanarasi (ILKBAHAR SEZONU)
75,00
c 16 HAZIRAN-15 EYLUL ay Ian arasi (YAZ SEZONU)
80,00
d) 16 EYLUL-15 KASIM aylan arasi (SONBAHAR SEZONU)
75,00
e) 16 KASIM- 31 ARALIK aylan arasi (KI$ SEZONU)
70,00
C SINIFI ODA(5 ki$ilik)
a) 01 OCAK - 31 MART aylan arasi (KI$ SEZONU)
110,00
b) OINTSAN-lSHAZiRAN aylanarasi (ILKBAHAR SEZONU)
120,00
c 16 HAZIRAN-15 EYLUL aylan arasi (YAZ SEZONU)
130,00
d) 16 EYLUL-15 KASIM aylan arasi (SONBAHAR SEZONU)
120,00
110,00
c) 16 KASIM- 3 1 ARALIK aylan arasi (KIS SEZONU)
NOT: Rama/an ayi ( BAYRAM HARIC) tlflnem fiyatindan %30 iskontolu
11 \;itl an ill nl acaklir.
Oda ilyatlannda ve giinubirlik tesislcrdcki iicretlere KDV. Dahildir.
AYLIK ABONMAN UCRETi
120,00
1 KI$i
Aylik Abomnanui igerigi :
a ) Haflanin her giinii 1 saat havuz kullaiumi
b ) Pazartesi ve Persembe giinleri 1 saat sauna kullammi
c ) Pazartcsi, Sali, Car§amba, Persembe. Cmna giinleri 1 saat jaku/i kullammi
DAHILDIR.
Not : Apartlanmizda kisi sayisi bclirtilmistir.
Kisi sayismdan fa^la konaklamalarda ek ticret ahmr.
0 - 8 yas arasi iicretsizdir.
B-Guntibirlik Tesislerin ucretleri
1) Havuz kisi basi 1 saatlik ucret - GUNUBlRLiKCt
8,00
-25T.C.
SALIHLJ BELEDIYESi
MECLiS KARAR1
2) Havuz ki§i basi 1 saatlik iicret -KONAKLAYAN
6,00
NOT: Konaklayanlar ifin termal havuz sabah 08.00 ile 12.00 arasi UCRETSiZDIR.
3) Jakuzi kisi basma 1 saatlik iicret - GUNUBiRLIKCI
20,00
4)Jakuzi kisj basma 1 saatlik iicret - KONAKLAYAN
10,00
5)Tennal Jakuzili 2 kisi - GUNCBiRLIKCi
25,00
6) Termal Jakuzili 2 kisi - KONAKLAYAN
15,00
7)sauna kisi basma 1 saallik iicret - GUNUBiRLIKCi
25,00
8)saunakisi basina 1 saatlik ucrel - KONAKLAYAN
20,00
C- MASAJ FIYATLARI:
1 - Komplc turn viicut klasik (30 dk.)
40,00
2- Hassas yiiz masaji (20 dk.)
25,00
3- Lokal yiiz masaji (20. dk.)
25,00
4- Scliilit masaji (30.dk.)
30,00
5- Aroma terapi masaji ( 30.dk.)
30,00
6- Relax masaji (30.dk.)
25,00
25,00
7- reflex masaji (30.dk.)
NOT: ODA UCRETLERINDE TUR VE ORGANIZASYON $IRKETLERINE % 10
iNDIRIM iMKANI SUNULACAKTIR.
NOT:l)Kur$unlu Kaphcalanndaki oda fiyatlanna ve Kunubirliktesislerdeki
ucretlere KDV dahildir.
16- JEOTERMAL ISINMA UCRETLERI :
1- Jeotermal merkezi isitma sistemi igin almacak Isitma Ucreti m2 olarak
.ibadethancler, resmi okntlar( MESKEN)
0,9 Ikdv dahil
Jeotermal merkezi isitma sistemi igin almacak isitma iicreti m2.olarak (Ticarethane)
1, 10 kdv dahil
Jeotermal merkezi isitma sistemi igin almacak isitma iicreti m2. olarak ( resmi daireler)
Jeolermal merkezi isitma sistemi ic.in almacak isitma iicreti m2. olarak (saglik ocaklan ve
dzel hastancler)
2- Jeotermal isitma sisteminin kalonmetre birim fiyati (MESKEN) ibadethaneler, resmi
okullar
Jeotermal isitma sisleminin kalorimctrc birim fiyati (TICARETHANE)
LOlkdvdahil
Jeotermal isitma sisteminin kalorimetre birim fiyati ( resmi daireler)
Jeotermal isilma sisteminin kalorimctrc birim fiyati ( saglik ocaklan ve ozcl
liastaneler)
3- Sayaclan takilan Jeotermal abonelerinden almacak sayag bedel ucretleri 12 esit
taksitte almacaktir. KDV: dahil
4- Borcundan dolayi kalorimelre agma-kesmelerinden (KDV. DAHIL)
1,10 kdv dahil
0.0680kdv.dahil
0,0810kdv.dahil
0,0750 kdv.dahil
0,0810 kdv.dahil
350,00
40,00
5-Termal turizm isletmeleri ve larim isletmelerine verilecek olaii Jeotermal suyun m3
bedeli meskciiJere verilen icme suyn bedeli kadardir.?
17-RUHSAT VE DENETIM MUD.ILE ILGILI UCRETLER
1-Umuma agik yerlerden canli miizik liarci
2.000,00
2- Bakleriyolojik su Analizi
90,00
3- Kimyasal su Analizi
100,00
OLCU VE TARTI ALETLERI MUAYENE HARCI
-26T.C.
SALTHLI BELEDIYESi
MECLlS KARAR1
1 - Normal masa tera/ilerinden
10,00
2- Otomatik (Ibreli) terazilerden
15,00
3- Elektronik terazilerden
15,00
4- Kantar ve baskiillerden
30,00
18- KAPALI SPOR SALOMJ UCRETLERl
A) Egitim, Ktilttirve Sanat Faaliyetlcri:
1- Ok u 11 arm Egitim, Kiiltiir ve Sanat Faaliyetleri
YAZ SEZONU JCiN;
09-17 saatleriarasi
50,00
17-23 saatleriarasi
65,00
09-23 saalleri arasi
100,00
KFS. SEZONU iCIN:
09-17 saatleriarasi
75,00
17-23 saatlcri arasi
95,00
09-23 saatleri arasi
110,00
2- Profcsyonel suhcsi bulunmayan kuruluslarin cgitim, kiiltiir vc sanat faaliyetleri
YAZ SEZONU ICtN:
09-17 saatleri arasi
155,00
17-23 saalleri arasi
220,00
09-23 saatleri arasi
325,00
KIS SEZONU ICIN:
09-17 saatleriarasi
220,00
17-23 saatleriarasi
270,00
09-23 saatlcri arasi
440,00
3- Profesyonel §ubesi bulunan kuruluslarm ejitim, kiiltiir ve sanat faaliyetleri
YAZ SEZONU ICIN:
09-17 saatleri arasi
155,00
17-23 saatleri arasi
275,00
09-23 saatleri arasi
385,00
KIS. SEZONU ICIN:
09-17 saatleri arasi
270,00
17-23 saatleri arasi
385,00
09-23 saatleri arasi
605,00
4- Kamuya yararh dernek ve vakiflann egitim, kiiltiir ve sanat faaliyetleri
YAZ SEZONU ICIN:
09-17 saatleriarasi
85,00
17-23 saatleriarasi
190,00
09-23 saatleri arasi
245,00
-27T.C.
SAUHLT BELEDIYESi
MECLIS KARARI
KIS SEZONU tCIN:
09-17 saatleri arasi
260,00
17-23 saalleri arasi
370,00
09-23 saatleri arasi
585,00
5- Kamu Kurum ve kurulu$lann egitim, kuitiir ve sanat taaliyetleri
YAZ SEZONU iCIN:
09-17 saatleri arasi
100,00
17-23 saatleri arasi
215,00
09-23 saatleri arasi
275,00
Kl§ SEZONU iCIN:
09-17 saatleri arasi
215,00
17-23 saalleri arasi
280,00
09-23 saatleri arasi
440,00
6- Sair egitim, kuitiir ve sanat faaliyetleri
YAZ SEZONU iQiN:
09-17 saatleri arasi
255,00
17-23 saatleri arasi
370,00
09-23 saatleri arasi
585,00
KIS. SEZONU iCIN;
09-17 saatleri arasi
360,00
17-23 saatleri arasi
475,00
09-23 saatleri arasi
770,00
B) Zaruret duyulan her ttirlii faaliyctler ve sair faaliyetler.
Siyasi Parti Genel Kongreleri
YAZ SEZONU ICIN:
09-17 saatleri arasi
520,00
17-23 saatleri arasi
625,00
09-23 saatleri arasi
1.090,00
KIS. SEZONU ICIN:
09-17 saatleri arasi
700,00
17-23 saatleri arasi
740,00
09-23 saatleri arasi
1.320,00
C) Sportif faaliyetler (Antreiiman iicretleri)
1- Profesyonel spor kuluplcri
Giinduz(l saatlikiicrctbedeli)
75,00
Gece
95,00
(1 saatlik iicret bedeli)
2- Amator kuliip ve okullar
Giindiiz ( 1 saatlik ucret bedeii)
35,00
-28T.C.
