Prof. Dr. Filiz Açkurt
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Prof. Dr. Filiz Açkurt graduated from Hacet-
Bölümü’nden 1972 yılında mezun olan Filiz
tepe University, the department of Nutrition
Açkurt, aynı üniversitede 1977 yılında dok-
and Dietetics in 1972 and she received her
torasını tamamlamış, 1991 yılında doçent
PhD in 1977 and the title of associate pro-
olmuştur.
fessorship in 1991 from Hacettepe University. She worked as a dietitian in Hacettepe
Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde diye-
University Hospitals in 1972-73 and as an
tisyen, üniversitenin Beslenme ve Diyetetik
assistant in the Department of Nutrition and
Bölümü’nde asistan olarak görev yapan
Dietetics at the same university between the
Açkurt, 1978-2000 yıllarında TÜBİTAK Mar-
years of 1973 and 1977. She worked as
mara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü’nde
a Research Specialist at TÜBİTAK Marmara
Araştırma Başuzmanı olarak çalışmıştır.
Research Centre Food Institute in 978-2000.
2000-2004 yılları arasında profesörlük un-
She received the title of professor from Ko-
vanı aldığı Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim
caeli University and lectured there between
üyesi olarak görev alan Filiz Açkurt, 2012
2000-04. Moreover she worked as a consul-
yılına dek TÜBİTAK Marmara Araştırma
tant at TÜBİTAK Marmara Research Centre
Merkezi Gıda Enstitüsü’nde danışmanlık da
Food Institute until 2012.
yapmıştır.
Açkurt has 61 articles which were published
Ulusal Beslenme Platformu yönetim kurulu
in national and international journals in the
üyesi olan Prof. Dr. Filiz Açkurt’un ulusal ve
field of Nutritional science, 58 notices which
uluslararası dergilerde yayınlanmış 61 ma-
were presented in various congresses, panel
kalesi, kongre, panel ve sempozyumlarda
discussions and symposia and numerous
sunulmuş 58 bildirisi ve çok sayıda proje tek-
project technical report. She is a board mem-
nik raporu bulunmaktadır.
ber of the National Nutrition Platform and is
a member of the editorial board of several
2007 yılında Haliç Üniversitesi Sağlık Bilim-
journals on the subject.
leri Yüksek Okulu’nda Beslenme ve Diyetetik
Bölüm başkanı olarak görev yapan Açkurt,
Açkurt was head of department of Nutrition
halen aynı üniversitede Sağlık Bilimleri Yük-
and Dietetics at School of Health Sciences,
sek Okulu Müdürlüğü’nü yürütmektedir.
Halic University in 2007 and she currently
serves as the Director of School of Health Sciences at the same university.
Download

Prof. Dr. Filiz Açkurt - İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali