T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
21 Aralık 2014
PAZAR
Sayı : 29212
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/12/2001 tarihli ve 24616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 deki merkeze ait cetveller ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-2 cetveli eklenmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürü yürütür.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 40. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No
: 2014/90
İşyeri
: Kühne Nagel Nakliyat Ltd Şti.
İkitelli OSB Turgut Özal Bul. 17. Cad. No:2 Başakşehir/İSTANBUL
SGK Sicil No
: 92599.034-1010058.006-1066414.041-1090709.0411207083.007-217976.035-1033236.016
Tespiti İsteyen
: Nakliyat-İş Sendikası
İnceleme
: Kühne Nagel Nakliyat Ltd Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan ince-
lemede; İkitelli OSB Turgut Özal Bul. 17. Cad. No: 2 Başakşehir/İSTANBUL, Yaşam Cad. Ak
Plaza 7/44 ANKARA, OSB Tembelova Alanı 3200 Sok. No: 3204 Gebze/KOCAELİ, Güzeller
OSB Mimar Sinan Cad. No: 2 Gebze/KOCAELİ, Fener Mah. Bülent Ecevit Bul. Grand Duke
İş Merkezi No: 195/13 ANTALYA adreslerinde bulunan işyerlerinde alt işverenlik sözleşmesi
ile müşteriler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde kara ve hava taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü,
bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda,
Halit Ziya Bul. No: 74 Yapı Kredi İş Merkezi A Blok Kat: 4 İZMİR, Odunluk Mah.
Akademi Cad. Zeno İş Merkezi No: 10 C Blok D: 30 BURSA adreslerinde bulunan işyerlerinde
alt işverenlik sözleşmesi ile müşteriler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde deniz taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı
“Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda,
yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No
: 2014/92
İşyeri
: Nezih Sosyal Hizmetler Tekstil İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Sanayi Mah. D-130 Karayolu Cad. No: 205 İzmit/KOCAELİ
SGK Sicil No
: 1043907.041
Tespiti İsteyen
: Nakliyat-İş Sendikası
İnceleme
: Nezih Sosyal Hizmetler Tekstil İnşaat ve Sanayi A.Ş.’de Bakanlı-
ğımızca yapılan incelemede; Kordsa A.Ş. ve Brisa A.Ş.’nin alt işvereni olarak, Sanayi Mah.
D-130 Karayolu Cad. No: 205 İzmit/KOCAELİ, Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No: 90
İzmit/KOCAELİ adreslerinde bulunan işyerlerinde bakım, onarım ve temizlik işlerinin yapıldığı,
bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,
Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No: 90 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan işyerinde
yükleme, boşaltma ve depolama işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda,
Esenler Otogarı Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde bulunan işyerinde otobüs tekerlekleri mekanik ayarı, lastik jant balanslama ve lastik sökme ve takma işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda,
Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No: 90 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan işyerinde
şoförlük ve ofis işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra
numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,
yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)
MADDE 1 – 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarım
Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları,
yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek
katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine
ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden işbirliği kuruluşları, tasarımcı
şirketleri, tasarım ofisleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler
yararlandırılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım
konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,
c) Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları,
ç) Modelist: Tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan konfeksiyon ürünlerinin üretilebilmesi
için şablon ve kalıpların hazırlanmasını, ürüne uygun malzeme yapısının tespit edilmesini ve
numune dikiminin yapılmasını takip eden, ilgili alanlarda mesleki eğitim görmüş kişileri,
d) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette
bulunan şirketleri,
e) Tasarımcı şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari
ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
f) Tasarım ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı
bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan
şirketleri,
g) Tasarım ve ürün geliştirme projeleri: Firmaların moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri
ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla,
a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri Ek-1’de belirtilen tanıtım harcamaları,
%50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
b) Yurt dışı birimlerinin;
1) Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile
vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla
50.000 ABD Doları,
ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve
yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Ek-2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
tutarında desteklenir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;
a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri Ek-1’de belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında
ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
b) Yurt dışında açacakları birimlerinin;
1) Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile
vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla
50.000 ABD Doları,
ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve
yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, EK-2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları
desteklenir.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi
MADDE 6 – (1) İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
sergi, bienal, tasarım fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin
tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.
(2) İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren
yıllık en fazla otuz adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500
ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının
gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.
“Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi
MADDE 6/A – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım
ve ürün geliştirme projeleri için,
a) İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla
1.000.000 ABD Doları,
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD
Doları,
olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.
(2) Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin üçüncü bölüm başlığı “Tasarım Destek Komitesi ve Destek
Kapsamına Alınma” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Tasarım Destek Komitesi, Bakanlık, TİM ve Bakanlığın uygun gördüğü işbirliği kuruluşları temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur.
(2) Tasarım Destek Komitesi, destek programı kapsamına alınacak tasarımcı şirketleri,
tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşlarının tasarıma ilişkin sunacağı projeler ile şirketlerin sunacağı
tasarım ve ürün geliştirme projelerinin seçimi ve uygulamaya yönelik konularda Bakanlığa istişari nitelikte görüş bildirir.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) 4 üncü ve 5 inci maddelerde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin başvuru formu ve ekindeki belgelerle
birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri, ön inceleme yapılması ve gerekli görülmesi durumunda
Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında Bakanlık tarafından destek kapsamına alınmaları gerekir.
(2) 6 ncı maddede düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; işbirliği kuruluşlarının faaliyet bazlı ve bütçe içeren projeleri ile Bakanlığa müracaat etmeleri ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına
alınması gerekir.
(3) 6/A maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme projesi önerileri ile Bakanlığa müracaat etmeleri, ön inceleme yapılması ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşü
de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir.”
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) 4, 5, 6 ncı maddelerde ve 6/A maddesinde belirtilen desteklerin başlangıç tarihi; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşları ve tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında şirketler için, 8 inci madde çerçevesinde Bakanlık tarafından destek
kapsamına alındığı tarihtir.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) 4 ve 5 inci maddelerde düzenlenen desteklerden, tasarımcı şirketleri
ve tasarım ofisleri, 10 uncu madde çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren
en fazla dört yıl süreyle yararlandırılabilir.
(2) 6 ncı maddede düzenlenen desteklerden, işbirliği kuruluşları Bakanlık tarafından
uygun görülen projeleri bazında desteklenir.
(3) 6/A maddesinde düzenlenen desteklerden şirketler; 10 uncu madde çerçevesinde
destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri bazında desteklenir. Şirketlerin
sunacağı tasarım ve ürün geliştirme projelerinin süresi en fazla üç yıllık olabilir. Yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi, 6/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen limitler dahilinde olmak kaydıyla, iki yıl daha uzatılabilir.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin Bakanlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nde belirtilen belgelerle tevsik edilmesi gerekir. Söz konusu belgelerden; sözleşme, fatura
ve ödeme belgesi harcama belgeleridir.
(2) Destek türüne göre hangi harcama belgelerinin başvuru esnasında zorunlu tutulacağı
Genelge ile belirlenir. Genelge’de destek türüne göre zorunlu tutulan harcama belgelerinin herhangi birinin destek başvurusu esnasında ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcama başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
(3) İstenecek diğer bilgi ve belgelerle uygulamaya ilişkin hususlar, Genelge ile belirlenir. Bakanlık, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşlarının proje,
faaliyet ve harcamalarına ilişkin denetim/danışmanlık firmalarına rapor hazırlattırabilir.”
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Genelge’de belirtilen belgelerin, “ödeme belgesi” tarihi esas alınarak en geç altı ay (fuar katılımı başvuruları için on iki ay) içinde; tasarımcı şirketleri, tasarım
ofisleri ve şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS),
işbirliği kuruluşları tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
(2) Söz konusu altı aylık sürenin (fuar katılımı başvuruları için on iki ay) hesaplanmasında, harcama belgelerinin tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve şirketler için İBGS, işbirliği
kuruluşları için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş yapılan tarih esas alınır.
