Palermo 5
Kullaným Kitabý
SEMBOL TALÝMATLARI
Baský Ýðnesini
Baský Ayaðýný Kaldýrýn
Baský Ayaðýný Ýndirin
ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI
Bir elektrikli alet kullanýlýrken, aþaðýdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri her zaman
takip edilmelidir: Bu dikiþ makinesini kullanmadan önce bütün talimatlarý okuyunuz.
TEHLÝKE - Elektrik çarpmasý riskini azaltmak için:
1. Bir cihaz prize takýlý iken asla baþýboþ býrakýlmamalýdýr.
2. Kullandýktan hemen sonra ve temizlikten önce cihazýn fiþini daima prizden çekiniz.
3. Lambasýný deðiþtirmeden önce daima fiþini çekiniz. Lambayý ayný tip 5 W lamba ile deðiþtirin.
UYARI - Yanma, yangýn, elektrik çarpmasý yada yaralanma riskini azaltmak için:
1. Cihazýn bir oyuncak gibi kullanýlmasýna izin vermeyiniz. Bu cihaz çocuklar tarafýndan yada
çocuklarýnýn yakýnýnda kullanýldýðýnda yakýn dikkat gereklidir.
2. Bu cihazý sadece iþbu kullaným kýlavuzunda tarif edilen kullaným amacý için kullanýnýz. Sadece bu
kýlavuzda yer alan ve üretici tarafýndan tavsiye edilen ek parçalarý kullanýn.
3. Kablosu yada fiþi hasar görmüþse, düzgün biçimde iþlemiyorsa, düþürülmüþ yada hasar görmüþse
yada suya düþürülmüþse bu cihazý asla çalýþtýrmayýn. Cihazý muayene, tamir, elektrik yada mekanik
ayar için, derhal en yakýn yetkili satýcýya yada servis merkezine götürünüz.
4. Herhangi bir deliði týkalý iken cihazý asla çalýþtýrmayýn. Dikiþ makinesinin havalandýrma deliklerini ve
ayak kontrolörünü iplik tiftiði, toz ve artýk kumaþ birikiminden uzak tutun.
5. Parmaklarýnýzý hareketli parçalardan uzak tutun. Dikiþ makinesi iðnesinin çevresinde özel bir dikkat
gereklidir.
6. Her zaman için doðru iðne plakasýný kullanýn. Yanlýþ bir iðne iðnenin kýrýlmasýna sebep olabilir.
7. Bükülmüþ iðneler kullanmayýn.
8. Dikiþ esnasýnda kumaþý itmeyin yada çekmeyin. Bu kýrýlmasýna neden olacak biçimde iðneyi
saptýrabilir.
9. Ýðne bölgesinde, iðneye iplik geçirme, iðne deðiþtirme, bobine iplik geçirme yada baský ayaðýný
deðiþtirme ve benzeri gibi ayarlar yaparken dikiþ makinesinin kapalý ("O") pozisyona getiriniz.
10. Kapaðýný sökerken, yaðlama yaparken yada kullaným kýlavuzunda bahsedilen diðer kullanýcý servis
ayarlarýný gerçekleþtirirken, dikiþ makinesini daima elektrik prizinden çekin.
11. Herhangi bir deliðe asla bir obje kaçýrmayýn yada sokmayýn.
12. Asla dýþ mekanlarda kullanmayýn.
13. Püskürtme aeresol ürünlerinin kullanýldýðý yada oksijen verilen yerlerde çalýþtýrmayýn.
14. Baðlantýsýný kesmek için, tüm kontrol birimlerini kapalý ("0") pozisyona getirin ve sonrasýnda fiþini
prizden çekin.
15. Kablosundan çekmek suretiyle prizden çekmeyin. Prizden çekmek için kablodan deðil fiþten tutun.
16. Normal çalýþtýrma koþullarýnda ses basýnç düzeyi 75dB(A)'dýr.
17. Makinenin düzgün bir þekilde çalýþmamasý durumunda makineyi kapatýn ve fiþi prizden çekin.
18. Ayak kontrolü üzerine herhangi bir þey yerleþtirmeyin.
19. Eðer ayak kontrolüne sabitlenmiþ besleme kablosu zarar görmüþ ise, herhangi bir tehlikeden
kaçýnmak için, imalatçý ya da servis acentesi ya da benzeri bir kalifiye eleman tarafýndan
deðiþtirilmelidir.
20. Bu cihaz, cihazýn güvenliðinden sorumlu bir þahýs tarafýndan cihazýn kullanýmý ile ilgili gözetim ya da
talimat verilmedikçe, (çocuklar dahil olmak üzere) düþük seviyede fiziksel, duyusal ya da zihinsel
kapasiteye sahip olan ya da herhangi bir bilgisi ya da tecrübesi olmayan þahýslar tarafýndan
kullanýlmamalýdýr.
21. Çocuklarýn cihaz ile oynamadýðýndan emin olacak þekilde gözetim altýnda bulundurulmalýdýr.
Bu talimatlarý saklayýnýz
Bu dikiþ makinesi sadece evde kullanýma yöneliktir.
ÝÇÝNDEKÝLER
MAKÝNENÝN ANA PARÇALARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
MAKÝNE DÜÐMELERÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
LCD EKRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DESEN ÇÝZELGESÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
AKSESUARLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MAKÝNEYÝ GÜÇ KAYNAÐINA BAÐLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Makinenin baðlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DÝKÝÞE BAÞLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ayak kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
BASKI AYAÐI BASINCININ AYARLANMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ÝÐNENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BASKI AYAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ÝÐNE/ KUMAÞ/ ÝPLÝÐÝN EÞLEÞTÝRÝLMESÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BASKI AYAÐI TÜRLERÝ ÇÝZELGESÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
BOBÝNÝN SARILMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Bobin sarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
BOBÝNÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ÜST ÝPLÝÐÝN GEÇÝRÝLMESÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16
ÝÐNE ÝPLÝK GEÇÝRÝCÝNÝN KULLANILMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ÝPLÝK GERÝLÝMÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ALT ÝPLÝÐÝN YÜKSELTÝLMESÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ÝPLÝÐÝN KESÝLMESÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ÝKÝ ADIMLI BASKI AYAÐI KALDIRICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DÝÞLÝNÝN KALDIRILMASI VE ÝNDÝRÝLMESÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ÇALIÞTIRMA DÜÐMELERÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22
Ters düðme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Otomatik kilitleme düðmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FONKSÝYON DÜÐMELERÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25
Dikiþ geniþliði ayarlama düðmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dikiþ uzunluðu ayarlama düðmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MOD seçim düðmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ayna düðmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HAFIZA DÜÐMELERÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hafýza düðmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Temizleme düðmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ok düðmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SEÇÝM DÜÐMELERÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Doðrudan desen seçim ve numara düðmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
KULLANIÞLI YETENEKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29
Dikiþ köþeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Serbest kol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Aðýr kumaþ üzerinde dikiþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
DÜZ DÝKÝÞLER VE ÝÐNE KONUMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZÝGZAG DÝKÝÞLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
STREÇ DÝKÝÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ÝÇÝNDEKÝLER
KAPALI DÝKÝÞLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kapatma ayaðýnýn kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Çok amaçlý ayaðýn kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
KÖR REÇME/ GECELÝK DÝKÝÞÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
DÜÐME DÝKÝÞÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ÝLÝK DÝKÝÞÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-38
Streç kumaþlar üzerinde ilik yapýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
KUÞGÖZÜ DÝKÝÞÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
YAMA DÝKÝÞÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-41
FERMUAR YERLEÞTÝRME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-43
Ortalanmýþ fermuarýn yerleþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Yan fermuarýn yerleþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
DAR KIVIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
FÝTÝLLEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tek kordonlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Üçlü kordonlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
SATEN DÝKÝÞ DÝKME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
KAPÝTONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
FÝSTO DÝKÝÞÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Fisto kenar düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
BÜZGÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
BÜZGÜ DÝKÝÞÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
SERBEST HAREKET YAMALAMA, NAKIÞ VE MONOGRAM YAPIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-51
Yama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Nakýþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Monogramlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
DEMET YAPMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
YAMA ÝÞÝ DÝKÝÞÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
YANSITMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÇÝFT ÝÐNE (Opsiyonel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
HAREKETLÝ AYAK (Opsiyonel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
HAFIZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58
Desenleri birleþtime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-57
Desenleri ekleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Desenleri silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Hafýza desenini geri çaðýrma ve dikme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-58
UYARI FONKSÝYONLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Uyarý animasyon mesaj ekraný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Yönerge animasyon mesaj ekraný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Uyarý bip sesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
LAMBANIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BAKIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-62
Ekranýn temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Dikiþ makinesi yüzeyinin temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kancanýn temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-62
SORUN GÝDERME KILAVUZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63-64
HIZLI AYARLAMA REFERANS ÇÝZELGESÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-66
MAKÝNENÝN ANA PARÇALARI
Gerginlik kadraný
Desen plakasý
Bobin sarým iði
Baský ayaðý basýncý
Hýz sýnrýlama
ayar kolu
Yüz Plakasý
LCD ekran
Çalýþtýrma düðmeleri
Fonksiyon düðmeleri
Ýplik kesici
Hafýza düðmeleri
Otomatik iðne iplik geçirici
Seçim düðmeleri
Ýlik kolu
Fonksiyon düðmeleri
Ýðne plaka kapaðý
Dikiþ masasý ve
askseaur kutusu
Yatay Makara pimi
Bobin durudurucu
Ýkinci makara pimi için delik
Tutamak
El çarký
Ana güç kaynaðý
Baský ayaðý kaldýrýcý
Güç kablosu
Damlatma kolu
Ayak kontrol
birimikonektörü
1
MAKÝNE DÜÐMELERÝ
A. Çalýþtýrma düðmeleri (bkz sayfa 21/22)
1. Ters düðme
Bu düðmeyi basýlý tutarak, geriye doðru dikin veya düþük bir hýzda takviye dikiþi yapýn.
2. Otomatik kilitleme düðmesi
Kilitleme düðmelerini derhal veya mevcut desenin sonunda dikmek ve hemen durdurmak için
bu düðmeyi basýlý tutun.
3. Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi
Bu düðmeye basarak iðneyi yukarý veya aþaðý konuma getirin.
4. Hýz sýnýr ayarlama kolu
Dikiþ hýzýný deðiþtirmek için bu kolu kaydýrýn.
B. Fonksiyon düðmeleri (bkz sayfa 23/24/25)
5. Dikiþ uzunluðu ayarlama düðmesi
Dikiþ uzunluðunu ayarlamak için bu düðmeye basýn.
6. Dikiþ geniþliði ayarlama düðmesi
Zigzag dikiþ geniþliðini ayarlamak için bu düðmeye basýn.
2
MAKÝNE DÜÐMELERÝ
7. Mod seçme düðmesi
Bu düðmeye basarak doðrudan modu, Yeni ve dekoratif desen modunu seçin.
8. Ayna düðmesi
Bir yansýma deseni dikmek için bu düðmeye basýn.
C. Hafýza düðmeleri (bkz sayfa 26)
9. Hafýza düðmesi
Hafýzada oluþturulan desen kombinasyonunu girmek veya depolamak için bu düðmeye basýn.
10.Ok düðmesi
Mevcut dikiþ numarasý gösterilene kadar "
" düðmesine veya "
" düðmesine basýn.
11. Temizleme düðmesi
Yanlýþ bir desen seçilmiþ veya hafýzaya alýnmýþ ise, bu düðmeye basýlarak temizlenebilir.
D. Seçim düðmeleri (bkz sayfa 27)
12.Doðrudan desen seçim ve numara düðmeleri
Doðrudan desen seçimine hýzlý eriþin veya istenilen deseni seçmek için desen numarasýnýn
numara düðmelerine basýn.
3
LCD EKRAN
Doðrudan Desen
Yansitma
Ýðne Yukarý
Otomatik kilitleme
Ýlik kolu
Bobin sarýmý
Ters
Ýðne konumu
Desen numarasý
Dikiþ geniþliði
Doðrudan mod
Desen
Ýðne aþaðý
Otomatik kilitleme
Yansitma
Ters
Dikiþ uzunluðu
Dikiþ geniþliði
Desen numarasý
Mevcut cihaz sayýsý
Toplam cihaz sayýsý
Hafýza
Normal mod
Teklif edilen
baský ayaðý
4
DESEN ÇÝZELGESÝ
Her desenin birimi grafikte gri olarak iþaretlenmiþtir.