SALJHLT BELEDIYESi
MECLIS KARARI
Gece
( 1 saatlik iicret bedeli)
50,00
3- 6/el okullar
Giinduz (1 saatlik ucret bedeli)
100,00
Gece
165,00
(1 saatlik iicret bedeli)
25- STADYUM UCRETLERl
A) Futbol maclarmdan almacak kira ucretleri
1- Profesyonel futbol maclan:
a) 1. Ligdc yer alan futbol takimlanndan
1.595,00
b) 2. Ligde yer alan fiitbol takirnlanndan
880,00
c) 3. Ligde yer alan futbol takirnlanndan
275,00
2- Am ;il or Futbol maclan
a) 1. Ve 2. Ainator kiimede yer alan ftitbol takimlanndan
100,00
B- Antrenmanlardait ahnacak kira ucretleri
1- Profesyonel futbol antrenmanlan:
a) 1 . Ligde yer alan futbol lakimlarmdan
880,00
b) 2. ligde yer alan fiitbol takimlanndan
525,00
c) 3. Ligdc yer alan futbol lakimlanndan
105,00
C- Konser ve disci" etkinliklerUen ahnacak kira ucretleri
a) Spor kulupleri ve derneklerden
855,00
b) Kainu Kurum vc kurulusjardan
1.485,00
c) Ozel sektor ve gercek kisjlerden
D- 5 Eyliil kutlamalan, vs. etkinlikleri doneininde ki§i, kuruin ve kurulu§larca
duzenlcnecek her ttirlii konser ve eglencelerden yukanda belirlilcn kira ucretlerinin yansi
ahnir.
E- Milli bayramlarda okullar larafmdan yapilan her turlu kutlama, gosteri, toren. yari§ma
ve prova gah§malarmdan ucret ahmnaz.
3.630,00
KAPALI SPOR SALONU UCRETLERINE KDV.DAHIL DEGILDIR.
19) PARK VEFIDANLIK UCRETLERI:
a) Belediye Parki ve fidanligmdan yeli§tirilecek CJ?ek Fidanlannm ve agaclarimn
budarunasindan gikacak cirpilarm sati§i Belediye Enciimenince takdir edilecek Ci?ek Ve
Bukcl bedelleri Siis Bilkileri ile ilgili Resmi Tanfeden yararlamlarak uygulanacaktir.
A- URETIM SERASI VE ACJAC F1DANLIGI
DI§ MEKAN BiTKTLERi:
1- Atc§ Dikeni
3,00
2- Taflan
5,00
3- Lcylandi
5,00
4- Bahge kiilcicegi
3,00
5i JCahvc agaci
ft "
6- Hadera Sarma^ik
5,00
2,00
7- Zakkum
2,00
8- Mor Salkim
3,00
-29T.C.
SALIHLI BELEDIYESI
MECLIS KARARI
9- Onar
5,00
10-Acem bonisu
3,00
1 1 -Oya agaci
3,00
12-Levlak
4,00
13-agagHatmi
5,00
14-Defne
5,00
15-TatarlianimeIi
3,00
16-Havlupuskulii
4,00
1 7-§akayik
5,00
18-Sigla
6,00
19-Ku$Dilibiberiye
3,00
20- Dag mu§mulasi (Cotoncastcr)(hcrdcni yc§il yaprak doken)
3,00
21 -Kenya
3,00
22-Bodur pitos
3,00
23-Sari Yascmin
4,00
24-Inci gahsi
3,00
25-Ligustrum
2,00
26-Gul
3,00
27-Mazi
2,00
28-Fikirsiz
2,00
29-Kara ycmi§
5,00
30-Berberis
3,00
31-Amerikan Sarma§igi
2,00
32-Pitosponim
3,00
33-Lavaiita
2,00
3 4- Abel va
4,00
35-Kartopu (Yazlik-Ki§hk)
5,00
36-Ardig
4,00
37-FirgaCalls|
4,00
38-Altm ganak
6,00
39-Lavantin
2,00
40-Hanimcli
5,00
4 1 -Erguvan
5,00
42-Tesbih agagi
4,00
43-Ci?ek nar
5,00
44- Gladi?ya
3,00
45-Y6riikkiz
5,00
f*
46^Fistik gaim
8,00
-30T.C.
SALJHLI BELEDiYESI
MECLIS KARARI
47-Servi
4,00
48-§im§ir
15,00
49-Avize
10,00
50- Palmiye KUCUK BOY
5,00
51-PalmiyeORTABOY
10,00
52- Palmiye BUYUK BOY
15,00
53 -Agav KUCUK BOY
5,00
54- Agav ORTA BOY
10,00
55- Agav BUYUK BOY
15,00
55- Zambak
56- Fenix PALMIYE
3,00
10,00
57-Kasimpati
3,00
58- Mahonya
10,00
59- Miirver
5,00
60- Japon $emsivcsi
5,00
61- Sibirya Qahsi
4,00
62- Kiztlcik
5,00
63- Ruskus
8,00
64- Bodrum Papalyasi
3,00
65- Kekik
3,00
66- Mavi Ladin
20,00
67- Scdir
20,00
68- Mevsimlik C^kler
0,50
1C MEKAN BiTKILERl:
l-Yuka(TEKLt)
5,00
2- YUKA (COKLU)
10,00
3-Kardes.Kam(TEKLl)
5,00
4- Karde$ Kam (COKLU)
10,00
5- Pa§a Kihci (BUYUK SAKSI)
15,00
6- Bodur Kill? (BUYUK SAKSI)
15,00
7- Aphelandra (SAKSI)
10,00
8- Madagaskar Yasemini (SAKSI)
10.00
9- Salon Yapragi ( BUYUK TORBA)
5,00
10- Salon Yapragi (SAKSI)
10,00
11- Melek Kanadi (TORBA)
4,00
12- Teslere Qi?egi ( KUCUK SAKSI)
5,00
"b-Testerc Ci?egi (BUYUK SAKSI)
10,00
14- Aleo Vera (KUCUK SAKSI)
5,00
-31T.C.
SALIHLi BELEDIYESt
MECLIS KARARI
15- Aleo Vera (ORTA BOY SAKSI)
10,00
16- Aleo Vera (BUYUK SAKSI)
15,00
17-Kurdela(TORBA)
5,00
18-Kurdela(SAKST)
10,00
19-isvecSarma$igi (TORE A)
5,00
20- Salon Sarma§igi (TORBA)
4,00
21-Ku$konmaz(SAKSl)
5,00
22- Melisa (TORBA)
5,00
23- Dalura(TORBA)
24- Agac Minesi (TORBA)
5,00
4,00
25- Sigir Dili (TORBA)
4,00
26- Sigir Dili (SAKSI)
6,00
27- Kaktiis (SAKSI)
5,00
28- Ruskus (TORBA)
5,00
29- Bodur Scmsiye (SAKSI)
10,00
30- Fil Calisi(SAKSI)
5,00
31- G6zya§i Damlasi (SAKAI)
4,00
32- Atlas (SAKSI)
7.00
33- Benjamin (TORBA)
5,00
34- Benjamin (SAKSI)
7,00
35- Arap Yasemini (FULL) (SAKSI)
10,00
36- Deve Tabani (KUCUK SAKSI)
5,00
37- Deve Tabani (BUYUK SAKSI)
7,00
38-Panjur(SAKSl)
5,00
39- Ban§ Ci?egi (KUCUK SAKSI)
5,00
40- Ban§ CiQegi (BUYUK SAKSI)
7,00
41- Begonvil (TORBA)
5,00
42- Guzmanya (SAKSI)
25,00
43- Begonya MINI SAKSI)
1,00
44- Japon Gttlii (TORBA)
10,00
45- Areca Palmiya (SAKSI)
10,00
46- Flamingo (SAKSI)
10,00
47- Karides Qigegi (SAKSI)
10,00
48- Atatiirk C"5egi (SAKSI)
5,00
49- Dieffenbachia (KUCUK SAKSI)
10,00
50- Dieffenbachia (ORTA BOY SAKSI)
15,00
51- Kaucuk (KUCUK SAKSI)
10,00
51- Kaucuk (ORTA BOY SAKSI)
15,00
-32T.C.
SALiHLI BELEDIYESi
MECLIS KARARI
52- Telgraf Cicegi (TORBA)
1,00
NOT: GELIR TARIFESINDEKJ RAKAMLAR TL. OLARAK IFADE
EDILMEKTEDIR.
SALfHLI BELEDiYESI 2015 YfLI GELIR TARlFESIDIR (ALT UST SINIRLARI
BAKANLAR KURULUNCA TAYIN EDlLEN)
KANUNNO-.5281
REKLAM VERGISi:
2464/16
1 . Diikkan, ticari ve sinai miiessese ve serbest meslek erbabinca gesitli yerlere asilan ve
Takilan her ?e§il levha, yazi vc rcsim gibi lum sabil ilan ve reklamlarm beher metrekaresindcn
YILLIK olarak
2. I§ikli veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare icjn YILLIK olarak
3. Motorlu ta§it arac.lannm icjne veya disina konulan ilan ve rektamlann beher
metrekaresindcn YILLIK olarak
4. Cadde, sokak vc yaya kaldmmlan iizerinc gerilcn, binalann cephe ve yanlarma asilan bez
veya sair maddeler vasitasiyla yapilan gegici mahiyetteki ilan vc rcklamlann metrekaresinden
HAFTAL1K olarak
5. Ilan ve reklain amaciyla dagililan bro§ur, katalog, duvar ve cep lakvimleri biblolar veya
benzerlerinin her biri igin
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapis.tmlacak cesjtli afi§ler ve benzerlerinin beherinin
metrekaresinden
2015YULIKOM.
GORU§U
32,00
48,00
28.00
10.00
0,12
0,25
EGLENCE VERGISi:
2464/21
a)Yerli film gosterimlerinden
%10
b)Yabanci fikn gosterimlerinden
%10
c)Tiyatro. opera, bale, karagbz, kukla orta oyunu
%0
g)At yan§lan ve konserlcrden
%10
d)Sirk, hmapark, galgici bahgelerve benzerlerinden
lli-Biletle girilmesi zoriinlu olmayan egience yerterinden (GUNLUK TL)(Bar, pavyon, atari
Salonlan, Gece Kuliibii, Tavcrna. Kabare, Dancing, Bilardo, Masa Futbolu, Gazino)
%20
5,00
HARCLAR TARiFESI 2464/52-57
I§GAL HARCI:
1 -Pazar ve panayir kurulan yerlerin. ineydanlarai, mezat yerleritiin her tiirltt mal ve hayvan
saticilan tarafindan i§giih (GUNLUK)M2 bazuida giinxm2
2-Yol,mcydan,Pazar,iskele,kdprii gibi umuma ait yerlerden bir kismimn hcrhangi bir maksat
i?in isgali (GUNLUK)
2,50
2,50
3. 52 nci maddenin (1) numarali bendinde ya/ili hawan saticilannm isgallerinde giinxm2
a) Sati§i yapilan KUQUKBAS hayvan ba§ma
1,00
b) Sati§i yapilan BUYUKBAfj hayvan basnia
4-Molorlu kara la§illarinm park etineleri igin il Irafik koinisyonlannm olumlu gdrii§u aluiarak
bclcdiyelcrcc §chir merkezinde tesis cdilen ve i§letilen maliallelerin galisma saalleri ic.inde,
ta§itlar tarafindan i§gali(bisiklet ve motosiklet harig):
5,00
a)Her ta§itlan beher saat icjn
-33-
T.C.
SALfflLI BELEDiYESI
MECLIS KARAR1
b)Parkinetre gah§Unlan yerlerde belief saat igin
Tarifenin (1) numarali bendindeki harglarm hesabinda melrckare kesirleri tarn sayihr ve tarn
giinii a§an i§gallerde alti saatten az siireler alihr, fazlasi tain gun sayihr
HAFTA TATILI RUHSAT HARCI
2464/60
A-Birinci Simf sihhi isjerlerrnden
237,00
B-ikinci Simf l§yerlerinde
155.00
C-Uc.uncu Simf is.yerlerinden
85.00
C-Birinci Simf Gayri sihhi Miiesseselerden
800,00
D-Ikinci Simf Gayri sihhi Muesseselerden
780,00
E-Ucuncii Simf Gayri sihhi Muesseselerden
Not: A$agida ozellikleri belirtilen i$yerleri icin yukandaki fiyat taritesinden farkli bir
fiyat tarife bclirlenmi$tir.
485.00
F-Birinci Stmf Gazino, Dans Salonu, Diskotck, Pavyon, Taverna, Agikhava Gazinosu, Bar
800,00
G-ikinci Simf Gazino, Dims Salonu, Diskotek, Pavyon, Tavenia, Agikhava Gazinosu, Bar
750.00
H-Otoparklar, Markel
185.00
I-Komiircii-Odun Sati§ Yen
275.00
J-Super Marketler
800.00
K-Dugiin Salonlan ( Yazhk )
485,00
L-Dugun Salonlan ( Yazhk - Ki§hk )
600.00
M-Hirdavat-insaal malz. satigi, nalburiye, bisiklet tamircisi, elektrikgiler vb. isyerleri
170,00
N- Internet salonu, oynn salonu, oyun merkezi, kafeterya, birahane, igkili lokanta, cafe-bar
170,00
tSYERl ACMA IZNI HARCI: ( 2464/84 sayili kanun)
1,00
(Beher metrekare icin i§in matiiyeline gore)
Ancak bu miktar higbir suretle be§ bin metrekareye isabet edecek tutan asamaz,
MUAYENE VE RUHSAT RAPOR HARCI: (2464/84 sayili kanun)
15.00
Her rapor i?in ayn
TELLALL1K HARCI
2464/70
a)Tellaltik Harci Nisbeti (100 TL ya kadar)
%2
b)100 TL vi asan sati§lardan A§AN kisun
%1
NOT. TARIFEDEKl RAKAMLAR TL.OLARAK IFADE EDILMEKTEDIR.
2015 YILI KIRA TAHAKKUK LISTESI
SN
1
Sicil No
30413
i§y
i
Adi
ASIYE
Soyadi
TEKDAL
Ad res
AV ALETLERI
SATIS YERIBEL.CD.n:131
Not
2015YH.IBUTCE
KOMISYON
GORUSU
908,00
-34-
T.C.
SAL][HLIBELEDiYESl
M ECUS KARAR1
2
30413
2
ASIYE
TEKDAL
3
464
3
NUR1
TEKDAL
4
25100
4
HATICE
ICEN
5
12496
8
IBRAHIM
ASIN
6
36506
9
HUDAI
AKAL
1
16222
10
SAH1N
SARI
8
70015
13
H.SAHINM.KAYA
H.SAHINM.KAYA
9
15175023
14
FAHRETTIN
BARIN
10
37551
15
SERIF
CANGOZ
11
28595
16
BIROL
KORKMA
ZER
12
6561
18
MEHMET
PALTA
13
36089
19
AYHAN
Y1LMAZ
14
37551
20
SERIF
CANGOZ
15
35800
23
MUSTAFA
TUFEKCI
16
25119
43
DAVUT
DURMAZ
28200
44
ARlFE
SEKER
18
7188
45
KADIR
19
15169798
46
OZGEN
20
15178912
47
AY$E
AV ALETLERI
SATIS. I YERl E.PEY.PZ.N:7
ESK1 PEYNIR
PAZAR1 NO:3
BELEDIYE
CAD.N-.135KOFTECi
U.2013dedevir
ESKI PEYNIR
PAZAR1 3 NOLU
YER
ESKI PEYNIR
PAZARI 4 NOLU
YER
ESKI PEYNTR
PAZARI 5 NOLU
YER
ESKI PEYNIR
PAZARI 10 NOLU
YER
ESKI PEYNIR
PAZARI 11 NOLU
YER
ESKI PENlR
PAZARI 12 NOLU
YER
ESKI PEYNIR
PAZARI 19 NOLU
YE
ESKI PEYNIR
PAZARI 17 NOLU
YER
ESKI PEYNIR
PAZARI 18 NOLU
YER
ESKI PEYNIR
PAZARI 13 NOLU
YER
ESKI PEYNIR
PAZARI 20 NOLU
YER
TOPTANCI HALI ICI
- CAY OCAGI
' 2 3 ' " 16130
81
ALI
TOPTANCI HALI ICI
NO:41-LOKANTA
TOPTANCI HALl ICI
DILSEKER - BERBER
TOPTANCI HALI
ONU -AMBALAJ
CAMUR
MALZ.
TOPTANCI HALI ICI
EKtN
NO: 11 KAHV
GUNEY SOKAK NO:
ERDEN
1
GUNEY SOKAK NO:
CAKIC1
2
19437
82
ABDULLAH
DOGUER
22 15157245 80
24
ADEM
GUNEY SOKAK NO:
120,00
120,00
440,00
120,00
120,00
120,00
120,00
193,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
182,00
210,00
242,00
198,00
132,00
215,00
270,00
204,00
237,00
35-
T.C.
SALIHLT BELEDIYESI
MECLIS KARARI
3 (DOKUMCU)
25
53720
83
YUSUF
26
53720
84
YUSUF
27
43171
85
YUNIS
28
46105
86
SAHIN
29
46105
87
SAHIN
30
18727
88
AHMET
31
70043
89
NECMI
32
90
REMZI
91
KENAN
34
18765
1516362
9
1517521
7
92
MURAT
35
158954
95
DAVUT
36
70046
96
HUSEYIN
37
40387
97
RIDVAN
38
143492
98
OZCAN
GUNEY SOKAK NO:
4 (DOKUMCLf)
GONEY SOKAK NO:
DOGUER
5 (PULLUKCU)
GUNEY SOKAK NO:
6
ENG1N
GUNEY SOKAK NO:
DUNDAR
7
GUNEY SOKAK NO:
DUNDAR 8
GUNEY SOKAK NO:
Y1LDIRIM 9-bufe
GUNEY SOKAK NO:
BAYBURT 10
GUNEY SOKAK NO:
BILAL
11
GUNEY SOKAK NO:
12
GOL
GUNEY SOKAK NO:
PEKKARA 13
GUNEY SOKAK NO:
15
CAN
GUNEY SOKAK NO:
GEZER
16
GUNEY SOKAK NO:
18
TOYGAR
GUNEY SOKAK NO:
AKSOY
19
39
35732
99
KEMAL
YILMAZ
OZESER
40
15167897
100 AHMET
ACAR
41 90005971
101 KAMIL
33
DOGUER
42
56332
102 MEHMET
ACAR
GUNDOG
DU
43
46012
103 RAMAZAN
DURSUN
44
46782
104 OMER
DURSUN
45
15166134
105 FERHAT
CICEK
46 55169
106 HAKAN
AVCI
47 15171465
107 NECLA
KUL
48
119253
108 MUSLUMIN
SAHiN
49
J19253
109 MUSLUMtN
SAHIN
50
3 5 1 74432
110 ARlF
SEZGIN
51
48352
111 BULENT
ATMACA
:52'"
15168261 112 ZJYNET
ATMACA
GUNEY SOKAK NO:
20
BEDESTEN CARS. ISl
NO: 1
BEDESTEN CAR§JSI
:2
BEDESTEN CARSISI
NO: 3
BEDESTEN CAR$1SI
NO: 4
BEDESTEN CARSISI
NO: 5
BEDESTEN CARS. ISI
NO: 6
BEDESTEN CARS.ISI
NO: 7
BEDESTEN CARS. ISl
NO: 8
BEDESTEN CA.RSISI
NO: 9
BEDESTEN CARS. ISI
NO: 10
BEDESTEN CARSISI
NO: 11
BEDESTEN CARS. ISI
NO: 12
BEDESTEN CARSISI
NO: 13
198,00
198,00
204,00
198,00
198,00
237,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
275,00
374,00
275,00
374,00
275,00
275,00
275,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
-36-
T.C.
SAL] fHLI BELEDIYESl
MECUS KARARI
76
15157188
136 SULTAN
77
15166163
137 FAYSAL
78
15157600
138 KADR1YE
79- 15157600
139 KADRIYE
80. 153431
140 MURAT
BEDESTEN CARSISI
NO: 14
BEDESTEN CARSISI
NO: 15
KILIC
BEDESTEN CARSISI
ACAR
NO: 16
BEDESTEN CARSISI
TAMER
NO: 17
BEDESTEN CARSISI
TANER
NO: 18
YESIL
BEDESTEN CARSISI
MEN
NO: 19
BEDESTEN CARS. ISI
DOGAN
NO: 20
BEDESTEN CARSISI
KAPLAN
NO: 21
BEDESTEN CAR$ISI
ONGEL
NO: 22
DONME
BEDESTEN CARSISI
ZER
NO: 23
DONME
BEDESTEN CARSISI
ZER
NO: 24
BEDESTEN CARSISI
KARAATA NO: 25
BEDESTEN CARSISI
KAYA
NO: 26
BEDESTEN CAR§ISi
AGLAMIS NO: 27
BEDESTEN CAR$ISI
GUNDUZ NO: 28
BEDESTEN CAR$ISI
AKSU
NO: 29
BEDESTEN CARSISI
DALGIC
NO: 30
BEDESTEN CARSISI
DUMAN
NO: 31
BEDESTEN CARSISI
CICTK
NO: 32
BEDESTEN CARSISI
OZDEM1R NO: 33
BEDESTEN CARSJSI
OZDEM1R NO: 34
BEDESTEN CAR$ISI
DERE
NO: 35
BEDESTEN CARS.ISI
DERE
NO: 36
BEDESTEN CAR§ISI
ERDUL
NO: 37
BEDESTEN CARSISI
DAYANC NO: 38
BEDESTEN CARSJSI
ALTUN
NO: 3 9
BEDESTEN CARSISI
ALTUN
NO: 40
BEDESTEN CARSISI
GUREL
NO: 41
141 SANlYE
TURK
53
15162957 113 SEDAT
54
15178668 114 KOKSAL
55
15167897 115 AHMET
56
93668
116 SELVI
57
33352
117 IHSAN
58
15166400
118 MUSTAFA
59
15161940
119 YASIN
60
121747
120 ALIME
61
28598
121 NEDtM
62
119251
122 SERMtN
63
123 SERMIN
64
119251
1517525
4
65
11530
125 MUSTAFA
66
18381
126 RECEP
124 MEHMET
67 15157804
127 HASAN
68
57647
128 SUNDUZ
69
41376
129 CAVIT
70
45391
130 TAHSIN
71
18569
131 MEHMET
72
119252
132 GULAY
73
28699
133 AZIZ
74
15168992
134 AYNiSAH
75
81
11113
1517591
135 AHMET
TURELI
BEDESTEN CARSISI
374,00
374,00
374,00
275,00
275,00
374,00
374,00
275,00
374,00
374,00
275,00
374,00
275,00
374,00
374,00
374,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
374,00
275,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
-37T.C.
SALIHLJ BELEDIYESI
MECLIS KARART
YILMAZ
9
82
15159644
83
44866
84
43779
85
121896
87
42889
88
9385
89 15165400
21116
90
91
92
BEDBSTEN CARS.1SI
KARAKAS NO: 43
S.S.67NOUJ MOT.TAS., BEDESTEN CARSIS1
NO: 44 (LOKAL
143 SALIHLt
KOOP.
KELI MAH. CAMI
HULK!
144 ADEM
SOKAK NO: 3/A
KELI MAH. CAMI
145 RECEP
EGE
SOKAK NO: BILA
GAZILER MAH.
147 TAMER
DENTZ
GARAJ CAD. NO: 60
KIRVELI MAH.
148 MUSTAFA
UYAN
YESIL SOK. NO:
AC. IK. PAZARYERI
149 OZGUR
UCAR
YANI
ZAFER MAH.
150 NURl
KAYA
BAGLARBASI SK.
ZTRA
151 NUR1
15157650
MICROS
152 TURK §ti.
KAYA
TANSA$
153 MEHMET
95
96
97
98
286,00
YILLIK
193,00
193,00
506,00
715,00
31.03.2016
yihnda siiresi
bitiyor
31.03.2016
yihnda siiresi
bitiyor
SAGLTK MAH.
FEVZI PAS. A CAD.
NO
01.04.2015
tarihindc
Tufe+Ufe/2 ye gore
artis yapilacak
01.07.2015
tarihinden itb.
Tufe+Ufe/2 ye gore
artis yapilacak
GURSEL
NAMIK KEMAL
MAH. SUHEDA
CAD. K
PEKER
YORUK
MAH.GENCLIK
PARKI
30.06.2016 de
siiresi bitiyor.
01.01.2015
tarihinden itb.
Tufe+Ufe/2 ye gore
artis yapilacak
01.07.2015
tarihinden itb.
Tufe+Ufe/2 ye gore
artis yapilacak
01.6.201331.5.2016
tar.kad.3 yil
uzatildi
01.06.2015
tarihinde
Tufe+Ufe/2 ye gore
kira arti§i yapilacak
94
154 OZKAN
ZAFER MAH.
DEDECELiK SK.
KAPAL
275,00
1.1.2013 tar .den
itbr. siiresi 3yil
uzatildi31. 12.2015 e
kadar
93
42282
374,00
142 RJFAT
21116
15158861
NO: 42
15165944
155 MURAT
SAHIN
40329
156 TARIK
TEKDAL
25951
160 RAMAZAN
PULLU
29341
TUGRUL
TUGRUL
TARURNL.S. TAR. URN
161 TI
L.S.TI
CUMHURIYET
MAH. 318SOK.
(HALI
HAZERFAN PARKI
KAFETERYASI
ANKARA ASFALTI
UZERJ KAMYON
GA
ANKARA ASFALTI
UZER1 KAMYON
GARAJ 1 YANI
BENZINLIK
1.540,00
KirasiOlOCAK
20 1 3 tarihinden
itibarcn artacak
ve diger yillarda
1.430,00
daheryilOCAK
aymda arti§
yapilacak
Kirasi 01 OCAK
2013 tarihinden
ilibaren
ba§ladigindan,dig
er yillarda da her
01.01.2015
yil OCAK aymda tarihinde ufeye gore
artis, yapilacak
kira arti§i yapilacak
-38T.C.
SAL] LHLI BELEDIYESl
M ECLIS KARARI
99
18410
162 IMRAN
OZDEM1R
70058
163 MAHMUT
UYGUN
101 44339
165 DURMUS
102
CAGDAS
166 YAS.DER.
KANAT
CAGDAS
YAS.DES.
DER.
100
187075
103
119263
104 46133
105
31447
106
31447
107 15172765
108
119267
ESKI CAMI MAH.
SIHHIYE SOK. GUMUSCAY1
KENARIVE
S.S.24
GULNAR
SIT.DOLM.DUR.YA
S.S.24 NOLU NOLU
167 TAS.KOOP
TAS.KOOP ZIHANE
KURS.UNLU
KAPLICALARI 170 IBRAHIM
ALTAY
FIRIN
KURSUNLU
KAPLICALARI
172 ARIF
OZDOGAN KARDELEN
KURSUNLU
KAPLICALARI AiLE
OZDOGAN CAY
173 ARIF
ATATURK CAD.
GURLER CAY
174 EMIN
KESEN
BAHCES
SALIHLI
MERSINLi KOYU
DERNEGI MEVKil
175 AVCILAR
109
110
111
23390
176 TANSEL
CAKAR
137126
YAZLA
178 LTD. STL
YAZLA
LTD.STI.
oz
179 ALPASLAN
LTD.STI.
112 15166314
180 HASAN
EROGLU
113
134052
ALPASLAN
OGLU
181 LTD. STL
ALPASLA
NOGLU
LTD.STI.
50346
114
15165439
115 50416
116
117
•
50416
11938
:Vi& 15171048
119
173742
ESKICAM MAH.
SIHHiYE SOK. NO:
ESKICAMI MAH.
SIHH1YE SK. EV
ATATURK CAD.
CURLER CAY
BAHCES
Beseyliil mh. ank.
asfkavakh kafeterya
AtaTtirkmh.Garaj
cd.N:239-B-2
Atatiirk mh.Garaj
cd.N:239-A-l
Atatiirk mh.Garaj
cd.N:239-A-3
121,00
121,00
303,00
143,00
286,00
204,00
31. 12.2015 de
siiresi bitiyor.
1.650,00
31. 12.2015 de
surest bitiyor.
1.210,00
31. 12.2015 de
siiresi bitiyor.
506,00
22,00
01.07.2012 den
30.6.2015 e
kadar suresi
uzatildi.
01.07.2015
tarihinde
Tiife+Ufe/2 ye gore
kira artisi yapilacak
220,00
220,00
220,00
220,00
183 SEL1M
Atatiirk mh.Garaj
cd.N:239-A-4
Atatiirk mh.Garaj
AKYILDIZ cd.N:239-B-4
ERIM OTO
184 LTD.STI.
ERIM OTO
185 LTD. STL.
ERIM OTO
LTD.STI.
ERIM OTO
LTD.STI.
220,00
186 HAKKI
GUVEN
DAY.TUK.S
187 TI.
AL
GUVEN
DAY.TUK.
Alaliirk mli.Garaj
cd.N:239-B-6
Atatiirk mh.Garaj
cd.N:239-B-8
Atatiirk mh.Garaj
cd.N.239-D-6
220,00
190 DENIZ
KAPLAN
Atatiirk mli.Garaj
cd.N:239-B-l
Alatiirk mh.Garaj
cd.N:239-B-7
sri.
220,00
220,00
220,00
220,00
-39T.C.
SAL![HLI BELEDIYESi
IVI ECUS KARARI
120
15155690
121 121419
122
129896
191 ERKAN
sucu
SALiHLI
192 YUZME
iHTISAS
KULUBU
FR1DA.
FRIDA.GIDA GIDA
194 IC.A.S
IC.A.S
RAMlZ TURAN
STADYUMU
KURSUNLU
KAPLICAJLARIKAYNAK
220,00
Tahliyc olacaktahliyc olmazsa
tiJfe+iifc/2
oranmda artt§
yapilacak
Tahliye edilecek
30.04.20 14 de
siiresi bitiyor
1.5.2015 tarihindcn
itb. Tiife+Ufe/2 ye
gore arti§ yapilacak
123 15152474
SALIHLi
KAZAK
195 TURKL.
SOS.DAY.
