2 6
2 7
J ı_ L
» Çarşamba - Ordu Köyü Camii, 1420 dolayları Taceddinoğulları Beyliği, genel görünüm
28
Çarşam ba - Ayvacık yolunun solunda, Çarşam ba'nın 16
km. kadar güneyinde bulunan Ordu Köyü'nde, Kılcanlı
M ahallesi'nde bulunm aktadır. Cam iye ait bir inşa kitabesi yok­
tur. Ordu Köyü'nün de içinde olduğu Çarşam ba ve havalisinin
14. yy.ın sonlarında yörede hakim olan Taceddinoğulları'nın
elinde bulunduğuna ve Taceddinoğlu Hasan Bey'in H.
827 / M. 14 2 3 -2 4 tarihinde Çarşam ba'nın (Arım ) Ordu
Köyü'nü başkent edinip burada bir "buk'a” ve m escit yap­
tırdığı şeklindeki kayıtlara bakarak, yapının Taceddinoğulları
Beyliği'nden kalm ış ve 1420'li yıllarda yaptırılm ış olabileceği
düşünülm ektedir.
Ahşap m alzem eyle yığm a tekniğinde inşa edilm iş olan ya­
pının üzeri dıştan, revakı da kaplayacak şekilde, üç omuz
kırma çatıyla örtülüdür. Harim duvarları köşelerde kurtboğazı geçm elerle tutturulm uştur. Yapı plân, m alzem e, duvar
kalınlığı, büyük ölçülü bir yapı olm ası, gibi detaylar da dahil
olm ak üzere, m im ari duruşu ve ifadesiyle, yörede 13. yüzyıl
başlarında yapılan Çarşam ba - Gökçeli ve Yaycılar Köyü - Şeyh
Habil Cam ii ile yakın bir benzerlik içerisindedir. Ahşap camii
süslem elerinde beylikler dönem inin yerel özellikleri görülür­
ken, Selçuklu Dönem inin geleneksel ahşap işçiliği de varlığını
hissettirir.
29
Çarşamba - Ordu Köyü Camii, 1420 dolayları Taceddinoğulları Beyliği, son cemaat mahalli
» Çarşamba - Ordu Köyü
Camii, 1420 dolayları
Taceddinoğulları Beyliği,
revak/çantı tekniği
30
31
32
33
» Çarşamba - Ordu Köyü Camii, 1420 dolayları Taceddinoğulları Beyliği, minber
34
» Çarşamba - Ordu Köyü Camii, 1420 dolayları Taceddinoğulları Beyliği, sütun başlıkları, mihrap, minber
35
» Çarşamba - Ordu Köyü Camii, 1420 dolayları Taceddinoğulları Beyliği, mahfil katı oyma tezyinat
36
Kavak - Bekdemir Camii
1 5 9 6 O s m a n lı D ö n e m i
37
» Kavak - Bekdemir Camii, 1596 Osmanlı Dönemi, genel görünüm
38
Cam i, Kavak - Asarcık yolundan 1 km. içeride, Kavak'ın 13
km. güneydoğusunda Bekdem ir Köyü'nün m erkezini oluş­
turan Aşağı Bekdem ir M ahallesi'nde, köy m eydanında yer
almaktadır. Yap ının inşa kitabesi yoktur. İçerde yer alan kalemişi kitabede geçen 1294/1877 tarihini, nakışların yapıldı­
ğı tarih olarak kabul edilm ektedir. Am erikalı bilim adam ı P.
I. Kuniholm 'un 1994 yılındaki tespitlerine göre, cam inin asıl
katı 1596, m ahfil katı ise 1599 yılında inşa edilmiştir.
Cam i ahşaptan, yığm a tekniğinde inşa edilm iş olup, revak­
lar dahil olm ak üzere içten düz tavan, dıştan dört om uz kırma
çatıyla örtülmüştür.
Belli bir program a göre kompoze edilen kalem işlerinde, bir
üslup birliği görülm ektedir.
Kalem işi tezyinatta stilize bitki kom pozisyonları ve hayali
form lar yer tutm aktadır. Bezem ede ki kafes/ajurlu oym alar ve
pencerelerin lokm alı kafesli şebekeleri oldukça etkileyicidir.
39
» Kavak - Bekdemir Camii, 1596 Osmanlı Dönemi, harim kapısı
4 0
» Kavak - Bekdemir Camii, 1596 Osmanlı Dönemi, harim kapı detay
» Kavak - Bekdemir Camii, 1596 Osmanlı Dönemi, harim kapısı üstünde bulunan süsleme şeridinden detay
41
42
» Kavak - Bekdemir Camii, 1596 Osmanlı Dönemi, harim
» Kavak - Bekdemir Camii, 1596 Osmanlı Dönemi, vaaz kürsüsü
43
44
45
» Kavak - Bekdemir Camii, 1596 Osmanlı Dönemi, minber tacı
4 6
» Kavak - Bekdemir Camii, 1596 Osmanlı Dönemi, minber tacı ahşap oyma
4 7
» Kavak - Bekdemir Camii, 1596 Osmanlı Dönemi, mihrap
48
» Kavak - Bekdemir Camii, 1596 Osmanlı Dönemi, tavan
» Kavak - Bekdemir Camii, 1596 Osmanlı Dönemi, tavan kalem işi süsleme
49
» Kavak - Bekdemir Camii,
1596 Osmanlı Dönemi,
mahfil kalem işi süsleme
» Kavak - Bekdemir Camii, 1596 Osmanlı Dönemi, mahfil korkuluk
5 0
Download

indirmek için tıklayın.