A. Yön Desenleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
B. Desenler
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
5
AKSESUARLAR
Standart
1. Çok amaçlý ayak (T)
2. Fermuar ayaðý (I)
3. Ýlik açma ayaðý (D)
4. Kapalý dikiþ ayaðý (E)
5. Kör kývrým yeri ayaðý (F)
6. Saten dikiþ ayaðý (A)
7. Düðme dikiþ ayaðý
8. Fýrça/ Dikiþ sökme aleti
9. Makara tutucu (Büyük)
10.Makara tutucu (Küçük)
11. Kenar/ kapitone kýlavuzu
12.Tornavida (L & S)
13.Bobin (3x)
14.Ýðne paketi (5x)
15.Makara pim keçesi
16.Ýkinci makara pimi
Opsiyonel
17.Kordon ayaðý (M)
18.Kenar baskýsý ayaðý (K)
19.Kapitone ayaðý (P)
20.Örme / Brode ayaðý
21.Birleþtirme ayaðý
22.Ýkiz ayaðý
23.Yürüme ayaðý
Standart
1
2
3
4
006186008
006905008
D3A1514000
006907008
5
6
7
006904008
006172008
006914008
9
R12373209
13
006084009
10
8
006099008
11
TA10943209
14
12
006008001
006012008
15
16
R60033209
006015009
006221008
Opsiyonel
17
18
19
20
006813008
006900008
006916008
006016008
21
22
23
006917008
006020008
0061850081
6
MAKÝNEYÝ GÜÇ KAYNAÐINA BAÐLAMA
Uyarý: Makine kullanýmda deðil iken ve parçalarý yerleþtirip çýkarýrken, makinenin güç
kaynaðýna ve ana þebekeye baðlý olmadýðýna emin olun.
OFF
ON
Makineyi baðlama
Güç kaynaðýný baðlamadan önce, makine üzerinde gösterilen voltaj ve frekansýn elektrik gücü ile
uyumlu olduðundan emin olun.
Makineyi sabit bir yüzey üzerine yerleþtirin.
1. Güç hattý kablosunu makineye 2 delikli prizi baðlantý ucu kutusuna yerleþtirerek baðlayýn.
2. Güç kablosu hattýný duvar fiþine baðlayýn.
3. Güç anahtarýný açýn.
4. Cihaz açýldýðýnda, dikiþ lambasý yanacaktýr.
Baðlantýyý kesmek için, güç anahtarýný kapalý konuma getirin, daha sonra fiþi prizden çýkarýn.
Kutuplanmýþ fiþ bilgisi
Bu cihaz, elektrik þoku riskini azaltmak için kutuplanmýþ fiþe (bir ucu
diðer uçtan daha geniþ) sahiptir. Bu priz, kutuplanmýþ bir fiþe, sadece
bir yönden girebilir. Eðer fiþ prize tümüyle girmiyor ise, tersini çevirin.
Yine de oturmuyorsa, yetkili bir elektrik teknisyeni ile irtibata geçin. Fiþi
hiçbir þekilde deðiþtirmeyin.
7
DÝKÝÞE BAÞLAMA
Ayak kontrolü
Dikiþ makinesi kapalý iken, ayak kontrol fiþini, dikiþ
makine üzerindeki konektörüne yerleþtirin.
Dikiþ makinesini açýn ve sonrasýnda dikiþe
baþlamak için yavaþ bir þekilde sýkýþtýrýn.
Dikiþ makinesini durdurmak için ayak kontrolünü
serbest býrakýn.
Dikkat: Makineyi güç kaynaðýna baðlama ile ilgili herhangi bir tereddüdünüz varsa, yetkili
bir elektrik teknisyenine danýþýn. Makine kullanýmda deðil iken, fiþini çekiniz.
Bu aygýt CHIEN HUNG TAIWAN., LTD tarafýndan üretilmiþ olan C-9000 ayak kontrol
birimi ile birlikte kullanýlmalýdýr.
BASKI AYAÐI BASINCININ AYARLANMASI
Standart baský ayaðý basýncý "2" olarak
ayarlanmýþtýr.
Makinenin baský ayaðý basýncý önceden ayarlanmýþ
olup, (hafif ya da aðýr) kumaþ tipi olmadýkça
herhangi bir yeniden deðiþiklik gerektirmemektedir.
Bununla birlikte, eðer baský ayaðý basýncýný
ayarlamanýz gerekiyorsa, baský ayarlama vidasýný
parmaðýnýzla döndürün.
Çok ince kumaþlarý dikmek için, vidayý yukarý doðru
hareket ettirmek için vidayý saat yönünün tersine
döndürerek basýncý azaltýn ve basýnç azalýr. Eðer
vidayý döndürmeye devam ederseniz, dýþarý
çýkabilir. Bu durumda, vidayý saat yönüne döndürün,
yerine geri oturabilecektir. Basýncý yeniden
ayarlayýn.
Aðýr kumaþlar için, vidayý aþaðý doðru hareket
ettirmek için vidayý saat yönüne döndürerek basýncý
sýkýþtýrýn ve böylece basýnç artar. Vida artýk daha
fazla ilerlemiyorsa, alt tarafa varmýþ demektir. Bu
durumda lütfen daha fazla döndürmeyin.
8
ÝÐNENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
B
Dikkat: Yukarýdaki iþlemleri yaparken
güç kaynaðýný kapalý ("0") konumuna
getirin!
A
Ýðneyi, özellikle yýpranma iþaretleri
gösteriyorsa ve sorunlara neden oluyorsa
düzenli olarak deðiþtiriniz. Gösterilen
talimatlara bakarak, iðneyi yerleþtirin.
A. Ýðne kelepçe vidasýný gevþetiniz ve yeni
iðneyi taktýktan sonra tekrar sýkýnýz.
Þaftýn düz tarafý arkaya doðru olmalýdýr.
B. Ýðneyi gittiði yere kadar itiniz.
Ýðneler mükemmel durumda olmalýdýrlar.
Þu durumlarda problem meydana gelebilir:
- Eðik iðneler
- Kör iðneler
- Hasarlý iðneler
BASKI AYAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
Dikkat: Yukarýdaki iþlemleri yaparken
güç kaynaðýný kapalý ("0") konumuna
getirin!
a
a
e
b
1
b
d
c
f
Baský ayaðýný takma (2)
Baský ayaðý tutucusunu (b)kesici (c)tam pimin
(d) üzerine gelene kadar alçaltýnýz. Kolu (e)
kaldýrýn.
Baský ayaðý tutucusunu (b) alçaltýnýz ve baský
ayaðý (f) otomatikman yerine yerleþecektir.
2
g
e
3
Baský ayaðý tutucusunun baðlanmasý (1)
Baský ayaðý çubuðunu (a) kaldýrýn.
Gösterildiði gibi baský ayaðý tutucusunu takýn
(b).
Baský ayaðýnýn kaldýrýlmasý (3)
Baský ayaðýný kaldýrýn.
Kolu (e) kaldýrýn ve ayak serbest kalacaktýr.
Kenar/kapitone kýlavuzunun (4) baðlanmasý
Gösterildiði gibi kenarlýk/kapiytone
kýlavuzunu yuvaya yerleþtirin.Kenara ve
pliseye göre ayarlama yapýn.
4
9
ÝÐNE/ KUMAÞ/ ÝPLÝÐÝN EÞLEÞTÝRÝLMESÝ
Ýðne boyutu
Kumaþ
Ýplik
9-11/65-75
Düþük aðýrlýklý kumaþlar-ince pamuklular,
vual, þayak, ipek, muslin, Oiana,baðlama,
pamuklu örme, triko, jarse, krape, dokuma
polyester,gömlek ve bluz kumaþlarý.
Hafif pamuk, naylon yada polyester iplik.
12/80
Orta aðýrlýklý kumaþlar-pamuklu, saten,
kettle kumaþ, yelken bezi, duble örme,
düþük aðýrlýklý yünlüler.
Satýlan ipliklerin çoðu orta ölçüdedir ve bu
kumaþ ve iðne ebatlarý için uygundur.
14/90
Orta aðýrlýklý kumaþlar- pamuklu duk, yünlü,
daha aðýr örmeler, havlu kumaþ, denim.
En iyi sonucu elde etmek amacýyla,
sentetik malzemelerde ve pamuklu natürel
dokuma kumaþlarda polyester iplik
kullanýnýz.
16/100
Aðýr kumaþlar- kanvas, yünlüler, dýþ mekan
çadýr bezi ve kapitone kumaþlar, denim,
döþemelik malzeme (hafif ile orta arasý).
Altta ve üstte daima ayný ipliði kullanýnýz.
18/110
Aðýr yünlüler, paltoluk kumaþlar, döþemelik
kumaþlar, bazý deriler ve viniller.
Aðýr iplik, kilim ipliði.
(Aðýr ayak basýncý büyük sayýlar kullanýn.)
Önemli: Ýðne ölçüsünü iplik ölçüsüne ve kumaþ aðýrlýðýna uydurunuz.
ÝÐNE, KUMAÞ SEÇÝMÝ
Ýðneler
Açýklama
Kumaþ tipi
Standart keskin iðneler.
Ölçü ince ile geniþ arasýnda. 9 (65) ila 18
(110)
Doðal dokuma kumaþ-yün, pamuk, ipek,
arasý vb. Qiana. Çift örgüler için tavsiye
edilmez.
15 x 1/
130/ 705H
Yarý yuvarlak iðne, atkýlý.
9 (65) ila 18 (110)arasý
Natürel ve sentetik dokuma kumaþlar,
polyester karýþýmlar. Örme polyesterler,
baðlantýlar, triko, tekli ve duble örmeler.
Tüm kumaþlarýn dikiþi için 15x1 yerine
kullanýlabilir.
15 x 1/ 130/
705H (SUK)
Tam yuvarlak iðne. 9 (65) ila 18 (110) arasý
Örme kazaklar, Likra, mayo kumaþlarý, elastik.
Deri iðneleri. 12 (80) ila 18 (110)arasý
Deri, vinil, döþemecilik. (Standart büyük
standart büyük iðneden büyük delik)
HA x 1
15 x 1
130PCL/
705H-LR/LL
Not:
- Ýkili iðneler özel ve dekoratif iþler için satýn alýnabilir.
- Avrupa iðneleri 65, 70, 80 vs. ölçülerini, Amerikan ve Japon iðneleri ise 9, 11, 12 vs.
ölçülerini gösterir.
- Ýðneyi sýkça (hemen, hemen her bir elbisede) ve/veya ilk iplik kopmasýnda yada dikiþ
atlamasýnda deðiþtiriniz.
10
BASKI AYAÐI TÜRLERÝ ÇÝZELGESÝ
Baský Ayaðý
Çok amaçlý ayak (T)
UygulamaÝðne
Genel dikiþ, yama
dikiþleri, dekoratif
dikiþ, büzgü dikiþi,
fagot dikiþ, vb.
Ýðne
Baský Ayaðý
UygulamaÝðne
Fitilleme
Kordon ayaðý (M)
(opsiyonel)
Fermuar yerleþtirme
Dar reçme
Fermuar ayak (I)
Kenar baskýsý
ayaðý (K)
(opsiyonel)
Ýlik açma dikiþi
Yama
Serbest brode
Monogramý
Nakýþ ayaðý
(Opsiyonel)
Ýlik açma ayaðý (D)
Kapitone
Düðme dikiþi
Düðme dikiþ ayaðý
Kapitone ayaðý (P)
(Opsiyonel)
Kapalý dikiþ
Büzgü
Birleþtirme ayaðý
(Opsiyonel)
Kapalý dikiþ ayaðý (E)
Kör kývrým yeri
Bu ayak çok zor
kumaþlarýn düzensiz
beslenmesini önler
Kör kývrým
yeri yaðý (F)
Saten dikiþ dikme
Hareketli ayak
(Opsiyonel)
Saten dikiþ ayaðý (A)
Not: Ýkiz iðne isteðe baðlýdýr. Aksesuarlar ile birlikte verilmemektedir.
Ýkiz iðne ile deðiþiklik yapýldýðýnda, dikiþ geniþliði "5.0" den az ayarlanmalýdýr.
11
Ýðne
BOBÝNÝN SARILMASI
Bobin Sarýmý
1. Ýpliði ve makara tutacaðýný, makara pimi üzerine
yerleþtirin.
Daha küçük iplik makaralarý için, makara tutacaðýnýn
küçük tarafýný makaranýn yanýna yerleþtirin ya
da daha küçük makara tutacaðý yerleþtirin.