VE
KUL.DER.
KURTULUS.TURKELI PARK1
124 15152200
196 FERIT
KOLDAS
HAL ICi BAKKAL
126 15154867
KANARYA
199 SEVENLER
DERNEG1
PIRi REtS PARKI
KAFETERYAS1
31. 12.2015 de
surcsi bitiyor
SEYRANTEPE ESKl
SIS. FAB.
01.08.2014 den
31. 7.2015 e
kadar siiresi
uzatildi.
E.CAMJ
MH.HAMAM
SK.HAMAM
15.07.2013 (4.07.2016 da
surcsi biliyor
127 43365
203 NECDET
OZEL
DEMIRTA
128 15174241
204 AHMET
s
160,00
1.8.2015 tarihinden
itb. Tiife+Ufe/2 ye
gore arti§ yapilacak
15.7.2015
tarihinden itb.
Tufe+Ufe/2 ye gore
arti§ yapilacak
131 185912
BELEDIYE
213 SPOR
BELEDIYE Ugur Mumcu parki
SPOR
Cafe
132 51180
217 AYSEL
TUNCER
S.ehitler-7 Nolu
Sag.Ocagi-Doktor
133 15162670
MEHMET
218 YAS.AR
HEKIMOG
LU
Schitlcr-7 Nolu
Sag .Ocagi-Doktor
1.8.2015.larh.den
itb. Tiife+Ufe/2 ye
gore artis, yapilacak
219 SUNAY
HAC1OGL
U
S. ehitler-7 Nolu
Sag.Ocagi-Doktor
1.8.2015.tarh.den
ilb. Tiife+Ufe/2 ye
gore arti§ yapilacak
SONLU
Nkemal-1 Nolu
Sag.Ocagi-Doktor
1.8.2015.tarh.den
itb. Tufe+Ufe/2 ye
gore arti§ yapilacak
N
N.Kemal-1 Nolu
Sag.Ocagi-Doklor
1. 8.201 5.tarh.den
itb. Tiife+Ufe/2 ye
gore arti§ yapilacak
GAYRET
N.Kemal-1 Nolu
Sag.Ocagi-Doktor
1.8.2015.larh.den
itb. Tiife+Ufe/2 ye
gore aru§ yapilacak
EFE
N.Kemal-1 Nolu
Sag.Ocagi-Doktor
1.8.2015.tarh.den
itb. Tiife+Ufe/2 ye
gb're artig yapilacak
DUZENLI
N.Kemal-1 Nolu
Sag . Ocagi-Doktor
L8.2015.tarh.den
itb. Tufe+Ufe/2 ye
gore arti§ yapilacak
135 130492
220 AXILLA
GULDERE
136 25136
137 51556
133
15162693
139 37982
221 ERTUGRUL
222 TURGAY
EMINE
223 ERPtL
EMIN
224 CUNEYT
01.3.2014den28.02.2015e
kadar siiresi
uzatildi
743,00
01.03.2015
tarh.itb.Tufe+Ufe/2
ye gore arti§
yapilacak
1.8.2015.tarh.den
itb. Tiife+Ufe/2 ye
gore arti§ \'apilacak
134 36999
• .
Ataturkmh.Garaj
cd.N:239-A-5
-40-
T.C.
SALIHLi BELEDIYESi
MECLIS KARARI
140 185912
227 NIHAL
GEZDIR
141 15163166
229 FlLtZ
SENTURK
1.05.201030.4.2013 de
bitiyor
142 15181030
230 YILMAZ
§AN
143 30109
231 KEMAL
KAVAS
ALTAY
KURSUNLU
KAPLICASI
BAKKAL
144 15180865
239 SERAP
145 15155193
BIZiM E V
SOSYAL
241 TES.
1.5.2015.tarh.den
itb. Tufe+Ufe/2 ye
gore arti§ yapilacak
2.090,00
15.8.2012 den
14.8.20 15 e
Zafer
kadar -3 yilhkmli.Bel.cd.DDY.alti
siiresi uzatildi
Trf.egt.parki
GUNE$ MH.3 NOLU
SAG.OCAGI
1.5.201130.4.2014-3
vilhk
15.8.2015.tarh.den
itb. Tufe+Ufe/2 ye
gore arti§ yapilacak
1.5.2015-tarihindcn
itb. Tiife+Ufe/2 ye
gore arti§ yapilacak
440,00
146 15172737
BlZiM E V
SOSYAL
TES.
BiZIM
242 BIZIM CAFE CAFE
TEPE GAZlNOSU
FEVZt TUZUNALP
PARKI
147 30433
244 ASIYE
TEKDAL
PEYNIR PAZ.
132,00
836,00
fflSAR
1.4.201231.3.2015 arasi 3
GUNEY SK.NO:26-28 yiHik
148 19322
247 YUKSEL
3.300,00
2012yihkirasi
2012 yili kirasi
2.750,00
1. 11.2014 de
tufe+ufe ye gore
artis yapilcak
DURMUS
290 AL1
KORK
MAZ
HAYVAN PAZAPJ KAHVEHANE
1.11.2012. 31.10.2015 de
stiresi biliyor
291 GULAY
KOCA
BIYIK
HAYVAN PAZARI TUVALET
1.11.2012.31. 10.2015 de
surest bitiyor
1.11.2014 de
tiife+ufe ye gore
arti$ yapilcak
292 GULAY
KOCA
BIYIK
HAYVAN PAZAR1BUFE
1.11.2012.31. 10.2015 de
siiresi bitiyor
1.11.2014 de
tufe+iife ye gore
arti§ yapilcak
152 15176853
293 GULAY
KOCA
BIYIK
1.1.2013.31. 12.2015 de
suresi bitiyor
1,1.2015 de
tufe+ufe ye gore
arti§ yapilcak
153 28178
MEHMET
295 ETHEM
TORTA
MIS
154 193981
KUTLU
DAY.TUK.M
296 AL.
GARAJ CAD.N:239~
YEN* TUP DEP.CKUTLU
DAY.TUK. BL.Z004
149 46521
150 15176853
151 15176853
155 193981
156 45518
-*?
Ismail Dogan crding
sportes.kafeterya
Ataliirk cd.parki
kafeteryasi
157 15179442
HAYVAN PAZARICORBA-KOFTE
salonu
GARAJ CAD.N:239YENl TUP DEP.CBL.Z002
GARAJ CAD.N:239KUTLU
YENt TUP DEP.CDAY.TUK.M KUTLU
297 AL.
DAY.TUK. BL.Z006
GARAJ CAD.N:239YEN1 TUP DEP.CBL.-Z001
298 HACER
DURU
GARAJ CAD.N:239YENJ TUP DEP.C299 NACl
TAN
BL.-Z005
220,00
220,00
220,00
220,00
220,00
-41T.C.
SALIHLi BELEDlYESJ
MECLIS KARARI
158 15165439
OZ
300 ALPASLAN
159 50416
ERIM
301 TtCARET
OZ
GARAJ CAD.N:239ALPASLAN YENt TUP DEP.ABL.-Z001
STI
GARAJ CAD.N:239ERIM
YEN1 TUP DEP.DTICARET BL.-Z007
220,00
220,00
NOT. KIRA TARIFESINDEKi RAKAMLAR TL.OLARAK IFADE EDILMEKTEDIR
Belediyeinize ait lum kira ve i§galiyelerin devir i§lemlcrindc devir alandan mevcut kira ve i§galiye bedelinin 3
kati lutarmda devir iicreli almacaktir.
2015 V I L I
S.
N.
is siciL
Y
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
53355 HUSEYIN
6
21
7
22
8
23
108125 KAYA
151724
55 EM1NE
151722
69 MEMNUNE
9
24
107571 ALI
10
25
35532
11
26
55892 TULAY
12
27
13
29
41277 LEVENT
151704
39 MESUDE
14
30
15
31
16
32
17
33
514
18
34
4455
19
35
4455
20-
36
53358
ISGALIYE
TAHAKKUK
LISTESt
ACIKLAMA
ADI
SOYAD1
12274 CEMIL
151726
04 MERAL
KAYGISIZ
DEM1R
OGLU
43069 YAHYA
151705 AHMET
97 ALI
KOC
Ziraal Baiikasi arkasi Biife
SUHEDA CAD. SSK USTU BUFE
iSLETMECiSi
SUHEDA CAD. KENAN EVREN PARKI
DOGUSU
iiviiR
OTO GARAJ KAPISI YANI - BUFE
SUKRAN
52414 UMMU
151720
81 HATICE
ISMAIL
55349 FETHI
ERDEM
SUHEDA CAD. KENAN EVREN PARKI
BATISI - BUFE
SARIKAYA SITE CAD. OTO PARK YANI - BUFE
ATATURK CAD. KULTUR MERKEZ1
GUN
KARSJS1 - BUFE
FEVZiPASA CAD. SSK HASTAHANESI
CAVDAR
YANI - BUFE
KAPALI PAZARYERI ILE OTO GARAJ
AYDOGAN ARASI - BUFE
SERT
ZIYA GOKALP CAD. DEVLET
BULUT
HASTAHANESI YANI - BUFE
FEVZIPASA CAD. MUHENDISLER
DENIZ
LOKALI KARSISI - BUFE
KIRP1
ESMERAY
SAKARYA
UYSAL
GAZLILER MAH. ANKARA ASFALTI
UZERJ DORTYOL BUFESI
GARAJ KAPISI GiRJ§i - BUFE
YENI SAN. SIT. WC YANI YESIL ALAN
ici - BUFE
ABAY BULVARI UZERI - BUFE
FERAH CAD. DEVLET DEMRIYOLLARI
EKEN
USTU - BUFE
VERGI DAtRESi GUNEY CEPHES1 HAYRETtN GULPINAR BUFE
TURK1YE
BANKASi
IRFAN SK.OTOPARK YANI t§ BANKASI
ATM MERKEZi
A.S
i§
TURKIYE
BANKASI
^UHEDA CAD. SSK.HASTAHANESI
ARKASI i§ BANKASI ATM
A.S
is
KARAMAN I§ MERKEZI ARKASI TAKSI DURA6I YAZIHANESl
EGE TAKSI DURAGI
2015 YILI
BUTCE KOMIS.
GORUSt
506,00
292,00
292,00
292,00
292,00
292,00
292,00
292,00
292,00
292,00
292,00
506,00
363,00
292,00
430,00
204,00
66,00
605,00
605,00
170,00
-42T.C.
SA1.tHLT BELEDiYESt
P /lECLlS KARARI
21
37
22
38
23
39
EFES
1 16806 TAKSI
HASTANE
ACIL
41355 TAKSI D
SALIHU
KUCUK
5072 SAN.
24
40
151691 SENGUL71 HATICE
25
41
5629 NtHAT
26
27
28
43
65
70
DURAGI
HASTANE
ACIL
TAKSI D
DEVEYOLU SK. - TAKSI DURAGI
YAZIHANESI
ZIYAGOKALP CAD. VEREM SAVAS
DISPANSERi YANI - TAKST DURAGI
YAZIHANESI
KOOPERA
TAFI
YENI SAN.CAMI YANI -koop. ail 13 adet
biifenin ayhk kirasi
SOYUGUR
VEORT.
IZMIR YOLU UZERt BOLGE TRAFlK
KARSJSI - DEGIRMEN RESTR.
ARDA
INCI
206494 INCI TAKSI TAKSI
151679 NURAY
HASTURK
20
MEHMET138972
YAR1CI
ZEKJ
KILIT
53309 SERPIL
29
71
30
75
3267 MEHMET
CINAR
31
77
9297 HAMZA
ESER
32
83
11867 HUSEY1N
33
196
34
135
35
136
36
138
37
139
38
140
28875 KADIR
39
143
125456 YUSUF
40
144
41
145
42
146
43
147
44
148
45
149
GUNAYDI
N
BANKASI
9241 GARANTI
DOGAN
151607 DAG.PAZ.A DOGAN
DAG.PAZ.
49 s.
CAN
151605 CAN TAKSI TAKSI
DURAGI
65 DURAGI
EMRAH
151618
YILDIZ
49 ALI
SALIHLi
BORSASI
15313 TICARET
170,00
170,00
715,00
6.325,00
GARAJCAD. NO: 81
143,00
FERAH CAD DEMIRYOLU YANI - TAKSI
DURAGI YAZIHANESI
170,00
KURTULUS MH. YESIL ALANBOS. ARSA
330,00
KURTULUS MAH. YESIL ALAN
330,00
KURTULUS. MAH.YESjL AL AN-Park yeri
990,00
ZAFER MAH.657 SK. ILE 659 SK. ARASI
1750 M2. (BOS ARSA)
ZAFER MAH. 673 SK-670 SK. ILE 676 SK.
ARASINDA KALAN 1900 M2.(BOS
ARSA)
495,00
KELt MAH. 762 SK. ILE 547 SK. ARASI
2050 M2.(BOS ARSA)
SUHEDA CAD.K.DEVLERT HAST.USTU
ATM.-iSGALtYE
275,00
K.DERE CD.KARAMAN CAMH
KARS.ALANDA GAZETE SATl§ BUFESI-
550,00
OZEL CAN HAST.DOGUSUNDA
TAKS.YAZH.
Zafer nih.738 sk. inarangozlar st. Bel. ail
ye§il alan-biifeTiiccarlar sit.549 sk.iizeri bo§ arsa-TIR
KANTAR1-
182,00
275,00
605,00
286,00
286,00
380,00
ZENGIN
Top. hal. kr§. kanal dibi kamyon kantari1.8.2010-31. 12.201()kadar
KURTULUS MAH. 256 SK.-288, 286 ve
293 SkJararasmda kalan 2250 M2. (BO§
ARSA)
35086 ING BANK
ING BANK
§uheda Cad. Devlel Hsl. kar§isi ATM.
605,00
ZJRAAT
11758 BANKASI
ZIRAAT
BANKASI
Avar Cd. Can hast. kar§isi ATM.
ZIRAAT
11758 BANKAST
151754 SALIHLi
33 OZEL HST
AKBANKA
14118 SI
ZIRAAT
BANKASI
TAKSI
DURAGI
akbank
ATM.
§iiheda cd. Devlet Hast .kar§isi park i^iATM.
Mcndcres cd. bzel Salihli hast, arkasi TAKST
DURAGT
Zafer mh. Medi giiven hst.kar§. trf. egt. pariu
igi ATM
1517630 ASYA
BANKASI - Siihcda cd. Devlel Hast, karsisi park ici-
KAVAKL1
638,00
605,00
605,00
176,00
605,00
605,00
-43-
T.C.
SALIHLt BELEDIYESi
MECLIS KARARI
9 KAT1LIM
151773 ZAFER
31 TAKSI
ATM.
46
150
47
151
48
152
49
153
50
154
51
155
52
156
53
157
37297 SALIM
SABAH
54
158
47594 TAHIR
ALGUL
55
159
56
160
57
161
58
162
59
163
60
61
164
165
62
166
63
167
64
151777 SARDES
20 TAKSl
TURKIYE
4455 i$
TURKIYE
4455 i$
151783
86 IMREN
151693
94 OGUN
AKBANKA
14118 SI
49114 YUNUS
FRIDA
129896 GIDA A.S.
T.
28834 VAK1FLAR
152956
900054
05
151638
15
URFAN
SAPMAZ
SORUCU
DURAG1
DURAG1
ATM.
Aksoy nih. §uheda cd. asri mezarhk kar§.
otopark-laksi duragi
Y.YURT MH.EGE MAXS ARKASI Taksi
duragi-1.2.2013 de ba§ladi
BANKASI
Atatiirk cd.N:228/2 park da bulunan ATM1 .4.20 1 3 de ba^layacak
Sanayi giri§i beiizinlik kar$isinda bulunan
ye§il alanda ATM. 1.4.2013 de ba§layacak
KAY A
ATATURK MH.547 SK.(sanayide) BUFE
CiFTCi
ATATURK MH.547 SK.(sanayide) BUFE
§ iiheda Cad. Devlet Hst. kar§isi
ATM. 1.1. 2014 deba§ladi
Alatiirk-662
sk.Y.san.l9.Bl.ka[dr.u/.eri.BUFE-1.3.2014de
ba§Iadi
ban§ Mah, Izm, yolu iizeri park alam1.3. 2014 deba§ladi
Yavuz San. Sit. onii -BUFE- 1.4.2014 dc
ba§ladi
Gaffar Okan Mah. Otopaik ycri-1 .6.2014 de
ba§ladi
BANKASI
akbank
ATM.
ERIM
FRIDA
GIDA A.S.
120,00
176,00
605,00
605,00
176,00
176,00
605.00
176,00
550,00
176,00
440,00
BANKAS1
SOYLEME
Z
Belediye onii-ATM. 1 .7.20 1 4 de ba§ladi
605,00
Ataliirk Mah. 3250 ada 6 parsel
330,00
KURSU
Yilniaz semi spor saliast
400,00
MUSTAFA
AKKAYA
Hacibekta§h-3215.m2. ye§il alan-1. 9.2014
660,00
28622 MUSTAFA
GURSOY
Hacibekta§h-1968.m2. ye§il alan-1. 9.2014
440,00
27419 OSMAN
YILDIRIM
Hacibckla§h-2822.in2. yc§il alan-1.9.2014
660,00
9241 GARANTI
BANKASI
Zafer Mah. Site Cad. N/56/2
DORTYOL
Gaziler Mali. 53 7 Sk. park igi
DURAGI
168 176553 TAKSI
NOT: ISGALiYE TARlFESINDEKf RAKAMLAR TL. OLARAK IFADE
EDILMEKTEDTR.
605,00
Meclise sunuldugu §ekliyle oylanmza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy. Ret
edenler? Yok. Qekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
GELIR BUTCESi
Yazi Isleri Mudiiru Talat YILDIRIM;
2015 YILLI GELIR BUTCESI
• •
:.
KODU
I
II
• 1' •• ••
ACIKLAMALAR
Vcrgi Gelirlcri
2015 YILITAHMINI
28.275.885,00
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; 2015 yih Vergi Gelirleri hakkinda soz almak
-44T.C
SALIHLi BELEDIYEST
MECLIS KARAR1
isteyen meclis iiyemiz var midir? Sdz alan olmadigi gorulerek geregi goriisiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Basjkam Zeki KAYDA; 2015 yih Vergi Gelirlerini okundugu
sekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok. (^ekimserler?
Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi isleri Muduru Talat YILDIRIM;
KODU
I
3
II
ACIKLAMALAR
Te§ebbus ve Miilkiyet Gelirleri
2015YILITAHMtNl
21.432.231,00
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA, 2015 yili Tesebbiis ve Mulkiyet Gelirleri
hakkinda soz almak isteyen meclis iiyemiz var midir? Soz alan olmadigi gorulerek geregi goriisuldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yih Tesebbiis ve Mulkiyet
Gelirlerini okundugu sekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi isleri Muduru Talat YILDIRIM;
KODU
I
4
11
ACIKLAMALAR
Ahnaii Bagi§ ve Yardimlar ile Ozel Gelirler
2015 YILI TAHMINi
170.000,00
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; 2015 yili Ahnan Bagi§ ve Yardimlar ile Ozel
Gelirler hakkmda sdz almak isteyen meclis iiyemiz var midir? Soz alan olmadigi gorulerek geregi
g6rii§uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; 2015 yih Ahnan Bag]§ ve Yardimlar ile
Ozel Gelirleri okundugu sekliyle meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret
edenler? Yok. (^ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
KODU
I
5
II
ACIKLAMALAR
2015 YILI TAHMlNl
Diger GcHrlcr
43.848.682.00
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; 2015 yih Diger Gelirler hakkinda soz almak
isteyen meclis iiyemiz var midir? Soz alan olmadigi gorulerek geregi goriisiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; 2015 yih Diger Gelirleri okundugu
sekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok. £ekimserler?
Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi isleri Muduru Talat YILDIRIM;
KODU
I
6
11
ACIKLAMALAR
Sermaye Gelirleri
2015 YILI TAHMINI
10.000.000,00
•• Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; 2015 yih Sermaye Gelirleri hakkinda soz almak
.isteyen meclis iiyemiz var midir? Soz alan olmadigi gbriilerek geregi goriisiildii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; 2015 yih Sermaye Gelirlerini okundugu
sekliylfe meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok. Cekimserler?
-45-
T.C.
SALTHLI BELEDIYESi
MECLJS KARART
Yok. Oy birligi ile kabul ediimistir.
Yazi Hleri Mudiiru Talat YILDIRIM;
KODU
1
II
9
ACIKLAMALAR
2015 Y1LI TAHMlNi
Red vc ladder (-)
4.000,00
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yili Red ve iadeler hakkmda soz almak
isteyen meclis uyemiz var midir? Soz alan olmadigi goriilerek geregi gorusiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yih Red ve ladeleri okundugu
sekliyle meclisimizin oylanna sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok. Cekimserler?
Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir. Talat Beyin agzi yoruldu okuya, okuya, dotayisi ile normal.
Devam ediyoruz.
Yazi Isleri Mudiiru Talat YILDIRIM;
FlNANSMANIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI
KODLAR
!
I
II
Ill
IV
i A9iklamalar
1
09
51
01
i t£ BOR^LANMA
!
2015Yili
5.000.000,00
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yili Finansmam 01 Borclanma hakkmda soz
almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi gorusiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 finansmanm ekonomik
smiflandirmasimn ic borclanmastm okundugu sekli ile meclisimizin oylarma sunuyorum. Kabul
edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok. C^kimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Mtidiiru Talat YILDIRIM;
2015 YILI BUTCESIAYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
EK
KO
I
01
il. 3 AYLIK
ill. 3 AYLIK
S( OCAK-§13BAT- !( NlSAN-MAYIS-
IMART)
II jACIKLAMAJMiklar
IPKRSONEL I
|GiDERLERf \r
|HAZIRAN)
ran :
^Vrorr-i
l^SS™
Iran
20 |5.777.462,70 [30
i Miklar
|5.777.462,70
:IV. 3 AYLDC
* EKIM-KASIM-
JARALIK)
TOPLAM
fMiktar
ran i
O
Miklar
ran
30 13.851.641,80
20 19.258.209,00 1 100
[ran
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yih Personel Giderleri Aynntih Harcama
Programi hakkmda soz almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi
goriisiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yili Personel Giderleri Ayrmtih
Harcama Programim okundugu §ekliyle oylanmza sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
, Yok. £ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
-46T.C.
SALTHLI BELEDIYESi
MECLIS KARARI
I 3 AYLIK
III. 3 AYLTK
:
V^MMU?
(OCAK[( NlSAN-MAYIS- ^^^0^'"
SIJBAT-MART)|liAZiRAN)
feYLOL)
EKONOMlK KODLAMA
1
ii IA^IKLAMA
; SOSYAL
iGUVENLlK
IKURUMLARINA
iDEVLET PPJMI
btDERLERt
02
Miktar
0
Miktar
ran
IMiktar
ran i
632.266,20
20 948.399,30
30 |948.399,30
^ IV 3 AYIJK
j( EKiM-KASMJARALIK)
iMiktar
Irani
TOPLAM
ran
20
30 |632.266,20
O
Miktar
ran
3.161.331,00
100
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; 2015 yih Sosyal Giivenlik Kurumlanna Devlet
Primi Giderleri Aynntili Harcama Programl hakkinda sbz almak isteyen arkada§imiz var mi? Soz
alan olmadigi gbriilerek geregi gbriis.uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yih Sosyal Guvenlik Kurumlanna
Devlet Primi Giderleri Ayrmtih Harcama Programmi okundugu §ekliyle oylanmza sunuyorum.
Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok. (^ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmi§tir.
Yazi i§leri Miidurii Talat YTLDIRIM;
JI. 3 AYLIK
a 3 AYLIK
!( OCAK-§UBAr- !( NtSAN-MAYlS-
:^^TV Vc
IMART)
^ym?)
i
03
11
IIIAZIRAN)
iMiktar
ran;
O
! Miktar
ran :
20 116.057.192,80
30
JIV. 3 AYUK
UKlM-KASIM^RALIK)
!(
O '
IMiktar
r^l
!TOPLAM
ran;
^Miktar
;ran
:.MAL VI i
^
^
^Y^'
! 10.704.795,20
T
jALlM
JGlDERi
il6.()57.!92,80 30 1 10.704.795,20 20 [53.523.976,00 j 100
Belediye ve Meclis Basjcam Zeki KAYDA; 2015 yih Mai ve Hizmet Ahmlari
Ayrmtih Harcama Program! hakkinda sbz almak isteyen arkadasimiz var mi? Sbz alan
gbriilerek geregi gbrus,uldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; 2015 yih Mai ve Hizmet
Giderleri Ayrmtih Harcama Programmi okundugu sekliyle oylanmza sunuyorum. Kabul
31 oy. Ret edenler? Yok. £ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmis,tir
Giderleri
olmadigi
Ahmlari
edenler'?
Yazi Isjeri Mudurii Talat YILDIRIM;
II. 3 AYLIK
EKONOMEK KODLAMA |( OCAK-§IJBAT^
JMART)
I
04
11 JACIKLAMA
jFAlZ
OlDERLERi
IIII. 3 AYLIK
:( TEMMUZIA6USTOSJEY1,UL)
in. 3 AYLIK
|( NtSANIMAYISiHAZIRAN)
IMiktar
1° jMiktar
Iran
:ran
J40.000,00
20 |60.000,00
bo i60.ooo,oo
I
i
Miktar
! IV. 3 AYLIK
|( EKlM-KASIMIARALIK)
TOPLAM
iMiktar
iron i
|° Miktar
Iran
J30 ]40.000,(K)
J20 200.000,00
jo
jran
tioo
i
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; 2015 yih Faiz Giderleri Ayrmtih Harcama
Programi hakkinda sbz almak isteyen arkada§imiz var mi? Sbz alan olmadigi gbriilerek geregi
gbrii§uldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; 2015 yih Faiz Giderleri Ayrmtih
Harcama Programim okundugu §ekliyle oylanmza sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
* Yok. Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
-47-
T.C.
SALIHLi BELEDIYEST
MECLIS KARARI
Yazi isleri Mudiiru Talat YILDIRIM;
HKONOMIK KODLAMA
I
il. 3 AYLIK
in. 3 AYLIK
j( OCAK-§UBAT- !( MSAN-MAY1SMART)
jHAZlRAN)
ii UCIKLAMA
05
Miktar
ICARi TRANSFER
i Miktar
:ran i
832.856,40 ho
;J^nJnvrn?
;*. ^TrU
iEYLOL)
i Miktar
[ran :
j 1.249.284,6(1 bo
|1V- 3
AYLIK
K EKlM-KASIM- TOPLAM
ARALIK)
jranj
iMiklar
:ran
O
ran
Miktar
100
j 1 .249.284,60 130:832.856,40 ;20 4.164.282,00
Belediye ve Meclis Balkan) Zeki KAYDA; 2015 yih Cari Transferler Aynntih Harcama
Programi hakkmda soz almak isteyen arkadas.imiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi
g6rus.uldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yili Cari Transferler Aynntih
Harcama Programini okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. CeWmserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmi§tir.
Yazi l^leri Mudurii Talat YTLD1RIM;
KOJ ")( AM A
I
06
II
!l. 3 AYLIK
|n. 3 AYLIK
If OCAK-SLTBAT- k" NISAN-MAYIS- F V'M!V1U/J~
'AGUSIOSif.i(ADT\WA7TDA~\
:
: A D A I )k"i
!lVi/\Kl )
lACTKLAMA iMiktar
[OlDKRI
;jn/\ZjlK/-VLN J
iMiktar
iran |
14.483.800,00 '20
JIV. 3 AYLIK
V EKTM-KASIM-
TOPLAM
ir-vr i*rr \l
ill YL.UL)
j Miktar
;ran ;
16.725.700,00 '30
1° i Miktar
iran;
iran
Miktar
56.725.700,00 ^30 U.483.800,00 bo 22.419.000,00
;
0
ran
100
Belediye ve Meclis Basjcam Zeki KAYDA; 2015 yili Sermaye Giderleri Aynntih Harcama
Programi hakkmda soz almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek geregi
gorusuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Basltarn Zeki KAYDA; 2015 yih Sermaye Giderleri Aynntih
Harcama Programini okundugu §ekliyle oylanniza sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. Qekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmi§tir.
Yazi I§leri Mudurii Talat YILDIRTM;
i it,''/"VKT/~vii *rir
LKONOM1K
KODLAMA
T
09
'1
AY1
TK
-»• J^ rA
1 J^iiv
^TT
AYI
IK
IL. j^ j-\.
i ijirv
I^T^^'
MART)
l^:T
;HAZIRAN)
if w*v eim*T
II JAQIKLAMA [Miktar
; onmEK
v xT-iPA-Ki ii»AVT t -.
^Miktar
:ran •
AYLLIC
, T-IT-.TL *-,
*-, -,,-,
j V . J /\ Llix
.
--*.