(3) Bakanlık ve İBGS tarafından yapılan inceleme neticesinde istenilecek eksik bilgi/
belgelerin; tasarımcı şirketine, tasarım ofislerine, şirketlere ve işbirliği kuruluşlarına bildirildiği
tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanlık ve İBGS’ye ibraz edilmemesi halinde, söz konusu
harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. Üç aylık süre Bakanlık/İBGS evrak çıkış tarihiyle başlar, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşlarının bildirim
üzerine vereceği cevabın Bakanlık/İBGS evrak kaydına girmesi ile biter.
(4) Destek başvurusuna ilişkin yurtdışında düzenlenen belge ve faaliyetler, ilgili Ticaret
Müşavirliği/Ataşeliğinin onayına/incelemesine tabidir. Onay ve incelemeye konu belge ve faaliyetler Genelge ile belirlenir.
(5) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu
yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı
gerektiren evrakı onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili
formları düzenler.
(6) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu
yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin de bulunmadığı durumlarda Ticaret
Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren evrakı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği
onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler.
Ülkede başka Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmadığı takdirde ise belgeler ilgili Türk Konsolosluğuna onaylatılır.
(7) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunmadığı ülkelerde, belgeler ilgili Türk Konsolosluğuna onaylatılır.”
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar
verilen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşları ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.”
MADDE 16 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlanan tasarımcı
şirketleri ve tasarım ofisleri ile tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler,
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
destek kapsamına alındıkları tarihi müteakip her yılın ilk üç ayı içerisinde bir önceki yıla ait;
işbirliği kuruluşları ise gerçekleştirdikleri faaliyeti takip eden üç ay içerisinde, faaliyetlerini
ve buna ilişkin değerlendirmelerini içeren bir raporu Bakanlığa intikal ettirir.
(2) Bakanlık, söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, projelerinde
belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığını tespit ettiği tasarımcı şirketlerini, tasarım ofislerini, şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme projelerini ve işbirliği kuruluşlarının projelerini her aşamada destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir.”
MADDE 17 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri ile bu şirketlerin harcama yetkisi verilen şirketleri, destek
süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren
diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandırılmazlar.
(2) İşbirliği kuruluşlarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenen proje ve/veya
faaliyetleri, destek süresi içinde, Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek
unsurlarını içeren diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandırılmazlar.
(3) 6/A maddesi kapsamında desteklenen tasarım ve ürün geliştirme projeleri; proje süresi boyunca, herhangi bir kamu kurumundan başka bir destek programı kapsamında destekten
yararlandırılmazlar.”
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 17, 18 ve 19 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşları ve tasarım ve ürün geliştirme projelerini ihracat
stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye Bakanlık yetkilidir.”
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 21 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-1 ve Ek-2 eklenmiştir.
MADDE 22 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
21 Aralık 2014
PAZAR
Sayı : 29212
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 15. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No: 2012/311
Gaziantep 15.Asliye Ceza Mahkemesince, Kemal ve Gözel oğlu 10/12/1975 doğumlu
Zeynal Abidin MAĞAT hakkında karşılıksız yararlanma suçundan dolayı açılan kamu davasında
Mahkememizin 10/04/2014 tarih ve 2012/311 esas 2014/282 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında
10 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı ve bu cezasının TCK.nun 51/1 a-b. maddesi gereğince
ertelenmesine kararı verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ve karar
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilgiliye ilanen
tebliğine karar verilmiştir.
İlanen yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle temyiz talebinde bulunması, temyiz
etmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
10374
—————
Gaziantep 15.Asliye Ceza Mahkemesince, Mehmet ve Reyhan oğlu 29/05/1975 doğumlu
olan Fikret DÜNDAR hakkında sahte resmi evrak düzenlemek suçundan dolayı açılan kamu
davasında Mahkememizin 12/09/2013 tarih ve 2012/134 esas 2013/505 karar sayılı ilamı ile sanık
hakkında mahkumiyet karan verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ve karar
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilgiliye ilanen
tebliğine karar verilmiştir.
İlanen yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itirazının incelenmesi yapılmasını
isteyebileceği, itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
10377
—— •• ——

Tokat Sulh Hukuk Mahkemesinden:
Tereke No: 2014/18
Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Nazar Yerli'ye ait tereke davasının
yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
Müteveffa Nazar Yerli'nin terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup; şimdiye
kadar mirasçıları tespit edilemeyen ve bekar ölüp mirasçı bırakmayan muris Nazar Yerli'nin
mirasçılarının son ilandan itibaren 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları, bulunmadıkları taktirde
terekenin hazineye terk ve teslimine karar verileceği aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi
gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın
devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
11238/1-1
21/12/2014
ORTA SAYFA
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
ANKARA
Ek No: 2012/1021 Esas, 2013/257-Müt. Karar Tarihi: 03.05.2013 Hükümlü: Gurur
HURCANOĞLU, Adnan ve Ayşe oğlu, 14.07.1991 Konak D.lu, Manisa-Merkez-Akgün Mah.
Nüf. kayıtlı, T.C. Kimlik No: 40618791938 Suç: İzin Tecavüzü Suç Tarihi: 05.06.201222.10.2012 Verilen Karar: Hükümlü hakkında Mahkememizin 2012/1021-485 E.K. sayılı
Hükmünün İNFAZININ DEVAMINA.
Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı hükümlü tüm aramalara rağmen
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren, 7 gün içerisinde itiraz isteminde
bulunabileceği; başvuru merciinin mahkememiz olduğu, diğer askeri ve adliye mahkemelerine
veya Askeri Yargıtay'a da itiraz başvurusunda bulunabileceği; itiraz isteminin dilekçe ile olacağı
veya mahkeme veya savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak
bir beyan ile de olabileceği; asker kişiler tarafından en yakın askeri birlik komutanına veya askeri
kurum amirine bir beyanda bulunmak suretiyle de itiraz isteminde bulunabileceği; tutuklu
bulunan sanığın zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne
beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek itiraz isteminde bulunabileceği;
ayrıca postaya verilerek gönderilecek bir dilekçe ile de itiraz isteminde bulunulabileceği; itiraz
incelemesinin Askeri Yargıtay tarafından yapılacağı, taraflarca itiraz edilmemesi halinde
kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
10322/1
—————
Ek No: 2012/1021 Esas, 2013/117 Kr. Karar Tarihi: 08.05.2013 Hükümlü: Gurur
HURCANOĞLU, Adnan ve Ayşe oğlu, 14.07.1991 Konak D.lu, Manisa-Merkez-Akgün Mah.
Nüf. kayıtlı, T.C. Kimlik No: 40618791938 Suç: İzin Tecavüzü Suç Tarihi: 05.06.2012 22.10.2012 Verilen Karar: "J. Gn. K.lığı As. Mah.nin 25.12.2012 gün ve 2012/1021-485 E.K.
sayılı kararında; kararın 6'ncı paragrafında bulunan ve sehven 06.11.2012-25.12.2012 şeklinde
yazılan ibarenin karardan ÇIKARILMASINA, karara "sanığın 20.12.2012-25.12.2012 tarihleri
arasında tutukluluk altında geçirdiği sürelerin TCK 63.madde uyarınca Mahkumiyetinden
Mahsubuna İbaresinin Eklenmesine".
Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı hükümlü tüm aramalara rağmen
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip
maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra
hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren, 1 hafta içerisinde itiraz
isteminde bulunabileceği; başvuru merciinin mahkememiz olduğu, diğer askeri ve adliye
mahkemelerine veya Askeri Yargıtay'a da itiraz başvurusunda bulunabileceği; itiraz isteminin
dilekçe ile olacağı veya mahkeme veya savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak
düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği; asker kişiler tarafından en yakın askeri
birlik komutanına veya askeri kurum amirine bir beyanda bulunmak suretiyle de itiraz isteminde
bulunabileceği; tutuklu bulunan sanığın zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu
ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek itiraz
isteminde bulunabileceği; ayrıca postaya verilerek gönderilecek bir dilekçe ile de itiraz isteminde
bulunulabileceği; itiraz incelemesinin Askeri Yargıtay tarafından yapılacağı, taraflarca itiraz
edilmemesi halinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
10322/2
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden:
Esas No
: 2014/33
Karar No
: 2014/155
Karar Tarihi : 18.09.2014
Suç
: İZİN TECAVÜZÜ
Sanık
: Mehmet Cuma KELEŞ-Ahmet-Nuray oğlu, 1975 D.lu, Hatay, Kırıkhan,
Gündüz Mah.si Nüf. Kyt. Anıtkabir K.lığında terhisli, T.C. : 34246564408
Hüküm Özeti :
Hükümlünün Askeri Yargıtay Bozma İlamına karşı diyeceklerinin tespiti için talimat
yazılmış ise de; bulunamaması nedeniyle ifadesi tespit edilemediğinden, 353 sayılı Askeri
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 227/4. maddesi kıyasen uygulanmak
suretiyle duruşmaya devam edilerek davanın hükümlünün YOKLUĞUNDA BİTİRİLMESİNE,
353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 227/1. maddesi
uyarınca, Askeri Yargıtay 3'üncü Dairesinin 03.12.2013 gün ve 2013/1303-1293 esas-karar sayılı
bozma ilamına UYULMAYARAK, Mahkememizin 21 Haziran 2013 gün 2013/134-160 esaskarar sayılı hükmünde DİRENİLMESİNE,
Hükümlü P. Er Mehmet Cuma KELEŞ'in 26.05.2001-03.06.2010 tarihleri arasında
işlemiş olduğu izin tecavüzü suçu ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesince
tesis edilen 14.10.2010 tarih ve 2010/383-346 Esas-Karar sayılı mahkumiyet hükmünün GERİ
ALINMASINA ve aynı hükümle ile ilgili yapılan LEHE KANUN DEĞERLENDİRMESİ
SONUCUNDA;
Hükümlü P. Er Mehmet Cuma KELEŞ'in Anıtkabir Komutanlığında askerliğini yaparken
27 Mayıs 2001-03 Haziran 2010 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği anlaşıldığından,
isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olması nedeniyle, eylemine uyan Askeri
Ceza Kanunun 66/1-b maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
Hükümlünün yargılama sürecindeki olumlu davranışları lehine takdiri hafifletici sebep
kabul edilerek verilen cezadan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 5328 sayılı Kanun ile değişik
62/1. maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sonuç olarak ON AY
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Hükümlü hakkında CMK.nın 231'inci maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının
geri bırakılması müessesesi ile TCK'nun 50 nci maddesinde düzenlenen kısa süreli hapis cezasına
seçenek yaptırımlar ve TCK'nun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi
müesseselerinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,
Hükümlünün 03.06.2010-04.06.2010 tarihleri arasında yolda ve gözlem altında geçirdiği
süreler ile 04.06.2010-16.09.2010 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 63. maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden MAHSUBUNA, Askeri
Savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. Verilen bu karar Askeri
Hakim Hak. Alb. Erhan ERMİŞOĞLU (1993-6), iddia makamında Askeri Savcı Hak. Yb. Ali
Müjdat ESKİ (1994-11) ile tutanakta tutanak katibi Svl. Me. Murat DALKIRAN (G-7884)
oldukları halde HÜKÜMLÜNÜN YOKLUĞUNDA, HÜKÜMLÜ MÜDAFİİNİN YÜZÜNE
KARŞI, 353 S. K. nun 254,196, 197, 205,209 ve 212'nci maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı
verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda verilen yönünden
hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile müracaat etmek suretiyle kararı temyiz
edebilecekleri, Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak
düzenlenmesi için müracaatta bulunmak suretiyle de kararı temyiz edebilecekleri, ayrıca en yakın
Askeri Mahkeme veya Adliye Mahkemesine müracaat etmek suretiyle de kanun yoluna
başvurabilecekleri, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum
amirliğine, tutuklular veya hükümlüler yönünden cezaevi ve tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat
Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla da kararın temyiz edebileceği usulen tefhim
kılındı. Bugüne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen
hüküm kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat
yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur.
10461
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI
6 KALEM MADENİ YAĞ VE 119.600 KG ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/174090
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/
ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 309 05 15/4199 - Faks: 311 53 05
c) web Adresi
: www.malzeme.tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 6 kalem Madeni yağ ve 119.600 kg Antifriz.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Başkanlığına 20/01/2015 günü saat 14.30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV
Dahil 100.-TL bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
11507/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Altındağ Sekizinci
Noterliği 08.02.2015, Antalya Altıncı Noterliği 10.02.2015, Bursa Beşinci Noterliği 10.02.2015
ve Beşiktaş Altıncı Noterliği 11.02.2015 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.
SIRA NO
1234-
NOTERLİĞİN ADI
ALTINDAĞ SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
ANTALYA ALTINCI NOTERLİĞİ
BEŞİKTAŞ ALTINCI NOTERLİĞİ
BURSA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
1,233.144,49.-TL.
869.717,90.-TL.
3,232.080,80.-TL.
733.620,29.-TL.
11523/1-1
—————
İstanbul 9. İcra Müdürlüğünün 2011/8622 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
11524/1-1
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. ile Aladdin Middle East
Ltd., Diyarbakır il sınırları içerisinde AR/AME-GYP/2674 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat
sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/AME-GYP/K/M44-b3-1 paftasında 1 adet
müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 19.11.2014 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle
müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’nci
fıkrası gereğince ilan olunur.
11505/1-1
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ
COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI
Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri
belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı
Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin
“Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8’nci
maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü
nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1’nci
fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.
Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince;
başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda
belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli
yapılacaktır.
COĞRAFİ İŞARETİN
Başvuru Tarihi
: 04.11.2010
Başvuru No
: C2010/059
Coğrafi İşaretin Türü
: Menşe Adı
Başvuru Sahibi
: Diyarbakır Valiliği
Başvuru Sahibinin Adresi : Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Vilayet Yanı
YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
Ürünün Adı
: Pirinç
Coğrafi İşaretin Adı
: Karacadağ Pirinci
Kullanım Biçimi
: Markalama
Üretim Alanı
: Diyarbakır Merkeze Bağlı Karacadağ Havzası, Çınar, Hazro,
çermik, Kocaköy, Şanlıurfa İli Siverek ve Viranşehir ile
Mardin İli Derik ilçe ve köylerinde üretilmektedir.
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:
Karacadağ Çeltiği: Karacadağ çeltiği; 6-7 mm civarında kavuzlu tane uzunluğuna, 4-5
mm civarında tane genişliğine sahip olan orta irilikte tane boyutu özelliği gösteren, saman sarısı
ve açık kahve renkte taneyi saran kavuzları olan, 140 ile 150 gün civarında vejetasyon süresine
sahip orta geçici, buğdaygiller (Gramineae) familyasının Oryza sativa L. türüne giren yerel kültür
bitkilerinin kabukları soyulmamış kavuzlu taneleridir.
Karacadağ Pirinci: Oryza sativa L. türüne giren yerel kültür bitkilerinin meyvesi olan
çeltiğin, tekniğine uygun olarak kavuzları soyulup; çeşitli parlatma işlemleri uygulanarak
embriyonu, meyve kabuğu (pericarp) ve aleuronunun kısmen alınmasından sonra elde edilen; 4-6
mm tane uzunluğu, 3-4 mm tane genişliğine sahip, mat beyaz, açık sarı renkte soyulmuş çeltik
ürünüdür.
Bölgenin özel toprak yapısı ve özel sulama suyuna uyum göstermiş olması Karacadağ
çeltik ürününü diğer çeşitlerden ayırır. Karacadağ toprakları volkanik püskürtülerin
tortulaşmasıyla derin kaya tabakalarından oluşan, kırmızı-kahve renkli, yüzlek bir toprak tabakası
durumundadır. Toprak yüzeyi irili ufaklı taşlarla kaplıdır. Bu taşların bir kısmı çeltik ekilen
alanlarda kısmen üreticiler tarafından temizlenmiştir. Organik maddece zengin olsa da (%5) derin
olmayan bir profile sahiptir.
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
Karacadağ çeltiği tarımında kullanılan sulama suyunun özellikleri de diğer kültür
çeltiklerinden farklılık gösterir. Kültür çeltikleri 15oC’nin üzerindeki sıcaklığa sahip sulama suyu
ile yetiştiriciliği yapılırken, Karacadağ çeltiği kış mevsiminde yağan karların erimesiyle akan
derelerin 5-10 oC sıcaklığındaki serin kar sularıyla yetiştiriciliğinin yapılması bu çeltik çeşidini
farklı kılmaktadır.
Pişme esnasında tanelerin su çekme kabiliyeti yüksektir. Lapalaşma ve yapışkanlık
özelliği görülmez. Pirinç taneleri pişme esnasında dağılmayıp şeklini korumaktadır. Tane
bünyesindeki yüksek protein ve yüksek nişasta ürünü lezzetli kılmaktadır. Karacadağ pirincinde
yapılan birçok araştırmada tane ağırlığının %8-11’i protein, %70-80 oranında nişastadan oluştuğu
görülmektedir. Karacadağ pirincinin diğer ıslah çeşitlerine nazaran pişme esnasında 2 misli daha
fazla bünyesine su çekmesi özellikle tane bileşimindeki bu yüksek protein ve nişastadan
kaynaklandığı bilinmektedir. İçerdiği Arginin başta olmak üzere birçok esas amino asitler,
vitamin ve enzimler sayesinde büyüme çağındaki çocuklara mama formulasyonunda yaygın
kullanım alanı bulmaktadır. Piyasada yaygın olarak satılan diğer kültür ıslah çeşitleri ne yazık ki
Karacadağ pirincinde bulunan bu üstün besleme değerlerini kaybetmişlerdir. Karacadağ çeltiğinde
yağ ve lipid oranı % 2’nin üzerinde olması ürünün doğal şartlarda uzun süre bekletilmesini
engeller. Taze tüketime daha uygundur.
Yerel popülasyon terimi adından da anlaşılabileceği gibi karışık popülasyonlar halinde
bulunur. Bu karışık popülasyon özelliği o çeşidin yöre ekolojisine uyumunu, hastalık ve zararlılar
başta olmak üzere bazı stres koşullarına dayanıklılığını sağlar. Genetik yapı yönünden onlara
avantaj sağlamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı ıslah materyali olarak da değer taşımaktadır.
Karacadağ çeltiğinin saman sarısı ve açık kahve kavuz rengini taşıması, kılçıklarının sarı veya
siyah oluşu ve popülasyon olarak bulunması halk dilinde değişik isimler altında anılmasına sebep
olmaktadır. Bazı yörelerde “sarı çeltik” olarak anılırken bazı yörelerde “karakılçık” ismi de
kullanılmakta, Karacadağ havzasında genel olarak “Karacadağ çeltiği” ve “Karacadağ pirinci”
olarak yaygın kullanım alanı bulmuştur.
Karacadağ çeltiğinin dış görünüm yönünden en dikkati çekici yönü çeltiğin ve pirincin
rengidir. Kavuzlu çeltik parlak saman sarısı ile açık kahve tonlarında olduğu gözlenmektedir.
Pirinci ise diğer pirinçler gibi açık beyaz değil mat beyaz ile açık sarı renk tonlarındadır.
Pirincinin açık beyaz olmayışı ürünün besleme değerini yükseltmektedir. Özellikle selüloz gibi
lifli bileşikler yönünden ve protein, vitaminler ve enzimler yönünden Karacadağ pirincinin diğer
pirinçlere göre daha zengin olduğu söylenebilir. Karacadağ pirinci pişme esnasında içerdiği uçucu
yağ asitleri nedeniyle de aromatik özellik taşımaktadır. Piyasada satılan ıslah çeşitleri pişme
sonrasında kokusuz ya da pirince özgü samanımsı bir kokuya sahipken Karacadağ pirinci nane
kekik karışımı kendine özgü hoş bir kokuya sahiptir. Bu özellik onun sıcak ekolojilere uyum
kabiliyetinden ileri geldiği düşünülmektedir.
Bitkisel Özellikleri:
Kök yapısı tüm tahıllarda olduğu gibi saçak köklüdür. Çimlenmeyle birlikte tohumdaki
embriyonun bir ucundan kökçük kını (coleorhiza) ve daha sonra da ilk kökçüğün (radicula) çıkışı,
daha sonra bir çift embriyonal kökün çıkışı izler. Daha sonra sapın en alt boğumundan adventif
köklerin çıkışı gözlenir. Embriyonun öteki ucundan ise başlangıçta renksiz bazen yeşil ya da
morumsu bir renk gösteren çim kını uzamaya başlar. Çim kınının çıkışından sonra içinden
silindirik ilk yaprak çıkar. Daha sonra çıkan ikinci ve üçüncü yapraklarda normal formda yaprak
kını ve yaprak ayası gelişir. Yaprak kınının aya ile birleştiği yerde zarımsı yapıda yakacık (ligula)
bulunur. Yaprak ayası kınla birleştikten sonra uçta kulakçığı (auricula) taşır. Kısa ve dik olan
yapraklar güneş ışınlarının alt yapraklara ulaşmasına olanak sağlar.
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sap, boğum ve boğum aralarından oluşur. Yukarıya doğru boğum arası uzunlukları artar.
Karacadağ Çeltiğinde bitki boyu genellikle uzundur. Yetiştirme koşullarına bağlı olarak 75-120
cm arasında değişir. Ana saptaki boğum ve buna bağlı olarak yaprak sayısı fazladır.
Çeltik bitkilerinde kardeşlenme ilk sapın en alt boğumundan başlar. Kardeş sayısı zaman
geçtikçe artar ve toprağı kaplar. Karacadağ Çeltiğinde kardeş sayısı 5-12 arasında değişmektedir.
Kardeşlerin salkım bağlama oranı ekolojinin uygunluğu nedeniyle çok yüksektir. Bitki biyolojik
verimi 150-400 g/bitki civarındadır. Dekara tane verimi ise 220-600 kg arasında değişmektedir.
Karacadağ Çeltiğinde ortalama bitki başına salkım sayısı 2-10; her salkımda ortalama tane sayısı
ise 34-83 adet arasında değişmektedir. Her salkımdan harman sonrasında ortalama 1,18-2,39 g
ürün elde edilmektedir.
Karacadağ Çeltiğinin çıkıştan hasada dek geçen toplam vejetasyon süresi 140-150 gün
civarındadır. Salkımlanma tarihi çıkıştan yaklaşık 120-125 gün sonra gerçekleşmektedir.
Karacadağ Çeltiğinin verimli topraklara ve gübrelemeye tepkisi fazla yüksek değildir. Verimli
topraklarda yatma gösterir.
Çiçek Özellikleri:
Çiçek topluluğu sapın ucunda yer alan ve erselik çiçekleri taşıyan karışık salkım
formundadır (panicula). Bir bitkide ortalama 3-7 adet arasında tane bağlayan salkım oluşur. Her
salkımda yetiştirme koşullarına göre değişirse de ortalama 50-100 dolaylarında tane oluşur. Bitki
boyu ile salkım uzunluğu arasında olumlu ve önemli ilişki vardır. Salkım üzerinde yer alan her
başakçık (spicula) çeltikte aynı zamanda bir tek çiçek demektir. Bir çiçek, kayık biçiminde bir
içkavuz (palea inferior) ile benzeri biçim ve yapıdaki bir kapçık (palea superior) tarafından
sarılıdır. Bu kavuzların ikisine birden “çiçek kavuzları” adı verilir. Başakçık tabanında bir çift dış
kavuz (gluma inferior ve gluma superior) bulunur. Dış kavuzlar çok küçülmüş mızrak biçiminde
olup, boyları çiçek kavuzlarının yaklaşık 1/3’ü kadardır. Çeltikte 6 tane erkek çiçek tozu kesesi
vardır. Dişi organ bir yumurtalık (ovarium), dişicik borusu ve dişicik tepesini (stigma) kapsar.
Başakçık içinde dipte bir çift pulcuk (lodicula) yer alır. Başakçıkta iç kavuzun orta damarının
uzantısı olarak gelişen bir kılçık bulunur. Kılçıklılık çevre koşullarının geniş çapta etkilediği bir
karakterdir. Bir bitkinin değişik salkımlarındaki ve aynı salkımın değişik başakçıklarındaki
kılçıkların gelişmesi farklılık gösterir. Genellikle su ve sıcaklık bakımından elverişsiz çevre
koşulları çeltikte kılçıklılığı artırır. Çeltik kendine döllenen (autogam) bir bitkidir. Fakat en çok
%3-4 oranında yabancı tozlanma da görülebilir.
Tane Özellikleri:
Bir çeltik tanesi, karyopsis ile onu yapışmaksızın sıkıca saran iç kavuz ve kapçıktan
oluşur. Bu kavuzlar çeltiğin harmanı sonunda da karyopsisten ayrılmaz.
Olgunlaşmış çeltik tanesinde boy ve biçim çevre koşullarından en az etkilenen
karakterlerdir. Saman sarısı ve açık kahve tonları arasında değişen Karacadağ çeltiğinde kavuzlu
tanenin boyu 6-7 mm civarında genişliği ise 4-5 mm civarındadır. Pirinç fabrikalarında çeltiğin
işlenmesinden sonra elde edilen sağlam pirinç tanesi 4-6 mm tane uzunluğu, 3-4 mm tane
genişliğine sahip olup, mat beyaz, açık sarı renktedir. Bin tane ağırlığı 20-32 g arasında
değişmektedir. Hektolitre ağırlığı çeltikte 45-55 kg, pirinçte 79-85 kg dolaylarındadır.
Kalite Özellikleri:
Karacadağ Çeltiğinde hasat sonrası tanede nem oranı Türkiye’nin diğer bölgelerine göre
düşüktür ve %13-15 kadardır. Ürünlerin kurutulması için ayrı bir işleme ihtiyaç duyulmaz.
Tanenin ağırlıkça % 8-12’si proteinli bileşiklerden oluşmaktadır. Bu oran diğer birçok çeltik
çeşidinden daha yüksektir. Karacadağ Çeltiğinin en önemli özelliği rengi, aroması, lezzeti ile
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
bölge halkının en çok aradığı çeşit olması, bu bölgede yaşayan insanların damağına hitap
etmesidir. Pişme esnasında tanelerin su çekme kabiliyeti yüksektir. Lapalaşma ve yapışkanlık
özelliği görülmez. Kavuzlu çeltik parlak saman sarısı ile açık kahve tonlarında olduğu
gözlenmektedir. Pirinci ise diğer pirinçler gibi açık beyaz değil mat beyaz ile açık sarı renk
tonlarındadır. Selüloz gibi lifli bileşikler yönünden, protein, vitaminler ve enzimler yönünden
Karacadağ pirincinin diğer pirinçlere göre daha zengin olduğu söylenebilir. Karacadağ pirinci
içerdiği uçucu yağ asitleri nedeniyle de aromatik özellik taşımaktadır. Piyasada satılan ıslah
çeşitleri pişme sonrasında kokusuz ya da pirince özgü samanımsı bir kokuya sahipken Karacadağ
pirinci nane-kekik karışımı kendine özgü hoş bir kokuya sahiptir. Bu özellik onun sıcak
ekolojilere uyum kabiliyetinden ileri geldiği düşünülmektedir.
Çeltiğin pirince işlenmesinde kırık tane oranı düşüktür. Kırıksız sağlam pirinç randımanı
% 62-74 arasındadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin asıl çeltik türü olan Karacadağ Pirinci,
özellikle tat, koku ve aroması yönünden bölge tüketicileri tarafından aranılan ve tercih edilen bir
çeşittir. Bölge halkı Karacadağ Pirincinin olduğu yerde diğer çeşitlere ait pirinci tüketmemektedir.
Üretim Metodu:
Karacadağ çeltiği yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda çeltik ekimi taşlık tarlalarda serpme
olarak yapılmaktadır. Taşlık alanlarda makineli toprak işleme imkânı da bulunmaz. Taşsız taban
arazilerde ise traktörün girebildiği alanlarda pullukla derin toprak işlemeden sonra ilkbaharda
kültivatör ve diskaro ile toprak işlenir ve düz bir ekim alanı oluşturulur. Nisan ortalarından Mayıs
sonuna kadar ki dönem aralığında dekara 15-17 kg hesabı ile kuru tohum tarlaya serpme olarak
atılır ve salma sulama metodu ile tarlalar sulanır. Tava oluşturma işlemi yapılmaz. Sadece suyun
akışının sağlanması için belli aralıklarla tarlaya seddeler çekilir. Kimyasal gübre kullanımı
oldukça düşüktür. Yabancı otlara karşı herbisit kullanımı son yıllara kadar hiç yapılmazken
günümüzde kullanılmaya başlanmıştır. Hasat ilkönce orak ile yapılıp tarlada kurutulduktan sonra
harmanı yapılırdı. Fakat günümüzde düz alanlarda biçerdöver ile yapılabilmektedir.
Sulanabilir alanlarda yetiştiriciliği yapılan çeltik tarımı daha çok kiralama usulü ile
gerçekleştirilmektedir. Köy içi veya köy dışından gelen çeltik yetiştiricileri ürüne belli oranda
ortak olmak şartıyla arazileri su miktarına göre kullanabilmektedirler. Çeltik ekilen arazi mülkiyet
durumu ortalama 30-100 dekardan oluşmaktadır. Su kaynakları ortak kullanılmakta, arazi
sahipleri arazi mülkü genişliğine göre üründen payını almaktadır. Çeltik tarımı sezon boyunca
“cenan” adı verilen sulamacılar eliyle yapılmaktadır. Bunlar da ürünün %10’unu kendi payları
olarak almaktadır. Arazisi geniş olmayıp az olan ailelerin hesabına bölüşüm sonucunda sadece
birkaç çuval pirinç düşmekte bu da onların kışlık geçim kaynaklarını oluşturmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Karacadağ yükseltisi kışın kar yağışının en yüksek
olduğu bölgelerdir. Kar sularının Mart ve Nisan aylarında eriyip dereler şeklinde akması
sonucunda sulama suyu sağlanabilmektedir. Karacadağ Çeltik ekim alanlarında sulama suyu
sıcaklığı bu yüzden düşüktür.
Çeltiğin Türkiye tarımı bakımından önemli bir yönü, tuzlu ve alkali arazilerde
yetişirilmesi ve hatta bu tip arazilerin ıslahında etkili olmasıdır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Karacadağ Çeltiği tarla tarımına elverişli olmayan taşlık
alanlarda yetiştirildiğinden bu tür alanların değerlendirilmesiyle İlin ve Ülkenin ekonomisine
önemli katkıda bulunmaktadır. Sulu alanlarda alternatif bir ürün olarak ve kendine has bir lezzeti
olan Karacadağ Pirincine olan talebin artmasıyla Karacadağ Çeltiğinin yetiştirildiği alanlar artmış
ve taşlık alanların dışında 1.sınıf tarla toprağına da ekilmeye başlanmıştır.
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Tarla Hazırlığı:
Karacadağ çeltiği bölgede daha çok taşlık alanlarda yetiştiriciliği yapılır. Önemli bir tarla
hazırlığı Karacadağ çeltiğinde söz konusu değildir. Bölgede taşlık alanlarda toprak işlemesiz
olarak çeltik üretimi de yapılmaktadır. Tava oluşturma işlemi yapılmaz. Sadece suyun akışının
sağlanması için belli aralıklarla tarlaya seddeler çekilir. 2-7 yılda bir uygulanan münavebe ile aynı
tarlaya ekilmektedir. Tarla boş kaldığı yıllarda çeltik anızının çürümesi sağlanmaktadır.