1
2. Ýpliði, iplik kýlavuzu içerisinde kopartýn.
2
3. Bobin sarýcý gerilim diskleri etrafýnda, ipliði saat
yönüne doðru dolayýn.
3
4. Gösterildiði gibi, iplik ucunu, bobin içindeki iç
deliklerden birine yerleþtirin ve boþ bobini ið üzerine
yerleþtirin.
4
5. Bobini saða doðru döndürün.
5
12
BOBÝNÝN SARILMASI
6. Bobin sarým iði saða doðru, bobin sarým konumuna
döndüðünde, "
" sembolü LCD ekranýnda görünür.
Bu sembol, bobin sarým iðinin, dikiþ konumunda sola
doðru geri itildiðinde ortadan kaybolur.
6
Patterns
7. Ýplik ucunu, bir el ile sýký bir þekilde tutun.
7
8. Dikiþ makinesini baþlatmak için ayak kontrolü üzerine
basýn.
8
9. Bobin birkaç kez döndüðünde, makineyi durdurun ve
ipliði bobinin deliðine yakýn bir þekilde kesin.
Bobini dolana kadar sarýn. Bobin tam olarak dolduðunda
motor otomatik olarak durur. Makineyi durdurun. Bobin
sarým iðini sola doðru itin.
9
10.Ýpi kesin ve sonrasýnda bobini çýkarýn.
10
Lütfen Dikkat Ediniz:
Bobin sarým anahtarý saða, "bobin sarým konumuna" yerleþtirilmiþ ise, makine dikiþ
yapmaz ve el çarký dönmez. Dikiþe baþlamak için, bobin sarýcý anahtarýný sola "dikiþ
pozisyonu"na itin.
13
BOBÝNÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ
Dikkat: Bobini takmadan yada
kapamadan önce güç düðmesini
kapalý ("O") pozisyona getiriniz.
Bobini takarken yada çýkarýrken, iðne
tamamen kaldýrýlmalýdýr.
1. Ýplik saat yönünün tersi yönde (ok)
hareket ederken bobin mahfazasýna
bobini yerleþtirin.
1
2. Ýpliði oyuk boyunca (A) çekiniz.
A
2
3. Ýpliði, çentik (B) içerisine oturana kadar
yay içerisinde sola ve içerisine doðru
çekin. Ýpliðin yuvanýn (A) dýþýna doðru
çýkmamasýna dikkat edin.
B
3
A
B
4. Ýpliði yaklaþýk 15 cm çekin ve bobin
kapak plakasýný ekleyin. (C)
C
4
14
ÜST ÝPLÝÐÝN GEÇÝRÝLMESÝ
Lütfen Dikkat Ediniz: Ýplik takma iþlemini doðru bir þekilde yapmak önemlidir, böyle
yapýlmadýðý durumlarda, çeþitli dikiþ sorunlarý ortaya çýkabilir.
Ýðneyi en üst noktaya getirin ve ayrýca gerilim disklerini
serbest býrakmak üzere baský ayaðýný kaldýrýn.
1
1. Makara pimini yukarý kaldýrýn. Ýplik makarasýný makara
pimi üzerine yerleþtirin, böylece iplik makaranýn ön
tarafýndan gelecektir, sonrasýnda makara baþlýðýný makara
piminin ucuna yerleþtirin.
2. Ýpliði makaradan üst iplik kýlavuzu boyunca çekin.
2
3. Þekilde gösterildiði gibi, ipliði ön gerilim yayý boyunca
çekerek, ipliði iplik kýlavuzu etrafýndan geçirin.
3
15
ÜST ÝPLÝÐÝN GEÇÝRÝLMESÝ
4. Ýpliði gümüþ diskler arasýndan geçirerek gerilim
modülünü geçirin.
4
5. Daha sonra, kontrol yay tutucu aþaðýya ve etrafýna
geçirin.
5
6. Bu hareketin en üstünde, ipliði saðdan sola, gerdirme
kolunun oluklu gözü boyunca ve daha sonra aþaðýya
doðru geçirin.
6
7. Ýpliði düz, yatay iplik kýlavuzu arkasýndan geçirin. Ýpliði
kablo baðlantýsý boyunca kýlavuzlayýn.
Ýpliðin ucunu, iðne boyunca önden arkaya doðru çekin ve
sonrasýnda ipliðin 10 cm'sine kadar çekin.
Ýðneyi kýlavuzlamak için iðne iplik geçiriciyi kullanýn.
(Sonraki sayfa.)
7
16
ÝÐNE ÝPLÝK GEÇÝRÝCÝNÝN
Dikkat: Güç kaynaðýný kapalý
konuma ("O") getirin.
Ýðneyi en yüksek pozisyonuna kaldýrýnýz
ve baský ayaðý kolunu indirin.
1. Ýplik geçirme aletini yavaþça indirin ve
ipliði iplik kýlavuzu boyunca ve daha sonra
saða doðru gösterildiði gibi çekin.
1
2. Ýplik geçirme aleti otomatik olarak iplik
geçirme konumuna gelecek ve kanca pimi
iðne gözü boyunca geçecektir.
2
3. Ýpliði iðnenin önüne alýn.
3
4. Ýpliði gevþek bir þekilde tutun ve kolu
yavaþ bir þekilde serbest býrakýn. Kanca,
ilmek oluþturan iðne gözü boyunca ipliði
döndürecek ve geçirecektir.
Ýpliði iðne gözünden çekin.
4
17
ÝPLÝK GERÝLÝMÝ
- Temel iplik gerilim ayarý: "4"
- Gerilimi arttýrmak için, kadraný bir sonraki yüksek dereceye çeviriniz. Gerilimi azaltmak için,
kadraný bir sonraki düþük dereceye çeviriniz.
- Gerilimin düzgün bir þekilde ayarlanmasý, iyi bir dikiþ için önemlidir.
- Tüm dikiþ fonksiyonlarý ve kumaþlar için uygun tek bir gerilim ayarý yoktur.
- Tüm dikiþlerin %90'ý "3" ve "5" arasýnda olur ("4" temel ayardýr).
- Tüm dekoratif dikiþler için, üst iplik kumaþýnýzýn altýnda olduðunda, her zaman için daha güzel
bir dikiþ ve daha az kumaþ büzülmesi elde edersiniz.
1. Düz dikiþ için normal iplik gerilimi.
Yüzey
Ters taraf
Üst iplik
1
Bobin ipliði
Yüzey
2. Ýplik gerilimi düz dikiþ için çok gevþek.
Kadraný daha yüksek dereceye çevirin.
Yüzey
3. Ýplik gerilimi düz dikiþ için çok sýk. Kadraný
daha düþük dereceye çevirin.
Yüzey
4. Zig zag ve dekoratif dikiþ için normal iplik
gerilimi.
Ters taraf
Üst iplik
2
Bobin ipliði
Ters
Üst iplik
3
Bobin ipliði
Ters
Üst iplik
4
Bobin ipliði
18
ALT ÝPLÝÐÝN YÜKSELTÝLMESÝ
1. Üst ipliði sol elle tutunuz. El çarkýný
kendinize doðru indirerek (saat
yönünün tersine doðru) döndürün ve
daha sonra iðneyi kaldýrýn.
1
2. Bobin ipliðini iðne plaka deliði boyunca
yukarý doðru getirmek için üst ipliði
nazik bir þekilde çekin. Bobin ipliði
ilmek içerisinde gelecektir.
2
3. Her iki ipliði de baský ayaðý altýnda
arkaya doðru çekin.
3
ÝPLÝÐÝN KESÝLMESÝ
Baský ayaðýný yükseltiniz.
Kumaþý kaldýrýn, ön kaplamanýn sol
tarafýna doðru iplikleri çekin ve iplik
kesiciyi kullanarak kesin.
Ýplikler bir sonraki iplik yerine baþlamak
üzere uygun uzunluklarda kesilir.
19
ÝKÝ-T BASKI AYAÐI KALDIRICI
1. Baský ayaðý kaldýrýcý, baský ayaðýnýzý
kaldýrýr ve indirir.
1
2. Çok katlý yada kalýn kumaþlarý
dikerken, iþin kolayca konumlandýrýlmasý için, baský ayaðý ikinci bir
kademeye yükseltilebilir.
2
DÝÞLÝNÝN KALDIRILMASI VEYA ÝNDÝRÝLMESÝ
Dikiþ tablasý makinenin dýþýnda iken,
diþli ayarlama kolu dikiþ makinesinin
arkasýn-da taban üzerinde görünebilir.
Kolu "
" (b)'ye kaydýrarak, düðme dikme
durumlarýnda, diþliyi alçaltabilir-siniz. Eðer,
dikiþe devam etmek isterseniz, diþliyi
kaldýrmak için, kolu "
" (a) konumuna
kaydýrýn.
Diþli yukarý kaldýrmayacaksanýz kol saða
doðru kaymýþ olsa bile el çarkýnýn
döndürün. Diþlileri kaldýrmak için tam bir
dönüþ yapýn.
a
b
b
aa
20
ÇALIÞTIRMA DÜÐMELERÝ
Ýðne yukarý/aþaðý
konum düðmesi
Otomatik
kilitleme düðmesi
Ters düðmesi
Ters düðmesi
Direct
Patterns
01-16, 24-60 nolu desenler seçilmiþse, makine
ters dikiþ yapacak veya ters düðmeye basýlýrsa,
düþük hýzda takviye dikiþi yapýlýr. Düðme
salýverildiðinde, makine ileriye doðru dikiþ yapar.
LCD gösterge üzerinde "
" þeklinde bir ok, ters
dikiþe iþaret etmektedir.
Otomatik kilitleme düðmesi
Patterns
Patterns
01-05 nolu desenler seçildiðinde,
otomatik kilit düðmesine basýldýðýnda
kilitleme dikiþi diker ve sonrasýnda
olarak durur.
Gösterge, makine durana kadar "
gösterir.
makine
derhal 3
otomatik
" þeklini
06-16, 24-60 desenleri seçildiðinde, otomatik
kilitleme düðmesine basýn. Mevcut desenin
sonunda makine 3 kilitleme dikiþi yapar ve
otomatik olarak durur. LCD gösterge, makine
durana kadar " " þeklini gösterir.
Eðer düðmeye bir kez daha basarsanýz ya da
baþka bir desen seçerseniz, fonksiyon iptal edilir.
21
ÇALIÞTIRMA DÜÐMELERÝ
Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi
Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi ile, iðnenin
yukarý konumda veya dikiþi durduðunuzda
duracaðýna karar verebilirsiniz.
Lütfen Dikkat Ediniz: Dikiþ boyunca,
düðmeye basýlmasý herhangi bir fonksiyon
saðlamaz. Ýðne yukarý/aþaðý konum
düðmesi ayarý sadece makinenin
durmasýna sebep olur.
Patterns
Direct
Patterns
Düðmeye basýn, böylece LCD ekran üzerindeki
ok yukarý " " doðru gelecek ve iðne en yüksek
konumda duracaktýr. Düðmeye bastýðýnýzda ve ok
aþaðý " " yönü gösterdiðinizde, makine duracak
ve iðne en alt konuma gelecektir.
22
FONKSÝYON DÜÐMELERÝ
Dikiþ geniþliði
ayarlama düðmesi
Dikiþ uzunluðu
ayarlama düðmesi
Ayna düðmesi
Mod seçim düðmesi
Dikiþ geniþliði ayarlama düðmesi
Herhangi bir dikiþ seçtiðinizde, makine oto¬matik
olarak, LCD ekran üzerinde sayýlarla gösterilecek
tavsiye edilen dikiþ geniþliðini otomatik olarak
ayarlar. Dikiþ geniþliði, dikiþ geniþlik ayar
düðmelerine basýlarak düzenlenebilir.
Belli dikiþlerin sýnýrlý bir geniþliði vardýr.
Daha dar bir dikiþ için, "-" düðmesine (sol) basýn.
Daha geniþ bir dikiþ için, "+" düðmesine (sað)
basýn. Dikiþ geniþliði, "0.0-7.0" arasýnda
ayarlanabilir. Belli dikiþlerin sýnýrlý bir geniþliði
vardýr.
01-05 nolu desenler seçildiðinde, iðne konumu
dikiþ geniþlik ayar düðmeleri ile düzenlenir. "-"
düðmesine (sol) basýldýðýnda, iðne sola doðru
hareket eder ve "+" düðmesine sað) basýldýðýnda,
iðne saða doðru hareket eder.