IAGUSTOSu,,, t-TT
l^^m~
iARALIK)
KTEMMUZ|t Y L U L )
IMiktar
iran :
, „„- , ,. .„„ „
1° ^Miktar
iran;
TOPLAM
!°
;ran Miktar
1-200.000,00 [20 |i.8oo.ooo,oo 130 |i.800.ooo,oo i 30 ii. 200.000,00 bo
6.000.000,00
O
ran
100
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; 2015 yih Yedek Odenek Aynntih Harcama
Programi hakkmda soz almak isteyen arkada§imiz var mi? S6z alan olmadigi goriilerek geregi
goru§uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; 2015 yih Yedek Odenek Aynntih
Harcama Programini okundugu §ekliyle oylanniza sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler?
Yok. Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmis,tir.
f, . ,
Yazi Isleri Muduru Talat YILDIRIM;
2015 YILI BUTCKSIAYRINTILI FfNANSMAN PROGRAMI
-48T.C.
SALIHLi BELEDIYESi
MECLIS KARAR1
Yazi Isleri Miiduru Talat YILDIRIM;
GELIR KO1XJ
I
01
ii IACIKLAMA
iVcrgi
| Gelirleri
|ffl. 3 AYLIK
JII. 3 AYLIK
|I. 3 AYLIK
j( TKMMUZj( OCAK-§UBAT- !( NlSAN-MAYISIAGUSTOSJMART)
pAZlRAN)
JEYLUL)
iMiktar
|o
Iran
jMiktar
!° iMiktar
Iran
:IV. 3 AYUK
!( EKIM-KASIMURALIK)
fin P^
15.655.177,00 120 18.482.765,50 J30 JS.482.765,50 |30
TOPLAM
|O Miktar
Iran
15.655.177,00 J20
28.275.885,00
P
Iran
100
Belediye ve Meclis Basjcam Zeki KAYDA; 2015 yih hazirlik biitgesi Vergi Gelirleri Ayrintih
Finansman Program! hakkmda sbz almak isteyen arkada§imiz var mi? Sbz alan olmadigi goriilerek
geregi gbru§uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yih hazirlik biitcesi Vergi
Gelirleri Ayrintih Finansman Programim okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum. Kabul edenler?
31 oy. Ret edenier? Yok. (^ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmis,tir.
Yazi tsleri Miiduru Talat YILDIRIM;
GELIR KODU
IIII. 3 AYLIK
iL 3 AYLIK
III. 3 AYLIK
!( TEMMUZ|( OCAK-5UBAT- !( NlSAN-MAYISIAGUSTOSiHAZIRAN)
JMART)
JEYLUL)
i n IA^IKLAMA
iMiktar
03
iTe^ehbiis ve
JMulkiyet
:Gclirleri
iran
IMikUir
Miktar
;ran
!
.1
[ran
6.429.669,30 30
4.286.446,20 |20 J6.429.669,30 |30
.1
ilV. 3 AYLIK
j( EKM-KASIM^RALIK)
iMiktar
TOPLAM
O
Miktar
ran
k.286.446,20 20
1
iran
21.432.231,00 J100
1
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yili hazirtik biitcesi Te§ebbus ve Miilkiyet
Gelirleri Ayrintih Finansman Programi hakkmda soz almak isteyen arkada§imiz var mi? Soz alan
olmadigi goriilerek geregi g6rus,iildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yih hazirlik biitcesi Te§ebbiis ve
Miilkiyet Gelirleri Ayrmtih Finansman Programim okundugu §ekliyle oylanniza sunuyorum. Kabul
edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok. (^ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmis.tir.
Yazi Isleri Miidiiru Talat YILDIRIM;
GELlR KODU
I
04
II. 3 AYLIK
I I I . 3 AYLIK
!( OCAK-§UBAT- !( NISAN-MAYIS- ^7™?!^"
|MART)
IHAZlRAN)
IHY! Ol )
ii IA^IKLAMA | Miktar
iAlman 13agi^ i
jveYardunlar \
iile Ozcl
iGelirler
Miktar
iMiktar
ran i
ran
i
20
30
15 1.000,00
l51 .000,00
;
JIV. 3 AYLIK
if EKIM-KAS1MJARALIK)
TOPLAM
£Q l™^
O
Miktar
ran
30
20
134.000,00
170.000,00
iran
100
i
Belediye ve Meclis Bas.kam Zeki KAYDA; 2015 yih hazirlik biit9esi Ahnan Bagis. ve
Yardimlar ile Ozel Gelirler Ayrintih Finansman Programi hakkmda soz almak isteyen arkadasimiz
var mi? Sbz alan olmadigi goriilerek geregi gorus.iildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; 2015 yih hazirlik biitcesi Ahnan Bagi§
ve Yardimlar ile Ozel Gelirler Ayrintih Finansman Programim okundugu §ekliyle oylanniza
-49T.C.
SALIHLJ BELEDIYESi
MECLIS KARARI
sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Ret edenler? Yok. Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul
edilmis.tir.
Yazi l§leri Miiduru Talat Y1LDIR1M,
GELlRKODU
j
05
I iACIKLAMA
jDigerGelirlcr
il. 3 AYLIK
ill. 3 AYLEK
i( OCAK< NlSAN-MAYIS$UBAT-MART) HAZIRAN)
:Miktar
' diktat
;rani
iran
!
i
i
1
i
1
i
t
!lll 3 A VI IK
IIV. 3 AYLIK
;( EKIM-KASIMiARALIK)
/ ri'MMI ]/
A^,^i
I*- I IjU-LJ
Miklar
n
i Miklar
"
18.769.736,40 |20 |13.154.604,60 |30 1 13. 154.604,60 13 ) 8.769.736,40
°ra
TOPLAM
Miktar
20 43.848.682,00
iran
J100
Belediye ve Meclis Ba$kam Zeki KAYDA; 2015 yih hazirlik butcesi Diger Gelirter Aynntili
Finansman Programi hakkmda soz almak isteyen arkadasimiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek
geregi goru§ijldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kani Zeki KAYDA; 2015 yih hazirlik biitcesi Diger Gelirler
Aynntili Finansman Programme okundugu §ekliyfe oylanniza sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy.
Ret edenler? Yok. Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmis.tir.
Yazi Isjeri Mudiiru Talat Y1LD1RIM;
GELlR KODU
I
06
II A(;iKLAMA
lin ^ AY1 IK
I 3 AYI.IK
IL 3 AYLIK
RlMMUZ!( OCAK-§UBAT- ( NISAN-MAYIS- \, "^-rlV.;
MART)
I lAZlRAN)
IF YIOI )
JMiktar
O
Miklar
ran
Sermaye Gelirleri 2.000.000,00 20
Iran
3.000.000,00 J30
; Miktar
|IV 3- AYLK
[( EK1M-KASIM^RALIK)
ran
! Miktar
[ran
3.000.000,00 |30 |2.000.000,00 20
TOPLAM
Miklar
Iran
10.000.000,00 J K K )
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yih hazirlik butcesi Sermaye Gelirleri
Aynntili Finansman Programi hakkmda soz almak isteyen arkada§imiz var mi? Soz alan olmadigi
goriilerek geregi goru§uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yih hazirlik butcesi Sermaye
Gelirleri Aynntili Finansman Programini okundugu §ekliyle oylanniza sunuyorum. Kabul edenler?
31 oy. Ret edenler? Yok. £ekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmi§tir.
Yazi l§leri Miiduru Talat YILDIRIM;
GELtR KODU
I
09
111. 3 AYLIK
I. 3 AYLIK
ill. 3 AYLIK
( ll'MMUZ( OCAK-SUBAT- i( NJSAN-MAYIS- AClUSTOS
MART)
IHAZIRAN)
gSJ^j
II iACIKLAMA ^Miktar
Red vc ladder
!(-)
800,00
iran
|20
iMiktar
O
Miklar
ran
1 1.200,00
30
1.200,00
... , A V T T V
IV. 3 AYLIK
/ ri^ni* ^ A O F K
i( ^-K^-^^^IM-
TOPLAM
ARALLK)
iraii
J30
Miklar
C)
Miklar
ran
800,00
20
4.000,00
Iran
'[100
i
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 2015 yih hazirlik butcesi Ret ve ladeler Aynntih
Finansman Programi hakkmda soz almak isteyen arkada§tmiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek
geregi gorus,uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Basjcam Zeki KAYDA; 2015 yili hazirhk butfesi Ret ve ladeler
Ayrintih Finansman Programini okundugu §ekliyle oylanniza sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy.
Ret edenler? Yok. Cekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmistir.
-50-
T.C.
SALiHLl BELEDIYESJ
MECLIS KARARI
Yazi is>ri Miiduru Talat YILDIRIM;
F1NANSMANIN EKONOMIK SIN1FLANDIRMASI
GELIR KODU
I
10
ii IACIKLAMA
iBonjlanma
im. 3 AYLIK
!n. 3 AYLIK
IT. 3 AYLIK
KTEMMUZ!( OCAK-5UBAT- !( MSAN-MAYISkGUSTOSIHAZIRAN)
JMART)
JEYLUL)
jMiktar
pran
1.000.000,00 |20
IMiktar
Iran
i 1 .500.000,00 J30
IMiktar
; 1.500.000,00
! IV. 3 AYLIK
!( EKlM-KASIMlARALIK)
p
P
Iran
IMiktar
!30
i
j 1.000.000, 00 (20
Iran
TOPLAM
Miktar
5.000.000,00
ran
jioo
Belediye ve Meclis Ba§kani Zeki KAYDA; 2015 yih hazirlik biitgesi Borclanma Aynntih
Finansman Programi hakkinda soz almak isteyen arkada^imiz var mi? Soz alan olmadigi goriilerek
geregi goru§uldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Bas.kam Zeki KAYDA; 2015 yih hazirlik but9esi Bor9lanma
Aynntili Finansman Programim okundugu sekliyle oylanniza sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy.
Ret edenler? Yok. Qekimserler? Yok. Oy birligi ile kabul edilmi§tir.
Beray ERIM
Meclis Uyesi
Divan kali hi
• . i
Cemal
Meclis
Yedek Divan Ka
Download

2014/142 2015 yılı hazırlık bütçesinin görüşülmesi