ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
Güncel Makale Özeti
Tadalafil tedavisinin erektil disfonksiyonu ve vasküler
risk faktörleri olan erkeklerde endoteliyal hücre hasarı
ve tamiri üzerine etkileri
Pelliccione F, D’Angeli A, D’Andrea S,
Asian J of Andrology 2014; 16, 290–294
Günümüzdeki popüler hipoteze göre, aterosklerozun
gerçekleşmektedir. Ayrıca bu yolak sayesinde, kemik ili-
başlangıç lezyonlarında ve erektil disfonksiyonda (ED) ge-
ği kaynaklı endoteliyal progenitör hücreler (PGC) salınımı
çerli olan patogenez endoteliyal hücre hasarı ve disfonk-
artmakta ve CAC oluşumu indüklenmektedir.
siyonunu içermektedir. Hasarlanan endotelden salınan
Çalışmada selektif fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü olan
hücre adezyon moleküllerinin (CAM) serumdaki seviyesi
tadalafilin, oluşan bu endoteliyal hasarı tamir edebilme ye-
artmakta, bu da vasküler risk faktörü olsun veya olmasın,
teneği incelenmiştir. Buna göre erektil disfonksiyonu olan
ateroskleroz ve ED riskini artırmaktadır. Çoğu epidemiyo-
30-70 yaş arasındaki 36 hastanın serumuna, sağlıklı insan-
lojik veriye göre de henüz belirgin bir vasküler hastalığı
ların mononükleer hücrelerinden sağlanan CAC ve CFU in
olmayan bireylerde ED varlığı, sistemik vasküler hastalığın
vivo şartlarda inoküle edilmiş, ardından günlük 20 mg ta-
öncü bir belirtisi olmaktadır.
dalafil 4 hafta boyunca verilmiş ve tedavi öncesi ve sonrası
Kan dolaşımındaki mononükleer hücrelerden salınan
değerler kıyaslanmıştır. Buna göre tadalafilin, erektil fonk-
anjiojenik hücrelerin (CAC) ve koloni yapıcı üniteler (CFU)
siyonu iyileştirdiği ve serumdaki endotelin-1, doku plaz-
gibi birimlerin endoteliyal hücre hasarını tamir edebilme
minojen faktörü, E-selektin gibi faktörler üzerinde inhibitör
yeteneği olduğu ve erektil disfonksiyonu olan ve ciddi
etkisinin olmadığı, endotel hücre hasarını onardığı ve vas-
vasküler risk faktörleri barındıran hastalarda, bu faktörlerin
küler homeostazisi sağlamada faydalı olduğu anlaşılmıştır.
sağlıklı insanlara göre azaldığı ve endoteliyal hücre hasarı-
Bu çalışmanın ana kısıtlayıcıları, takip edilen tedavi sü-
nın arttığı saptanmıştır.
Selektif fosfodiesteraz tip 5 (PDE-5) inhibitörleri ED tedavisinde kullanılması, arterlerdeki endotel hücre fonksiyonunu geliştirmekte ve endoteliyal disfonksiyonu azaltmaktadır. Bu ajanlar cGMP nin PDE-5 tarafından yıkımını
resinin kısalığı ve küçük bir hasta grubunun varlığıdır. Daha
geniş popülasyonlarda daha uzun tedavi süreleri ile gözlenecek yeni çalışmalara ihtiyaç mevcuttur.
Çeviri
engellemekte, NO bağımlı cGMP artışı olmakta, bunun
Uzm. Dr. Fatih Hızlı, Dr. İsmail Selvi
etkisiyle de vasküler düz kas hücrelerinde relaksasyon
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
256
Download

Tadalafil tedavisinin erektil disfonksiyonu ve vasküler