Sayýlar sol konumdan "0.0" uç sað konuma "7.0"
kadar deðiþir. Ön ayarlý merkez iðne konumu
"3.5" olarak gösterilir.
23
FONKSÝYON DÜÐMELERÝ
Dikiþ uzunluðu ayarlama düðmesi
Patterns
Herhangi bir dikiþ seçtiðinizde, makine otomatik
olarak, LCD ekran üzerinde sayýlarla gösterilecek
tavsiye edilen dikiþ uzunluðunu otomatik olarak
ayarlar. Dikiþ geniþliði, dikiþ geniþlik ayar
düðmelerine basýlarak düzenlenebilir.
Dikiþ uzunluðunu kýsaltmak için, "-" düðmesine
(sol) basýn. Daha uzun bir dikiþ için, "+"
düðmesine (sað) basýn. Dikiþ uzunluðu, "0,0-4.5
mm" arasýnda ayarlanabilir. Belli dikiþlerin sýnýrlý
bir uzunluðu vardýr.
Mod Seçim Düðmesi
Makineyi "ON" (açýk) konuma getirirseniz LCD
ekran gösterimi doðrudan mod "
" olarak
ayarlanacaktýr.
"
" modu için "
" düðmesine basýn,
fonksiyon düðmesine tekrar basarsanýz. "
"
gösterilecektir.
Doðrudan mod dikiþ seçimi.
Özel ve dekoratif desen modu: Sayý
düðmeleri kullanarak dikiþ seçimi.
24
FONKSÝYON DÜÐMELERÝ
Ayna düðmesi
Desenler 01-16, 24-60 ayna olabilir, "
"
düðmesine basarak seçili desenlerden bir
yansýma deseni dikebilirsiniz.
LCD ayna fonksiyonunu gösterecek vemakine
ayna fonksiyonunu iptal etmek üzere ayna
fonksiyonu basýlana kadar, yansýtýlan deseni
dikmek için makine dikiþe devam eder.
LCD ekranýndan ayna fonksiyonu kaybolduðunda,
makine normal dikiþ yapmaya devam edecektir.
Desen ayarýný deðiþtirdiðinizde, ayna fonksiyonu
buna göre iptal edilir. Yansýma desenine
ihtiyacýnýz varsa, ayna düðmesine tekrar basýn.
25
HAFIZA DÜÐMELERÝ
Temizleme
düðmesi
Ok düðmesi
Hafýza düðmesi
Hafýza düðmesi
Patterns
MEM
"
" düðmesine basarak hafýza moduna girebilir
ve karakterlerin yada dekoratif dikiþlerin kombinasyonlarýný yükleyebilirsiniz. "
" düðmesine tekrar
basarak, hafýza modundan çýkabilir ve Direkt moda
dönebilirsiniz.
Lütfen Dikkat Ediniz: Direkt mod desenleri
ve 17-23 nolu desenler hafýzaya alýnmaz.
Temizleme düðmesi
Yanlýþ bir karakter seçildiðinde bu düðmeye basýn.
Düðmeye her basýþ bir karakteri siler veya bu
düðmeye basarak karakter kombinasyonlarýnda
dikiþ yaparken veya dekoratif dikiþ yaparken
eklenmiþ deseni çýkarýn.
Ok düðmesi
Hafýza modunda bu düðmeye basarak, hafýzaya alýnan
desenleri doðrulamak için "
" veya "
"
düðmelerine basýn.
26
SEÇÝM DÜÐMELERÝ
Doðrudan desen
seçim ve numara
düðmeleri
Doðrudan desen seçim ve numara düðmeleri
Doðrudan desen seçimi
Mod düðmesi Direct modda ayarlandýðýnda,
numara düðmesinin yanýnda gösterilen özel
desenleri seçmek için düðmelere basýn.
Direct
Sayý düðmeleri
Gerekli olan deseni seçmek için sayý düðmelerine
basýn.
Direct desen modu hariç, diðer mod istenilen
sayýlara basýlarak seçilebilir.
Örneðin: desen 32
27
KULLANIÞLI YETENEKLER
Dikiþ köþeleri
2
1
5
3
4
1. Bir köþeye geldiðinizde dikiþ
makinesini durdurun.
2. Manüel olarak ya da iðne
yukarý/ aþaðý düðmesine bir
kere basarak iðneyi kumaþ
içerisine indirin.
3. Baský ayaðýný yükseltiniz.
4. Ýðneyi bir eksen olarak
kullanýn ve kumaþý döndürün.
5. Baský ayaðýný alçaltýnýz ve
dikiþe yeniden baþlayýn.
Ters
Ters dikiþ, dikiþ yerinin baþýnda
ve sonunda iplikleri baðlamak
için kullanýlýr.
Ters dikiþ düðmesine basýn ve
4-5 kez dikiþ yapýn.
Düðme salýverildiðinde, makine
ileriye doðru dikiþ yapar.
Serbest
Serbest kol dikiþi, pantolon reçmeleri ve manþetleri gibi boru þeklindeki alanlarda dikiþ yapmak
için uygundur.
28
KULLANIÞLI YETENEKLER
Aðýr kumaþýn dikilmesi
Baský ayaðýnýn sað tarafýndaki
siyah düðme, eðer baský
ayaðýný indirmeden önce
iterseniz, baský ayaðýný yatay
konumda kilitler. Bu, dikiþ
yerinin baþlangýcýnda, düz bir
besleme saðlar ve kotlarý
reçmelerken dikiþ yerleri
üzerinden dikiþ yaparken çok
katmanlý kumaþ üzerinde dikiþ
yaparken yardýmcý olmaktadýr.
Arttýrýlmýþ bir kalýnlýk seviyesine
geldiðinizde, iðneyi alçaltýn ve
baský ayaðýný kaldýrýn. Ayaðýn
ucuna basýn ve siyah düðme
içine itin ve sonrasýnda ayaðý
indirin ve dikiþe devam edin.
Karton veya
kalýn kumaþ
Birkaç dikiþ sonrasýnda, siyah
düðme otomatik olarak salýverir.
Dikiþ yerinin arkasýnda, ayný
kalýnlýkta baþka bir kumaþ
yerleþtirebilirsiniz. Ya da, elle
besleyerek ve katlanmýþ kýsma
doðru dikiþ yaparak baský
ayaðýný destekleyebilirsiniz.
29
DÜZ DÝKÝÞLER VE ÝÐNE KONUMU
T
Ýðne konumunu deðiþtirme
Bu ayarlar sadece 01-05 nolu desenler için geçerlidir.
Önceden ayarlanmýþ konum "3.5" merkez konumudur.
"-" dikiþ geniþliði ayarlama düðmesine bastýðýnýzda,
iðne konumu sola doðru hareket eder. "+" dikiþ geniþliði
ayarlama düðmesine bastýðýnýzda, iðne konumu saða
doðru hareket eder. LCD ekran üzerinde, nokta
gösterimi ve sayý iðne konumunu gösterir.
Dikiþ uzunluðunu deðiþtirme
Dikiþ uzunluðunu kýsaltmak için, "-" dikiþ uzunluk ayar
düðmesine basýn. Daha uzun bir dikiþ için, "+" dikiþ
uzunluk ayar düðmesine basýn.
Genel olarak, kumaþ, iplik ve iðne ne kadar kalýnda,
dikiþ o kadar uzun olmalýdýr.
ZÝGZAG DÝKÝÞ
T
A
Dikiþ geniþliðinin ayarlanmasý
Zigzag dikiþ için azami zigzag dikiþ geniþliði "7.0" dir.
Bununla birlikte, geniþlik herhangi bir kalýpta azaltýlabilir.
"+" dikiþ geniþliði ayarlama düðmesine "0.0-7.0" arasýnda
basarsanýz, geniþlik artmaktadýr.
Dikiþ uzunluðunu ayarlama
Zig zag dikiþin yoðunluðu, dikiþ uzunluk kadraný ayarý
"0.3" e yaklaþtýkça artar.
Net zig zag dikiþ genellikle "1.0-2.5" te elde edilir.
Birbirine yakýn zig zag dikiþler, saten dikiþ olarak
adlandýrýlýr.
30
STREÇ DÝKÝÞ
T
A
Bu dikiþ þekli, güçlü ve esnek bir dikiþ
garanti etmekte ve kumaþta kýrýlma
olmamasýný saðlamaktadýr. Kumaþý sökmek
ve dikmek için kolaylýk saðlamaktadýr. Kot
kumaþý gibi dayanýklý kumaþlarý
birleþtirmekte iyidir.
Düz streç dikiþ
Bu dikiþler, ayrýca dekoratif üst dikiþ olarak
da kullanýlabilmektedir.
Düz dikiþ
Düz streç dikiþ, streç ve aðýr giysi dikiþ
yerleri için üçlü takviye eklemek üzere
kullanýlmaktadýr.
Üçlü zig-zag ise kot kumaþý, kadife, v.s. gibi
sert kumaþlar için uygundur.
31
KAPALI DÝKÝÞLER
Kapatma ayaðýnýn kullanýlmasý
E
2.0~3.0
5.0~7.0
1. Baský ayaðýný kapalý ayak (E) olacak þekilde deðiþtirin.
2. Kumaþý, kapalý ayak kýlavuzunun aksine olacak þekilde kumaþ kenarý ile dikin.
Dikkat: Kapalý ayak, sadece 04 ve 08 desenleri ile birlikte dikiþ yapmak için kullanýlmalý
ve dikiþ geniþliðini "3.5"ten daha kýsa olacak þekilde ayarlamayýn. Ýðnenin baský ayaðýna
vurabileceði ve diðer desenleri ve geniþlikleri dikerken kýrýlabileceði ihtimal dahilindedir.
Çok amaçlý ayaðýn kullanýlmasý
T
2.0~3.0
2.5~4.5
1. Baský ayaðýný çok amaçlý ayak (T) olacak þekilde deðiþtirin.
2. Kumaþýn kenarý boyunca kapalý kýsmý dikin, böylece iðne sað tarafta kumaþýn kenarý üzerine
düþer.
32
KÖR REÇME/ GECELÝK DÝKÝÞÝ
1.0~2.0
F
5mm
2.5~4.0
11: Sert kumaþlar için kenar bastýrma/
lingerie
12: Streç kumaþlar için kenar bastýrma
Lütfen Dikkat Ediniz: Kenar bastýrma
dikiþi pratik gerektirir. Daima önce bir
test yapýnýz.
5mm
1. Kumaþý þekilde gösterildiði gibi ters tarafý
üste gelecek biçimde kývýrýnýz.
1
Ters
taraf
Ters
taraf
Gizli
dikiþ
a
2
3
2. Kumaþý ayaðýn altýna yerleþtiriniz. Ýðne
tamamen sola dikiþ yapana kadar, el
çarkýný elle ileri doðru çeviriniz. Sadece
kumaþýn katýna batýp, çýkmalýdýr. Eðer bu
olmazsa, dikiþ geniþliðini buna göre
3. Topuzu (a) çevirerek, kýlavuzu (b)
ayarlayýnýz, böylece kýlavuz tam katýn
altýnda kalýr.
b
4. Yavaþça dikiþ yapýn, kumaþý kýlavuzun
kenarý boyunca dikkatli bir þekilde
kýlavuzlayýn.
4
5. Kumaþý döndürün.
5
33
DÜÐME DÝKÝÞÝ
2.0~4.5
Baský ayaðýný düðme dikiþ ayaðý olacak
þekilde deðiþtirin.
a
1. Besleme ünitesini indirmek için besleme
kontrolünü "
" tarafa hareket ettiriniz.
b
b
2. Ayaðýn altýnda bulunan iþi konumlandýrýn.
Düðmeyi istenen pozisyonda yerleþtiriniz,
ayaðý alçaltýnýz.
aa
3. Zig zag desenini seçin. Dikiþ geniþliðini,
düðmenin iki deliði arasýndaki mesafeye
göre "2,0-4.5"'e ayarlayýn.
3
4. Ýðnenin, düðmenin sol ve sað deliklerine
net bir biçimde girip, girmediðini kontrol
etmek için el çarkýný çeviriniz.
2
4
5. Dikiþ yapmadan önce, dikiþin baþýnda ve
sonunda takviye dikiþlerini otomatik olarak
dilmek için otomatik kilit düðmesine basýn.
Eðer bir dip gerekli ise, düðmenin üzerine
bir örme iðnesi yerleþtiriniz ve dikiniz.
5
6. 4 delikli düðmeler için, önce öndeki iki
deliði dikiniz, iþi ileri doðru itiniz ve
akabinde arka iki deliði dikiniz.
6
34
ÝLÝK DÝKÝÞÝ
17: Ýnce veya orta kumaþlar için
0.3~1.0
2.5~7.0
D
0.3~1.0
2.5~5.5
18: Ýnce yada orta kumaþlardan
mamül bluzlar yada þortlar üzerine
yatay delikler için
19: Takým elbiseler veya paltolar için
0.3~1.0
5.5~7.0
20: Kaba dokumalý kot kumaþý veya
streç kumaþ için
1.0~2.0
3.0~7.0
21: Streç kumaþ için
1.0~3.0
3.0~7.0
Lütfen Dikkat Ediniz: Projenizde bir düðme deliðini dikmeden önce, ayný tipte bir parça
kumaþ üzerinde denemeler yapýn
1. Kumaþ üzerinde, düðme deliðinin
konumunu iþaretleyin.
Maksimum düðme deliði geniþliði 3 cm'dir.
(1 3/16 inç). (Toplam çap + düðmenin
kalýnlýðý.)
1
2. Düðme deliði ayaðýný baðlayýn ve
sonrasýnda, düðme tutma plakasýný çekin
ve düðmeyi yerleþtirin.
Düðme deliðinin boyutu, düðme plakasýna
yerleþtirilen düðme tarafýndan belirlenir.
Ýplik baský ayaðý içindeki delikten geçmeli
ve sonrasýnda ayak altýnda yerleþtirilmelidir.
2
35
ÝLÝK DÝKÝÞÝ
3. Ýlik dikiþini seçin.
Dikiþ geniþliðini ve dikiþ geniþliðini, istenilen
geniþliðe ve yoðunluða göre ayarlayýn.
Baþlangýç
noktasý
3
4. K u m a þ ý b a s k ý a y a ð ý n ý n a l t ý n d a
konumlandýrýn, böylece orta çizgi iþareti,
ilik ayaðýnýn merkezi ile hizalanýr.
Ýlik kolunu indirin.
H
PUS
H
PUS
4
Lütfen Dikkat Ediniz: Herhangi bir
düðme deliði deseni seçtiðinizde, LCD
ekran "
" þeklini gösterecek, böylece
düðme deliði kolunu indirmeniz gerektiði
hatýrlatýlacaktýr.
Patterns
5. Bu arada, üst ipliðin ucunu hafifçe tutarak
dikiþe baþlayabilirsiniz.
Lütfen Dikkat Ediniz: Kumaþý elle
hafif bir þekilde itin. Durmadan önce,
makine, düðme deliði dikildikten sonra
otomatik olarak bir takviye dikiþi
yapacaktýr.
5
36
ÝLÝK DÝKÝÞÝ
6
6. Ýlikler, þekilde de gösterildiði gibi, baský
ayaðýnýn ön tarafýndan arkaya doðru
7. Baský ayaðýný kaldýrýn ve kumaþý kesin.
Ayný ilik üzerine dikiþ yapmak için, baský
ayaðýný kaldýrýn (böylece ilk konumuna
gelecektir).
Ýlik dikiþini yaptýktan sonra, ilik kolunu
durana kadar kaldýrýn.
7
8. Her iki tarafta da herhangi bir dikiþi
kesmemeye dikkat ederek, iliðin merkezini
kesin. Çubuk teyel üzerinde durdurucu
olarak bir pim kullanýn, böylece çok fazla
kesmeyeceksiniz.
8
37
ÝLÝK DÝKÝÞÝ
Streç kumaþlar üzerinde ilik yapýmý
Streç kumaþa ilik dikerken, ilik ayaðýnýn altýna bir kaytan ipliði yerleþtiriniz.
1. Ýlik ayaðýný baðlayýn ve baský ayaðýnýn
arkasýna þerit ipliði baðlayýn. Ýki iplik
ucunu, ayaðýn önüne getirin ve bunlarý
oyuklar içerisine yerleþtirin, sonrasýnda
bunlarý geçici olarak baðlayýn. Baský
ayaðýný alçaltýnýz ve dikiþe baþlayýnýz.
Dikiþ geniþliðini kaytan ipliðe çapýna
uyacak biçimde ayarlayýnýz.
1
2. Dikiþ tamamlandýktan sonra, sarkýklýklarý
gidermek için kaytan ipini hafifçe çekiniz
ve fazlalýklarý kesiniz.
2
Lütfen Dikkat Ediniz: Kumaþýn arka tarafýndaki telayý kullanmanýz önerilir.
38
KUÞGÖZÜ DÝKÝÞÝ
22: Kayýþ üzerinde kuþgözü dikiþlerini vb.
Seçin.
5.0 6.0 7.0
A
1. Kuþgözü dikiþini elde etmek için 22 nolu
deseni seçin. Saten dikiþ ayaðýný baðlayýn
(A).
Patterns
1
A
B
2. "-" ya da "+" dikiþ geniþlik ayarýna basarak,
kuþgözü büyüklüðünü seçin.
Kuþgözü büyüklüðü
A. Büyük: 7.0mm (1/4 inç).
B. Orta: 6.0mm (15/64 inç).
C. Küçük: 5.0mm (3/16 inç).
C
Ýðneyi, dikiþin baþýnda kumaþ içerisine
girecek þekilde indirin ve sonrasýnda
baský ayaðý kolunu indirin.
Dikiþ tamamlandýðýnda, makine otomatik
olarak takviye dikiþlerini yapar ve
sonrasýnda durur.
2
4. Kuþgözü zýmbasý kullanarak, merkezde
bir delik yapýn.
* Kuþgözü zýmbasý makine ile birlikte
verilmemektedir.
Lütfen Dikkat Ediniz: Eðer ince bir
iplik kullanýlýyor ise, dikiþ daha kalýn
olabilir. Eðer böyle olursa, fistoyu biri
diðerinin üstüne gelecek þekilde dikin.
3
39
YAMA DÝKÝÞÝ
23
1.0~2.0
D
3.5~7.0
1. Yama dikiþini elde etmek için 23 nolu
deseni seçin. Baský ayaðýný ilik ayaðýna
gelecek þekilde deðiþtirin.
Patterns
1
2. Üst kumaþý ve alt kumaþý birlikte
teyelleyin. Ýðne konumunu seçin. Baský
ayaðýný, yýrtýðýn merkezi üzerinde indirin.
2
3. Düðme tutucuyu arkaya doðru çekin.
Düðme kýlavuz plakasýný, istenilen
uzunlukta olacak þekilde düðme deliði
ayaðý üzerine ayarlayýn.
3
4. B i r y a m a d ö n g ü s ü n ü n b o y u t u
deðiþebilmektedir.
Bununla birlikte, maksimum dikiþ
uzunluðu 2.6 cm (1 inç) ve maksimum
dikiþ geniþliði 7 mm (9/32 inç)'tir.
Bitir
a
Baþlat
b
a. Dikiþ uzunluðu.
b. Dikiþ geniþliði.
NOTE
Make no
gap here
4
40
YAMA DÝKÝÞÝ
5. Kumaþý konumlandýrýn, böylece alanýn
ortasýndaki 2 mm'lik iðne dikilecek ve
sonrasýnda baský ayaðý kolunu indirecektir.
Lütfen Dikkat Ediniz: Baský ayaðýný
indirirken, baský ayaðýnýn önünde
itmeyin, aksi takdirde dikiþ istenilen
boyutta dikilmeyecektir.
2mm
5
6. Üst dikiþi, baský ayaðýnda delik boyunca
geçirin. Ýlik kolunu aþaðýya çekin. Ýlik kolu,
ilik ayaðý üzerinde konsolun arkasýnda
konumlanýr. Sol kolunuzda üst ipliðin
ucunu hafifçe tutun ve sonra dikiþe
baþlayýn.
H
PUS
Lütfen Dikkat Ediniz: Herhangi bir ilik
deseni seçtiðinizde, LCD ekran "
"
þeklini gösterecek, böylece ilik kolunu
indirmeniz gerektiði hatýrlatýlacaktýr.
6
7. Yama dikiþleri þekilde de gösterildiði gibi,
baský ayaðýnýn ön tarafýndan arkaya
doðru dikilir.
7
8. Eðer dikiþ aralýðý, dikme için çok büyük
ise, en iyi dikiþ sonucunu elde etmek için
birkaç kez dikmenizi (ya da çapraz dikiþi)
8
41
FERMUAR YERLEÞTÝRME
I
1.5~3.0
3.5
Merkezileþtirilmiþ fermuarýn yerleþtirilmesi
Dikkat: Fermuar ayaðý, sadece dikiþ
geniþliði merkez iðne konumu düz
dikiþ yapmak için kullanýlmaktadýr.
Ýðnenin baský ayaðýna vurabileceði ve
diðer desenleri dikerken kýrýlabileceði
ihtimal dahilindedir.
1. Fermuar açýklýðýný giysi üzerine teyelleyin.
2 inch
2. Dikiþ yeri payýný açýk býrakýn. Fermuarý,
dikiþ yeri hattýnýn zýddýna olacak þekilde
dikiþ yeri payý üzerine yüzüstü gelecek
þekilde yerleþtirin. Fermuar þeridini
2
3. Fermuar ayaðýný ekleyin. Fermuarýn sol
tarafýný dikerken, baský ayaðý piminin sað
tarafýný tutucuya baðlayýn.
4. Fermuarýn sað tarafýný dikerken, baský
ayaðý piminin sol tarafýný tutucuya
baðlayýn.
3
4
5. Fermuarýn sol tarafýný üstten alta gelecek
þekilde dikin.
6. Fermuarýn alt ucu ve sað tarafý boyunca
dikiþ yapýn. Teyelleme ve baskýyý kaldýrýn.
5
6
42
FERMUAR YERLEÞTÝRME
Yan fermuarý yerleþtirme
1. Fermuar açýklýðýný giysi üzerine teyelleyin.
2 inch
2. Sol dikiþ yeri payýna doðru geri katlayýn. 3
mm'lik bir katlama oluþturmak için, sað
dikiþ yeri payýnýn altýna döndürün.
2
3. Fermuar ayaðýný ekleyin. Fermuarýn sol
tarafýný dikerken, baský ayaðý piminin sað
tarafýný tutucuya baðlayýn. Fermuarýn sað
tarafýný dikerken, baský ayaðý piminin sol
tarafýný tutucuya baðlayýn.
4. Fermuarýn sol tarafýný alttan üste gelecek
þekilde dikin.
3
4
5. Kumaþý sað tarafý dýþa gelecek þekilde
döndürün, alt uç ve fermuarýn sað tarafý
6. Fermuarýn üstünden yaklaþýk 5 cm olacak
þekilde durun. Teyeli çýkarýn ve fermuarý
açýn. Dikiþ yerinin geri kalanýný
5
6
43
DAR KIVIRMA
K
1.5~3.0
3.5
* Kenar baskýsý ayaðý aksesuarý opsiyoneldir.
Makine ile birlikte verilmemektedir.
1. Kumaþýn ucunu yaklaþýk 3 mm katlayýn,
sonrasýnda kumaþýn ucu boyunca
yaklaþýk 5cm uzunluðunda 3mm katlayýn.
1
2. Ýðneyi, el çarkýný kendinize doðru
döndürerek ve baský ayaðýný indirerek
katlanmýþ kumaþ içerisine yerleþtirin.
Birkaç dikiþ yapýn ve baský ayaðýný
kaldýrýn.
Kumaþ katýný, baský düzeni ayaðýnýn
spiral açýklýðý içerisine yerleþtirin. Kumaþý
sarma þeklini elde edene kadar arkaya ve
öne doðru hareket ettirin.
2
3. Baský ayaðýný indirin ve ayaðýn sarmalý
içerisine eþit bir þekilde olacak þekilde
baský düzeni ayaðýnýn önünde kumaþýn
iþlenmemiþ ucuna yavaþ bir þekilde yol
göstererek dikiþe baþlayýn.
3
44
FÝTÝLLEME
Bir ceket ya da yelek üzerinde güzel bir sarmal tasarým yapmak üzere, kordonlamanýn bir çilesi
üzerinden dikiþ yapýn ya da köþe süsleri için üç kordonlama çilesi üzerinde dikiþ yapýn.
Kordonlama için, pamuk, örgü ipliði, nakýþ ipliði, dantel ipliði, ince yün ya da zambak ipliði
* Kordonlama ayaðý aksesuarý opsiyoneldir. Makine ile birlikte verilmemektedir.
Tek kordonlama
M
Kumaþ üzerinde tasarýmý iþaretleyin.
Kordonu, açýklýðýn sol tarafýndan
kordonlama ayaðýnýn merkez oluðuna
yerleþtirin. Kordonu ayaðýn arkasýnda 5 cm
kadar çekin.
Ayaðýn altýndaki oluk, dikiþler kordon
üzerinde oluþurken kordonun uzunluðunu
tutar.
Dikiþi seçin ve dikiþ geniþliðini ayarlayýn,
böylece dikiþler kordonu kuþatacaklardýr.
Ayaðý indirin ve kordonu dizayn üzerinden
kýlavuzlayarak, yavaþ bir þekilde dikiþ yapýn.
Üçlü kordonlama
M
Dikiþ ipliðini sola doðru itin ve üç kordonu
ayaðýn oluðuna yerleþtirin ve ayaðýn
arkasýnda kordonun yaklaþýk 5 cm'sine
kadar çekin.
Ýstenilen deseni seçin ve dikiþ geniþliðini
ayarlayýn, böylece dikiþler kordonu
kuþatacaklardýr. Ayaðý indirin ve kordonlarý
kýlavuzlayarak yavaþ bir þekilde dikiþ yapýn.
45
SATEN DÝKÝÞ DÝKME
06
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
0.5~2.0
A
3.5~7.0
Saten dikiþ ayaðýný, saten dikiþ ve dekoratif
dikiþleri dikmek için kullanýn. Yakýn zig zag
dikiþler ve kumaþýn düz beslemesi ile oluþan
dikiþlerin kalýnlýðý üzerinden kolay dikiþ
yapmayý kolaylaþtýrmak üzere, bu ayaðýn alt
kýdýmlar üzerinde tam bir girintisi vardýr.
Saten ve dekoratif desenleri dikmek için,
dikiþ uzunluk ve geniþlik ayar düðmelerine
basarak desenin uzunluðunu ve geniþliðini
ayarlaya-bilirsiniz. Ýstenilen uzunluðu ve
geniþliði elde edene kadar, artýk kumaþlar
üzerinde deneme yapýn.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Lütfen Dikkat Ediniz: Çok ince
kumaþlar üzerinde dikiþ yaparken,
kumaþýn arka tarafýndaki telayý
kullanmanýz önerilir.
46
KAPÝTONE
1.0~3.0
P
3.5
Resimde gösterildiði gibi baský ayaðýnda
kenar/ kapitone kýlavuzunu yerleþtirin ve
istediðiniz þekilde boþluðu ayarlayýn.
* Kapitone ayaðý aksesuarý opsiyoneldir.
Makine ile birlikte verilmemektedir.
Ýlk sýrayý dikin ve bir önceki dikiþe göre
kýlavuzla birlikte daha sonraki sýralarý dikin.
FÝSTO DÝKÝÞ
Fisto kenar düzeltme
26
49
A
T
1. Kumaþýn ucu boyunca dikiþ yapýn,
kumaþýn ucu üzerine doðrudan dikiþ
yapmamaya dikkat edin.
* Daha iyi sonuç almak için, kumaþ üzerine
sprey þeklinde haþýl uygulayýn ve
dikiþöncesi sýcak ütü ile bastýrýn.
1
2. Dikiþler boyunca kýrpýn.
* Dikiþleri kesmemeye dikkat edin.
2
47
BÜZGÜ
4.5
3.5
Büzgülü kumaþ
Baský ayaðý tutucusunu kaldýrýn ve büzgü
ayaðýný baðlayýn, gerilim ayarýný 2'nin altýna
indirin.
Kumaþý, baský ayaðýnýn saðýna baský
ayaðýnýn altýna gelecek þekilde yerleþtirin.
Bir sýra dikiþ yapýn, kumaþýn iþlenmemiþ
kenarýnýn ayaðýn sað kenarý ile
hizalanmasýný saðlayýn.
Dikiþler otomatik olarak kumaþlarýn bir araya
gelmesini saðlayacaktýr. Hafif ila orta
aðýrlýkta kumaþlar için uygundur.
Büzgülü kumaþý bir aþamada büzgüleme
ve birleþtirme
Alt tarafta bir delik bulmak üzere, büzgü
ayaðýna dikkatli bir þekilde bakýn.
Deliði kullanýrken, kumaþýn alt katmanýný
büzdürebilir bu arada giysinin üst kýsmý
üzerindeki kuþak gibi kanat üst katmanýna
baðlayabilirsiniz.
- Baský ayaðý tutucusunu çýkarýn ve büzgü
ayaðýný takýn.
- Kumaþý sað taraf üste olacak þekilde
ayaðýn altýnda yerleþtirin.
- Kumaþýn üst tarafýný, delik içinde sað taraf
aþaðý gelecek þekilde yerleþtirin.
- Ýki katmaný gösterildiði gibi kýlavuzlayýn.
Not: Ýstenilen seviyeyi elde etmek
üzere, ayarlamalar için makineyi test
ederken, kumaþýn, ayarýn ya da
elastikliðin 10'' aralýklarla olacak
þekilde çalýþýn. Bu, ayarlamalarý tespit
etmeyi ve projeniz için ne kadar
deðiþiklik yapmak gerektiðini tespit
etmeyi kolaylaþtýrmaktadýr. Her zaman
için proje kumaþýnýz ve ayný çizgi
üzerine test yapýn, bu da sizin bitmiþ
projenizde kullanýlacaktýr.
Not: Daha iyi kumaþ kontrolü için
yavaþ ila orta hýzda dikiþ yapýn.
48
BÜZGÜ DÝKÝÞÝ
A
1. Düz çizgileri ayrý bir þekilde dikmek için,
büzgü yapýlacak alan boyunca, çok
amaçlý ayak kulanýn.
1
2. Bir uç boyunca iplikleri düðümleyin.
Bobin ipliklerini çekin ve büzgüleri eþit bir
þekilde daðýtýn. Ýplikleri diðer uçta
saðlama alýn.
2
3. Gerekiyorsa, gerilimi azaltýn ve düz dikiþ
yerleri arasýnda dekoratif desen dikiþlerini
dikin.
3
4. Büzgü dikiþlerini çekin.
4
49
SERBEST HAREKET YAMALAMA, NAKIÞ VE MONOGRAM
3.5~5.0
* Örme/ Nakýþ ayaðý aksesuarý opsiyoneldir.
Makine ile birlikte verilmemektedir.
a
Besleme ünitesini indirmek için besleme
kontrolünü "
" tarafa hareket ettiriniz.
b
b
aa
Baský ayaðý tutucusunu çýkarýn ve örme
ayaðýný baský ayaðý tutucu çubuðuna monte
edin.
Kol (a) iðne kelepçe vidasýnýn (b) arkasýnda
olmalýdýr. Ýþaret parmaðýnýz ile örme ayaðýna
arkadan hafifçe bastýrýnýz ve vidayý sýkýnýz (c).
a
b
c
Yama
Lütfen Dikkat Ediniz: Serbest hareket örmesi, dikiþ makinesinin iç besleme sistemleri
olmaksýzýn gerçekleþtirilir. Kumaþýn hareketi operatör tarafýndan saðlanýr. Dikiþ hýzýný ve
kumaþýn hareketini koordine etmek gereklidir.
Önce, deliðin kenarýný yuvarlak olarak dikiniz
(iplikleri sabitlemek için). Soldan saða doðru
hareket ederek, delik üzerinde sabit ve
sürekli bir hareketle dikiþ yapýn.
Çalýþmayý 1/4 (90 derece) döndürün ve
iplikleri ayýrmak ve iplikler arasýnda büyük
boþluklar oluþturmamak için için iþi daha
yavaþ hareket ettirerek ilk dikiþ üzerinde
dikiþ yapýn.
50
SERBEST HAREKET YAMALAMA, NAKIÞ VE MONOGRAM
Nakýþ
Zig zag dikiþ desenini seçin ve dikiþ
geniþliðini istenilen seviyede ayarlayýn.
Nakýþ çemberini hareket ettirerek tasarýmýn
genelinde dikiþ yapýn. Sabit bir hýzý
saðladýðýnýzdan emin olun.
Tasarým üzerinde, ana çizgilerden içeriye
doðru doldurarak çalýþýn. Dikiþleri birbirine
yakýn bir þekilde tutun.
Çemberi daha hýzlý hareket ettirerek daha
uzun dikiþler ve çemberi daha yavaþ hareket
ettirerek daha kýsa dikiþler elde edebilirsiniz.
Otomatik kilitleme düðmesine basarak, en
sonda bir takviye dikiþi ile sýkýca tutturun.
Monogramlama
Zig zag dikiþ desenini seçin ve dikiþ
geniþliðini istenilen seviyede ayarlayýn.
Desen üzerinde çemberi yavaþ bir þekilde
hareket ettirerek, sabit hýzda dikiþ yapýn.
Harf bittiðinde. Otomatik kilitleme düðmesine
basarak, en sonda bir takviye dikiþi ile sýkýca
tutturun.
* Nakýþ çemberi makine ile birlikte
verilmemektedir.
51
DEMET YAPMA
39
A
T
1. Kumaþ parçalarýnýn katlanmýþ kenarlarýný
4 mm'lik bir aralýkla ayýrýn ve bunlarý ince
bir kaðýt parçasý üzerine ya da suda
çözünen stabilizatör kaðýt üzerine
teyelleyin.
Ýnce kaðýt
Teyelleme
1
2. Baský ayaðýnýn merkezini kumaþýn iki
parçasýnýn merkezi ile hizalayýn ve dikiþe
baþlayýn.
3. Dikiþ sonrasýnda, kaðýdý çýkarýn.
3
2
YAMA ÝÞÝ DÝKÝÞÝ
34
A
T
1. Ýki kumaþ parçasýnýn sað taraflarý ayný
hizada olacak þekilde yerleþtirin ve düz bir
dikiþ ile dikin.
2. Dikiþ yeri paylarýný açýn ve düz bir þekilde
bastýrýn.
1
2
3. Baský ayaðýnýn merkezini, kumaþýn
birleþmiþ parçalarýnýn dikiþ yeri üzerine
yerleþtirin ve dikiþ yeri üzerinden dikin.
3
52
YANSITMA
Lütfen Dikkat Ediniz:
- 17-23 nolu desenler ayna görüntüsü yapýlamaz.
- Ayna görüntüsü desenleri diðer desenlerle de birleþtirilebilir.
1. Deseni seçin.
1
2. Ayna düðmesine basýn.
LCD ayna fonksiyonunu gösterir ve makine
ayna düðmesine tekrar basana kadar makine
yansýtýlan deseni diker.
Patterns
2
A
B
A. Normal desen dikiþi.
B. Ayna desen dikiþi.
3
53
ÝKÝZ ÝÐNE (Opsiyonel)
T
2.0~5.0
Dikkat: Ýkiz iðneler kullanýldýðýnda, kullanýlan dikiþ ayaðý tipine bakýlmaksýzýn, çok amaçlý
ayaðý kullanýn. Sadece 2 mm iðne mesafesine sahip ikiz iðneler kullanýn.
1. Çift iðneyi yerleþtirin.
* Ýkiz iðne isteðe baðlýdýr. Aksesuarlar ile
birlikte verilmemektedir.
2. Yatay makara pimini kullanarak tek iðneli
iplik geçirme talimatlarýna uyun. Sol iðne
boyunca iplik geçirin.
Makara pimini (aksesuarlarý ile birlikte),
makinenin en üstünde delik içerisine
doðru olacak þekilde ayarlayýn. Geri kalan
noktalar boyunca dikiþ yapýn, iplik
kýlavuzunun iðne üzerinde ihmal edildiðini
ve ipliðin sað iðne boyunca geçtiðinden
emin olun.
1
3. Her iðneye ayrý ayrý iplik takýnýz.
Lütfen Dikkat Ediniz: Ýkili iðneye
takýlan iki ipliðin ayný aðýrlýkta
olduðundan emin olunuz. Bir ya da iki
renk kullanabilirsiniz.
2
3
4. Dikiþ geniþliðini ayarlamadan önce, iðne
açýklýðýný kontrol etmek için el çarkýný
döndürün, böylece iðne, iðne plakasýna
çarpmayacaktýr.
Ýkili iðne ile dikiþ yaparken, daima yavaþ
hareket ediniz ve kaliteli dikiþ temin etmek
için düþük hýzý muhafaza ettiðinizden
emin olunuz.
4
5. Bir dikiþ deseni seçin ve dikiþe baðlayýn.
Özel ve dekoratif desenler 01-16, 24-60
kullanýlabilir.
Dikiþ sonucu iki paralel dikiþ hattýna sahip
bir desen olacaktýr.
Lütfen Dikkat Ediniz: Ýkili iðne ile
dikiþ yaparken, daima yavaþ hareket
ediniz ve kaliteli dikiþ temin etmek için
düþük hýzý muhafaza ettiðinizden emin
olunuz.
5
54
HAREKETLÝ AYAK (Opsiyonel)
* Hareketli ayak aksesuarý opsiyoneldir. Makine
ile birlikte verilmemektedir.
Daima ilk önce sadece gerekli iken
kullanýlmalý olan hareketli ayak aksesuarý
olmadan dikmeye çaba sarf ediniz.
Makineniz üzerinde standart düzgün ayak
kullanýrken, kumaþý kýlavuzlamak daha kolay olup
dikiþ yeri ile ilgiil daha iyi bir görünümünüz olur.
Dikiþ makineniz, ipek tüllerden çoklu kot kumaþý
katmanlarýna kadar geniþ bir kumaþ yelpazesinde
mükemmel dikiþ sunmaktadýr.
1
"Hareketli Ayak" aksesuarý kumaþýn alt ve üst
katlarýnýn beslenmesini dengeler ve kareli
kumaþ,þerit ve kalýplarýn birbirlerine denk
gelmesini saðlar. Bu ayak çok zor kumaþlarýn
düzensiz beslemesini önler.
1. Baský ayaðý çubuðunu kaldýrmak için, baský
ayaðý kaldýrýcýsýný kaldýrýn.
2
a
b
c
3
4
2. Baský çubuðu baðlama vidasýný (saat
yönünün tersine doðru) gevþeterek baský
ayaðý tutucusunu çýkarýn.
3. Hareketli Ayaðý makineye aþaðýdaki þekilde
monte edin:
- Kol (a), iðne vidasý ve kýskaç (b) üzerinden
içeri girmelidir.
- Plastik "takma kafasýný" solunuzdan
saðýnýza kaydýrýnýz, böylece "baský ayaðý
çubuðuna" oturacaktýr.
- Baský ayaðý kolunu indirin
- Baský çubuðu monte vidasýný deðiþtirin ve
(saat yönüne doðru) sýkýþtýrýn.
- Hem iðne vidasýnýn hem de baský çubuðu
monte vidasýnýn iyi bir þekilde
sýkýþtýrýldýðýndan emin olun.
4. Bobine iplik geçirin ve hem bobin ipliðini hem
de iðne ipliðini hareketli ayak baðlantýsý
arkasýna yerleþtirin.
55
HAFIZA
Birleþtirilmiþ desenler sonraki kullanýmlar için saklanabilir. Dikiþ makinesi kapatýldýktan
sonra, kaydedilen desenler kaybolmadýðýndan, herhangi bir zaman tekrar kullanýlabilir. Bu
özellik, sýk kullanýlan isim gibi desenler için kullanýþlýdýr.
Lütfen Dikkat Ediniz:
- Makinenin 30 dikiþ ünitesini tutabilen bir program hafýzasý vardýr.
- Desen modu "
" den seçilebilen çoklu desenler bir araya getirilebilir ve birlikte dikilebilir.
- Direct mod desenleri ve 17-23 nolu desenler hafýzaya alýnmaz.
- Hafýzadaki tüm üniteler, Dikiþ uzunluðu, Dikiþ geniþliði, Ayna ve Otomatik kilitleme gibi
fonksiyonlarý ayarlamak için düzenlenebilir.
Desenleri birleþtime
1. Makineyi açtýðýnýzda, LCD Ekranda görünür "
1
".
Direct
2. "
" düðmesine basarak hafýza moduna girebilir ve
karakterlerin yada dekoratif dikiþlerin kombinasyonlarýný yükleyebilirsiniz.
Patterns
MEM
2
Patterns
MEM
3. LCD ekran üzerinde istenilen desen gruplarýndan
"00000" birini seçmek için "
" düðmesine basýn.
Daha sonar istediðiniz desen numarasýný seçin
(Örn.13). ( dikiþ uzunluðunu, geniþliðini deðiþtirebilir
veya istenildiðinde Otomatik durdurma, ayna
fonksiyonunu seçebilirsiniz.)
Hafýzaya daha fazla desen yüklemek için, 3 nolu
aþamayý tekrar edin.
Lütfen Dikkat Ediniz: Hafýza 30 desen ünitesi ile
dolmuþsa, makine bip sesi çýkarýr.
3
4. " 0 0 0 0 " v e y a " 0 0 0 0 " d ü ð m e l e r i i l e n e y i
programladýðýnýzý görebilirsiniz
Patterns
MEM
4
56
HAFIZA
5. "
" düðmesine tekrar basarak, hafýza modundan
çýkabilir ve Direkt moda dönebilirsiniz
Direct
5
Dikkat: Seçiminizi tamamladýktan sonra "
" düðmesine basmazsanýz, makineyi
kapattýktan sonra, seçili desen hafýzadan temizlenecektir.
Desenleri ekleme
Hafýza modunda iken, seçtiðiniz dikiþ gösterilene
kadar "
" düðmesine veya "
" düðmesine
basýn, daha sonra yeni dikiþi ekleyin veya istenilmesi
durumunda dikiþ uzunluðunu, Otomatik durdurma
veya aynayý deðiþtirin.
Desenleri silme
Hafýza modunda belirli bir dikiþi silmek istiyorsanýz
mevcut dikiþ numarasý gösterilene kadar "
"
düðmesine veya "
" düðmesine basýn.
Seçili deseni silmek için "
" düðmesine basýn ve
arkadaki desen öne gelecektir.
Hafýza desenini geri çaðýrma ve dikme
1. Hafýza moduna girmek için "
" düðmesine basýn.
Makine ilk programlanmýþ dikiþte konumlanacaktýr.
1
57
HAFIZA
2. Ayak kontrol birimine basýn. Makine, ilk girilen
desenden dikmek üzere baþlayacaktýr.
LCD ekran üzerinde, dikiþ verisi gösterilir.
Patterns
MEM
2
3. Hafýza modunda neyin programlandýðýný kontrol
etmek istiyorsanýz veya dikiþe baþlamak istiyorsanýz,
"
" düðmesini veya "
" düðmesini kullanýn.
Dikiþ makinesi durduðunda, Otomatik kilitleme
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
Lütfen Dikkat Ediniz: Makineyi durdurmaksýzýn dikiþ kombinasyonlarýný tekrar etmek
istiyorsanýz, hafýza modunda Otomatik Durdurmayý iptal etmek için, Otomatik Kilitleme " "
düðmesine basmayýn. LCD ekran üzerinde " " kaybolacaktýr.
4. "
" düðmesine tekrar basarak, hafýza modundan
çýkabilir ve Direct moda dönebilirsiniz.
58
UYARI FONKSÝYONLARI
Talimat ikon göstergesi
Düðme deliði kolunu indirme
Herhangi bir düðme deliði deseni ya da örme
deseni seçtiðinizde, LCD ekran, "
" simgesini
gösterir. Bu simge, düðme deliði kolunu
indirmeniz gerektiðini size hatýrlatýr.
Bobin sarma
Bobin sarma için bobin sarma iði aktif ise (en sað
konumda), bu ikon LCD ekran üzerinde
hatýrlatma amacýyla görünür.
Uyarý bip sesi
- Doðru bir þekilde çalýþtýðýnda: 1 bip sesi
- Hafýzada 30 desen ünitesi de dolu olduðunda: 2 kýsa bip sesi
- Yanlýþ bir þekilde çalýþtýðýnda: 3 kýsa bip sesi
- Dikiþ makinesinde sorun olduðunda ve dikiþ yapamadýðýnda: 8 saniye kýsa bip sesleri
Bu ipliðin büküldüðü ya da sýkýþtýðý ve el çarkýnýn aksýnýn hareket edemediði anlamýna
gelmektedir. Bir çözüm bulmak için, Sayfa 63/64'teki "Sorun giderme kýlavuzu"na bakýnýz.
Sorun çözüldükten sonra, makine dikiþ yapmaya devam edecektir.
Bobin sarýcý iðini sola döndürme
Bobin dolu iken ya da bobin sarýcý sað konumda
iken makine üzerinde herhangi bir düðmeye
basarsanýz, makine uyarý anlamýnda 3 kere bip
sesi çýkarýr. Bobin sarým iðini sol konuma getirin.
Lütfen Dikkat Ediniz: Eðer sorun hala çözülememiþse, lütfen yerel satýcýnýz ile
temas kurunuz.
Dikkat: Dikiþ sýrasýnda, iplik çengel içerisinde sýkýþýrsa ve iðnenin hareket etmesini
engelliyorsa ve ayak kontrolüne basmaya devam ederseniz, güvenlik anahtarý makineyi
tümüyle durduracaktýr. Dikiþ makinesini yeniden baþlatmak için, anahtarý OFF konumuna ve
daha sonra ON konumuna getirin.
59
LAMBANIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
Dikkat: Güç þalterini kapatýnýz ve dokunmadan önce lamba soðuyana kadar bekleyiniz.
1. Tapayý (a) çýkarýn, dikiþ baþýnýn sol
tarafýndaki vidayý (b) gevþetin ve yüz
plakasýný (c) çýkarýn.
c
a
b
1
2. Makine 5W lamba ile donatýlmýþsa,
lambayý aþaðýdaki þekilde deðiþtirin:
Çýkarmak için ampulü aþaðý doðru çekiniz.
Ampulü ayný tipte bir 5W ampul ile
deðiþtiriniz. Yüzey levhasýný deðiþtiriniz ve
vidayý sýkýnýz.
2
60
BAKIM
Dikkat: Ekraný ve dikiþ makinesini temizlemeden önce duvar soketinden güç kablosunun
çýkarýn. Aksi takdirde, yaralanma ve elektrik çarpmasý ortaya çýkabilir.
Ekranýn temizlenmesi
Ön panel kirli ise, yumuþak ve kuru bir bezle
yavaþ bir þekilde silin.
Herhangi bir organik solvent veya detarjan
kullanmayýn.
Dikiþ makinesi yüzeyinin temizlenmesi
Dikiþ makinesi yüzeyi kirli ise, bir bezi hafif bir þekilde hafif bir deterjana bastýrýn, sýký bir þekilde
bastýrýn ve daha sonra yüzeyi temizleyin. Bu þekilde temizledikten sonra, yüzeyi tekrar kuru bir
bezle silin.
Çaðanozun temizlenmesi
Eðer kumaþ ve kir çaðanozda birikirse, bu durum makinenin sorunsuz çalýþmasýný engelleyecektir.
Gerektiði durumlarda, dikiþ mekanizmalarýný düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin.
Dikkat: Herhangi bir bakým iþlemi gerçekleþtirmeden önce, makineyi duvar prizinden
çýkarýn.
1. Bobin kapak plakasýný ve bobini çýkarýn.
1
2. Bobin tutucuyu bir fýrça ile temizleyin.
2
61
BAKIM
3. Ýðneyi, baský ayaðýný ve baský ayaðý
tutucuyu sökünüz.
Bobin kapak plakasýný ve bobini çýkarýn.
Ýðne plakasýný tutan vidayý çýkarýn ve iðne
plakasýný çýkarýn.
3
4. Bobin mahfazasýný kaldýrýnýz ve sökünüz .
4
5. Çaðanoz yuvasýný, diþliyi ve bobin
mahfazasýný bir fýrça ile temizleyin. Ayrýca,
yumuþak ve kuru bir bez kullanatak
temizleyin.
5
6. Bobin tutucuyu çaðanoz yuvasýna geri
takýnýz, böylece uç (a) durdurucuya (b)
þekilde gösterildiði gibi oturur.
6
a
b
62
SORUN GÝDERME KILAVUZU
Bir servis çaðýrmadan önce, aþaðýdaki hususlarý kontrol edin. Eðer sorun hala devam ediyorsa,
satýn alma yerine ya da en yakýn yetkili satýcýnýzla irtibata geçin.
Sorun
Üst iplik
kopuyor
Alt iplik
kopuyor
Atlanmýþ
dikiþler
Ýðne
kopuyor
Sebep
Sorunu giderme
Referans
1.Ýplik makineye doðru takýlmamýþ.
1. Ýpliði makineye yeniden takýnýz.
15. Sayfa
2.Ýplik gerilimi çok sýký.
2. Ýplik gerilimini düþürünüz (düþük sayý).
18. Sayfa
3.Ýplik iðne için çok kalýn.
3. Daha büyük bir iðne seçiniz.
10. Sayfa
4.Ýðne doðru takýlmamýþ.
4. Ýðneyi söküp, yeniden takýnýz (düz
tarafý arkaya doðru).
5. Ýðne makara pimi etrafýnda sarýlmýþ.
5. Makarayý kaldýrýn ve ipliði makara 15. Sayfa
üzerine sarýn.
6.Ýðne hasarlý.
6. Ýðneyi deðiþtiriniz.
1.Bobin kutusu doðru takýlmamýþ.
1. Bobin kutusunu çýkarýn ve yeniden 14. Sayfa
takýn ve ipliði çekin. Ýplik kolay bir
þekilde çekilmelidir.
9. Sayfa
9. Sayfa
2. Bobin mahfazasý yanlýþ bir þekilde iplik 2. Hem bobini hem de bobin mahfazasýný 14. Sayfa
kontrol edin.
sarýyor.
3.Ýplik gerilimi çok sýký.
3. Tarif edildiði þekilde iplik gerilimini 18. Sayfa
azaltýn.
1.Ýðne doðru takýlmamýþ.
1. Ýðneyi söküp, yeniden takýnýz (düz
tarafý arkaya doðru).
9. Sayfa
2.Ýðne hasarlý.
2. Yeni bir iðne takýnýz.
9. Sayfa
3.Yanlýþ boyutta iðne kullanýlmýþ.
3. Ýpliðe uygun bir iðne seçin.
10. Sayfa
4.Ayak doðru takýlmamýþ.
4. Kontrol edin ve doðru bir þekilde takýn.
65. Sayfa
5.Ýplik makineye doðru takýlmamýþ.
5. Ýpliði makineye yeniden takýnýz.
15. Sayfa
6. Baský ayaðý yeterince güçlü deðil.
6. Baský ayaðý basýncýnýn ayarlanmasý.
8. Sayfa
1.Ýðne hasarlý.
1. Yeni bir iðne takýnýz.
9. Sayfa
2.Ýðne doðru takýlmamýþ.
2. Ýðneyi doðru bir þekilde yerleþtirin (düz
tarafý arkaya doðru).
9. Sayfa
3.Kumaþ için yanlýþ iðne boyutu.
3. Ýpliðe ve kumaþa uygun bir iðne uzun.
10. Sayfa
4.Ayak yanlýþ takýlmýþ.
4. Doðru ayak seçiniz.
65. Sayfa
5.Ýðne kenet vidasý gevþek.
5. Vidayý saðlam bir þekilde sýkýþtýrmak
için tornavida kullanýn.
9. Sayfa
6.Kullanýlan baský ayaðý dikmek 6. Dikme istediðiniz dikiþ türü için uygun 65. Sayfa
olan baský ayaðýný takýn.
istediðiniz dikiþ türü için uygun deðil.
Gevþek
dikiþler
7.Üst iplik gerilimi çok sýký.
7. Üst iplik gerilimini gevþetin.
18. Sayfa
1.Ýplik makineye doðru takýlmamýþ.
1. Ýplik takýlmasýný kontrol ediniz.
15. Sayfa
2.Bobin kutusu doðru takýlmamýþ.
2. Bobin kutusunu þekilde gösterildiði gibi 14. Sayfa
takýnýz.
3. Ýðne ölçüsü kumaþ ve ipliðe uygun 10. Sayfa
olmalýdýr.
3.Ýðne/kumaþ/iplik kombinasyonu yanlýþ.
4. Ýplik gerilimi yanlýþ.
Dikiþ yeri bir 1.Ýðne kumaþ için çok kalýn.
araya
2. Dikiþ uzunluðu yanlýþ ayarlanmýþ.
geliyor veya
büzülüyor 3.Ýplik gerilimi çok sýký.
63
4. Ýplik gerilimini düzeltiniz.
18. Sayfa
1. Daha ince bir iðne seçiniz.
10. Sayfa
2. Dikiþ uzunluðunu yeniden ayarlayýnýz.
25. Sayfa
3. Ýplik gerilimini gevþetiniz.
18. Sayfa
SORUN GÝDERME KILAVUZU
Sorun
Sebep
Sorunu giderme
1. Ýðne iplik gerilimi çok sýký.
1. Ýplik gerilimini gevþetin.
2.Ýðne ipliði doðru bir þekilde geçirilmemiþ. 2. Ýpliði makineye yeniden takýnýz.
Dikiþ yeri
büzülüyor
Referans
18. Sayfa
15. Sayfa
3. Ýðne dikilen kumaþ için çok aðýr.
3. Ýpliðe ve kumaþa uygun bir iðne uzun.
10. Sayfa
4. Dikiþ uzunluðu kumaþ için çok uzun.
4. Dikiþi daha sýk yapýn.
25. Sayfa
5. Baský ayaðý basýncý doðru bir þekilde 5. Baský ayaðý basýncýnýn ayarlanmasý.
ayarlanmamýþ.
8. Sayfa
Desenler
bozulmuþ
1. Doðru baský ayaðý kullanýlmýyor.
1. Doðru ayak seçiniz.
65. Sayfa
2. Ýðne iplik gerilimi çok sýký.
2.Ýplik gerilimini gevþetiniz.
18. Sayfa
Makine
makinesi
1. Ýplik çaðanoza takýlýyor.
Üst iplik ve bobin kutusunu çýkarýn, el 61. Sayfa
çarkýný elinizle geriye ve ileriye döndürün
ve iplik kalýntýlarýný giderin.
Makine
gürültü
çýkarýyor
2. Diþli iplik tiftiði ile paketlenmiþ.
1. Düþük kaliteli yað kullanýlmýþ.
1. Sadece iyi kalitede dikiþ makinesi yaðý
kullanýnýz.
2. Ýðne hasarlý.
2. Ýðneyi deðiþtiriniz.
3. Ýç motordan hafif bir uðultu sesi 3.Normaldir.
geliyor.
Dikiþ
makinesi
çalýþmýyor
9. Sayfa
--
5. Diþli iplik tiftiði ile paketlenmiþ.
Üst iplik ve bobin kutusunu çýkarýn, el 61. Sayfa
çarkýný elinizle geriye ve ileriye döndürün
ve iplik kalýntýlarýný giderin.
1. Düþük kaliteli iplik.
1. Daha iyi kalite bir iplik seçiniz.
4. Ýplik çaðanoza takýlýyor.
Düzgün
olmayan
dikiþler,
düzgün
olmayan
besleme
--
10. Sayfa
2. Bobin mahfazasý yanlýþ bir þekilde iplik 2. Bobin kutusunu, ipliði çýkarýn ve doðru 14. Sayfa
bir þekilde yerleþtirin.
sarýyor.
3. Kumaþ çekilmiþ.
3. Kumaþý dikiþ sýrasýnda çekmeyin,
makinenin çekmesine izin verin.
1. Makine açýlmamýþ.
1. Makineyi açýn.
2. Baský ayaðý kolu kaldýrýlmýþ.
2. Baský ayaðý kolunu indirin.
3. Makineye fiþ takýlmamýþ.
3.Güç kablosu hattýný duvar fiþine baðlayýn.
64
-7. Sayfa
20. Sayfa
7. Sayfa
HIZLI AYARLAMA REFERANS ÇÝZELGESÝ
Özel
dikiþler
Ýlik
dikiþler
Saten
Dikiþler
Çapraz
dikiþler
Dekoratif
dikiþler
Geniþlik (mm)
Uzunluk (mm)
Fonksiyonlar
Oto
Manuel
Oto
Manuel
Baský
Ayaðý
01
3.5
0.0~7.0
2.5
0.0~4.5
T
02
0.0
0.0~7.0
2.5
0.0~4.5
T
03
3.5
0.0~7.0
2.5
1.0~3.0
T
04
3.5
1.0~6.0
2.5
1.0~3.0
T
05
3.5
0.0~7.0
2.5
1.5~3.0
T
06
5.0
0.0~7.0
2.0
0.3~4.5
T
07
5.0
2.0~7.0
1.0
0.3~4.5
T
08
5.0
2.5~7.0
2.5
1.0~3.0
T
09
5.0
3.5~7.0
2.5
1.0~3.0
E
10
5.0
2.5~7.0
2.5
1.0~3.0
T
11
3.5
2.5~7.0
2.0
0.5~4.5
F
/T
12
3.5
2.5~7.0
1.0
0.5~4.5
F
/T
13
3.5
2.5~7.0
2.5
1.5~3.0
T
14
5.0
2.5~7.0
2.5
1.0~3.0
T
15
7.0
2.5~7.0
2.5
1.0~3.0
A
16
5.0
2.5~7.0
2.5
1.0~3.0
A
17
5.0
2.5~7.0
0.5
0.3~1.0
D
18
5.0
2.5~5.5.
0.5
0.3~1.0
D
19
7.0
5.5~7.0
0.5
0.3~1.0
D
20
6.0
3.0~7.0
1.0
1.0~2.0
D
21
6.0
3.0~7.0
1.5
1.0~3.0
D
22
7.0 7.0,6.0,5.0
-
-
D
23
7.0
3.5~7.0
2.0
1.0~2.0
D
24
7.0
5.5~7.0
2.0
0.3~1.0
A
25
7.0
2.5~7.0
0.5
0.3~1.0
A
26
7.0
2.5~7.0
1.0
1.0~2.0
A
27
7.0
2.5~7.0
1.5
1.0~3.0
A
28
7.0
2.5~7.0
0.5
0.3~1.0
A
29
7.0
2.5~7.0
2.0
0.3~1.0
A
30
7.0
2.5~7.0
0.5
0.3~1.0
A
31
7.0
4.0~7.0
0.5
0.5~1.0
A
32
7.0
2.5~7.0
0.5
0.5~1.0
A
33
7.0
4.0~7.0
0.5
0.5~1.0
A
34
5.0
2.5~7.0
2.5
1.0~3.0
A
35
6.0
5.0~7.0
1.0
1.0~3.0
A
36
6.0
3.0~7.0
1.0
1.0~3.0
A
37
6.0
3.0~7.0
1.0
1.0~3.0
A
38
5.0
2.5~7.0
2.5
1.5~3.0
T
39
5.0
2.5~7.0
2.5
1.5~3.0
T
40
7.0
3.0~7.0
2.0
1.0~3.0
T
Dikiþ Deseni
Ters
Otomatik
kilitleme
Ayna/Baský ayaðý
Ýkiz iðne
Hafýza
/T
: Ayarlamalar yapýlabilmektedir.
65
HIZLI AYARLAMA REFERANS ÇÝZELGESÝ
Dikiþ Deseni
Dekoratif
dikiþler
Geniþlik (mm)
Oto
Uzunluk (mm)
Manuel
Oto
Manuel
Baský
Ayaðý
41
7.0
3.0~7.0
2.0
1.0~3.0
T
42
5.0
3.0~7.0.
2.5
1.5~4.5
A
43
7.0
2.5~7.0
2.0
1.0~3.0
T
44
7.0
2.5~7.0
2.5
1.5~3.0
T
45
5.0
2.5~7.0
2.5
1.5~3.0
T
46
5.0
2.5~7.0
2.5
1.5~3.0
T
47
7.0
2.5~7.0
1.5
1.0~3.0
A
48
6.0
3.5~7.0
1.5
1.5~3.0
T
49
7.0
2.5~7.0
1.0
1.0~4.5
T
50
5.0
2.5~7.0
2.0
2.0~3.0
A
51
5.0
4.5~7.0
1.0
1.0~3.0
A
52
5.0
3.5~7.0
1.0
1.0~3.0
A
53
7.0
2.5~7.0
3.0
1.5~3.0
A
54
7.0
3.5~7.0
2.5
1.5~3.0
T
55
7.0
3.5~7.0
2.0
1.5~3.0
T
56
7.0
2.5~7.0
2.0
1.5~3.0
A
57
7.0
2.5~7.0
2.5
1.5~3.0
A
58
5.0
2.5~7.0
2.0
1.0~3.0
T
59
5.0
2.5~7.0
2.0
1.0~3.0
T
60
5.0
2.5~7.0
2.0
1.0~3.0
T
Fonksiyonlar
Ters
Otomatik
kilitleme
Ayna/Baský ayaðý
Ýkiz iðne
Hafýza
/A
/A
/T
: Ayarlamalar yapýlabilmektedir.
66
TR - 06/2013
502020.86.74 / 021P4C1402
BERNINA International AG
Steckborn CH, www.bernina.com
Download

Palermo 5 Kullanım Kitabı