Karacadağ’ın bazaltik taşlık alanları Karacadağ pirincine yüksek kalite sunmuştur.
Fakat bölgede bu pirincin rağbet görmesi tarımını taşlık olmayan taban arazilere de
genişletmiştir. Bu taban arazilerde uygulanan kültürel yetiştirme teknikleri pirincin kalitesini de
düşürmüştür. Derin ve taşsız, su geçirgenliği az, organik maddece zengin taban arazilerde çeltik
daha yüksek verim getirir. Fakat kalitesi düşük ürünler elde edilmektedir. Taban arazilerde
çeltiğin toprak hazırlığında en önemli konu, tarlanın iyi tesviye edilmesidir. Özellikle son yıllarda
kullanılmaya başlanan lazer kontrollü tarla tesviye bıçakları ile mükemmel bir şekilde tesviye
edilmektedirler. İyi tarla tesviyesi ile tavalar daha geniş yapılabilmekte, su kontrolü kolaylaşmakta,
su tasarrufu sağlanmakta, ilaçlama ve gübreleme uygulamalarından en iyi neticeye varılabilmekte,
mekanizasyon kolaylaşmaktadır. Sonuç olarak da yüksek ve kaliteli verim alınmaktadır.
Çeltik tarlası sonbaharda, soklu pullukla derin bir sürüm yapılarak hazırlanır. Kışı bu
şekilde geçiren tarla, ilkbaharda kültivatör ile biraz daha yüzlek bir şekilde sürülerek ikilenir.
Daha sonra sedde ve tirlerle çevrili tavaların oluşturulmasından sonra diskaro veya kazayağı ile
tavalar düzlenir.
Tohumluk Seçimi:
Ekilecek tohum; tohumla taşınan hastalık, zararlılar (yanıklık, fusarium, beyaz uç
nemotodu), yabancı ot ve kırmızı çeltik tohumlarından temiz, sertifikalı tohum olmalıdır. Sadece
yüksek vasıflı tohum kullanarak verim %20-25 artırılabilir. Bölgede Karacadağ Çeltiğinin
sertifikalı tohumluk üretimi yok denecek kadar azdır. Pirinç fabrikaları üreticiden satın aldığı
çeltik tohumlarını eleklerden geçirerek içerisindeki yabancı ot tohumları ile diğer yabancı
maddeleri temizledikten sonra çiftçilere tohumluk satışını gerçekleştirmektedir. Karacadağ
Çeltiğinin sertifikalı tohumluğunu üreten kamu kuruluşu ya da özel sektör bulunmamaktadır.
Ekim Zamanı ve Ekim Miktarı:
Çeltik yazlık ekilen bir bitkidir. Islah çeşitlerinin çimlenmesi için toprak ve su sıcaklığının
18 0C derecenin üzerinde olması gerekirken Karacadağ Çeltiğinin ekildiği alanlarda su sıcaklığı
8-15 0C civarında olması gerekmektedir. Ekim zamanı 20 Nisanda başlar Mayıs ayı sonuna kadar
devam eder. Dekara atılan tohumluk miktarı taşlık alanlarda 10-15 kg/da civarındadır. Taşlık
olmayan alanlarda ise 15-18 kg/da tohum kullanılmaktadır.
Ekim Yöntemi:
Tohumların çabuk çimlenerek toprağa tutunmasını sağlamak için ekimden 1 gün önce
tohumlar ıslatılarak şişmeleri sağlanır ve bu şekliyle ekim yapılır. Çeltik ekimi çoğu kez kuru
tohumun elle veya mibzerle serpilmesi şeklinde yapılmaktadır. Genellikle fırfır denilen gübre
serpme makinesi ile ekim yapılmaktadır.
Sulama:
Karacadağ Çeltiği üretiminde kullanılan su dört farklı şekilde temin edilmektedir. Bunlar
kaynak suyu, sondaj suyu, göletler, Dicle Nehri ve kollarından temin etme şekilleridir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Karacadağ yükseltisi kışın kar yağışının en fazla olduğu
bölgelerden biridir. Kar suları yer altı ve yerüstü kaynaklarını besleyen önemli bir kaynaktır. Bu
nedenle Karacadağ çeltik ekim alanlarında sulama suyu sıcaklığı nispeten düşüktür.
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
Ekimden hemen sonra tavalar veya tarla sulanır. Böylece tohumların çimlenmesi sağlanır.
Ekimden 7-10 gün sonra tohumlar çimlenme ve çıkışını tamamladıktan sonra sulamaya bir
müddet ara verilir. 5-10 gün bu şekilde beklenerek fidelerin köklerinin toprağa tutunması sağlanır.
Daha sonra başlangıçta 2-3 cm derinlikte, bitki büyüdükçe de derinlik arttırılarak sulama yapılır.
Su derinliği 10-15 cm’ye ulaştığında daha fazla yükseltilmez ve yetişme süresi sonuna kadar bu
derinlikte tutulur. Tarlada devamlı su bulunması birçok yabancı otun gelişmesini engeller ve
çeltiğin gelişmesi için iyi bir ortam yaratır. Çiçeklenmeden 30-40 gün sonra su verilmesi
durdurulur. Çeltiğin kardeşlenmeden 10-12 gün önce, çiçeklenme devresinde ve gübreleme
zamanlarında fazla su ihtiyacı vardır. Bu dönemlere, çeltik yetiştiriciliğinde “kritik dönemler”
denir.
Tavaya su devamlı bir şekilde verilmelidir. Bu su oksijence zengin olduğundan, bitkinin
gelişmesine olumlu etki yapar. Ancak suyun kısıtlı olduğu yerlerde kesikli sulamayla da çeltik
yetiştirilebilir. Kesikli sulamada en uygun yöntemler, 3 gün tavaya su verme, 2 gün kesme veya 8
gün su verme, 3 gün kesme şeklinde yapılanıdır.
Karacadağ Çeltik üretiminde köylüler tarafından kesikli salma sulama yöntemi
uygulanmaktadır. Sulama 2-3 günde bir aynı araziye su verilecek şekilde bir sulama aralığı
ayarlanmaktadır. Bu sulama yöntemi verim potansiyeli düşük Karacadağ Çeltiği için uygun
olabilmektedir ancak modern tarım sisteminde bitkiyi su stresine sokabilecek bir yöntemdir.
Gübreleme:
Karacadağ çeltiği tarımında kimyasal gübre kullanımı pek yaygın değildir. Çeltik tarlaları
sahipleri tarafından kısımlara bölünmüştür. Her arazi parçasına farklı dönemlerde çeltik ekimi
yapılır. Bir araziye 3-5 yılda bir çeltik ekimi yapılır. Çeltik ekimi yapılan arazi parçası 3-5 yıl boş
bırakılır. Boş kalan araziler hayvanların otlatılması için ayrılır. Bu süre zarfında arazi hayvan
gübresi organik maddece zenginleşir ve kimyasal gübreye ihtiyaç duyulmaz.
Taban arazilerde yetiştiriciliği yapılan çeltik için en önemli gübreler Azot, Fosfor,
Potasyum ve Çinkodur. Ülkemiz topraklarında genelde yeterince Potasyum olduğu için,
Potasyum gübrelemesine genellikle ihtiyaç duyulmaz. Çeltiğin Azot ihtiyacı, dekara 15 kg saf
Azottur. Bu da yaklaşık 75 kg/da Amonyum Sülfat ticari gübresi verilerek sağlanabilir.
Amonyum Sülfat gübresi bulunamazsa onun yarısı kadar (35 kg/da) üre verilerek Azotlu gübre
ihtiyacı sağlanır. Azotlu gübre 2 veya 3 defada verilmelidir. Üç defada verilecekse, toplam
verilecek gübrenin 1/3’ü ekim öncesi, 1/3’ü kardeşlenme başlangıcı ve 1/3’ü salkım oluşum
başlangıcı (Gebeleşme başlangıcı) verilmelidir.
Azotlu gübrede en kritik dönem gebeleşme başlangıcı (Ekimden yaklaşık 50- 55 gün
sonra)’dır. Bu zamanda çeltik mutlak surette Azotlu gübre ile gübrelenmelidir.
Çeltiğin Fosforlu gübre ihtiyacı 8 kg/da olup, tamamı ekim öncesi tarla hazırlığı sırasında
toprağa verilmelidir. Fosfor kompoze gübre veya Triple Süper Fosfat ile (yaklaşık 20 kg/da Triple
Süper Fosfat) verilebilir.
Çeltikte diğer önemli gübre Çinko’dur. Çinko ihtiyacı dekara yaklaşık 1 kg saf Çinkodur.
Toprakta yeterli Çinko yoksa ekim öncesi toprağın Çinko durumuna göre 2-4 kg/da Çinko Sülfat
gübresi verilerek Çinko gübrelemesi yapılabilir. Ekim öncesi Çinko gübresi verilmemişse, çıkış
sonrası Çinko noksanlığı görülen tarlalara, yaprak gübresi şeklinde de Çinko verilebilir.
Yabancı Ot Mücadelesi:
Karacadağ Çeltiğinin hem verim kapasitesini hem de kalite özelliğini kısıtlayan en önemli
faktör tarlada gelişen yabancı otlardır. Çeltik tarımında yabancı otlara karşı kimyasal mücadele
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
uygulanmadığı için özellikle Darıcan otu bölge pirinçlerinde sürekli sorun teşkil etmekte, diğer
yabancı kökenli pirinçlerle rekabet şansını azaltmaktadır. Çeltik alanlarında zararlı yabancı otlarla
mücadelede aşağıdaki yöntemler uygulanmalıdır:
-Kültürel Önlemler: Ekim tavalarının iyi tesviye edilmiş olması, ekimden önce tavalardaki
yeşil bitki örtüsünü uygun toprak işleme aleti ile bozmak gerekir. Kullanılan çeltik tohumunun
yabancı ot tohumlarından arınmış olması gerekir. Çeltik ziraatında iyi düzenlenmiş bir münavebe
sistemi çeltik verimini arttırdığı gibi yabancı otların tarlaya yerleşerek sorun haline gelmesine de
engel olur.
-Mekanik Mücadele : Yabancı otların toprak işleme aletleriyle imhası, akarsularla taşınan
yabancı ot tohumlarının sulama suyu ile tarlaya girmesinin önlenmesi için telden elekli torbalar
kullanılması, yabancı otların elle temizlenmesi gibi mekanik mücadele yöntemleri önerilebilir.
-Kimyasal Mücadele : Yabancı ot mücadelesinde ekim öncesi veya çıkış sonrası
kullanılan ilaçlar vardır. Çıkış sonrası kullanılan ilaçlarda fazla geç kalınmamalı, yabancı otlar 24 yapraklı iken yabancı ot ilacı atılması tamamlanmalıdır. Ülkemizde en önemli yabancı ot
Darıcandır. Darıcanla birlikte Topalak, Kurbağa kaşığı, Su ayrığı, Sandalye sazı, Hasır otu, Dip
otu, Su menekşesi gibi otlarla da mücadele gerekebilir. Yabancı ot mücadelesi için çevreye ve
insan sağlığına zarar vermeyen ilaçların kullanımı tercih edilmelidir.
Çeltikte yabancı ot mücadelesi, uygulanacak ilacın özelliğine bağlı olarak ekim öncesi ya
da ekim sonrası yapılabilir. Ekim öncesi uygulamada, tarlaya su vermeden önce ilaç uygulaması
yapılır; tırmık veya kazayağı gibi aletlerle ilaç toprağa karıştırılır ve derhal tarlaya su verilir.
Ekim sonrası uygulamada ise tavalardan su boşaltılır, tavalarda toprak yüzeyi tamamen
kurumadan, rutubetli haldeyken uygulama yapılır ve iki gün sonra tavalara tekrar su verilir.
Bölgede yabancı otlara karşı herbisit kullanımı son yıllara kadar hiç yapılmazken günümüzde
kullanılmaya başlanmıştır.
Hastalık ve Zararlılarla Mücadele:
Yaygın olarak bulunan zararlı, çekirge zararlısıdır. İlaçlı mücadelesi önerilmektedir.
Çeltik yanıklık hastalığı bazı yıllarda önemli olmakta ve ilaçlı mücadelesi yapılmaktadır.
Hasat Zamanı ve Hasat-Harman Yöntemi:
Eskiden hasat orak ile yapılıp biçilen çeltikler tarlada kurutulduktan sonra harmanı
yapılırdı. Fakat günümüzde düz, fazla taşlık olmayan alanlarda biçerdöver ile hasat
yapılabilmektedir. Taş oranı yüksek alanlarda ise orak ile biçim yapılıp çeltik bitkileri kuruduktan
sonra harman alanına taşınarak biçerdöverler tarafından harmanı yapılmaktadır.
Çeltiğin en uygun hasat zamanı salkımın % 80'inin saman sarısı olduğu zamandır. Bu
sırada yapraklar hala yeşil durumdadır. Hasat zamanını en iyi tespit şekli danedeki rutubetin
ölçülmesidir. %22-24 rutubette hasat en yüksek kalite ve kırıksız randımanı vermektedir. Hasat
elle veya biçerdöverle yapılmaktadır. Elle biçimde, önce orakla biçilip kurutulan saplar, 4-5 tava
içersine bırakılarak tanelerin kuruması sağlandıktan sonra, batöz veya harman makinesinin
bulunduğu yere taşınır. Rutubet oranının yüksekliği, danelerde kızışmaya sebep olabileceğinden,
yığınlar fazla yüksek tutulmamalıdır.
Çeltik elle orakla biçilerek hasat, daha sonra harman veya doğrudan biçerdöverle hasat
yapılabilir. Son yıllarda biçerdöverle hasat çok yüksek oranlara ulaşmıştır. Özellikle biçerdöverle
hasatta dane rutubetine çok dikkat edilmeli ve çeltik % 22-24 rutubette iken biçerdöverde düşük
devir ile hasat yapılmalıdır. Aksi takdirde kırıksız randıman oranı düşeceği için, pazar değeri de
düşer.
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
Hasat 20 Eylül’ de başlamakta, Ekim ayı içinde bitmektedir. Biçerdöverin girebildiği
yerlerde biçerdöverle, biçerdöverin giremediği yerlerde ise orakla biçilip kurutulduktan sonra
biçerdöver ya da batöz ile harmanlanmaktadır.
Dekara verim ortalama 400 kg civarındadır. Pirinç randımanı kırık taneler ayrılmadan %
60-65 civarıdır.
Yukarıdaki bilgiler ışığında klasik çeltik tarımı ile Karacadağ eteklerindeki havzada
yapılmakta olan Karacadağ çeltikçiliği arasındaki farklar aşağıya çıkarılmıştır.
- Karacadağ çeltiğinin yetiştirildiği alanlarda çeltik tarımında toprak işleme ve tavanın
yapılmayıp, klasik çeltik tarımında ise toprak işleme ve tava usulü ile ekim yapılmaktadır.
- Karacadağ çeltiğinin yetiştirildiği alanlarda tarlaların taşlık yapısından dolayı yoğun
toprak işlemesi gerektiren diğer tarla bitkilerinin ekimine imkân vermediği için tarlalar çeltik
hasadı sonrası genellikle 2-7 yıl boş bırakılarak dinlendirildiği anlaşılmaktadır. Klasik çeltik
yetiştiriciliğinde ise sulama durumuna göre her yıl çeltik ekilmekte veya münavebe
uygulanmaktadır.
- Karacadağ çeltiğinin yetiştirildiği alanlarda hasat genellikle elle (orak) yapılmaktadır.
Klasik çeltik tarımında ise makineli hasat (Biçerdöver) yapılmaktadır.
- Karacadağ çeltiğinin yetiştirildiği alanlarda taşlık arazilerde ekim yapılmaktadır. Klasik
tarımda düz ve düze yakın taşlık olmayan arazilerde ekim yapılmaktadır.
- Karacadağ çeltiğinin yetiştirildiği alanlarda yabancı ot mücadelesi ot yoğunluğuna göre
yapılmakla beraber arazinin yapısından dolayı beklenen fayda tam olarak ortaya çıkamamaktadır.
Ancak klasik tarımda ise bu durum söz konusu değildir.
- Karacadağ çeltiğinin yetiştirildiği alanlarda yapılan çeltik tarımında genellikle verim
ortalaması 400 kg/da iken klasik çeltik tarımında ise 700 kg/da‘dır.
Kurutma, Depolama ve Pirince İşleme :
Hasat edilen ürünün depolanabilmesi için tane neminin Türk Gıda Kodeksi Pirinç ve
Çeltik Tebliğlerinde yer alan %14,50 oranı aşmayacak şekilde düşürülmesi gerekir. Kurutma
işlemi açık havada ve gölgede yapılabildiği çeltik fabrikalarında bulunan kurutma makineleri ile
rutubet kontrol altına alınabilir.
Pirince işlemede en önemli kalite unsuru kırıksız randımandır. Kırıksız randıman her ne
kadar ekime başlamadan çeşit seçimi ile başlar ve yetiştirme tekniği ve çevre şartlarından
etkilense de, yüksek kırıksız randıman için fabrikada da uygun yöntemler kullanılmalıdır.
Fabrikaya gelen çeltikler boşaltma ve depolama sırasında dikkatli olunmalı tanelerde gizli
kırılmalara neden olacak mekanik hasarlardan kaçınılmalıdır. Fabrikaya gelen çeltik, işlenecek
ana kadar uygun depolama şartlarında saklanmalı ve uygun nem oranında işlenmelidir. Yapılan
araştırmalar en yüksek kırıksız randımanın tanedeki nemin %14 olduğu zamanda alındığını
göstermektedir. Nem oranı bu derecenin altına düştükçe veya yükseldikçe kırıksız randıman oranı
hızla düşmektedir.
Pirince işleme sırasında aynı tane boyutlarına sahip çeşitler birlikte işlenmelidir. Değişik
tane iriliğine ait çeltik karışımı aynı zamanda işlenirse randıman düşer. Fabrika en ileri teknolojiyi
kullanmalı, pirincin içindeki taş, toprak ve böcekler çok iyi temizlenmelidir. Bölgede çeltiği
işleyen pirinç fabrikaları son yıllara kadar eski teknoloji ile çalışmaktaydı. Bu yüzden ürünün
paketlenmesi yapılmaz büyük çuvallarla veya dökme bir şekilde satışa sunulurdu. Bu fabrikalarda
işlenen Karacadağ pirinci eski teknoloji makinelerle işlendiği için yabancı madde oranı yüksek ve
ürün başka çeşitlerle karışık bir şekilde pazara tüketicilerin kullanımına sunulurdu. Bugün
Diyarbakır’da modern teknoloji ile çalışan pirinç fabrikaları mevcuttur. Pirince işlenirken ve
işlendikten sonra da pirincin içinde kırık, ham, tebeşirimsi, cılız ve kırmızı çeltik taneleri uygun
makinelerden geçirilerek temizlenmelidir.
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Randıman, özellikle çeltiğin pirince işlenmesinde en önemli kalite kriterlerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Bu kalite kriteri kırıklı ve kırıksız randıman şeklinde ifade edilmekle
birlikte, ticari anlamda kırıksız randıman daha büyük önem taşımaktadır. Kırık miktarı, çeşit, tane
uzunluğu ve şekli, azotlu gübre uygulama zamanı ve miktarı gibi faktörlere de bağlıdır. Aynı
zamanda, hasat sırasındaki hava koşulları ve tane rutubetinden de etkilenir. Karacadağ çeltiğinin
pirinç fabrikalarında işlenirken 100 kg çeltikten 60-75 kg sağlam pirinç randımanı elde etme
imkanı mevcuttur. Türkiye’de pazara sunulan hiçbir ıslah çeşidinde randıman bu kadar yüksek
değildir.
Protein içeriği, esas olarak pirincin besleme kalitesi açısından önem taşımaktadır. Pirinçte
ortalama ham protein oranı çeşitlere ve çevre şartlarına bağlı olarak % 7-8 arasında değişiklik
göstermektedir. Karacadağ Pirincinde ise bu oran yetiştirme koşulları ve toprak özelliklerine bağlı
olarak % 9-10 civarında değiştiği bilinmektedir.
Çeltik işleme fabrikaları; çeltiği belirli nem oranı aralığına getirerek (%10-13) kavuzdan
ve saptan ayıran, temizleyen, parlatan ve sonuçta çeltiği pirince dönüştüren kombine
makinelerden oluşmaktadır. Tarladan üreticilerin fabrikaya getirdiği çeltiğin genellikle nem oranı
yüksek olduğundan güneşli havalarda beton zemin üzerinde serilerek nem oranı belirli seviyelere
getirmek suretiyle kurutulur. Kurutma işlemi tamamen doğal koşullar altında yapılmaktadır.
Hasat zamanında Güneydoğu Anadolu ekolojisi sıcak ve yağışsız olduğundan hasatı yapılan çeltik
ürünleri genelde pirinç fabrikalarında pirince işlenmeden önce birkaç gün dinlendirilir. Bu arada
yüksek olan hasat nemi de biraz düşürülmüş olur. Hasattan sonra kurutma makineleri ile kurutma,
kalite açısından ve özellikle yağışlı ve bulutlu havalarda önem kazanmaktadır.
Diyarbakır İlinde pirinç yan ürün işleme teknolojisi gelişmediğinden ürünün işleme
esnasında açığa çıkan kırık pirinçler, pirinç soyma ve parlatma ürünleri genellikle hayvan
beslemede kullanılmaktadır. Hâlbuki oluşan pirinç yan ürünleri pirinç unu, dondurma, krema
sanayilerinde daha yüksek fiyata değerlendirme olanakları bulabilmektedir.
Kurutulan çeltik ürünleri havuzlara alınarak elevatörler yardımıyla eleme sistemine
iletilerek sap ve samanlarından ayrılır ve kılçık kırma ünitelerinde kılçıklar kırıldıktan sonra toz,
toprak ve yabancı maddelerden temizlenerek kabuk soyucularda kavuzlar taneden ayrılır. Daha
sonra pirinç parlatma ünitelerinden geçtikten sonra bütün taneler ve kırık pirinç taneleri
birbirinden ayrılır ve renk ayırıcı soltek ünitelerinde beyaz olmayan pirinç taneleri de ayrıldıktan
sonra mekanizasyon işlemi bitirilmiş olur.
Raf Ömrü:
Ürün piyasada bulunan tüm pirinçler gibi 1 yıl raf ömrüne sahiptir.
Denetleme:
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, GAP Uluslar Arası Tarımsal Araştırma ve
Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanlığı, Diyarbakır Ziraat Odası Başkanlığı, Diyarbakır Ziraat Mühendisleri Odası Şube
Başkanlığı’ndan müteşekkil olmak üzere oluşturulacak komisyonda görev alacak elemanlar
üretim, pazarlama ve satış dâhil olmak üzere sürecin tüm evrelerinde rutin olarak denetimlerini
yapacaklardır. Şikâyet olması halinde ayrıca denetimler gerçekleştirilecektir. Denetleme Kurulu
her kuruluştan 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişiden oluşacaktır. Söz konusu denetim bir ön
denetim niteliğinde olup, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
“Gıda Kodeksi” başlıklı 23 üncü maddesi çerçevesinde, Karacadağ Pirincinin denetimini Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerçekleştirecektir.
11520/1-1
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
21 Aralık 2014 – Sayı : 29212
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİK
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil
Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/90)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/92)
— Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: 2014/4)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
1
5
6
7
17
20
20
31
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete